ด้านที่ 1

ด้านการจัดการเรียนการสอน

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนpopipipi

ด้านที่ 3

ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ


การจัดการเรียนการสอนในยุคช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยแผนการรับมือการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบุว่า ศธ. ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 เป็นการเตรียมความพร้อมของครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยจะมีกิจกรรม 2 ระบบ คือ

1. การเรียนการสอนผ่านออนไลน์ (Online) ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำเว็บไซต์ “ครูพร้อม” เพื่อเสริมครู นักเรียน และประชาชนผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด ศธ.

2. การจัดกิจกรรมรูปแบบออฟไลน์ (Offline) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขอให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ปฏิบัติตามมาตรการขอ ศบค.จังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระยะที่ 2 ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ ได้แก่

1. On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค.

2. On-air เรียนผ่าน DLTV

3. On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ

4. On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต

5.On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร

ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่น ตามบริบทของตนเองได้

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

เริ่ม: 25 พ.ค. 2563