แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ➝

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากเอกสาร ตำรา และอินเทอร์เน็ต
  • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ : เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์: เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โดยบริษัท อักษรเจริญทัศน์อจท. จํากัด
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดย ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด (มหาชน)
  • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) COMPUTING ESSENTIALS 2013 โดย Timothy J. O'Leary และ Linda I. O'Leary
แหล่งเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้