เกี่ยวกับผู้สอน ➝

ข้อมูลทั่วไป
  • ชื่อ - นามสกุล : นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล
  • ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) พ.ศ. 2546
  • การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) พ.ศ. 2551
ประวัติการทำงาน
  • วันที่บรรจุเข้ารับราชการ : 15 มกราคม 2552
  • หน่วยงานการศึกษา : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. 17
  • สังกัดส่วนราชการ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • ปฏิบัติงานหลัก : ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นวัตกรรม/สื่อการเรียนรู้ ➝

ตารางสอน ➝