Stadgar

§1

Föreningens namn är Vikingborg ungdoms- och hembygdsförening. Dess språk är svenska och dess verksamhetsområde är Böle by i Korsholms kommun. Föreningens hemort är Korsholm.

§2

Föreningens ändamål är att vara ett samlande organ för ungdom och ungdomsföreningsverksamhet, verka för ungdomens andliga utveckling, bildning och goda seder samt värna om hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:

 • arrangera kulturevenemang, diskussionsmöten, utbildningskurser och fester
 • bedriva informationsverksamhet
 • rikta initiativ till olika myndigheter
 • samarbeta med andra på orten verkade föreningar
 • äga, förvalta och på skäliga villkor uthyra ungdomslokalen, för att därigenom stödja social och kulturell utveckling.

Föreningen kan också grunda en fond. Till fonden uppgörs separata bestämmelser.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen bedriva utskänkningsverksamhet, publikationsverksamhet, ta emot donationer och testamenten samt äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom.

§3

Rätt att inträda i föreningen tillkommer envar, man, kvinna eller barn som av föreningens styrelse godkänds.

§4

Årsavgiftens storlek och tiden för dess erläggande bestämmes på årsmötet. Barn under 16 år behöver inte betala årsavgift.

§5

Varje föreningsmedlem skall iakttaga ett sedligt och med god ordning överensstämmande uppförande.

§6

Styrelsen äger rätt att utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

Den uteslutne äger rätt att nödga till föreningen genom att lämna en skrivelse till styrelsen inom 30 dagar efter att ha fått besked om beslutet, som i sådant fall på föreningens möte avgör ärendet.

§7

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 6-10 andra ordinarie medlemmar samt 2-4 suppleanter som alla utses vid årsmötet.

Ordföranden och Viceordföranden får inte vara omyndig. De övriga styrelsemedlemmarna skall ha fyllt 15 år.

Ordförandes mandattid är ett (1) år. Styrelsemedlemmarnas mandattid är två år, dock så att hälften av styrelsen är i tur att avgå varje år. Första året avgör lotten avgångsordningen.

Styrelsen väjer inom sig en viceordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han eller hon har förhinder på kallelse av viceordföranden då de anser att det behövs eller om minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten.

§8

Föreningens räkenskaper avslutas årligen per 31 december och tillhandahålles revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

§9

Föreningens namn tecknas av ordföranden ,sekreteraren eller kassören var och en ensamt.

§10

Kallelse till föreningens möten skall ske minst en vecka i förväg och meddelas per post. Årsmötet hålles före utgången av april månad varvid behandlas följande ärenden:

 1. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret.
 2. Fastställande av revisionsberättelsen och bokslutet.
 3. Bestlutande om ansvarsfrihet för styrelsen.
 4. Fastställes verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsperiod.
 5. Val av ordförande och styrelsemedlemmar samt suppleanter istället för de avgående.
 6. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter.
 7. Andra vid årsmötet förekommande val, som t.ex. ordningsmän, buffeföreståndare, kommiteér och dylikt.
 8. Bestämmande av årsavgiftens storlek samt tidpunkt för dess erläggande.
 9. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden.

§11

Vid föreningsmöte äger varje medlem en (1) röst. Så som föreningens beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då avgörande sker genom lottning.

§12

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast två månader före årsmötet inlämnas till styrelsen och bör för att bliva gällande vara omnämnt i kallelsen till möte och vid omröstning omfattas av minst tre fjärdedelar av vid årsmötet närvarande medlemmar.

§13

Föreningen må ej upplösas, så länge minst 10 medlemmar på föreningens möte önskar dess fortbestånd. I händelse föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar annan inom byn verkande svensk rättsgiltig förening eller organisation eller, ifall sådan inte finnes till Korsholms kommun, som bör om möjligt använda tillgångarna i sådan ideell verksamhet som kommer ungdomen till del.

§14

I övrigt gäller vad i föreningslagen stadgas.