แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT