บุคลากรสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุรีพร  ทองศรี

นางปรียาพันธ์  ฉัตรสูงเนิน

นางสาวจีรนันท์  ทิพย์ประเสริฐ

นางสาวจิราวรรณ์  กันตะบุตร

นางสาวธนัญญาภรณ์  เกตุมาลา

นายนรพงษ์  แพนศรี

นางอาภรณ์  เสิงกำปัง

นายบุญชอบ  เพิ่มพูล

นางพรรษสรณ์  ภูริวัฒน์วงษ์