Treball per projectes

Resultat d'imatges de project work

La passió que portem dins és el que dona sentit al que fem.

És el millor mètode educatiu. La resta només són teories.

Ignasi Aragay

Què vol dir treballar per projectes?


El treball per projectes respon a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre.

No és tan important el que s’aprèn (producte) com el camí que es fa (procés): fer-se preguntes, tenir curiositat, discriminar entre allò que sé i allò que m’agradaria aprendre, buscar informació de manera autònoma o amb l’ajut d'adults (pare, mare, mestres…), sintetitzar-la i comunicar-la, relacionar-la amb altres aprenentatges o amb vivències anteriors i projectar-la per un futur.

Els projectes impliquen una manera interdisciplinar i globalitzada de fer, que afavoreix la iniciativa, l’autonomia, la col·laboració, l'acceptació de la diversitat, el treball competencial i que, en definitiva, dona sentit als aprenentatges quotidians dels estudiants.

Quines fases han de tenir els projectes?

Imatge relacionada

FASES del treball per projectes


1.- Presentació

Motivació

Punt de partida: Què en sabem?

Punt d'arribada: Què volem aconseguir?


2.- Procés

a) Aproximació: planificació i metodologia

Què volem saber? (Cerca d'informació)

Com ho hem de fer? (Organitzar idees i programar el treball individual i col·laboratiu)

Com es recull la informació i com s'organitza (suport compartit amb el professor)

Ús de la informació cercada

b) Disseny i elaboració

Desenvolupament dels continguts

Murals, textos, dibuixos, presentacions, podcasts, vídeos, ginys


3.- Producte final o tancament

Procés d'implementació: Fer-ho públic

Compartir el que s'ha après


4.- Reflexió o avaluació

Avaluació del procés i del producte d'alumnes (coavaluació), professors (coavaluació), heteroavaluació (professor-alumne i alumne-professor) i autoavaluació. Meta-avaluació.


PEL PROFESSORAT!!!


És interessant arribar a una definició compartida:

- del que significa treballar per projectes

- del que significa treballar col·laborativament (en equip)

- del que significa el canvi metodològic

- del que necessitem per estar motivats per treballar així