โครงสร้างบริหารฝ่ายวิชาการ

-งานบริหารฝ่ายวิชาการ
-
งานแผนกปฐมวัย
-งานหลักสูตร
-งานการเรียนการสอน
-งานนิเทศ
-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
-งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-งานพัฒนาผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ
-งานห้องสมุด

วิสัยทัศน์ (Vision)

ฝ่ายวิชาการมุ่งพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี มีระเบียบวินัย และคุณภาพมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

1.ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
4.พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
5.พัฒนาครู บุคลากร และผู้บริหารให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
7.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย (Goals)

1.ผู้เรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐาน สากล
2.จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.ผู้เรียนมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
4.ผู้เรียนมีคุณภาพตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
5.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
6.ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์
7.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
8.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
9.โรงเรียนมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบค้าน
10.โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.ชุมขน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีสวนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา