บุคลากรกิจกรรมงานแนะแนว/ห้องสมุดโรงเรียน

นางสาวปาริชาต  สิงหรา

นางบังอร  ชูศรียิ่ง

นางวัฒนาภรณ์  เพชรโต

นางประณยา  เจตนา

นางปรียาพันธ์  ฉัตรสูงเนิน