Om lärträffarna HT 2017

Varför lärträffar om digital kompetens?

Den 1/7 2018 införs reviderade styrdokument. Skolan får ett stärkt uppdrag och ett ökat ansvar för att att utveckla elevernas digitala kompetens. Detta för att alla elever i svensk skola ska få en likvärdig adekvat, digital kompetens. Eleverna ska nu efter avslutad grundskola "Ha utvecklat en sådan digital kompetens att de kan klara sig i livet och som samhällsmedborgare". (Förstå digitaliseringen s. 4). Syftet med höstens lärträffar är därför att skapa kollegiala förutsättningar för dig som pedagog att sätta dig in i de nya styrdokumenten och det kommentarsmaterial som hör till dem. Under lärträffarna kommer lärgruppen under kollegiala former att behandla de nya styrdokumenten och de fyra aspekter av digital kompetens som genomsyrar alla skolformers styrdokument från och med 20180701 .

Vad innehåller lärträffarna för material?

Alla lärträffar bygger på våra reviderade styrdokument, Skolverkets stödmaterial inför implementeringen samt utvalt material från Skolverkets lärmoduler om digitalisering. Under rubriken Lärträffar längst upp på sidan så hittar du en flik för varje lärträff. Där finns både information om hur du förbereder dig inför lärträffen och själva dagordningen för lärträffen.

Hur kommer lärträffarna gå till?

Under HT 2017 genomför alla grundskolor i kommunen fyra, kollegiala lärträffar . Dessa sker i lärgruppsform lokalt på skolan. Varje lärträff zoomar in en av de fyra aspekterna av digital kompetens som de reviderade styrdokumenten tar upp . Alla lärträffar har en återkommande samtalsstruktur med "tidsbudget" för att diskussionerna inte ska fastna eller falla in på sidospår. Varje lärgrupp har också en lärledare vars uppgift är att leda samtalet i gruppen och hjälpa gruppen att följa dagordningen. Varje lärtillfälle dokumenteras av någon i lärgruppen (ej lärledaren). Detta sker med fördel i den molntjänst som er skola använder.

Inför varje lärträff finns det ett förberedande material som du som pedagog förväntas ta del av på egen hand innan träffen. Materialet består av en Skolverksfilm, läsning av de reviderade styrdokumenten samt kommentarsmaterialet som hör till styrdokumenten. Uppskattningsvis så tar det 50- 60 min att ta del av det förberedande materialet. Lärträff 2 och 3 innehåller också ett moment som lärgruppen planerar och prövar i undervisningen med eleverna. Detta sker på ordinarie lektionstid. När det gäller dessa moment så är det viktigt att lärgruppen anpassar uppgiften så att den passar in i det arbetsområde ni arbetar med. Det ska alltså inte bli en "extra uppgift" utan vävas in i den ordinarie undervisning som ni redan planerat för.

När sker lärträffarna?

Rektor på varje skola har planerat in tiden för lärträffarna i ert kalendarium. Träffarna kommer ligga utspridda med ca 1 månads mellanrum som tidigare terminer. Varje lärträff är mellan 110-120 min.

Stödmaterial

Under rubriken Stödmaterial hittar du flikar med olika typer av stödmaterial. Dels länkar till Skolverkets material, men också sammanfattande presentationer m.m.


Lycka till med arbetet!