จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 61 เดือน ธันวาคม   2566  กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   คลิกรูปภาพเพิ่มเติม 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 60 เดือน ธันวาคม  2566  การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 59 เดือน พฤศจิกายน   2566  การฉีควัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 58 เดือน พฤศจิกายน   2566 ค่ายอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 57 เดือน พฤศจิกายน   2566 การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566
จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 56 เดือน พฤศจิกายน   2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 55 เดือน พฤศจิกายน   2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานำนักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วังหินเกมส์ ครั้งที่ 2 ณ สนามเทศบาลตำบลวังหิน อำเภอ

โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ผลการแข่งขัน คือ กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 54 เดือน พฤศจิกายน   2566  วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

 จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 53 เดือน พฤศจิกายน   2566  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2566  

24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสีดาวิทยา จัดกิจกรรม  วันวชิราวุธ  (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)   วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น  ซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นรากฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ 

23 พฤศจิกายน 2566  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2566   

 จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 52 เดือน พฤศจิกายน   2566  ต้อนรับ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 51 เดือน ตุลาคม  2566  วันปิยมหาราช     รูปภาพเพิ่มเติม 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 50 เดือน ตุลาคม  2566  วันนวมินทรมหาราช     รูปภาพเพิ่มเติม 

11 ต.ค. 2566  ยินดีต้อนรับ ผอ. ปรีชา ไค่นุ่นสิงห์  รูปภาพเพิ่มเติม

5 ต.ค. 2566 ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ ขอแสดงความยินดี กับ ผอ. ชูชาติ  อยู่สอาด  รองพัชรวลี ทวรรณกุล  คุณครูสรวิชญ์ ทาร่อน  และคุณครูจารุวรรณ นรพรม 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 49 เดือน กันยายน  2566  กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

25-27 กันยายน 2566 กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนสีดาวิทยา 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 48 เดือน กันยายน  2566  โครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดเก็บขยะ

16 กันยายน 2566  โครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดเก็บขยะ  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 47 เดือน กันยายน  2566 โครงการอบรมพัฒนากีฬาปันจักสีลัต 

15 กันยายน 2566 โครงการอบรมพัฒนากีฬาปันจักสีลัต  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 46 เดือน กันยายน  2566 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน ที่ 1/2566    รูปภาพเพิ่มเติม  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 45เดือน สิงหาคม  2566  โครงการฝึกอบรมหลักสุตรปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

31 สิงหาคม 2566 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับเยาวชน โรงเรียนสีดาวิทยา 

29 สิงหาคม 2566 โครงการทหารสานฝัน  "มอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษออนไลน์" โดย กองทัพภาคที่ 2

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 43 เดือน สิงหาคม  2566  การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่2 ปีงบประมาณ 2566

23 สิงหาคม 2566  การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่2 ปีงบประมาณ 2566

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 42 เดือน สิงหาคม  2566  ร่วมแสดงพลังการเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาแห่างชาติ ครั้งที่ 48  "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์"

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 41 เดือน สิงหาคม  2566  วันวิทยาศาสตร์  รูปภาพเพิ่มเติม  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 40 เดือน สิงหาคม  2566  วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) 

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและการพัฒนานวัตกรรม คนรุ่นใหม่

10 สิงหาคม 2566  กิจกรรม "สัปดาห์อาเซียน"  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน ASEAN Day เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายของอาเซียน สู่การยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง อันเป็นพื้นฐานในการเป็นพลเมืองอาเซียนที่ยั่งยืน. 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 39 เดือน สิงหาคม  2566 โครงการอบรมและพัฒนาภาวะผู้นำของสภานักเรียนและผู้นำชั้นเรียน

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 38 เดือน กรกฎาคม  2566 วันอาสาฬหบูชา  รูปภาพเพิ่มเติม  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 37 เดือน กรกฎาคม  2566  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา  รูปภาพเพิ่มเติม

 จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 36 เดือน กรกฎาคม  2566    รูปภาพเพิ่มเติม   22 กรกฎาคม 2566 English Camp  
จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 35 เดือน มิถุนายน  2566  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   รูปภาพเพิ่มเติม

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 34 เดือน มิถุนายน  2566 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

26 มิถุนายน 2566  สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 33 เดือน มิถุนายน  2566 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว โครงการ การพัฒนาเศษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสีดาวิทยา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว โครงการ การพัฒนาเศษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสีดาวิทยา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 32 เดือน มิถุนายน  2566  ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   รูปภาพเพิ่มเติม

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 31 เดือน มิถุนายน  2566 ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 เมืองเลยเกมส์

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 30 เดือน มิถุนายน  2566  กิจกรรมไหว้ครู  รูปภาพเพิ่มเติม

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 29 เดือน มิถุนายน  2566  นายอำเภอสีดาพบนักเรียน

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 28 เดือน มิถุนายน  2566  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 26 เดือน  พฤษภาคม  2566  กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์   รูปภาพเพิ่มเติม

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 25 เดือน  พฤษภาคม  2566 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566     รูปภาพเพิ่มเติม    

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 24เดือน  พฤษภาคม  2566 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม นักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566   รูปภาพเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 23 เดือน  เมษายน  2566 โครงการโรงเรียยนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 22 เดือน  เมษายน  2566 สงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 21 เดือน  เมษายน  2566   การมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     วันที่ 1 -2  เมษายน 2566  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 20 เดือน  เมษายน  2566   ค่ายดาราศาสตร์

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 19 เดือน  มีนาคม  2566  คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาปันจักสีลัต ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38  นครสวรรค์เกมส์

ประกาศโรงเรียนสีดาวิทยา  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน              ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 18 เดือน  มีนาคม  2566   23 มีนาคม   วันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี   รูปภาพเพิ่มเติม  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 17 เดือน  มีนาคม  2566   โครงการเสริมสร้างสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนเทศบาล ปีงบประมาณ 2566

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 16 เดือน  มีนาคม  2566  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม. 3  และ ม. 6  ปีการศึกษา 2565 

8 มีนาคม 2566 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม. 3  และ ม. 6  ปีการศึกษา 2565 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 15 เดือน  กุมภาพันธ์   2566 ศึกษาดูงานโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสหกรรม      คลิกภาพเพิ่มเติม 

นำเสนอ ประเมินโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนปลอดบุหรี่

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 14 เดือน  กุมภาพันธ์   2566  การเลือกตั้ง สภาคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสีดาวิทยา   23 กุมภาพันธ์ 2566  

การเลือกตั้ง สภาคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสีดาวิทยา 23 กุมภาพันธ์ 2566  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 13 เดือน  กุมภาพันธ์   2566  กิจกรรมประดับเครื่องหมายยศสิบเอกและเครื่องหมายปีกกระโดดหอสูง 34 ฟุต แก่ นศท.ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2

กิจกรรมประดับเครื่องหมายยศสิบเอกและเครื่องหมายปีกกระโดดหอสูง 34 ฟุต แก่ นศท.ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 12 เดือน  กุมภาพันธ์   2566 การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

21 ก.พ. 2566 การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 11 เดือน  กุมภาพันธ์   2566   กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 10  เดือน  กุมภาพันธ์   2566  กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 9   เดือน  กุมภาพันธ์   2566  กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ   ณ ค่ายเสาวลักษณ์  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

16-18กพ2566เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3    ณ ค่ายเสาวลักษณ์  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

13-15กพ2566เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายเสาวลักษณ์  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

ณ ค่ายพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 8  เดือน  กุมภาพันธ์   2566  กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

11 กุมภาพันธ์ 2566  กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 7  เดือน  มกราคม   2566  ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70   จังหวัดร้อยเอ็ด 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 6  เดือน  มกราคม   2566  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70   จังหวัดร้อยเอ็ด

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 5  เดือน  มกราคม   2566  ค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2566 

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการชูชาติ อยู่สอาด รองรุทร รัตนโสภา รองพัชรวลี ทวรรณกุล และผช.มณูญ เจ็กแตงพะเนาว์  พบปะนักเรียนและเยี่ยมชม ค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 4  เดือน  มกราคม   2566  วันครู

16 มกราคม 2566 วันครู 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ช่วย (อัตราจ้าง) 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 3  เดือน  มกราคม   2566   เทียนนกแก้วเกมส์ 2023  

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2566 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 2  เดือน  มกราคม   2566 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 1  เดือน  มกราคม   2566 

4 มกราคม 2566 กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง    รูปภาพเพิ่มเติม   
ประกาศโรงเรียนสีดาวิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2023   และกิจกรรมคริสต์มาส  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 88  เดือน ธันวาคม   2565  การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน   สีดาวิทยาเกมส์   ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2565   ณ สนามโรงเรียนสีดาวิทยา  

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน   สีดาวิทยาเกมส์   ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2565   ณ สนามโรงเรียนสีดาวิทยา  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 87  เดือน ธันวาคม   2565  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  ปีงบประมาณ 2566

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 86  เดือน ธันวาคม   2565 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ โรงเรียนธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

ต้อนรับคุณครูเนรมิต  สิทธินอก   

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  ปีงบประมาณ 2566

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 85 เดือน ธันวาคม   2565
นายกิตติ บุญเชิด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสีดาวิทยา
ผู้อำนวยการชูชาติ อยู่สอาด พร้อมด้วย รองรุทร รัตนโสภา รองพัชรวลี ทวรรณกุล เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนสีดาวิทยา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ โรงเรียนธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 84 เดือน ธันวาคม   2565   

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 83 เดือน ธันวาคม   2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสีดาวิทยา

16  ธันวาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสีดาวิทยา  ณ ห้องประชุมปรางค์สีดา 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 82 เดือน ธันวาคม   2565  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  ปีการศึกษา 2565   

14  ธันวาคม 2565  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  

  จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 81 เดือน ธันวาคม   2565  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ปีการศึกษา 2565          รูปภาพเพิ่มเติม     1           2       

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 80 เดือน ธันวาคม   2565  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  อำเภอสีดา

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  อำเภอสีดา 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 79 เดือน ธันวาคม   2565 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70   โรงเรียนพิมายวิทยา  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 78 เดือนพฤศจิกายน  2565 ค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิด ชั้น ม. 1   ม. 4  

26-27พ.ย.2565 ค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิด ชั้น ม. 1   ม. 4         รูปภาพเพิ่มเติม  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 77 เดือนพฤศจิกายน  2565 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

25 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 76 เดือนพฤศจิกายน  2565  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสีดาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสีดาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 75 เดือนพฤศจิกายน  2565 การสอบธรรมสนามหลวง  ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2565

การสอบธรรมสนามหลวง  ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2565   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนสีดาวิทยา 

8พย65 สืบสานประเพณีวันลอยกระทง 

7 พ.ย. 2565  เลี้ยงส่งคุณครู เยาวรัตน์ ยุพิน และ คุณครูศิริรัตน์ ชาญนอก 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 74 เดือน ตุลาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566   

7 พฤศจิกายน 2565  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566   

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 73 เดือน ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช                 รูปภาพเพิ่มเติม 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่ 72 เดือน ตุลาคม  2565 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาราช บรมนาถบพิตร  

13ตุลาคม2565 อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา   กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่ 71 เดือน ตุลาคม  2565  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการศึกษาสำหรับครูยุคใหม่ สู่เส้นทางวิทยฐานะและแนวทางการวางแผนและเตรียมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และจัดทำคลิปการสอนตามเกณฑ์ ว9 "  โดย ดร. อนุศร หงษ์ขุนทด ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม. นครราชสีมา  วันที่ 9 ตุลาคม 2565  ที่ห้องประชุมปรางค์สีดา โรงเรียนสีดาวิทยา  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการศึกษาสำหรับครูยุคใหม่ สู่เส้นทางวิทยฐานะและแนวทางการวางแผนและเตรียมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และจัดทำคลิปการสอนตามเกณฑ์ ว9 "  โดย ดร. อนุศร หงษ์ขุนทด ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม. นครราชสีมา  วันที่ 9 ตุลาคม 2565  ที่ห้องประชุมปรางค์สีดา โรงเรียนสีดาวิทยา  

กีฬาห้อง สานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่ 70 เดือน กันยายน  2565   การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) สำหรับผู้บริหาร

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่ 69 เดือน กันยายน  2565 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโควิค

8กย65โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโควิค

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่ 68 เดือน กันยายน  2565      ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA ) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จดหมายข่าว ฉบับที่ 67 เดือน กันยายน  2565 โครงการพี่ทหารสานฝัน มอบทุนภาษาอังกฤษออนไลน์ 

โครงการพี่ทหารสานฝัน มอบทุนภาษาอังกฤษออนไลน์   

จดหมายข่าว ฉบับที่ 66 เดือน กันยายน  2565 Englisg day camp  3 ก.ย. 65

Englisg day camp  3 ก.ย. 65

จดหมายข่าว ฉบับที่ 65 เดือน สิงหาคม 2565     โครงการ วัยใส วัยรัก วัยระเริง  ในวันที่ 30 ส.ค. 65

จดหมายข่าว ฉบับที่ 64 เดือน สิงหาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ประจำปีการศึกษา 2565  

จดหมายข่าว ฉบับที่ 63 เดือน สิงหาคม 2565  กิจกรรมส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน สัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน สัปดาห์ห้องสมุด
จดหมายข่าว ฉบับที่ 62เดือน สิงหาคม 2565
จดหมายข่าว ฉบับที่ 61 เดือน สิงหาคม 2565  งานมหกรรมวิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์
งานมหกรรมวิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์  18 สิงหาคม 2565    SCIENCE WEEK 2022 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 60 เดือน สิงหาคม 2565  วันแม่แห่งชาติ    รูปภาพเพิ่มเติม 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 59 เดือน สิงหาคม 2565  พัทลุงเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 10 ส.ค. 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 58 เดือน สิงหาคม 2565 โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ม. 2  ณ วัดยองแยง ต. หนองระเวียง อ. เมือง จ. นครราชสีมา  

5-7 สิงหาคม 2565 โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ม. 2  ณ วัดยองแยง ต. หนองระเวียง อ. เมือง จ. นครราชสีมา  

จดหมายข่าว ฉบับที่ 57 เดือน สิงหาคม 2565 

1 สิงหาคม 2565  ต้อนรับ รองผู้อำนวยการ  พัชรวลี ทวรรณกุล    ณ ห้องประชุมปรางค์สีดา  

จดหมายข่าว ฉบับที่ 56 เดือน กรกฎาคม 2565 กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 

 กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 55 เดือน กรกฎาคม 2565 วันที่ 12  กรกฎาคม 2565  งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

12  กรกฎาคม 2565  งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 54 เดือน กรกฎาคม 2565 กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 

8กค65   กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 53 เดือน กรกฎาคม 2565  การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  

7 ก.ค. 2565  การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

5 ก.ค. 2565  พิธีหล่อเทียนพรรษา
จดหมายข่าว ฉบับที่ 52 เดือน กรกฎาคม 2565      

โครงการอบรมยาวชน   ป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2565 

ดหมายข่าว ฉบับที่ 51 เดือน กรกฎาคม  2565   พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

1 ก.ค. 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 50 เดือน มิถุนายน 2565  อบรมและพัฒนาภาวะผู้นำของสภานักเรียนและผู้นำชั้นเรียน

อบรมและพัฒนาภาวะผู้นำของสภานักเรียนและผู้นำชั้นเรียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 49 เดือน มิถุนายน 2565 วันสุนทรภู่

กิจกรรมสุนทรภู่ 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 48 เดือน มิถุนายน 2565  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  

16 มิถุนายน 2565  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  ภาพเพิ่มเติม 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 47 เดือน มิถุนายน 2565   

จดหมายข่าว ฉบับที่ 46 เดือน มิถุนายน 2565   ภาพเพิ่มเติม

จดหมายข่าว ฉบับที่ 45 เดือน มิถุนายน 2565   ภาพเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565  

จดหมายข่าว ฉบับที่ 44 เดือน พฤษภาคม 2565  ค่ายเตรียมความพร้อม นักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4  ปีการศึกษา 2565 

ค่ายเตรียมความพร้อม นักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4  ปีการศึกษา 2565  รหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 43 เดือน พฤษภาคม 2565  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37  "นครขอนแก่นเกมส์"  รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 42 เดือน พฤษภาคม 2565  พิธีมอบเข็มกิตติคุณ และประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2564  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้เข้าการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่  41 เดือน เมษายน 2565 

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา  รอง ผอ. เบญจวรรณ เมืองแสน   7 เมษายน 2565 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่  40 เดือน เมษายน 2565 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่  39 เดือน มีนาคม 2565 

พิธิมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ชั้น ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2564

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่  38 เดือน กุมภาพันธ์  2565 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่  37  เดือน กุมภาพันธ์  2565

กิจกรรม กีฬา-กรีฑาสีภายในโรงเรียน 

 จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่  34 -36 เดือน กุมภาพันธ์  2565 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  เนตรนารี และยุวกาชาด    17-19 กุมภาพันธ์ 2565 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่  33  เดือน กุมภาพันธ์  2565

15 ก.พ. 2565 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่  32  เดือน กุมภาพันธ์  2565

ดี เดย์    9 กุมภาพันธ์ 2565   ตรวจ ATK นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสีดาวิทยา 

ศึกษาดูงาน และร่วมลงนาม MOU

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่  31  เดือน กุมภาพันธ์  2565   ภาพเพิ่มเติม  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่  30  เดือน ธันวาคม  2564    ภาพเพิ่มเติม  

กิจกรรมวันคริสต์มาส  ภาพเพิ่มเติม

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน    

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน    

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่ 29 เดือน ธันวาคม  2564   ภาพเพิ่มเติม    
จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่ 28 เดือน ธันวาคม  2564     

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่ 27  เดือน พฤศจิกายน  2564

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่26  เดือน พฤศจิกายน  2564

ไหว้ครู  18 พฤศจิกายน 2564  

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 25 เดือน พฤศจิกายน 2564   

กิจกรรมเลี้ยงส่ง คุณครูที่ย้าย ...11-11-2564 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 24 เดือน ตุลาคม 2564  
จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 23 เดือน ตุลาคม 2564  
จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 22เดือน ตุลาคม  2564 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 21เดือน กันยายน 2564 

23 กันยายน 2564  งานเกษียณอายุราชการคุณครูทัศนีย์ วาทีรชตะ   

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 20   เดือน กรกฎาคม 2564 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 19   เดือน มิถุนายน 2564

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 18   เดือน มิถุนายน 2564

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 17   เดือน มิถุนายน 2564 

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 15 และ 16   เดือน พฤษภาคม 2564 

ประกาศโรงเรียนสีดาวิทยา — 19-Apr-2021 12:06:11

ประกาศโรงเรียนสีดาวิทยา เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2564 — 19-Apr-2021 12:00:40

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 14 เดือน เมษายน 2564 — 09-Apr-2021 08:31:29

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 13 เดือน เมษายน 2564 — 02-Apr-2021 13:00:24

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 12 เดือน มีนาคม 2564 — 31-Mar-2021 03:39:48

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 11 เดือน มีนาคม 2564 — 31-Mar-2021 03:22:04

ปัจฉิมนิเทศ ม.3  ม. 6  ปีการศึกษา 2563 — 30-Mar-2021 06:11:07

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 10 เดือน มีนาคม 2564 — 24-Mar-2021 23:39:12

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 9 เดือน มีนาคม 2564 — 24-Mar-2021 04:31:00

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 8 เดือน มีนาคม 2564 — 20-Mar-2021 11:22:57

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด ลูกเสือวิสามัญ — 19-Mar-2021 10:14:45

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 7 เดือน มีนาคม 2564 — 19-Mar-2021 09:40:11

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม 2564 — 16-Mar-2021 01:56:49

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 5 เดือน มีนาคม 2564 — 06-Mar-2021 11:43:28

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 4 เดือน มีนาคม 2564 — 05-Mar-2021 14:29:30

การสอบธรรมศึกษา — 05-Mar-2021 06:28:01

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 3เดือน กุมภาพันธ์ 2564 — 25-Feb-2021 14:48:50

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน — 23-Feb-2021 03:12:00

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 — 19-Feb-2021 23:29:49

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง — 19-Feb-2021 06:05:18

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2564 — 30-Jan-2021 12:46:51

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยา — 05-Jan-2021 04:50:01

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 29 เดือน ธันวาคม 2563 — 08-Dec-2020 13:15:43

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 28 เดือน ธันวาคม 2563 — 06-Dec-2020 00:52:47

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 27 เดือน ธันวาคม 2563 — 05-Dec-2020 13:52:14

งานเลี้ยงส่งบุคลากรในโรงเรียนสีดาวิทยา — 12-Nov-2020 03:29:33

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 26 เดือน ตุลาคม 2563 — 23-Oct-2020 14:24:32

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 25 เดือน ตุลาคม 2563 — 23-Oct-2020 14:23:34

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 24 เดือน ตุลาคม 2563 — 23-Oct-2020 14:22:29

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 23 เดือน ตุลาคม 2563 — 16-Oct-2020 10:42:53

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 22 เดือน ตุลาคม 2563 — 14-Oct-2020 06:14:12

กราบลา บูชาครู  30 กันยายน 2563 — 30-Sep-2020 04:35:59

เกษียณอายุราชการ ปี 2563 — 26-Sep-2020 13:14:03

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 21 เดือน กันยายน 2563 — 25-Sep-2020 06:07:23

การตรวจเยี่ยมการประเมินพัฒนาการ(Site Visit) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA — 24-Sep-2020 08:12:46

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 20 เดือน กันยายน 2563 — 19-Sep-2020 11:29:05

จิตอาสาพระราชทาน — 17-Sep-2020 07:01:32

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  ปี 2563 — 18-Aug-2020 06:41:44

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 18 เดือน สิงหาคม 2563 — 17-Aug-2020 14:47:19

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 17 เดือน สิงหาคม 2563 — 16-Aug-2020 03:02:38

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 16เดือน สิงหาคม 2563 — 14-Aug-2020 08:03:21

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 15เดือน สิงหาคม 2563 — 12-Aug-2020 13:40:34

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 14เดือน สิงหาคม 2563 — 12-Aug-2020 13:38:22

12 สิงหา  วันแม่แห่งชาติ — 12-Aug-2020 03:43:09

รับมอบรถตู้ TOYOTA อจ 9494 กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์การศึกษา — 12-Aug-2020 03:23:13

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 13 เดือน สิงหาคม 2563 — 06-Aug-2020 06:33:15

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 12 เดือน มิถุนายน 2563 — 31-Jul-2020 09:02:01

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 11 เดือน มิถุนายน 2563 — 31-Jul-2020 06:35:13

ไหว้ครู 63 .... นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น — 30-Jul-2020 07:02:17

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ๓๑๘ ล/๕๕-ก — 29-Jul-2020 08:03:51

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 10 เดือน มิถุนายน 2563 — 28-Jul-2020 15:06:09

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว — 28-Jul-2020 05:40:16

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 9 เดือน มิถุนายน 2563 — 23-Jul-2020 10:00:27

ไหว้ครู 63  ....  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย — 23-Jul-2020 04:38:59

โรงเรียนซำยางวิทยายน ศึกษาดูงาน — 17-Jul-2020 06:31:38

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 8 เดือน มิถุนายน 2563 — 30-Jun-2020 12:43:05

Big Cleaning Day  เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย COVID ต่อต้านยาเสพติด พิชิตยุงลาย — 30-Jun-2020 07:03:27

ทำบุญฉลองโรงอาหารใหม่ — 30-Jun-2020 06:50:57

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 7 เดือน มิถุนายน 2563 — 23-Jun-2020 15:29:27

📌 รายชื่อนักเรียน 1/2563 — 16-Jun-2020 02:48:33

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2563 — 14-Jun-2020 11:12:29

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 5 เดือน มิถุนายน 2563 — 11-Jun-2020 11:31:48

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019  (COVID-2019) — 11-Jun-2020 05:53:06

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยา — 10-Jun-2020 07:18:39

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 — 09-Jun-2020 01:47:50

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์โดยใช้ Google Classroom — 05-Jun-2020 06:22:10

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน 2563 — 03-Jun-2020 11:33:10

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน 2563 — 02-Jun-2020 03:43:18

ติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) — 02-Jun-2020 01:55:45

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม  2563 — 29-May-2020 14:14:05

ติดตามการเรียนออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยา — 29-May-2020 12:17:04

ประกาศโรงเรียนสีดาวิทยา — 03-May-2020 23:48:48

ประกาศโรงเรียนสีดาวิทยา  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 — 03-Apr-2020 13:47:39

ประกาศปิดโรงเรียน 14 วัน — 18-Mar-2020 06:00:35

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 — 20-Feb-2020 23:21:00

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่  9 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 — 20-Feb-2020 09:14:16

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 — 14-Feb-2020 13:40:33

การเลือกตั้ง สภาคณะกรรมการนักเรียน — 14-Feb-2020 04:06:51

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 — 14-Feb-2020 04:04:49

จัดบูธนิทรรศการการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา — 14-Feb-2020 04:03:10

กิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อเป็นวิทยากรทางดาราศาสตร์ — 14-Feb-2020 03:59:02

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 — 11-Feb-2020 14:51:26

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 — 11-Feb-2020 14:50:17

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 — 03-Feb-2020 13:59:58

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 4 เดือน มกราคม 2563 — 31-Jan-2020 06:05:30

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม 2563 — 28-Jan-2020 08:58:49

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม 2563 — 17-Jan-2020 08:04:21

วันครูแห่งชาติ Teachers’ Day ปี 2563  อำเภอสีดา — 13-Jan-2020 03:27:56

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2563 — 04-Jan-2020 06:45:53

สวัสดีปีใหม่ 2563 — 02-Jan-2020 03:57:02

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 51-54  เดือน ธันวาคม 2562 — 27-Dec-2019 14:22:26

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม — 24-Dec-2019 17:20:23

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 50 เดือน ธันวาคม 2562 — 24-Dec-2019 16:57:46

คริสต์มาส — 20-Dec-2019 07:26:59

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2562 — 17-Dec-2019 08:49:40

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 48 เดือน ธันวาคม 2562 — 17-Dec-2019 03:48:03

บริจาคโลหิต — 16-Dec-2019 04:34:46

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม GSP — 16-Dec-2019 04:20:28

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 47 เดือน ธันวาคม 2562 — 08-Dec-2019 04:09:16

กิจกรรมเดินทางไกล  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  ระดับชั้น ม. 1 — 07-Dec-2019 04:43:40

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 46 เดือน ธันวาคม 2562 — 06-Dec-2019 08:18:09

๕ ธันวาคม — 05-Dec-2019 03:32:33

ค่ายพัฒนาศักยภาพทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ — 02-Dec-2019 07:47:46

สนามสอบธรรมศึกษา — 29-Nov-2019 02:33:22

ประเมินสถานศึกษาสีขาว — 28-Nov-2019 02:45:12

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 45 เดือน พฤศจิกายน 2562 — 27-Nov-2019 08:00:05

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 44 เดือน พฤศจิกายน 2562 — 27-Nov-2019 06:59:10

การจัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562 — 27-Nov-2019 03:31:43

ค่ายอบรมเยาวชนในสถานศึกษาต้นแบบจัดเก็บขยะ — 27-Nov-2019 03:14:06

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ — 14-Nov-2019 03:20:30

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 43 เดือน พฤศจิกายน 2562 — 12-Nov-2019 14:10:40

ลอยกระทง ปีการศึกษา 2562 — 11-Nov-2019 08:52:24

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 42 เดือน ตุลาคม 2562 — 30-Oct-2019 04:48:28

งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี — 29-Oct-2019 02:28:42

ประเมินคุณภาพ — 09-Oct-2019 01:50:05

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 41 เดือน กันยายน 2562 — 21-Sep-2019 10:26:41

กีฬาสีภายในโรงเรียน — 20-Sep-2019 04:24:04

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 40 เดือน สิงหาคม 2562 — 28-Aug-2019 10:31:47

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 39 เดือน สิงหาคม 2562 — 24-Aug-2019 15:12:52

English Camp — 24-Aug-2019 03:01:32

อบรมพัฒนาภาวะผู้นำของสภานักเรียน และผู้นำชั้นเรียน — 24-Aug-2019 02:49:05

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 38 เดือน สิงหาคม 2562 — 21-Aug-2019 07:22:37

Sida Science Week 2019 — 20-Aug-2019 15:06:06

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 37 เดือน สิงหาคม 2562 — 13-Aug-2019 07:33:04

นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสีดาวิทยา ครั้งที่ 2/2562 — 13-Aug-2019 06:59:59

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 36 เดือน สิงหาคม 2562 — 10-Aug-2019 14:47:59

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ — 09-Aug-2019 04:38:38

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 35 เดือน กรกฎาคม 2562 — 28-Jul-2019 14:08:20

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 34 เดือน กรกฎาคม 2562 — 27-Jul-2019 14:46:19

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน — 26-Jul-2019 06:30:51

พิธีตั้งเสาเอก เสาโท  โรงอาหารโรงเรียนสีดาวิทยา — 26-Jul-2019 06:03:31

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 33 เดือน กรกฎาคม 2562 — 24-Jul-2019 03:37:23

กีฬาปันจักสีลัตนักเรียนอาเซียนสคูลเกมส์ — 23-Jul-2019 03:19:29

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 32 เดือน กรกฎาคม 2562 — 13-Jul-2019 08:54:15

กิจกรรม วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2562 — 12-Jul-2019 04:23:45

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2562 — 09-Jul-2019 02:10:19

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2562 — 08-Jul-2019 12:56:23

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 29 เดือน กรกฎาคม 2562 — 06-Jul-2019 14:44:16

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 28 เดือน กรกฎาคม 2562 — 06-Jul-2019 10:22:39

ค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน — 05-Jul-2019 04:10:08

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 27 เดือน มิถุนายน 2562 — 30-Jun-2019 15:19:34

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 26 เดือน มิถุนายน 2562 — 28-Jun-2019 06:50:06

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 25 เดือน มิถุนายน 2562 — 27-Jun-2019 00:26:40

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาจีน — 26-Jun-2019 08:58:05

วันสุนทรภู่ — 26-Jun-2019 08:02:04

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 24 เดือน มิถุนายน 2562 — 26-Jun-2019 07:37:43

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาจีน — 21-Jun-2019 07:20:56

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 23 เดือน มิถุนายน 2562 — 15-Jun-2019 14:04:46

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 22 เดือน มิถุนายน 2562 — 14-Jun-2019 05:38:51

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 21 เดือน มิถุนายน 2562 — 13-Jun-2019 14:31:58

โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา  "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" — 13-Jun-2019 08:00:32

ไหว้ครู 2562 — 13-Jun-2019 04:30:12

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 20 เดือน มิถุนายน 2562 — 12-Jun-2019 03:28:31

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาจีน — 10-Jun-2019 07:11:53

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 19 เดือน มิถุนายน 2562 — 09-Jun-2019 01:37:04

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 18 เดือน มิถุนายน 2562 — 07-Jun-2019 06:05:26

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 17 เดือน มิถุนายน 2562 — 05-Jun-2019 04:13:23

ลูกเสือจิตอาสาทำความดีร่วมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ — 05-Jun-2019 03:52:33

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 16 เดือน พฤษภาคม 2562 — 22-May-2019 11:21:22

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 15 เดือน พฤษภาคม 2562 — 22-May-2019 11:19:23

ผอ. เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียน — 22-May-2019 07:56:03

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาปันจักสีลัตประเภทต่อสู้ — 20-May-2019 05:47:47

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2562 — 17-May-2019 05:32:30

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 13 เดือน พฤษภาคม 2562 — 16-May-2019 06:35:15

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2562 — 15-May-2019 07:35:20

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 — 15-May-2019 05:23:27

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2562 — 14-May-2019 07:37:25

กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา2562 — 14-May-2019 02:39:38

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 10 เดือน พฤษภาคม  2562 — 07-May-2019 13:09:10

ประกาศราบชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4  ปีการศึกษา 2562 — 07-Apr-2019 12:27:05

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 9 เดือน มีนาคม 2562 — 28-Mar-2019 12:59:45

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 8 เดือน มีนาคม 2562 — 25-Mar-2019 07:34:03

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 — 02-Mar-2019 15:52:17

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา — 01-Mar-2019 04:39:18

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ — 26-Feb-2019 15:41:29

รับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 — 26-Feb-2019 15:39:23

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 — 15-Feb-2019 08:07:59

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์  2562 — 05-Feb-2019 02:17:03

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 4 เดือน มกราคม 2562 — 05-Feb-2019 02:15:44

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง — 01-Feb-2019 04:31:24

การเลือกตั้งสภาคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสีดาวิทยา — 01-Feb-2019 04:20:25

ค่าย สะเต็ม — 26-Jan-2019 05:06:03

ค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 4 — 26-Jan-2019 05:02:31

รับการนิเทศจากคณะศึกษานิเทศก์ — 24-Jan-2019 05:19:41

รณรงค์ลดการใช้พลาสติกในสถานศึกษาและชุมชน — 19-Jan-2019 06:18:14

การเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองเนตรนารี และหน่วยยุวกาชาด ชั้น ม. 1 — 19-Jan-2019 05:25:43

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม 2562 — 18-Jan-2019 06:39:21

วันครู ประจำปี 2562 — 17-Jan-2019 03:03:01

ค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย — 14-Jan-2019 04:38:52

"การอบรมนักเรียนเพื่อเป็นวิทยากรดาราศาสตร์" — 14-Jan-2019 04:27:58

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม 2562 — 07-Jan-2019 08:58:01

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2562 — 04-Jan-2019 07:34:08

ทำบุญตักบาตร ปีใหม่ 2562 — 04-Jan-2019 04:45:46

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 64 เดือน ธันวาคม 2561 — 03-Jan-2019 13:27:11

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 63 เดือน ธันวาคม 2561 — 27-Dec-2018 07:56:11

โรงเรียนธนาคาร โรงเรียนสีดาวิทยา — 27-Dec-2018 03:06:00

กิจกรรมวันคริสต์มาส — 27-Dec-2018 02:51:24

สวัสดีปีใหม่ 2562 — 25-Dec-2018 03:56:30

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2561 — 25-Dec-2018 03:43:07

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัคร สภาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 — 24-Dec-2018 03:33:19

"เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ประจำปี 2561" — 21-Dec-2018 07:28:08

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 62 เดือน ธันวาคม 2561 — 15-Dec-2018 04:41:52

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา — 14-Dec-2018 04:56:34

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา 2561 — 12-Dec-2018 07:31:11

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 61 เดือน ธันวาคม 2561 — 07-Dec-2018 08:07:39

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 — 06-Dec-2018 02:10:09

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 60  เดือน  ธันวาคม 2561 — 05-Dec-2018 13:40:58

ค่ายอบรมเยาวชนสถานศึกษาต้นแบบการจัดเก็บขยะ — 03-Dec-2018 04:06:12

คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม. 31 — 03-Dec-2018 03:46:33

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 59 เดือน พฤศจิกายน 2561 — 03-Dec-2018 02:26:44

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 58 เดือน พฤศจิกายน 2561 — 30-Nov-2018 22:26:56

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 57 เดือน พฤศจิกายน 2561 — 30-Nov-2018 05:52:53

สนามสอบธรรมศึกษา — 29-Nov-2018 02:55:23

ลูกเสืออาสา กกต.  เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย — 28-Nov-2018 07:47:40

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 56 เดือน พฤศจิกายน 2561 — 23-Nov-2018 08:16:42

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 — 21-Nov-2018 03:27:04

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 55 เดือน พฤศจิกายน 2561 — 16-Nov-2018 04:40:46

ไม่มีชื่อ — 14-Nov-2018 08:49:52

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 54 เดือน พฤศจิกายน 2561 — 14-Nov-2018 08:45:44

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 53 เดือน ตุลาคม 2561 — 29-Oct-2018 11:30:58

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 52 เดือน ตุลาคม 2561 — 05-Oct-2018 02:14:55

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 51 เดือน สิงหาคม 2561 — 05-Oct-2018 02:11:17

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 50 เดือน สิงหาคม  2561 — 05-Oct-2018 01:59:13

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล — 04-Oct-2018 14:19:48

มอบเกียรติบัตร — 21-Sep-2018 02:29:04

คณะกรรมการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา — 13-Sep-2018 05:58:53

สีดาวิทยาเกมส์ 29-31 สิงหาคม 2561 — 30-Aug-2018 04:02:13

งานห้องสมุด — 22-Aug-2018 04:23:33

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ — 22-Aug-2018 04:09:07

ประกาศโรงเรียนสีดาวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถ — 22-Aug-2018 04:00:15

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 49 เดือน สิงหาคม 2561 — 13-Aug-2018 12:28:03

กิจกรรม วันแม่ ปี 2561 — 10-Aug-2018 06:14:45

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 48 เดือน กรกฎาคม 2561 — 31-Jul-2018 05:29:29

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร — 29-Jul-2018 03:01:20

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 47 เดือน กรกฎาคม 2561 — 27-Jul-2018 12:03:37

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 46 เดือน กรกฎาคม 2561 — 27-Jul-2018 12:00:53

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 45 เดือน กรกฎาคม 2561 — 17-Jul-2018 13:30:35

โรงเรียนคุณธรรม — 16-Jul-2018 08:38:29

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ — 12-Jul-2018 07:44:58

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 44 เดือน กรกฎาคม 2561 — 12-Jul-2018 07:35:54

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 43 เดือน  กรกฎาคม 2561 — 09-Jul-2018 14:19:26

กิจกรรม ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง   จาก รพ. สีดา — 09-Jul-2018 07:50:28

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 42 กรกฎาคม  2561 — 09-Jul-2018 01:18:12

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 41 เดือน มิถุนายน 2561 — 28-Jun-2018 14:26:58

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ — 28-Jun-2018 07:27:06

พิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรตินักกีฬาปันจักสีลัต — 27-Jun-2018 04:12:58

กิจกรรมวันสุนทรภู่ — 27-Jun-2018 04:09:25

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 40 เดือน มิถุนายน 2561 — 17-Jun-2018 13:21:00

ไหว้ครู ปี 2561 — 13-Jun-2018 06:46:36

กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ม. 1 — 13-Jun-2018 06:44:18

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดขั้นพื้นฐาน — 13-Jun-2018 06:30:57

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 39 เดือน มิถุนายน 2561 — 05-Jun-2018 13:09:12

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 38 เดือน มิถุนายน 2561 — 05-Jun-2018 04:29:42

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC — 02-Jun-2018 04:21:37

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 37 เดือน พฤษภาคม 2561 — 11-May-2018 14:26:14

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 36 เดือน พฤษภาคม 2561 — 11-May-2018 11:58:22

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 35 เดือน เมษายน 2561 — 01-May-2018 13:03:14

รายชื่อนักเรียน ม.1  ม.4  ปีการศึกษา 2561 — 13-Apr-2018 02:24:13

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 34 เดือน เมษายน 2561 — 12-Apr-2018 09:03:46

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 33 เดือน เมษายน 2561 — 07-Apr-2018 08:03:23

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 32 เดือน เมษายน 2561 — 05-Apr-2018 11:46:49

พิธีมอบวุฒิการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ปีการศึกษา 2560 และสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัว — 05-Apr-2018 07:19:52

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 31 เดือน มีนาคม 2561 — 02-Apr-2018 10:19:58

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ — 29-Mar-2018 04:13:19

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 30 เดือน มีนาคม 2561 — 27-Mar-2018 05:41:54

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 29 เดือน มีนาคม 2561 — 25-Mar-2018 10:23:13

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 28 เดือน มีนาคม 2561 — 25-Mar-2018 10:13:05

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด — 20-Mar-2018 01:06:16

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 — 02-Mar-2018 09:22:53

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 — 02-Mar-2018 07:57:43

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม. 3 ม. 6 — 28-Feb-2018 04:35:42

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 — 26-Feb-2018 01:07:30

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 — 20-Feb-2018 03:49:36

จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา  ฉบับที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 — 19-Feb-2018 03:31:01

จดหมายข่าว ฉบับที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 — 16-Feb-2018 13:50:22

เราทำความดี ด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา — 15-Feb-2018 13:32:18

จดหมายข่าว ฉบับที่ 22  เดือน กุมภาพันธ์ 2561 — 15-Feb-2018 13:05:46

ถวายผ้าป่าที่วัดป่าอัมพวโนทยาราม — 07-Feb-2018 07:11:44

จดหมายข่าว ฉบับที่ 21  เดือน มกราคม 2561 — 30-Jan-2018 06:25:44

มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 — 30-Jan-2018 02:47:14

จดหมายข่าว ฉบับที่ 20 เดือน มกราคม 2561 — 23-Jan-2018 02:33:47

ค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย — 20-Jan-2018 03:20:03

ประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา — 20-Jan-2018 03:15:10

กิจกรรมสายสัมพันธ์ เครือข่าย อย. น้อย จากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง — 20-Jan-2018 02:57:54

จดหมายข่าว ฉบับที่ 19 เดือน มกราคม 2561 — 18-Jan-2018 02:46:08

จดหมายข่าว ฉบับที่ 18 เดือน มกราคม 2561 — 17-Jan-2018 12:50:44

วันครู ปี 2561  "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" — 17-Jan-2018 02:16:21

คณะกรรมการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการนิเทศและระบบออนไลน์ — 10-Jan-2018 03:31:27

จดหมายข่าว ฉบับที่ 17 เดือน มกราคม 2561 — 07-Jan-2018 08:52:22

สวัสดีปีใหม่ สุข สดชื่น สมหวัง ดังใจหวัง — 05-Jan-2018 04:17:40

จดหมายข่าว ฉบับที่ 16 เดือน ธันวาคม 2560 — 28-Dec-2017 10:58:32

จดหมายข่าว ฉบับที่ 15 เดือน ธันวาคม 2560 — 27-Dec-2017 01:59:22

ผอ. สพม. 31 มอบนโยบายให้คณะครู — 26-Dec-2017 13:06:02

จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือน ธันวาคม 2560 — 26-Dec-2017 00:57:18

โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ศึกษาดูงาน "โครงการสีดาวิทยาให้โอกาสจบการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน" — 25-Dec-2017 03:15:11

จดหมายข่าว ฉบับที่ 13  เดือนธันวาคม 2560 — 19-Dec-2017 07:55:11

มอบเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 — 19-Dec-2017 03:02:30

จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2560 — 14-Dec-2017 04:03:23

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ — 14-Dec-2017 02:16:52

การอยู่ค่ายพักแรมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และหน่วยยุวกาชาด — 13-Dec-2017 04:18:05

จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือน ธันวาคม 2560 — 08-Dec-2017 01:45:37

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ศึกษาดูงานโครงการสีดาวิทยาให้โอกาสจบการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน — 07-Dec-2017 03:14:48

จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 เดือน ธันวาคม 2560 — 06-Dec-2017 00:38:59

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือน ธันวาคม 2560 — 03-Dec-2017 11:11:59

การอยู่ค่ายพักแรมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และหน่วยยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 — 02-Dec-2017 05:39:06

จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 เดือน พฤศจิกายน 2560 — 01-Dec-2017 03:24:14

มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ — 30-Nov-2017 10:59:33

ค่ายอบรม GSP สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย — 25-Nov-2017 01:14:46

ค่ายดาราศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยา — 24-Nov-2017 02:54:48

การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ — 23-Nov-2017 06:08:47

วันวชิราวุธ — 22-Nov-2017 04:46:04

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6   เดือน พฤศจิกายน 2560 — 21-Nov-2017 03:30:44

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 — 20-Nov-2017 03:04:29

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 — 20-Nov-2017 02:56:58

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ — 14-Nov-2017 03:48:44

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) — 11-Nov-2017 02:47:36

อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว — 10-Nov-2017 06:18:20

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม 2560 — 03-Nov-2017 02:56:31

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร — 26-Oct-2017 16:31:49

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช — 26-Oct-2017 16:03:41

"สีดาวิทยาเกมส์" — 27-Sep-2017 03:37:21

อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาสากู้ภัยฉุกเฉิน — 22-Sep-2017 08:35:36

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์  เป็นธงชาติไทย — 19-Sep-2017 05:45:56

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทีมครูสะเต็มศึกษา — 28-Aug-2017 09:06:21

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้ STEM — 26-Aug-2017 13:51:10

การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 — 22-Aug-2017 04:20:34

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ — 17-Aug-2017 07:15:21

สัปดาห์รณรงค์อาหารปลอดภัยในโรงเรียน — 11-Aug-2017 08:14:19

สัปดาห์รณรงค์อาหารปลอดภัยในโรงเรียน — 11-Aug-2017 08:04:18

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 256 — 11-Aug-2017 04:05:55

สัปดาห์อาเซียน ASEAN WEEK — 08-Aug-2017 08:57:07

มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน — 04-Aug-2017 07:13:34

ร่วมแข่งขันโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น — 04-Aug-2017 06:23:04

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน — 31-Jul-2017 21:38:37

น้ำท่วมโรงเรียน — 26-Jul-2017 23:01:14

การประกวดตัวแทนนักเรียน — 21-Jul-2017 05:33:23

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช — 19-Jul-2017 03:00:23

โครงการปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ม. 1 — 18-Jul-2017 02:33:50

จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา — 07-Jul-2017 07:11:31

กิจกรรมอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 — 06-Jul-2017 07:29:04

ค่ายนักเรียนแกนนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน — 30-Jun-2017 23:42:42

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม — 29-Jun-2017 09:16:31

สัปดาห์วันสุนทรภู่ — 29-Jun-2017 09:11:52

ค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม. 4 — 23-Jun-2017 03:13:56

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 — 15-Jun-2017 05:09:19

ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ — 27-May-2017 03:01:19

ต้อนรับ ครูทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอม — 22-May-2017 08:16:31

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการ  อดุลย์ จันลา — 19-May-2017 05:25:36

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5และ6 — 11-May-2017 08:49:47

ค่ายปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 — 09-May-2017 03:02:41

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560 — 17-Apr-2017 22:36:37

การอบรมการดำเนินงาน "สวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน" — 09-Apr-2017 06:21:17

สงกรานต์ 2560 — 09-Apr-2017 06:06:51

มอบตัวนักเรียน ม. 1 ม. 4  ปีการศึกษา 2560 — 09-Apr-2017 05:57:00

ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์ — 29-Mar-2017 01:28:51

ประกาศโรงเรียนสีดาวิทยา เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน — 10-Mar-2017 04:51:44

ประกาศโรงเรียนสีดาวิทยา เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 — 28-Feb-2017 06:24:54

ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 — 28-Feb-2017 06:23:08

ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 — 28-Feb-2017 06:18:34

โครงสร้างการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) พุทธศักราช 2559 — 28-Feb-2017 06:16:43

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 3 ม. 6 — 22-Feb-2017 04:16:13

โครงการค่ายทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ครั้งที่ 2 — 17-Feb-2017 04:56:02

ติว O-Net — 08-Feb-2017 05:52:35

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้สถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย — 27-Jan-2017 03:03:35

เข้าค่ายฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน — 22-Jan-2017 09:07:41

วันครู '60 อำเภอสีดา — 16-Jan-2017 04:47:10

กิจกรรมสัปดาห์วันครู 60 — 13-Jan-2017 04:14:42

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และยุวกาชาด — 24-Dec-2016 05:26:02

กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนสีดาวิทยา — 23-Dec-2016 07:22:40

การอบรม GSP สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย — 11-Dec-2016 03:03:57

การอบรม GSP สร้างสรรค์ — 10-Dec-2016 03:18:21

พิธีเปิดธนาคารขยะ — 07-Dec-2016 03:08:42

วันวชิราวุธ — 25-Nov-2016 03:10:34

โรงเรียนสีดาวิทยา จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี — 22-Nov-2016 04:24:33

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 38 — 18-Nov-2016 02:44:57

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสีดาวิทยา — 10-Nov-2016 02:44:52

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ — 28-Oct-2016 03:58:01

จากวันวานที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ — 30-Sep-2016 08:10:35

ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนสะเต็มศึกษา — 08-Sep-2016 02:25:59

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน — 31-Aug-2016 07:54:05

คณะกรรมการนิเทศ  โครงการโรงเรียนในฝัน — 31-Aug-2016 07:50:18

ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) — 28-Aug-2016 03:32:15

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ — 22-Aug-2016 03:13:20

AAR  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กลุ่มโรงเรียนสุรนารี — 19-Aug-2016 23:59:03

โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา — 19-Aug-2016 23:43:11

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1  อุดรธานี — 19-Aug-2016 04:00:06

กิจกรรมวันแม่ อ. สีดา — 12-Aug-2016 04:05:12

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม. 1 — 11-Aug-2016 07:02:22

กิจกรรมวันแม่  11 สิงหาคม  2559 — 11-Aug-2016 05:01:39

การอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง ประจำหน่วยออกเสียง — 01-Aug-2016 03:39:15

จัดกิจกรรม วันภาษาไทย — 29-Jul-2016 07:32:32

คณะนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 — 27-Jul-2016 02:04:20

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน — 15-Jul-2016 07:18:19

กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" — 15-Jul-2016 04:24:16

รณรงค์ ลงประชามติ — 15-Jul-2016 03:41:33

มอบเกียรติบัตร — 15-Jul-2016 03:36:30

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) — 07-Jul-2016 04:21:24

การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ — 04-Jul-2016 06:32:41

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม — 01-Jul-2016 04:44:23

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง — 01-Jul-2016 02:09:50

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ที่บ้านโนนสำราญ — 30-Jun-2016 03:56:23

กิจกรรมวันสุนทรภู่ — 24-Jun-2016 04:35:32

ค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้น ม. 1 — 23-Jun-2016 04:46:52

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 — 17-Jun-2016 02:38:07

กิจกรรมไหว้ครู  ปี 2559 — 16-Jun-2016 06:04:30

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการสีดาวิทยาให้โอกาสจบการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน — 13-Jun-2016 03:01:37

ศึกษาดูงาน "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" — 13-Jun-2016 02:51:04

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อย. น้อยในโรงเรียน — 06-Jun-2016 04:24:57

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 — 12-May-2016 08:04:59

ค่ายเตรียมความพร้อม นักเรียน ม.1,ม.4 '59 — 10-May-2016 03:28:50

ค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ — 03-May-2016 03:54:45

เข้าค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 1 — 02-May-2016 03:43:30

รายชื่อนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 — 02-May-2016 03:31:06

รับมอบตัวนักเรียน ม. 1 ม. 4 — 04-Apr-2016 13:23:13

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา — 02-Apr-2016 05:45:15

รับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4  ปีการศึกษา 2559 — 21-Mar-2016 03:54:02

อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม. 31 — 17-Mar-2016 04:14:43

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 — 09-Mar-2016 05:56:08

กิจกรรมอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ — 25-Feb-2016 02:43:21

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม. 3 , 6 ประจำปีการศึกษา 2558 — 19-Feb-2016 03:30:53

กิจกรรมนิทรรศการด้านอาชีพและแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558 — 18-Feb-2016 03:33:45

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมต่างๆ — 15-Feb-2016 02:52:04

กิจกรรมอบรมการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ — 04-Feb-2016 02:35:58

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านอาชีพ — 27-Jan-2016 03:59:39

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานวิชาการ ปีการศึกษา  2558 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา — 26-Jan-2016 06:35:41

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม. 1 — 26-Jan-2016 06:32:09

งานกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 — 26-Jan-2016 06:27:27

พิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่  8 มกราคม 2559 — 26-Jan-2016 06:24:58

กิจกรรมคริสต์มาสโรงเรียนสีดาวิทยา — 26-Jan-2016 06:22:04

การอบรมนักเรียนโครงการอบรมอาชีพอิสระการจัดดอกไม้ — 26-Jan-2016 06:20:01

ตัวแทนการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 จ. นครศรีธรรมราช — 26-Jan-2016 06:17:11

กิจกรรมวันพ่อ โรงเรียนสีดาวิทยา — 26-Jan-2016 06:14:03

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัยและระบบ TEPE ONLINE — 26-Jan-2016 06:11:22

ต้อนรับ นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผอ.โรงเรียนสีดาวิทยาคนใหม่ — 26-Jan-2016 06:06:38

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม. 1  วันที่ 23 มกราคม 2559  ณ โรงเรียนสีดาวิทยา — 26-Jan-2016 06:01:37

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558 — 26-Jan-2016 04:51:28