W.T.S. SAFETY

วชิรธรรมสาธิตอุ่นใจ ปลอดภัย รอบด้าน

"เพราะความเสี่ยง ความไม่ปลอดภัย สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบโดยไม่คาดคิด โรงเรียนซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง จึงต้องมีความปลอดภัยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เราทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจถึงภัยประเภทต่าง ๆ "

กลุ่มบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ภายใต้รูปแบบ W.T.S.Safety ซึ่งเป็นรูปแบบในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษา เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ ได้แก่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้การป้องกันดูแล ช่วยเหลือหรือเยียวยามีประสิทธิภาพและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักนโยบายด้านความปลอดภัยและมาตราการ 3 ป ตามแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม ภายใต้กรอบแนวคิดความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ประกอบด้วยสามเสาหลัก (Three Pillars) ได้แก่ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน ด้านบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาและด้านการศึกษาการลดความเสี่ยงและการรู้จักปรับตัวจากภัยพิบัติเพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ตามโมเดล W.T.S. SAFETY

แนวทางการปฏิบัติขอบข่ายความปลอดภัยสถานศึกษา