แหล่งเรียนรู้

สวนฝรั่ง

ความรู้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ฝรั่ง
 • วิธีการปลูกและการขยายพันธุ์
 • การดูแลรักษา
 • การแปรรูป

คุณธรรม

 • ความเสียสละ มุ่งมั่น
 • ความอดทน ตรงเวลา
 • ความรับผิดชอบ

โรงเรียนเราปลูกฝรั่ง สายพันธุ์กิมจู ฝรั่งกิมจูเป็นฝรั่งที่ไม่มีเมล็ด เนื้อเยอะ รสชาติอร่อย หอมกรอบ ให้ผลดก เป็นผลไม้ที่มีวิตามินสูงมาก รวมทั้งเหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนัก เพราะพลังงานน้อยแต่อิ่มนาน มีประโยชน์มากต่อระบบการขับถ่าย ทำให้อาหารย่อยง่าย อุดมด้วยเส้นใยอาหาร และช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและบำรุงผิวพรรณให้สดใส โรงเรียนเราปลูกไว้ 100 ต้นบริเวณริมบ่อปลาหมอปัจจุบันอายุห้าเดือน เริ่มออกดอกและติดผลอ่อนแล้ว

การปลูกฝรั่งพวกเราต้องมีความอดทน เพราะเราต้องเตรียมพื้นที่ในการปลูกฝรั่ง และการดูแลฝรั่งต้องมีความขยันและรับผิดชอบเราปลูกฝรั่งกิมจูจำนวน 100 ต้น มีระยะห่าง 2 × 2 เมตร ซึ่งเหมาะสมกับจำนวนและพื้นที่จำนวน 1 งานและใช้พื้นที่บริเวณริมขอบบ่อเลี้ยงปลาหมอก็มีความเหมาะสมเพราะใกล้แหล่งน้ำ สามารถตักน้ำรถได้ เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเหมาะสม และเป็นผลไม้ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

ในการปลูกฝรั่งกินจู พวกเราต้องมีการวางแผน มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และดูแลต้นฝรั่ง มีการติดตามสังเกตการณ์เติบโต เมื่อฝรั่งกินจูเติบโตเต็มที่และมีผลมาทาน เรายังสามารถนำไปขาย และสามารถนำมาแปรรูปได้ด้วย การปลูกฝรั่งทำให้เราได้ทำงานร่วมกันได้ ช่วยเหลือกัน สร้างความรักสามัคคี และการปลูกบริเวณขอบบ่อ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และทำให้ทัศนียภาพบริเวณขอบบ่อสวยงามน่ามอง ฝรั่งกิมจูเป็นเป็นฝรั่งสายพันธุ์ต่างชาติ ซึ่งเป็นการส่งต่อและถ่ายทอดทางวัฒนธรรมในการทำการเกษตรเป็นวิวัฒนาการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

คู่มือแหล่งเรียนรู้

คู่มือแหล่งเรียนรู้สวนฝรั่ง

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลต้นฝรั่ง

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ฝรั่ง
 • วิธีการปลูกและการขยายพันธุ์
 • การดูแลรักษา
 • การแปรรูป

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ความรู้เกี่ยวกับฝรั่งชนิดต่างๆ วิธีการปลูก การดูแลรักษา ธาตุอาหารและวิธีการนำไปแปรรูปต่างๆ และการมีรายได้จากการขายผลผลิต
 • ฝึกการทำงานร่วมกัน การแบ่งงาน ความรับผิดชอบ วินัย ความอดทน การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน ฝึกความซื่อสัตย์ของการเป็นผู้ผลิตที่ดี และการนำความรู้เผยแพร่สู่รุ่นน้อง และผู้ที่มีความสนใจ
 • เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวผลฝรั่ง
 • ได้ฝรั่งที่ปลอดสารพิษมาบริโภค และจำหน่าย ไม่ก่อมลพิษและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พื้นที่ร่มรื่น สวยงาม

ภาพกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์