โรงเรียนอนุบาลระนอง


ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรมและภูมิคุ้มกันที่ดี


วิสัยทัศน์ : โรงเรียนดี ผู้เรียนมีคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญา เว อริยํ ธนํ : ปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ