Primària

METODOLOGIA

A l'etapa d'Educació Primària treballam les àrees de llengua catalana, llengua castellana, ciències socials i ciències naturals mitjançant projectes de treball, els quals ens permeten integrar i globalitzar tots els continguts de dites àrees. A vegades, depenent del projecte que realitzem, hi integrem més àrees.

Considerem que aquesta manera de treballar fa que els alumnes siguin els principals protagonistes del seu propi aprenentatge, aprenen a pensar per ells mateixos, a investigar, a qüestionar-se coses, a compartir i a aprendre dels seus errors i encerts.

Per altra banda, a través del treball per projectes, són els propis alumnes que trien els temes o les inquietuds que els interessa treballar i investigar, i tot això fa que tot el que aprenguin tengui un significat i un sentit per a ells, a més de l'elevat grau de motivació.

Intentam que tots els aprenentatges siguin el més vivencials possible, i basats en l'aprenentatge cooperatiu.

Un dels principals objectius és que l'alumnat guanyi en autonomia en el seu propi procés d'aprenentatge, ja que així podrà obtenir les seves pròpies conclusions, fent hipòtesis i execitant el mètode científic. És una forma de treballar molt motivadora ja que afavoreix la investigació i l'aprenentatge sobre temes prèviament pactats.

Durant tot el procés d'aprenentatge, tots els continguts que es treballent estan contextualitzats i tenen un fil conductor, tenen un significat, la qual cosa fa que els aprenentatges es retenguin amb més facilitat.

D'aquesta manera, l'alumnat, com a subjecte actiu, guanya confiança i augnenta la seva autoestima.

L'avaluació del procés d'ensenyament-aprentatge de l'alumnat és continu i diari.

L'àrea de matemàtiques es treballa seguint el projecte anomenat Innovamat, el qual es basa en treballar primer els continguts matemàtics de manera manipulativa i després ho plasmen al paper. Així i tot, s'integren alguns continguts matemàtics dins els projectes de cada curs, per tal de poder globalitzar al màxim totes les àrees del currículum.

Un altre pilar del procés d'aprenentatge de la nostra escola és la competència digital. A partir de 1r de primària es comencen a iniciar amb el maneig dels ordinadors que tenim a l'escola. I a 3r de primària cada infant compra el seu propi ordinador (cromebook) que li servirà per acabar tota la seva etapa de primària. Consideram l'eina digital com una eina més pel procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat, però que és molt motivadora i engrescant. A més, consideram prou important que el nostre alumnat surti amb una alta competència digital, ja que som conscients del canvi social digital que estam vivint els darrers anys, i els nostres alumnes són la futura societat.