ประกาศ


ตารางการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 

  

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station
สอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

      ตัวอย่างการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คลิก


.........................................................................................................................................................................


 • ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนเมษายน 2563  ด้วยระบบ Video Conference Google meet
  ส่ง 15 มิ.ย. 2563 23:26 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านทางโปรแกรม meet google วันที่ 7 พฤษภาคม 2563        เอกสารประกอบการอบรม  คลิก
  ส่ง 7 พ.ค. 2563 02:21 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนเมษายน 2563 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนเมษายน 2563  ครั้งที่ 3/2563 ด้วยระบบ Video Conference Google meet        
  ส่ง 30 เม.ย. 2563 22:05 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ยประโยชน์ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนหนามแท่งพิยาคม รัชมังคลาภิเษก                
  ส่ง 18 ก.พ. 2563 00:30 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ/วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก                    
  ส่ง 17 ก.พ. 2563 23:49 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 82 รายการ ดูเพิ่มเติม » • การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูปรางค์ทราย บุญทอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และรับมอบพจนานุกรม ไทย-จีน จาก นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมยมศึกษา เขต 29    
  ส่ง 12 พ.ค. 2563 04:56 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • ประชุมสัมนาและแสดงผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู 9 ท่าน และนักเรียนจำนวน 10 ราย ได้เข้าร่วมการประชุมสัมนาและแสดงผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ณ โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562                
  ส่ง 23 ก.พ. 2563 23:34 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • แนะแนวสัญจร                 
  ส่ง 23 ก.พ. 2563 23:24 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • พิธีรับพระราชทานพระบรมยาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมยาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง        
  ส่ง 29 ม.ค. 2563 22:05 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • วันครูครั้งที่ 64 ปี 2563 นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 64 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร วันที่ 16 มกราคม 2563        
  ส่ง 29 ม.ค. 2563 21:52 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  www.moe.go.th  www.moe.go.th  www.onesqa.or.th www.ksp.or.th  www.mdes.go.th  https://www.kroobannok.com/
www.caistudio.info  www.trueplookpanya.com    https://www.kruwandee.com/
 
http://www.secondary29.go.th/smss_index.htmlhttp://122.154.134.11/salary_online/ www.kruthai.info 

www.simuang.ac.th www.sdw.ac.th 
http://kcwsc.ac.th/ http://www.tamsum.ac.th/
https://sites.google.com/a/auedyaipittaya.ac.th/web/ www.ntp.ac.th
https://sites.google.com/a/ntp.ac.th/ntp/home/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1.png https://sites.google.com/a/pracharath.ac.th/angsilaacth/โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป


https://sites.google.com/a/ntp.ac.th/ntp/home/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.png
http://www.uprightcode.xyz/
มาตรฐานการปฎิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
http://www.dlit.ac.th/home.php
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน