ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

การตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป เป็นการตรวจคัดกรองโรค และปัญหาสุขภาพต่างๆที่ซ่อนอยู่โดยไม่มีอาการผิดปกติ การตรวจสุขภาพ ช่วยให้ตรวจพบ โรคเหล่านี้ในระยะเริ่มต้น เป็นประโยชน์ในการรักษา ทำให้ผลรักษาที่ดี ลดความรุนแรง หรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อย่างไรก็ตาม การตรวจสุขภาพ ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะปลอดโรค หากแต่ช่วยให้ตรวจพบโรคระยะแรกเท่านั้น หากแพทย์ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ตรวจความผิดปกติ หรือปัญหาสุขภาพที่ต้องดูแล แพทย์ประจำศูนย์จะส่งท่านไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด พร้อมกับแนะนำวิธีรักษาที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด และทันท่วงที โดยแพทย์อาจส่งตรวจเพิ่มเติม หรือสั่งยาเพื่อรักษาต่อไป


การให้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

  1. บริการตรวจสุขภาพประจำปี

  2. บริการตรวจและออกใบรับรองแพทย์สำหรับประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไป

  3. บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาก่อนเข้าเรียน

  4. บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของชาวต่างชาติ

  5. บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

  6. บริการฉีดวัคซีนส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ท่านสามารถพิจารณาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมได้ดังนี้

  1. เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาประหยัด (ตามกรมบัญชีกลาง) สามารถดูรายละเอียดแต่ละโปรแกรมได้

  2. เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพตามประวัติความเสี่ยงในครอบครัว หรือภาวะสุขภาพที่ท่านห่วงใยเป็นพิเศษสามารถปรึกษาแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อพิจารณาโปรแกรมการตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับท่าน