Objectius

L’Associació GRUP D'AMICS DE MONTELLÀ regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Els fins de l'associació, adreçats majoritàriament a la defensa de l’entorn i del patrimoni natural, rural i folklòric de Montellà de Cadí, són els següents:

a) Foment dels estudis i investigació sobre el patrimoni natural i rural en totes les disciplines que li pertoquin.

b) Promoció de la defensa i conservació dels recursos naturals i paisatgístics de l'entorn humà, entesos com a compendi de valors culturals, científics, històrics, artístics, socials, estètics i folklòrics, que constitueixen un patrimoni comú, heretat, que cal valorar, defensar, conservar, restaurar i transmetre.

c) Difusió dels coneixements que porten a comprendre i apreciar els valors de la natura i evidencien la necessitat d'una racional ordena­ció del territori i de l'estalvi des recursos naturals.

d) Treball amb la finalitat que siguin promulgades disposicions per a l'ordenat aprofitament dels recursos naturals, adequades a les cir­cumstàncies, de manera que es garanteixi la conservació indefinida i equilibrada de les zones rurals, de la riquesa forestal, de l'alta muntanya, de les aigües i de les àrees humides, dels paisatges i construccions rústiques i nuclis rurals de les zones del seu àmbit.

e) Vetlla per aconseguir que les normes de conservació de la natura siguin rigorosament respectades.

f) Promoció de l'establiment d'un sistema complet d'àrees protegides de forma especial, dins les quals siguin conservats els ecosistemes en la seva integritat, sense pertorbacions de cap mena, és a dir, evitant tant les accions destructives, produïdes la majoria per la desmesurada afluència de visitants desaprensius incontrolats, com la introducció d'animals i vegetals aliens al sistema i els sorolls que pertorbin la seva tranquil·litat.

g) Col·laboració amb les Corporacions Locals en l'ordenament urbà dels nuclis de població.

h) Procura que siguin respectades les normes d'higiene i salubritat tant a les zones habitades com a les despoblades i el màxim assessorament en aquest sentit en les futures obres de clavegueram, conduccions d'aigües, edificacions, etc.

i) Recuperació dels usatges i costums pel que fa al folklore, a les festes majors i menors, casaments, naixements i defuncions, i qualssevol altres manifestacions culturals, incloses les musicals, literàries o artístiques.

Per a l'assoliment d'aquests objectius, l'associació realitza, entre d'altres, les següents actuacions:

a) Organització d’actes informatius i conferències, així com col·laboració en l'organització de les festes majors i menors, edició de llibres, re­vistes, opuscles i fascicles i promoció d’estudis i treballs d'investigació aplicada i en general, de totes aquelles activitats que vagin encaminades a la creació d'una consciència col·lectiva a tots els nivells.

b) Col·laboració amb les administracions públiques i entitats privades les finalitats de les quals siguin anàlogues a les d'aquesta associació.

c) Realització, en general, de tots els actes lícits per a la consecució d’aquests objectius.