เลขที่ 2 ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (85000) โทรศัพท์ 077 811 497

วิสัยทัศน์

โรงเรียนดี ผู้เรียนมีคุณธรรม

นำสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ปรัชญาโรงเรียน

ปญฺญา เว อริยํ ธนํ : ปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ