METES

·Com mantenir el creixement econòmic?

Amb les circumstàncies nacionals i amb un creixement del producte de al menys del 7%.

·Com aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica?

Mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, centrant-se en els sectors amb gran valor afegit i un us intensiu de la mà d'obra.

·Com fonamentar la petita i la mitjana empresa?

Promovent polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació de llocs de treball decents, la creativitat, la innovació, fonamentar la formalització...

·Com aconseguir producció i consum eficient i respectuós?

Millorant progressivament, d'aquí a 2.030, la producció i el consum eficients i procurant desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient.

·Com aconseguir una ocupació completa i un treball digne?

Incloent els joves i les persones amb discapacitats i igualant la remuneració pel treball realitzat.

Eliminar el treball forçat, l'esclavitud i el treball infantil.


·Com protegir els drets laborals?

Promoure un entorn de treball segur i sense riscos per a totes les persones treballadores.

·Com promoure un turisme sostenible?

Creant llocs de treball i consumint cultura i productes locals.

·Com racionalitzar els serveis bancaris?

Fomentar i ampliar els serveis bancaris, financers i assegurances per a tothom.

·Com ajudar al comerç en països en vies de desenvolupament?

Millorant l'assistència tècnica per millorar-ne la iniciativa comercial.

·Com millorar el treball juvenil?

Aplicant el Pacte Mundial del Treball i posant en funcionament una estratègia mundial.