Pàgina principal

Us donem la benvinguda al primer projecte de l'àmbit lingüístic de 2n d'ESO! Durant les properes setmanes portarem a terme el projecte "Fem ràdio" a les hores de Llengua catalana, Llengua castellana i Llengua estrangera.

A continuació us presentem les competències i els continguts que treballareu aquests dies:

LLENGUA CATALANA I LLENGUA CASTELLANA:

Competències específiques:
 • Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre'ls.
 • Competència 2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l.
 • Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement.
 • Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització.
 • Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.
 • Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació i forma.
 • Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.
 • Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents.   
 • Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.

Continguts clau:
 • CC1. Comprensió literal, interpretativa i valorativa. Idees principals i secundàries.
 • CC2. Estratègies de comprensió per abans, durant i després de la lectura o de la seqüència audiovisual.
 • CC3. Estratègies de cerca, ús de cercadors i tractament de la informació per a la construcció del coneixement.
 • CC4. Estratègies per a la producció de textos escrits i multimèdia: l’escriptura i la creació audiovisual com a procés.
 • CC5. Adequació, coherència, cohesió, correcció i presentació. Normes ortogràfiques.
 • CC6. Processos de comprensió oral: reconeixement, selecció, interpretació, anticipació, inferència, retenció.
 • CC7. Elements prosòdics i no verbals.
 • CC8. Textos orals formals i no formals, planificats i no planificats.
 • CC15. Lectura i escriptura sovintejades sobre temes diversos i en contextos diferents.
 • CC21. Lèxic i semàntica.
 • CC23. Llenguatge audiovisual.

LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS):

Competències específiques:
 • Competència 1. Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic.
 • Competència 2. Planificar i produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.
 • Competència 3. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.
 • Competència 4. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació i interpretar el contingut de textos escrits d’estructura clara de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic.
 • Competència 7. Planificar textos escrits de tipologia diversa utilitzant els elements de la situació comunicativa.
 • Competència 9. Revisar el text per millorar-lo segons el propòsit comunicatiu amb l’ajut de suports.

Continguts clau:
 • CC1. Comprensió oral: global, literal i interpretativa.
 • CC3. Estratègies de producció oral.
 • CC5. Lectura en veu alta.
 • CC7. Comprensió escrita: global, literal, interpretativa i valorativa.
 • CC9. Cerca i gestió de la informació i la consulta lingüística. 
 • CC10. Criteris de selecció i valoració de la informació.
 • CC12. Adequació, coherència i cohesió.
 • CC13. Estratègies de revisió, correcció, reparació i presentació.
 • CC15. Producció creativa. 
 • CC16. Ús de diccionaris.