ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนสีดาวิทยาเดิมชื่อโรงเรียนโพนทองวิทยา ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนคือนายเท็ง เตียประพงษ์ อดีตกำนันตำบลโพนทอง นายบุญ บุญวีรบุตร อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสัง และนายปิ่น ดวงเพชรแสง อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านงิ้วมีแรงบันดาลใจ คือ ชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลานในระดับที่สูงขึ้น การเดินทางของบุตรหลานที่ไปเรียนต่อยากลำบากและระยะทางไกลและเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางของบุตรหลานที่ไปเรียนบ่อยครั้ง

ในปี พ.ศ. 2517 นายเท็ง   เตียประพงษ์ กำนันตำบลโพนทองในขณะนั้น ร่วมกับคณะกรรมการท้องถิ่นประชุมชี้แจงชุมชนเพื่อขอความร่วมมือ และรับบริจาคจากชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ได้เงินรวมทั้งสิ้น 45,000 บาท     ซึ่งได้นำไปซื้อที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียน     จำนวน 30 ไร่ ต่อมาคณะผู้ก่อตั้งโรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่  เพื่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ในปลายปี พ.ศ. 2517 และได้ทำหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนกรมสามัญศึกษาแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ในปี พ.ศ. 2522 คณะผู้ก่อตั้งชุดเดิม ได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนอีกครั้ง         ซึ่งมีการเตรียมรายละเอียด และความพร้อมด้านต่างๆ เป็นอย่างดี โดยมี นายยศ   อินทรโกมาลสุต   อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา ให้การสนับสนุน  

         กระทรวงศึกษาธิการ มีมติเห็นชอบให้ก่อตั้งโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ประจำตำบล ที่ตำบลโพนทอง    อำเภอบัวใหญ่ จ. นครราชสีมา โดยใช้ชื่อว่า    โรงเรียนโพนทองวิทยา ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2522   เป็นต้นมา แต่ในปีดังกล่าวยังไม่สามารถรับนักเรียนได้ทัน จึงเลื่อนไปเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2523 มี นายธวัชชัย สีสิมมา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 และเปิดสอนในระดับชั้น ม. ปลาย เมื่อ พ.ศ. 2534

                ต่อมาชุมชนที่ตั้งโรงเรียนได้ขยายความเจริญมากขึ้น จนได้ยกฐานะ ของ ตำบลสีดา ตำบลโพนทอง ตำบลโนนประดู่ ตำบลสามเมือง และตำบลหนองตาดใหญ่ เป็น   กิ่งอำเภอสีดาแยกออกจากอำเภอบัวใหญ่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติเห็นชอบที่จะให้เปลี่ยนชื่อของโรงเรียนให้สอดคล้องกับชื่ออำเภอเป็น โรงเรียนสีดาวิทยา ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2543 จนถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามลำดับดังนี้

1. นายธวัชชัย   สีสิมมา                    พ.ศ. 2523 – 2535

2. นายสมปอง ศิริจันโท                    พ.ศ. 2535 – 2542

3. นายบุญยงค์   สมบูรณ์มนัสชัย        พ.ศ. 2542 – 2543

4. นายราวี       ฤทธิสิทธิ์                   พ.ศ. 2543 – 2547

5. นายสหชัย    สาสวน                     พ.ศ. 2547- 2551

6. นายอุดม สุทธิวรรณ                     พ.ศ. 2551

7. นายสุพล   เชื่อมพงษ์                    พ.ศ. 2551- 2558

8. นายนิสิทธิ์  ส่งสุข                         พ.ศ. 2558 -2563 

9. นายชูชาติ อยู่สอาด                     พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน 

 

 

 

 

ที่ตั้งสถานศึกษา

                โรงเรียนสีดาวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 1 ถนนทางหลวง 202 สีดา-ชัยภูมิ ตำบลโพนทอง

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์และโทรสาร 044-329-034  มีพื้นที่ 31 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา 

            ทิศเหนือ             ติดกับเขตพื้นที่อำเภอบัวลาย และอำเภอประทายบางส่วน

            ทิศใต้                 ติดกับพื้นที่อำเภอโนนแดง

            ทิศตะวันออก        ติดกับพื้นที่อำเภอประทาย

            ทิศตะวันตก          ติดกับพื้นที่อำเภอบัวใหญ่

 

ลักษณะของชุมชน

                อำเภอสีดา อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร

มีพื้นที่ทั้งหมด 157.06 ตารางกิโลเมตร (98,100 ไร่) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบและมีความลาดเอียง

ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากรรวม 24,144 คน เป็นชาย 12,058 คน เป็นหญิง 12,086 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร คือ ทำนา รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จำนวน 44,163 บาท (ข้อมูล จปฐ.ปี 2551) ผลผลิตที่สำคัญและมีชื่อเสียง ผ้าไหม เสื่อกก ขนมไทยโบราณ   เช่น ขนมดอกจอก ข้าวแตนสมุนไพร ข้าวเกรียบ 3 รส ทองม้วน กล้วยฉาบและมะยมเชื่อม สถานที่สำคัญ คือ   ชุมชนโบราณบ้านสีดา-โนนเมือง วัดพระปรางค์สีดา วัดบ่อไก่แก้ว-บ้านดอนโก่ย หมู่บ้าน

โฮมสเตย์-บ้านหนองไข่เหี้ยศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นคือประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว

เพลงโคราช โปงลาง 

 

ประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง

1.             อาคารเรียนถาวรมี 4 อาคาร

-                   อาคารเรียน 1 (แบบ 216 ค)

-                   อาคารเรียน 2 (แบบ Cs 208 B)

-                   อาคารเรียน 3 (แบบ 424 ล พิเศษ)

2.             อาคารโรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง

3.             อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง

4.             บ้านพักครู             จำนวน 8 หลัง

-                   บ้านพักครู แบบ 202 ก    จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยงบประมาณปี 2524

-                   บ้านพักครู แบบ 202 ก    จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยงบประมาณปี 2525

-                   บ้านพักครู แบบ 202       จำนวน 2 หลัง สร้างด้วยงบประมาณปี 2526

-                   บ้านพักครู แบบ 203/27  จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยงบประมาณปี 2527

-                   บ้านพักครู แบบ 203/27  จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยงบประมาณปี 2530

-                   บ้านพักครู แบบ 203/27  จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยงบประมาณปี 2534

-                   บ้านพักครู แบบ 203/27  จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยงบประมาณปี 2537

5.             บ้านพักภารโรง จำนวน 2 หลัง สร้างด้วยงบประมาณปี 2527 และ 2533

6.             ห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียนชาย        จำนวน 2 หลัง

7.             ประเภทสนาม

     - สนามฟุตบอล                               จำนวน   1    สนาม

     - สนามบาสเกตบอล                        จำนวน   1    สนาม

     - สนามวอลเล่ย์บอล                        จำนวน   1    สนาม

     - สนามตะกร้อ                                 จำนวน 2    สนาม

     - สนามเปตอง                                 จำนวน   1    สนาม

     - สนามโต๊ะเทเบิลเทนนิส                 จำนวน   7    ตัว

      8. ประเภทสระน้ำ                    จำนวน   1    สระ