“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”


พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนอนุบาลระนอง

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

บนพื้นฐานคุณธรรม และภูมิคุ้มกันที่ดี


วิสัยทัศน์ : โรงเรียนดี ผู้เรียนมีคุณธรรม 

นำสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย


ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญา  เว  อริยํ  ธนํ

(ปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ)