Kultúra myslenia

Kultúra myslenia

Kultúru myslenia definujeme ako "miesto, kde skupinové ako aj individuálne myslenie je vnímané ako hodnota, je viditeľné a aktívne podporovnané ako súčasť bežnej, každodennej skúsenosti všetkých členov spoločenstva."

Cieľom je, aby u žiakov došlo k hlbšiemu pochopeniu podstaty a pravdy, kultivácii kreatívnech prístupov, rozvoju aktívneho záujemu o príležitosti k mysleniu a učeniu sa. Výsledkom by mal byť absolvent, ktorý je zaujatý a aktívny mysliteľ schopný komunikovať, inovovať, spolupracovať a riešiť problémy.

Tento koncept je založený na výskume, ktorý bol urobený výskumníkmi z Harvardu v rámci projektu Zero.

8 síl podporujúcich kultúru myslenia

K tomu, aby sa tak mohlo stať je potrebné, aby bolo vo vzájomnej súhre 8 aspektov vzdelávania v škole:

1. Očakávania - rozpoznávanie ako naša viera ovplyvňuje naše správanie

Od školy by sme mali očakávať, že sa v nej budú žiaci aktívne učiť, neočakávať od nich iba to, aby mali nami zadané úlohy dokončené, alebo aby úspešne vykonali predpísané testy. Hlavným očakávaním by malo byť to, že u žiakov by malo dôjsť k pochopeniu, že by mali byť viac nezávislými ako závislými na našom vedení, či inštrukciách, posilňovaní viac ako kontrolovaní, chyba je príležitosťou k učeniu a nie príležitosťou k trestaniu.

2. Jazyk - jeho schopnosť priniesť posolstvo, ktoré formuje naše myslenie

Učitelia si zámerne všímajú rozpoznávajú a pomenúvajú či podporujú rozmýšľanie a učenia sa žiakov, zároveň žiaci preukazujú takýto spôsob správania sa. Učitelia podporujú žiakov v identifikácii sa s predmetom štúdiu: nehovoríme o fyzike, ale na hodinách fyziky demoštrujeme prácu fyzikov - sme fyzici.

3. Čas - učenie sa majstrovstvu viac ako iba byť svedkom niečoho

Vytvárame priestor a čas na myslenie, čas na otázky, čas na zachytenie vlastných myšlienok a aktívne to podporujeme. Riadime energiu žiakov, ale aj vlastnú energiu takým smerom, aby sme podporili myslenie.

4. Osobný príklad - vidieť seba očami žiakov

Žiaci vidia našu zvedavosť, náš záujem a tiež autentickosť ako mysliteľov, učiacich sa, členov spoločenstva a lídrov. Učiteľ je autentickým príkladom mysliteľa, učiaceho sa, sám preukazuje zvedavosť, záujem o preberanú tému, či obsah, je schopný reflexie vlastnej činnosti a demonštruje to. Vytára v triede učiacu sa komunitu, ktorej je on súčasťou.

5. Príležitosti - nástroje podporujúce učenie sa

Zatiaľ čo očakávania sústreďujú dôraz na myslenie, príležitosti sú vlastne nástrojom ako tieto očakávania budú zrealizované. Musíme vytvoriť bohaté a podnetné príležitosti pre žiakov, aby mohli myslieť. Jadrom je vytvorenie alebo výber vhodných obsahov podporujúcich myslenie. Vhodný obsah musí byť podporený zmysluplnou interakciou s ním. V triede vytvárame priestor na učenie sa, rast a tvorivosť viac ako na splnenie úloh. Vytvárame priestor na to, aby došlo k zmene v mylných predstavách (misconceptions). Vytvárame príležitosti na zaoberanie sa dôležitými konceptami a tiež príležitosti na zváženie iných uhlov pohľadu. Vytvárame priestor na zapojenie sa všetkých.

6. Rutiny - podpora učenia sa a myslenia

Myšlienkové rutiny sa stávajú novou štruktúrou ako riešiť problémy, ako manažovať triedu, ako spolu komunikovať, ako sa učiť a ako rozmýšlať o svojom vlastnom myslení. Je to vlastne nový vzor správania sa v triede v zmysle: "takto to my robíme". Eliminujú nepredvídateľnosť toho, čo sa deje v triede.

7. Interakcia - utužovanie vzťahov a posiľňovanie učiacich sa

Učiteľ prejavuje hlboký záujem o spôsob, ako žiaci rozmýšľajú, vytvára priestor na rozmýšľanie, vzájomné aktívne počúvanie sa a otázky.

8. Prostredie - využívame prostredie na podporu myslenia a učenia sa

Ide o usporiadanie nábytku a dispozícií v triede, aby bolo inšpiratívne a aby podporovalo učenie sa a myslenie či už individuálne alebo skupinové.


Pochopenie


Myšlienkové rutiny

Myšlienkové rutiny sú nástrojmi, štruktúrov, vzorom správania sa a organizácie v triede. Myšlienkové rutiny ako:

1. Nástroje

Nástroje, ktoré sa neustále znovu a znovu používajú v triede preto, aby podporili špecifické myšlienkové pochody ako napríklad:

 • vytváranie prepojení

 • popis to, čo je

 • budovanie vysvetlení

 • zvažoavanie iných perspektív a uhlov pohľadu

 • zachytenie podstaty a vyvodenie záverov

 • zdôvodňovanie s dokladovaním resp. s dokazovaním

2. Štruktúra

Štruktúra pomocou ktorej žiaci kolektívne rovnako ako aj individuálne iniciujú, objavujú, diskutujú, dokumentu a manažujú svoje myslenie. Tieto štruktúry sú:

 • Explicitné - majú svoje meno, aby sme ich vedeli identifikovať

 • Inštrulentálne - sú cieľovo orientované a vedú k cieľu

 • Sú v jednoduchých krokoch: ľahko sa dajú naučiť a zapamäťať

 • Určené tak pre individuálne ako aj skupinové použitie

 • Dajú sa použiť v rámci rôznych kontextov

 • Pomáhajú odhaliť žiacke myslenie a urobiť ho viac viditeľným

3. Šablóna alebo vzor správania sa

Osvojená šablóna správanie sa,ktorá pomáha žiakom, aby formovali svoje myšlienky, zdôvodňovali a boli schopní reflexie. Zo šablón vznikajú rutiny keď:

 • sa používajú neustále, znovu a znovu,

 • zakoreňujúce sa tak v učiteľoch ako aj v žiakoch,

 • vzniká flexibilita.

Druhy Myšliekových rutín

Myšlienkové rutiny môžeme rozdeliť na tie, ktoré sú vhodné pri :

 • uvádzaní a objavovaní myšlienok (INTRODUCING & EXPLORING IDEAS)

 • syntéze a organizácii myšlienok (SYNTHESIZING & ORGANIZING IDEAS)

 • vnáraní sa hlbšie do myšlienok a prehlbovaní pochopenia (DIGGING DEEPER INTO IDEAS)