Activiteit


In de loop der jaren heeft de Beroepsvereniging een belangrijke rol gespeeld in de verdediging der chirurgen op het vlak van de politiek, de economische status van de chirurg, de positie van de chirurg in het ziekenhuis, de opleiding in de chirurgie.

Meer recent stonden de problemen rond de heelkundige nomenclatuur, de numerus clausus, de spoedgevallen, de intensieve zorgen, de erkenning in de oncologie op de voorgrond.

Uit de bekommernis om tegenover de agressiviteit en de indringerigheid in de beroepsactiviteit vanwege de overheid een hecht chirurgisch blok op te stellen, droeg de Beroepsvereniging veel bij om samen met het Belgisch Genootschap voor Heelkunde en de universitaire heelkundige diensten een coördinerende structuur te creëren. Het resultaat was het Consilium Chirurgicum Belgicum, een concept dat ondertussen door een hele reeks andere specialiteiten nagevolgd werd. Het Consilium slaagde er onder meer in, in samenwerking met de erkenningscommissies, om een, voor de credibiliteit op het Europese vlak onmisbare evaluatie van de kandidaat-chirurgen, na de eerste twee jaar, én op het einde van de opleiding, tot stand te brengen.

Dankzij de inspanningen van de Beroepsvereniging werden de criteria voor opleiding in de chirurgie, tot hiertoe bijna als enige, herzien en aan de moderne noden voor opleiding aangepast.

De Beroepsvereniging van Belgische Chirurgen heeft steeds de samenstelling van de Erkenningscommissie voor chirurgie, in de laatste jaren in samenwerking met het BVAS, kunnen bepalen. Ook, in het accrediteringssysteem, bij de samenstelling van het Paritair Comité voor Heelkunde, zowel als van de Regionale Leescomités, kon zij bepalend optreden. Een mechanisme van voorstel en erkenning van chirurgische accrediteringsactiviteiten evenals de publicatie en mededeling van de toegekende navormingseenheden, werd binnen het VBS georganiseerd.

De vereniging publiceert op regelmatige tijdstippen de « Nieuwsbrief Chirurgie ».

Als lid van het VBS (Verbond der Belgische Specialisten) participeert de Beroepsvereniging in de beroepsverdediging, de harmonisering van de opleiding, de continue medische vorming, de visitatie van opleidingscentra op het Europese niveau, via de Sectie Chirurgie en de European Board of Surgery (EBS). Het impact van de Belgische delegatie is belangrijk in zover ze de voorzitter en de Secretaris van de EBS verschaft en aan de basis ligt van een reeks initiatieven i.v.m. de verscheidenheid der heelkundige specialismen, de opleidingssystemen, de research in de opleiding in de lidstaten van de Europese Unie. Zowel met betrekking tot het actuele brandpunt van de besprekingen, met name de nieuwe structuur van de Heelkundige Commonwealth (chirurgie, vasculaire heelkunde, coloproctologie, traumatologie, oncologische heelkunde, hepatopancreatco-biliaire chirurgie, transplantatiechirurgie, endocrinechirurgie, borstchirurgie) en het streven naar aggregatie eerder dan fragmentatie, als in de organisatie van de evaluatie voor de EBSQ (European Board of Surgery Qualification) is de Belgische inbreng belangrijk.

De Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen streeft de grootst mogelijke eenheid en coördinatie van de chirurgische gemeenschap na, met respect voor het actieterrein van iedere geleding ervan.