ในเบื้องต้น ประกอบด้วยบทเรียน 6 ส่วน

ความเป็นมาของ TKP และผลการดำเนินงาน

(สำหรับผู้สร้างงานบน Google Sites เท่านั้น)

(สำหรับผู้ทำหน้าที่ ADMIN เท่านั้น)

(สำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรม)

QR Code ประจำ Sites

Code แชร์ไป Facebook

<div class="fb-share-button" data-href="https://sites.google.com/dei.ac.th/tkp-learning/home" data-layout="button_count" data-size="large" data-mobile-iframe="true"><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://sites.google.com/dei.ac.th/tkp-learning/home&amp;src=sdkpreparse" class="fb-xfbml-parse-ignore">แชร์ไปยัง Facebook</a></div>