Membership/Afiliación


Membership

Individual Membership ($13)

Family Membership ($22)

Benefits of Membership

By joining the Seahurst PTA, you also become a member of the Washington State PTA. With more than 133,000 members, Washington State PTA is the largest volunteer association dedicated to the education, health, welfare, and safety of all children in Washington state. When you join PTA, you support local, state and national efforts to improve the lives of children and their families.

A WSPTA membership card is valuable! Benefits include local and statewide discounts, advocacy, scholarships, programs, volunteer support, services to local PTAs and councils, and training for PTA leaders.

With a long and rich history of doing the right thing for children and families, today’s PTA is still the premier child advocacy association. Won’t you join us?

General Membership Meetings 2018-2019

All meetings will be held from 6:00-7:00 PM in the school Library on the second floor.

September 13

October 11

November 8

December 13

January 10

February 7* this is the first Thursday; the second Thursday is Valentine’s Day

March 14

April 11

May 9

June 13


Join Online/Credit Card

Please click here to fill out the membership form online, which will take you to our PayPal site for payment.

Join By Mail/Check or In Person/Check or Cash

Please click here to download and print the membership form and mail it or drop it off in the Main Office.


सदस्यता

व्यक्तिगत सदस्यता ($ 13)

पारिवारिक सदस्यता ($ 22)

सदस्यताको फाइदाहरू

Seahurst पीटीएमा सामेल गरेर, तपाईं पनि वाशिंगटन स्टेट पीटीए को सदस्य हुनुभयो। 133,000 भन्दा बढी सदस्यहरूसँग, वाशिंगटन स्टेट पीटीए वाशिंगटन राज्यमा सबै बच्चाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, र सुरक्षाको लागि समर्पित सबैभन्दा ठूलो स्वयंसेवक संगठन हो। जब तपाईं PTA मा सामेल हुनुहुन्छ, तपाईले बालबालिका र उनीहरूको परिवारको जीवन सुधार गर्न स्थानीय, राज्य र राष्ट्रिय प्रयासहरूको समर्थन गर्दछ।

एक WSPTA सदस्यता कार्ड मूल्यवान छ! लाभहरूमा स्थानीय र सांस्कृतिक रूपमा छूट, अधिवक्ता, छात्रवृत्ति, कार्यक्रमहरू, स्वयंसेवक समर्थन, स्थानीय पीटीएहरू र काउन्सिलहरूको सेवाहरू, र पीटीए नेताहरूको लागि प्रशिक्षण समावेश छ।

बच्चा र परिवारको लागि सही कुरा गर्ने एक लामो र धनी इतिहासको साथ, आजको पीटीए अझै पनि प्राइम बाल अधिवेशन संस्था हो। के तपाईं हाम्रो साथमा हुनुहुन्न?

सामान्य सदस्यता बैठक 2018-2019

सबै सभाहरू 6: 00-7: 00 अपराह्न दोस्रो तलामा स्कूल लाइब्रेरीमा हुनेछ।

सेप्टेम्बर 13

अक्टोबर 11

नोभेम्बर 8

डिसेम्बर 13

जनवरी 10

फेब्रुअरी 7 * यो पहिलो बिहीबार हो। दोस्रो बिहिबार वेलेंटाइन दिवस हो

मार्च 14

अप्रिल 11

मई 9

जुन 13

अनलाइन / क्रेडिट कार्डमा सामेल हुनुहोस्

कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस् सदस्यता फारम भर्नुहोला, जसले तपाईंलाई भुक्तानीको लागि हाम्रो PayPal साइटमा लैजान्छ।

मेलबाट सामेल / जाँच गर्नुहोस् वा व्यक्ति / चेक वा नगदमा

कृपया डाउनलोड गर्नुहोस् र सदस्यता फारम डाउनलोड गर्न र यसलाई पठाउनुहोस् वा मुख्य कार्यालयमा छोड्नुहोस् यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

Afiliación

Membresía individual ($ 13)

Membresía familiar ($22)

Beneficios de la Membresía

Al unirse a Seahurst PTA, también se convierte en miembro de la PTA del estado de Washington. Con más de 133,000 miembros, la PTA del Estado de Washington es la asociación de voluntarios más grande dedicada a la educación, la salud, el bienestar y la seguridad de todos los niños en el estado de Washington. Cuando se une a la PTA, apoya los esfuerzos locales, estatales y nacionales para mejorar las vidas de los niños y sus familias.

¡Una tarjeta de membresía WSPTA es valiosa! Los beneficios incluyen descuentos locales y estatales, abogacía, becas, programas, apoyo voluntario, servicios a las PTA y consejos locales, y capacitación para los líderes de la PTA.

Con una larga y rica historia de hacer lo correcto para los niños y las familias, la PTA de hoy sigue siendo la principal asociación de defensa de los niños. ¿No te unes a nosotros?

Reuniones generales de membresía 2018-2019

Todas las reuniones se llevarán a cabo de 6:00 a 7:00 PM en la biblioteca de la escuela en el segundo piso.

13 de septiembre

11 de octubre

8 de noviembre

13 de diciembre

10 de enero

7 de febrero * este es el primer jueves; el segundo jueves es el día de San Valentín

14 de marzo

11 de abril

9 de mayo

13 de junio


Únase en línea / tarjeta de crédito

Haga clic aquí para completar el formulario de membresía en línea, que lo llevará a nuestro sitio de PayPal para el pago.

Únase por correo / cheque o en persona / cheque o efectivo

Haga clic aquí para descargar e imprimir el formulario de membresía y enviarlo por correo o dejarlo en la oficina principal.


አባልነት

የግለሰብ አባልነት ($ 13)

የቤተሰብ አባልነት ($ 22)

የአባልነት ጥቅሞች

የሴዋሩስቲክ PTAን በመቀላቀል, የዋሺንግተን ግዛት (PTA) አባል መሆን ይችላሉ. ከ 133 ሺህ በላይ አባላት ባሉበት በዋሽንግተን ግዛት በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ የሁሉም ልጆች ትምህርት, ጤና, ደኅንነት እና ደህንነት ጋር የተያያዙ ትልልቅ የበጎ ፈቃድ ማህበራት ናቸው. PTA ሲቀላቀሉ የልጆችን እና ቤተሰቦቻቸውን ህይወት ለማሻሻል በአካባቢያዊ, በስቴትና በብሔራዊ ጥረቶች ድጋፍ ይሰጣሉ.

አንድ የ WSPTA አባልነት ካርድ ጠቃሚ ነው! ጥቅማጥቅሞች የአካባቢያዊ እና ስቴቱ አቀፍ ቅናሾች, የጥብቅና ድጋፍ, የስኮላርሽቶች, ፕሮግራሞች, የበጎ ፈቃደኞች ድጋፍ, ለአካባቢ PTAs እና ምክር ቤቶች, እና ለ PTA መሪዎች ስልጠናዎችን ያካትታሉ.

ለህፃናት እና ለቤተሰቦች ትክክለኛ ነገር በማድረጉ ረጅም ረጅም ታሪክ ያለው የረዥም ጊዜ ታሪክ, የዛሬው PTA አሁንም የመጀመሪያ የህፃናት ጠበቃ ማህበር ነው. ጋር አብረው አይመጡም?

አጠቃላይ የአባልነት ስብሰባዎች 2018-2019

ሁሉም ስብሰባዎች በሁለተኛው ፎቅ ላይ ከ 6 00-7 00 PM በት / ቤት ቤተ መፃህፍት ቅጥር ግቢ ውስጥ ይካሄዳል.

ሴፕቴምበር 13

ጥቅምት 11

ኅዳር 8

ታህሳስ 13

ጥር 10

ፌብሩዋሪ 7 * ይህ የመጀመሪያው ሐሙስ ነው. ሁለተኛው ሐሙስ የቫለንታይን ቀን ነው

ማርች 14

ኤፕሪል 11

ግንቦት 9

ጁን 13

የመስመር ላይ / ብድር ካርድን ይቀላቀሉ

እባክዎን የአባልነት ቅጹን በመስመር ላይ ለመሙላት እዚህ ጋር ጠቅ ያድርጉ, ይህም ወደ ክፍያ የ PayPal ጣቢያዎቻችን የሚወስድዎ ይሆናል.

በፖስታ መላክ ወይም በአካል / በቼክ ወይም በጥሬ ገንዘብ ይሙሉ

እባክዎ የአባልነት ቅጹን ለማውረድ እና ለማተም እዚህ ይጫኑ እና ይፃፉ ወይም በዋናው ቢሮ ውስጥ ይጥሉት.