ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

En què consisteix?

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu i té com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic. 

Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. 

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:


L’EDC té, bàsicament dues parts:

Una primera part que és més estratègica (diagnosi, objectius, activitats, planificació, etc.), on es defineix on vol arribar el centre digitalment en els anys vinents. 

La segona part mostra la cultura digital, ja que és on es va recollint el que el centre ja té establert en aquest sentit (plans, procediments, protocols, normatives, serveis i acords que el centre ja utilitza). 

Gràcies a aquest Pla Estratègic Digital i la FIC (formació interna de centre) esperem tenir l'oportunitat de, reflexionar, debatre i arribar a acords respecte cap a on volem anar en aquest sentit.