กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ โอษฐิเวช ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
มีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ

1.               งานสำนักงาน กลุ่มบริหารวิชาการ

2.                งานแผนงาน/โครงการ/พัสดุ/สารสนเทศกลุ่ม

3.                งานการรับนักเรียน

4.                งานทะเบียนวัดผล ประเมินผล

5.                งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

6.                งานแนะแนวการศึกษา

7.                งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

8.                งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีฯ

9.                งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา

10.            งานห้องสมุดโรงเรียน

11.            งานการประกันคุณภาพการศึกษา

12.            งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

13.            งานทะเบียนนักเรียน

14.            งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ดาว์นโหลดเอกสารวิชาการ