ภาระงาน/ชิ้นงาน ➝

ภาระงาน/ชิ้นงาน ที่นักเรียนต้องทำในภาคเรียนนี้

1. Data Analytics (Google Sheets)

คำอธิบาย

1. นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ด้วยเว็บไซต์ https://sheets.google.com

2. คัดลอกลิงค์ที่ได้ลงในแบบฟอร์มการส่งงาน

2. Data Visualization (Google Forms)

คำอธิบาย

1. นักเรียนสร้างแบบสอบถามโดยเลือกหัวข้อจากที่กำหนดให้ ดังนี้

  • หัวข้อที่ 1 แบบสอบถามการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน
  • หัวข้อที่ 2 แบบสอบถามการใช้บริการร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน
  • หัวข้อที่ 3 แบบสอบถามการใช้บริการร้านค้าโรงอาหาร
  • หัวข้อที่ 4 แบบสอบถามการใช้บริการธนาคารโรงเรียน
  • หัวข้อที่ 5 แบบสอบถามการใช้บริการห้องพยาบาลโรงเรียน

2. นักเรียนสร้างแบบสอบถามด้วยเว็บไซต์ https://forms.google.com

3. คัดลอกลิงค์ที่ได้ลงในแบบฟอร์มการส่งงาน

3. Data Story-telling (Infographic)

คำอธิบาย

1. ให้นักเรียนสร้างงาน Infographic ด้วยเว็บไซต์ http://www.piktochart.com

2. คัดลอกลิงค์ที่ได้ลงในแบบฟอร์มการส่งงาน