Garth Olwg

Yr Ysgol Isaf

Croeso i dudalen yr Ysgol Isaf. Yma yn yr Ysgol Isaf mae gennym y fraint o ddechrau taith eich plentyn yn yr ysgol. Rydym yn rhoi cyfleoedd amrywiol iddynt ddysgu tu fewn a thu allan, fel rhan o’r cwricwlwm ac yn allgyrsiol, gan sicrhau eu bod yn pontio i’r Ysgol Ganol yn ddysgwyr hyderus, annibynnol ac uchelgeisiol.


Welcome to the Lower School Page. Here in the Lower School we have the honour of beginning your child’s journey in school. We give them a variety of opportunities to learn inside and outside, curricular and extra-curricular activities, ensuring that they move on to the Middle School as confident, independent and ambitious learners.

Manylion Cyswllt Contact Information


Pennaeth yr Ysgol Isaf

Head of Lower School:

Mrs Anna Rogers

anna.rogers@gartholwg.cymru


Dirprwy yr Ysgol Isaf

Deputy of Lower School:

Mrs Gemma Spanswick

gemma.spanswick@gartholwg.cymru


Gweinyddol

Administration:

Miss Jane Shephard

jane.shephard@gartholwg.cymru01443 570070

Amseroedd Ysgol

School Times

Dechrau/Start: 8:40 - 8:50am

Gorffen/Finish: 3.20pm


Gwybodaeth Pellach

Further Information


Clwb Brecwast/Breakfast Club: 7:50-8:20am

(manylion ar gael o'r ysgol/details available from school)

Clwb Carco: 3:20-5:50pm

(manylion ar gael o'r wefan/details available from website)

Gwersi Offerynnol

Instrumental Lessons


Dydd Mawrth

Ffidil/Violin

Pres/Brass


Dydd Mercher

Telyn/Harp

Piano

Recorder


Dydd Iau

Gitar/Guitar

Chwythbrennau/Woodwind

Diwrnodau beiciau/Sgwteri

Bikes and Scooters Day


Dydd Mawrth

Ffidil/Violin

Pres/Brass


Dydd Mercher

Telyn/Harp

Piano

Recorder


Dydd Iau

Gitar/Guitar

Chwythbrennau/Woodwind

Clybiau Allgyrsiol

Extra-Curricular Activities


Dydd Llun

Clwb Chwaraeon Bl. 3/4

Year 3/4 Sports Club

3:20-4:15pm


Clwb Hwyl Blwyddyn 2

Year 2 Fun Club

3:20-4:15pm


Dydd Mawrth

Clwb Chwaraeon yr Urdd Bl. 1/2

Year 1/2 Urdd Sports Club

3:20-4:20pm

Cysylltwch â'r Urdd / Contact the Urdd


Dydd Mercher

Côr blynyddoedd 3-6

Choir for Years 3-6

3:20-4:15pm

Bwletin Wythnosol

Cliciwch ar ein Bwletin Wythnosol am wybodaeth bwysig yn ymwneud â'r Ysgol Isaf. Mae'r Bwletin yn cael ei ddiweddaru pob Dydd Gwener ar ein gwefan ac yn cael ei bostio ar ein Trydar @GarthOlwg_Isaf.


Weekly Bulletin

Click on our Weekly Bulletin for important information regarding the Lower School. The Bulletin is updated every Friday on our website and posted on our @GarthOlwg_Isaf Twitter.

Bwletin Wythnosol Cymraeg 1.7.22.pdf
Bwetin wythnosol Saesneg 1.7.22.pdf

Dyddiadau Pwysig / Important Dates

Tymor yr Haf / Summer Term

25.04.2022 - Dychwelyd i'r Ysgol Return to School

08.06.2022 - Cyfarfod rhieni newydd dosbarth y Meithrin 2022/23 Meeting the new parents of the Nursery class 2022/2023

23.06.2022 - Diwrnod H.M.S. (Ysgol ar gau i Ddisgyblion) Inset Day (School Closed for all Pupils)

24.06.2022 - Diwrnod H.M.S. (Ysgol ar gau i Ddisgyblion) Inset Day (School Closed for all Pupils)

Mehefin/June 2022 - Mabolgampau Sports Day

Gorffennaf/July 2022 - Adroddiadau Reports

21.07.2022 - Diwrnod Olaf Blwyddyn Academaidd 2021/22 Last Day of the Academic Year 2021/22

22.07.2022 - Diwrnod H.M.S. (Ysgol ar gau i Ddisgyblion) Inset Day (School Closed for all Pupils)


Diwrnod Ymarfer Corff

P.E. Day


Disgyblion i ddod i'r ysgol yn ei gwisg ymarfer corff a threinars.

Pupils to wear their sports kit and trainers to school.

Dydd Llun - Dosbarth Mrs. Harding / Dosbarth Mrs. Evans

Dydd Mawrth - Dosbarth Mrs. Rogers / Dosbarth Mrs. Howe

Dydd Mercher - Dosbarth Mrs. Cartlidge

Dydd Iau - Dosbarth Mrs. Spanswick a Miss. Lloyd / Dosbarth Miss. Elliott

Dydd Gwener - Dosbarth Mr. Meredith / Dosbarth Mrs. Thomas

Diwrnod Dysgu Allanol a Ffrâm Ddringo

Outdoor Learning and Climbing Frame Day


Disgyblion i ddod â'i esgidiau glaw/welis i'r ysgol mewn bag.

Pupils to bring their wellington boots in a bag to school.

Dydd Llun - Dosbarth Mr. Meredith / Dosbarth Mrs. Thomas

Dydd Mawrth - Dosbarth Miss. Elliott / Dosbarth Mrs. Cartlidge

Dydd Mercher - Dosbarth Mrs. Spanswick/ Dosbarth Mrs. Howe

Dydd Iau - Dosbarth Mrs. Evans

Dydd Gwener - Dosbarth Mrs. Rogers/ Dosbarth Mrs. Spanswick