1. Køge gymnasiums evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi og efterfølgende uddybning af evalueringsprocesserne i §3


§1. Evalueringsstrategien på Køge Gymnasium besluttes af rektor efter drøftelse i relevante råd og udvalg, som involverer lærere og elever, herunder Skolerådet.

§2. Evalueringsstrategien omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og den enkelte elev på baggrund af uddannelsens, skolens og de enkelte fags mål.


§3. Evalueringsprocesserne tilrettelægges sådan, at

 1. eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt og muligheder for at forbedre sig
 2. den enkelte lærer løbende er orienteret om klassens eller holdets faglige standpunkt, og om hvordan eleverne udvikler sig i lærerens og klassens andre fag og forløb
 3. undervisningen regelmæssigt evalueres med henblik på at vurdere valgte metoder og planlægge kommende forløb
 4. skolens studiemiljø regelmæssigt evalueres med henblik på at vurdere undervisning, organisering og fysisk og psykisk studiemiljø i klasserne og på skolen som helhed
 5. skolens ledelse holder sig orienteret om resultatet af de gennemførte evalueringer.


§4. Evalueringsstrategien offentliggøres på Køge Gymnasiums hjemmeside.

§5. Rektor fastlægger ansvarsfordelingen mellem elever, lærere, lærerteam og ledelse for skolens konkrete, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev. Rektor fastlægger herunder, hvornår og hvordan der skal anvendes fælles evalueringsemner og -metoder på skolen.

§6. Rektor beslutter, hvordan evalueringsstrategien og evaluering af særlige faglige og pædagogiske indsatsområder indgår i skolens kvalitetssystem.

§7. Rektor beslutter i overensstemmelse med lov om gennemsigtighed og åbenhed, hvilke dele af de gennemførte evalueringer, jf. stk. 1, der offentliggøres.


§8. Den løbende evalueringsproces omfatter:

 1. Evaluering af elevernes faglige standpunkt og muligheder for at forbedre sig
 2. Evaluering af undervisningen med henblik på at vurdere og planlægge kommende forløb
 3. Evaluering af elevtrivsel og studiemiljø
 4. Orientering af skolens ledelse om resultatet af de gennemførte undervisningsevalueringer


1. Evaluering af elevernes faglige standpunkt og muligheder for at forbedre sig

Ad §3 stk. 1

Elevernes faglige standpunkt vurderes af lærerne i forbindelse med karaktergivningen ved standpunkts- og årskarakterer, hvor årskarakteren er udtryk for elevens faglige standpunkt i skoleårets sidste termin.

Hvis elevens karakter ændres med to karakterpoint eller mere i forhold til den forudgående karakter, eller hvis karakteren er 02 eller herunder, anfører læreren en kort forklaring herpå i Lectio, ud for karakteren. Eleven har mulighed for at opsøge læreren for at bede om en uddybende forklaring herpå.

Hvis der er tale om et fald på to karakterpoint eller mere, eller hvis karakteren er 02 eller herunder, giver læreren tillige anvisninger på, hvordan eleven kan forbedre sin præstation. Sker faldet ved årskarakteren, anviser læreren elevens forbedringsmuligheder i forbindelse med eksamen.

Den enkelte lærer tilbyder alle elever mindst en karaktersamtale om året i form af en udviklingssamtale i forbindelse med 1. eller 2. standpunktskarakter.

Ad §3 stk. 2

Den enkelte lærer holder sig orienteret om klassens eller holdets faglige standpunkt, og om hvordan eleverne i øvrigt udvikler sig fagligt i lærerens og klassens andre fag og forløb. Dette sker ved at orientere sig om elevernes standpunkt i Lectio og gennem lærerforsamlingsmøderne, som

 • forberedes af
  • teamlærerne, der indkalder lærernes og studievejledernes vurdering af eleverne og klassen
  • årgangslederne/ hf-lederen, der vurderer behovet for at drøfte enkelte elever på lærerforsamlingsmødet
 • gennemføres i et samarbejde mellem teamlærere, studievejledere, årgangsleder/ hf-leder og rektor/ vicerektor
 • efterbehandles ved information til den enkelte lærer
  • fra teamlærerne, når det angår klassen eller holdet generelt
  • fra årgangslederne, når det angår elever, som på grund af ekstraordinære personlige forhold er tildelt et midlertidigt ”særligt tilrettelagt studieforløb”
  • fra ledelsen/ kontoret, når det angår elever, som tildeles advarsler i henhold til skolens studie- og ordensregler

2. Evaluering af undervisningen med henblik på at vurdere og planlægge kommende forløb

Ad §3 stk. 3

Evalueringer af undervisningen gennemføres af læreren mindst 2 gange årligt i hvert fag på hvert hold.

Mindst den ene af disse gennemføres som en skriftlig anonym evaluering.

Lærerne tilbydes kompetenceudvikling i faglig-pædagogisk evaluering med henblik på valg af evalueringsmetoder og faglig-pædagogisk bearbejdelse af evalueringsforløb.


3. Evaluering af elevtrivsel og studiemiljø

Ad §3 stk. 4

Elevtrivselsundersøgelser/ undervisningsmiljøundersøgelser gennemføres hvert år for alle skolens elever. Undersøgelserne følges op som følger:

 1. En skolerapport tilgår Skolerådet med information til alle lærere. Skolerådet indstiller på den baggrund, evt. med høring af elevrådet og pædagogisk udvalg, nogle fokuspunkter for det videre arbejde. Fokuspunkterne udmeldelse til lærere og elever.
 2. En klasserapport for hver klasse tilgår teamlærerne, som drøfter dem med klasserne i lyset af elevernes svar i forhold til de udmeldte fokusområder. Teamlærerne forestår en samlet skriftlig tilbagemelding fra hver klasse.
 3. Klassernes tilbagemeldinger indsamles af ledelsen, som koordinerer dem og forelægger dem for Skolerådet.
 4. Skolerådet vedtager en handlingsplan for det kommende års arbejde med elevtrivsel og studiemiljø. Handlingsplanen forelægges for bestyrelsen.

Elevtrivselsundersøgelserne/ undervisningsmiljøundersøgelserne offentliggøres på skolens hjemmeside i form af sammenfattende skolerapporter.

Handlingsplanerne for elevtrivsel og studiemiljø offentliggøres på skolens hjemmeside efter forelæggelse for bestyrelsen.


4. Orientering af skolens ledelse om resultatet af de gennemførte evalueringer

Ad §3 stk. 5

Ledelsen vurderer, at al aktivitet på skolen i sidste ende har til formål at styrke elevernes læring i henhold til uddannelsens, skolens og de enkelte fags mål.

Resultater af undervisningsevalueringer kan bidrage til at opfylde dette formål, for så vidt de indgår i en faglig-pædagogisk og didaktisk proces, som involverer såvel elever, som lærere og ledelse.

Resultater af undervisningsevalueringer bør derfor efterbearbejdes af den enkelte lærer sammen med eleverne med henblik på at sikre en fælles forståelse af evalueringsresultaterne og elevernes egen forståelse af deres læringsproces (metakognition), som forudsætning for at læreren kan vurdere og planlægge de kommende forløb.

Ovennævnte efterbearbejdelse af læreren og eleverne bliver dernæst genstand for en didaktisk drøftelse af de skriftlige, aktuelle evalueringsresultater i forbindelse med efterårets nærlederdialog. Formålet er at sikre en fælles forståelse af evalueringsresultaterne og lærerens videre arbejde hermed i lyset af uddannelsens, skolens og de enkelte fags mål.