EVVO ZŠ ŠENOV

Kdo jsme a co je našim cílem:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠENOV, RADNIČNÍ NÁMĚSTÍ 1040, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 • IČO: 61955647
 • REDIZO: 600134229

Environment není sprosté slovo

Motto: Když jsme se naučili létat ve vzduchu jako ptáci a potápět se do vody jako ryby, zbývá nám naučit se žít na Zemi jako lidé.

Georgie Bernard Shaw

Lidé, a tím myslím samozřejmě také žáky, se mě častokrát ptají, proč se dnes hovoří o environmentální výchově a ne o výchově ekologické, jak tomu bylo v minulosti. Odpověď není nikterak složitá. Ekologie je věda, která se zabývá zkoumáním vztahů mezi živými organismy. Z toho vyplývá, že ekologem není člověkem, který by se nechával připoutat ke kmeni mohutného stromu, aby tak zabránil jeho kácení. Není to ani člověk, který by na motorovém člunu pronásledoval velrybářskou loď, snažíce se zabránit lovu kytovců. Ekologa bychom si představili spíše jako nadšence, který prosedí mnoho dní u kaluže vody někde na pasece chráněné krajinné oblasti, kde pozoruje, co všechno se v ní bude dít.

Environment je slovem anglickým a znamená životní prostředí. Proto environmentální výchova je opravdu výchovou k ochraně životního prostředí. Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí, které jsou na první pohled odlišné a přece k sobě patří.

Základní směry působení v oblasti EVVO na ZŠ Šenov:

 • Poskytování informací a vzdělávání formou přednášek, školení, odborné literatury, masmédií, zpravodajů.
 • Vytvoření kladného citového vztahu k okolnímu prostředí účastí na společných akcích nebo vlastní zájmovou činností
 • Zprostředkování dovedností, které jsou přínosné pro udržitelný způsob života, což je praktická činnost v ochraně životního prostředí, zpočátku pod odborným vedením, posléze aktivní zapojení do uskutečňování konkrétních projektů, apod.

Nejzásadnější kroky které naše škola v oblasti EVVO podniká:

V minulosti byl pro školu vypracován energetický audit, který odhalil mezery v hospodaření s energiemi. Všechny tyto nedostatky se nám během uplynulých několika let podařilo úspěšně odstranit. To vše především prostřednictvím zateplení zdí školy, instalací nových oken a celkovou modernizací topných systémů, umývadla jsou opatřena pákovými bateriemi. Chod školy je teď mnohem šetrnější k životnímu prostředí i rozpočtu zřizovatele.

EVVO je začleněna do nové koncepce vzdělávání na školách celé České republiky. Jako taková se tedy stala i nedílnou součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP ZŠ Šenov). Jeho požadavky jsou naplňovány formou integrace do jednotlivých vyučovacích předmětů, jde především o občanskou výchovu, přírodopis, zeměpis, chemii a fyziku a formou projektového vyučování.

 • Od školního roku 2007/2008 byla na škole ustanovena funkce školního koordinátora EVVO, tím se stal Mgr. T. Huťka.
 • Koordinátor EVVO vypracoval koncepci programu dlouhodobého rozvoje v oblasti EVVO školy a na každý rok připravuje individuální plán.

Dlouhodobý plán rozvoje EVVO ZŠ Šenov:

Plán aktivit v oblasti EVVO pro rok 2019/2020

Závěrečná zpráva aktivit v oblasti EVVO za rok 2018/2019

Metodický pokyn pro naplňování vize EVVO MŠMT:

Součástí plánu rozvoje EVVO jsou také tyto konkrétní aktivity:

Během roku naši žáci absolvují mnoho programů, které pro ně připravují samotní učitelé. Jejich náplň je svou podstatou zaměřena na EVVO, nebo se v nich tato problematika objevuje ve formě mezipředmětového vztahu. Jde o návštěvy chráněných rezervací ptactva, jako je například rybník Štěpán v Ostravě, halda Ema nebo meandry řeky Lučiny v Šenově. Dále využívání programů, které nabízejí další organizace, které se zabývají touto problematikou. Příkladem je spolek "Rozchodník", které nabízí školám v kraji programy věnované problematice ochrany živ. prostředí.

Rozchodník zde:

V našem školním vzdělávacím programu (ŠVP) jsme se zavázali vybudovat ve škole tradici týdenních ročníkových pobytů. Každý ročník má možnost prožít týden v přírodě.

Jakou formou?

 • 1., 2., 3. a 5. ročník - pobyt v přírodě,
 • 4. a 7. ročník lyžařský výcvik,
 • 6. ročník adaptační pobyt, který je určen k vytvoření pozitivních vazeb uvnitř třídních kolektivů,
 • 8. ročník „cykloturisťák“, který spojuje pobyt v přírodě s aktivním sportem,
 • 9. ročník se zase v závěru roku může těšit na ekopobyt tzv. „Ekáč“ .

V budově školy je žákům poskytnuta možnost třídit odpad. Separujeme PET láhve a baterie. Biologický odpad, který vzniká na pozemku školy, především mám na mysli spadané listí stromů, kompostujeme. Škola má v této chvíli dva funkční sluneční kolektory, které dodávají el. energii v přístavbě školy vedoucí ke školní jídelně.

Koordinátor EVVO ZŠ Šenov

Mgr. Huťka Tomáš

e-mail: hutka@zs-senov.cz

Kontakt:

 • ředitelka školy: Mgr. Naděžda Pavlisková, pavliskova@zs-senov.cz
 • koordinátor EVVO: Mgr. Tomáš Huťka, hutka@zs-senov.cz
 • sekretariát: (+420) 596 887 025
 • fax: (+420) 596 887 117
 • e-mail: skola@zs-senov.cz
 • ID schránka školy: 465gtfm
 • číslo účtu: 1683830349/0800 ČS a. s. pobočka Šenov

Základní škola Šenov, Radniční náměstí, příspěvková org., Radniční náměstí 1040, Šenov 739 34