บุคลากรสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนารีย์  เถื่อนบำรุง

นายพิทักพงษ์  เพชรโต

นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร

นางพิมพ์มาดา  ธรรมวิเศษจิรพัฒน์  กัลปภิญโญกุล

นายเอกนันท์  ราชเกษร

นางเพ็ญนภา  ชนะชัย

นางสุทธิดา  เสารยะวิเศษ

นายจิรพัฒน์  กัลปภิญโญกุล

นางสาวศศกร  ไทยธานี

นางสาววรรณิภา  มณียารักษ์

นายขยัน  บุตรนามรักษ์

นางสาวนงเยาว์  โบขุนทด

นางสาวรัศมี  นราพล

นางปาริชาต   สุขเกษม

นางสาวจีระพา  ฐานะ

นางสาวปัณฑ์ชนิตค์ษา  จงนบกลาง

นางสาวโชติกา   โชติดิษณันน์

นางสาวพวงผกา  อิงบารมี

นางสาวพิมพ์ใจ  คเชนทร์ชาติ

นางวนัชพร  กิตติพิชญางกูร

นางศจีรัตน์  เยรัมย์

นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนารักษ์

นางสาวปภาวี  สินสันเทียะ