กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ โอษฐิเวช ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
มีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ

 1. งานบริหารวิชาการ
 2. งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 3. งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
 4. งานทะเบียนวัดผล
 5. งานทะเบียนนักเรียน
 6. งานแนะแนว สวัสดิการและกองทุนกู้ยืม
 7. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 8. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 9. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา
 10. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 11. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา
 12. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 13. งานนิเทศการศึกษา
 14. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 15. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกอื่น
 16. งานปัจฉิมนิเทศ
 17. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
 18. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 19. งานประชาคมอาเซียน
 20. งานพัฒนาคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 21. งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
 22. งานพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 23. งานข้อมูลสารสนเทศ DMC
 24. งานโปรแกรม SGS เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล
 25. งานรับสมัครนักเรียน
 26. งานโครงการพิเศษ
 27. งานอัดสำเนาเอกสาร
 28. งารระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเยี่ยมบ้านในระบบ CCT
 29. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาว์นโหลดเอกสารวิชาการ