Contact | Contacto

Leadership | Contact

2018-2019 OFFICERS

Jennifer Welge, President (email)

Christy Krispin, Vice President (email)

Yarrow Hanson, Secretary (email)

TBD, Treasurer (email)


You may contact the entire Board of Directors at this Email,

individually - see links below

or by phone at (523) 666-8992.

Please leave a message and an Officer will return your call as soon as possible.

Liderazgo / Contacto

Puede contactar al Consejo de Administración en este Email,

Oficiales individuales - ver enlaces a continuación

o por teléfono al (523) 666-8992.

Por favor, deje un mensaje y un Oficial le devolverá su llamada lo antes posible.
नेतृत्व / सम्पर्क

नेतृत्व | सम्पर्क

तपाईं यो ईमेलमा निर्देशकहरूको सम्पूर्ण बोर्डलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ,

व्यक्तिगत रूपमा - तल लिंकहरू हेर्नुहोस्

वा फोनमा (523) 666-8 992 मा।

कृपया एउटा सन्देश छोड्नुहोस् र अधिकारीले तपाईंको कललाई सकेसम्म चाँडै फिर्ता गर्नेछ।


አመራር / ግንኙነት

በዚህ ኢሜይል በሙሉ የዳይሬክተሮች ቦርድን ማነጋገር ይችላሉ,

በግለሰብ ደረጃ - ከዚህ በታች ያለውን አገናኞች ይመልከቱ

ወይም በስልክ በ (523) 666-8992.

እባክዎ መልዕክት ይተው እና አንድ ሰራተኛ በተቻለ ፍጥነት ጥሪውን ይመልሰዋል.