ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ คลิ๊ก

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินความสามารถด้านการอ่าน

ระดับช้ั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

การตรวจประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563

บุคลากร


ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ

1. การติดต่อสอบถาม มี 3 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 : ผ่านเบอร์โทรศัพท์

    • นางอัมพร สาระพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เบอร์โทรศัพท์ 081-3993085

    • นางสาวนันทพร บุสำโรง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 092-4528835

ช่องทางที่ 2 : ผ่าน Application Line ผ่านเบอร์โทรศัพท์

ช่องทางที่ 3 : ติดต่อสอบถามด้วยตนเอง ได้ที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ห้องหน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับช่องทางนี้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะติดภารกิจอื่น

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ : ให้บริการโดยเร็วที่สุด ภายใน 1 ชั่วโมง

3. ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ

    • นางอัมพร สาระพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

    • นางสาวนันทพร บุสำโรง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ