วิสัยทัศน์(Vision)

เป็นผู้นำการสร้างทักษะชีวิตที่ใช้สถานแหล่งจัดประสบการณ์และเทคโนโลยี

เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตตามวิถีความเป็นไทยและมีคุณภาพมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างภาวะความเป็นผู้นำการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม

2. ปลูกฝังคุณธรรมและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้ทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีความเป็นไทย

4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายความเร็วมาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

7. จัดและพัฒนาแหล่งจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสร้างและสืบค้นความรู้ให้เป็นสถานการณ์จำลอง ฝึกทักษะที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

อัตลักษณ์ “เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม นำวิถีไทย”

เอกลักษณ์ เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ที่มุ่งเน้นผู้นำการสร้างทักษะชีวิต