ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา (Central Uiversity Admission System : CUAS) ปีการศึกษา 2560 ผ่านการคัดเลือกจำนวน 76 คน (รายชื่อ 10 อันดับแรก)
    
 ลำดับที่ชื่อ  -  นามสกุล รหัสคณะ คณะสาขา มหาวิทยาลัย 
 1 นางสาวธนาภา   เนียมสูงเนิน 0021 คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2 นางสาวธัญยธรณ์  หงสกุล 0282 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3 นางสาวโสภรยา  สอนภู่ 0077 คณะเกษตร  สาขาวิทาวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4 นายชัยวัฒน์  นามราช 0084 คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5 นางสาวเจนจิรา  สาละ 0091 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6 นางสาวพิมพ์ลภัส  สืบปรุ 0133 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทชาวิทยาศาสตร์พื้นภิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7 นางสาวลักขณาพร  สินปรุ 0181 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8 นางสาววราภรณ์  พิมพา 0118 คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 9 นางสาวกนกวรรณ  กลิ่นหอมสุด 0497 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 10 นางสาวเกศกนก  ศรีใหม่ 0446 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน

 • ดาวน์โหลดไฟล์ประเมินโรงเรียนสีขาว ไฟล์ประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว คณะครูสามารถดาวนโหลดได้โดยตรงทางลิงก์ข้างล่าง( กดแล้วจะดาวนโหลดทันที )ลิงก์ดาวนโหลด ไฟล์ เทอม 1 http://gg.gg/Urrw591ลิงก์ดาวนโหลด ไฟล์ เทอม ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2560 02:49 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานบร ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2560 00:07 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • กำหนดการอบรมพัฒนาผู้กำกับลูกเสือฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ได้จัดการอบรมพัฒนา ผู้กำกับลูกเสือหลักสูตรการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างท ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2560 00:07 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีความประสงค์ฺรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นล ...
  ส่ง 14 ก.ค. 2560 00:44 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา มีความประสงคืรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ยาม  ประจำป ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 02:30 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ชมประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
วีทีอาร์การแปรขบวนแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบปัญญาสมวาร (50วัน)

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • การจัดสวนหย่อม กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ด้วยการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในเรื่องการจัดสวนหย่อม เรียนรู้ถึงประเภทของพืชที่นำมาจัดสวน ทักษะในด้านการออกแบบสวนหย่อมและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะ โดยคร ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:37 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ศิลปะการป้องกันตัวด้วยกระบี่ กระบอง      กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้่่ ด้วยการเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวจากกระบี่  กระบอง  ซึ่งเป็นการป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณของไทย โดยครูอมรวรรณ  ขอแนบกลาง
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:33 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • กิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ด้วยการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารทานเล่นหรืออาหารในชีวิตประจำวัน  นักเรียนสามารถประกอบอาหารด้วยตนเองอย่างถูกสุขลักษณะและมีประโยชน ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:26 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • พอเพียงด้วยการอดออม (หมูออมสิน) กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่อย่างพอเพียง สร้างนิสัยอดออมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า โดยสร้างหมูออมสิน ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:20 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • รักการอ่าน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ด้วยการส่งเสริมการอ่าน โดยครูพรรณมาศ  กองขุนทด  บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:14 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียน

 • มอบทุนปัจจัยพื้นฐานปีการศึกษา 2560 โรรงเรียนได้จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาจากทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ส่ง 17 ก.ย. 2560 07:50 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • กีฬาสีภายใน ปี 2560 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 20:48 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ตารางการสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2560
  ส่ง 14 ก.ค. 2560 01:10 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • เข้าค่ายคุณธรรม ม.1,ม.4 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2560 22:31 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07 ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:07 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

แผนที่โรงเรียนอุบลรัตนฯ