ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด จัวหวัดอยุธยาได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโครงการห้องเรียนสีขาวของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยท่าน ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคมและคณะครูจำนวน 20 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ในหัวข้อ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนห้องเรียนสีขาวและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวังจันทร์วิทยานำโดย ดร.ภิรมย์ ลี้กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดอบรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีดร.ประสงค์ สังขะไชย เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ส่งผลงาน การบริหารจัดการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โดยใช้ 7-ELEVEN MODEL เข้าประกวด จัดโดย สพม. เขต 18 ที่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ร่วมตอบคำถามคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ผู้อำนวยการได้ประชุมชี้แจงงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ร่วมตอบคำถามคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหาร การจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ทำหน้าที่ชี้แจงต่อคณะกรรมการด้วย

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการ ปีการศึกษา2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ช่วงเดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งผู้อำนวยการ ดร.ภิรมย์ ลี้กุล ได้พาครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านครบ 100%