หน่วยตรวจสอบภายใน

Internal Audit Unit

แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา และ

แบบรายงานหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

คลิก ที่นี่!! เพื่อกรอกรายงานของสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมติดตามวันเปิดภาคเรียนประจำปี 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 (ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์)

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ชลบุรี เขต1

บุคลากร

เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน

https://sites.google.com/chon1.go.th/audit