ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544

        1.   การจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544     Click
        2.   ทะเบียนคุมเงินนองบประมาณ    Click

ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

และการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือ / แนวทาง


                                                                                                                   

การให้คำปรึกษาผ่าน "คลินิก ตรวจสอบ chon 1"


1. การติดต่อสอบถาม มี 3 ช่องทาง   

ช่องทางที่ 1 :  ผ่านเบอร์โทรศัพท์  

ช่องทางที่ 2 :  ผ่าน Application  Line ผ่านเบอร์โทรศัพท์

ช่องทางที่ 3 :  ติดต่อสอบถามด้วยตนเอง  ได้ที่   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ห้องหน่วยตรวจสอบภายใน 
สำหรับช่องทางนี้   โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะติดภารกิจอื่น

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ  :  ให้บริการโดยเร็วที่สุด ภายใน 1 ชั่วโมง

3. ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 


ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม