โรงเรียนอนุบาลระนอง


วิสัยทัศน์ : ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

บนพื้นฐานคุณธรรม และภูมิคุ้มกันที่ดี


ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญา  เว  อริยํ  ธนํ

(ปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ)