Foreldresamarbeid

Vårt daglige arbeid med barna krever et godt samarbeide med dere foreldre. Det er dere foreldre som er eksperter på deres egne barn.

To viktige utgangspunkt for foreldresamarbeidet er forståelse og kommunikasjon.
Forståelse: for gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet.
Kommunikasjon: for regelmessig kontakt der informasjon om barnet og barnehagen utveksles, samt barnehagens pedagogiske virksomhet drøftes

Arenaer for foreldresamarbeid:

  • Ved levering og henting
  • Foreldremøte
  • Foreldresamtaler
  • Samtale ved overgang barnehage/skole
  • Ulike arrangementer i barnehagen

Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet igjennom foreldreråd og samarbeidsutvalget(SU).

Comments