Infantil

METODOLOGIA

Educació INFANTIL


Els ambients d’aprenentatge representen una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions. És ell qui pren les decisions i cerca les seves pròpies estratègies per trobar les solucions davant de reptes i situacions que s’anirà trobant i l’adult es presenta com un guia i observador.

Per a tal, l’horari contempla moments amb grup de referència què són moments per desenvolupar el sentiment de pertinença i acollida en el grup, per compartir vivències, converses, etc., i de trobar-se després de l’estona de treball autònom en els diferents espais transitats. Altres moments que es contemplen a l’horari són el treball especialitzat, aquestes activitats són: taller de música, taller de anglès i taller llenguatge (consciència fonològica); i els moments de treball autònom als ambients d’aprenentatge i tallers.

Cada aula de referència acull un ambient d’aprenentatge temàtic, aquests són espais transitables, on l’infant circula lliurement durant el moment de treball autònom. Aquests són:

 • Ambient de joc simbòlic “sa caseta”: aula de 4 anys

 • Ambient de llenguatge i matemàtiques “Jugam i Pensam”: aula de 3 anys

 • Ambient d’art i construccions: aula de 5 anys

 • Ambient de llum i ombres: aula de 4 anys.

 • Ambient exterior.

Breu descripció de cada un dels ambients:

 • “Sa caseta”: el joc simbòlic és pura acció espontània i lliure, afavoreix aspectes relacionals i afectius que faciliten l’accés al pensament abstracte. Aquest espai permet a l’infant jugar a ser i a fer; assumint i desenvolupant diversos rols segons les seves necessitats i interessos en cada moment.

 • “Jugam i pensam”: aquest és un espai on l’infant trobarà diferents materials i propostes estimulants de progrés continu per desenvolupar les habilitats necessàries per a l’aprenentatge de la lectoescriptura: consciència fonològica, memòria operativa i semàntica, seqüenciació i seriació visual i auditiva, percepció i discriminació visual i auditiva, coordinació visomotriu, establiment de la lateralització, motricitat fina... En l’àmbit del pensament matemàtic aquest espai ofereix la possibilitat d’iniciar-se en les habilitats matemàtiques i en el seu llenguatge a partir de situacions significatives, manipulant funcionalment elements i col·leccions, identificant-ne atributs i qualitats, i establint relacions d’agrupament, classificació, comparació, ordre i quantificació.

 • “Art i construccions”: el llenguatge plàstic es serveix de la manipulació de materials, textures, objectes i instruments i de l’aproximació respectuosa a les produccions plàstiques dels companys i de l’entorn proper i llunyà per permetre l’adquisició de noves habilitats i destreses, de vies personals d’expressió i per despertar la sensibilitat estètica i la creativitat. És un espai en el qual els infants tenen l’oportunitat de descobrir, experimentar, manipular, sentir, imaginar, gaudir, expressar, crear,… desenvolupant les seves capacitats expressives, representatives i artístiques lliurement. Construir és un procés creatiu on intervenen diferents capacitats, estratègies i recursos. En aquest espai s'afavoreix la imaginació i la creativitat a través de diversos materials diversificats, estructurats i no estructurats que permeten construir diverses instal·lacions. Les construccions afavoreixen el treball dels diferents conceptes matemàtics, formes geomètriques, relacions de simetria i equivalència, seriacions i lògica…

 • “Exterior”: l’espai exterior es concep com un espai educatiu i de coneixement, on es fomenta l’autonomia, la creativitat i la resolució de problemes. Potencia habilitats cognitives i atencionals, augmenta l’activitat física i això afavoreix l’aprenentatge i les relacions. Aquest, és un lloc agradable, estimulant i amb elements que conviden a explorar i investigar. Un espai viu en tots els sentits: que dóna vida i acosta a l’infant a l’aire lliure reconnectant-lo amb la natura.

 • Llum i ombres: aquest ambient ofereix l’oportunitat de jugar la llum i el color, convertint l’activitat científica en font d’experimentació i expressió artística. Des del joc amb les ombres fins a l’experimentació amb els materials més sofisticats, els infants investiguen les propietats de la llum i el color, es formulen hipótesis i comproven els resultats. A través dels elements lluminosos es poden crear tantes situacions, escenes, experiències i invents com es puguin imaginar.

Els tallers són una forma d’organització pensada en un espai concret, on els infants desenvolupen activitats d’una manera periòdica que suposen realitzar, crear, provocar o expressar. Aquests permeten ampliar reforçar continguts treballats als ambients. Els agrupaments són heterogenis, internivell i reduïts (màxim 12-15 infants). Els tallers requereixen per part dels infants una actitud de cooperació, responsabilitat i respecte per les normes i faciliten l’aprenentatge de diverses tècniques.

Alguns dels tallers que es realitzaran són:

 • Taller d’art i instal·lacions artístiques.

 • Taller de contes.

 • Taller d’iniciació al llenguatge escrit.

 • Taller de sortida.

 • Taller d’hort i cuina.


contacontes matemàtic

Ens ha visitat en Pep Lluís del CentMat (Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic) i ens ha contat tres contes matemàtics. El primer conte és “La plaça dels números” què conta una història dels números de l’1 fins al 10, presentant-los individualment i relacionat-los amb la vida quotidiana dels infants (dos ulls, dues mans, animals amb quatre potes....). El segon és el de “Per quatre cantonets de no res” on es treballen les figures geomètriques (quadrat i cercle). I finalment, el tercer conte és el de “En Bernadet volia ser rei” que va contant la història d’en Bernadet a través de figures d’origami.


ACTIVITATS AMB EL POLICIA TUTOR

Durant el mes de febrer en Jaume, el policia tutor de l'escola, ens ensenya educació vial, quina és la funció de la policia i com ens poden ajudar en cas d'emergència. Estam aprenent molt fent de policies!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image