โรงเรียนอนุบาลระนอง

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานคุณธรรม และภูมิคุ้มกันที่ดี


วิสัยทัศน์ : โรงเรียนดี ผู้เรียนมีคุณธรรม

นำสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย


ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญา เว อริยํ ธนํ

(ปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ)