www.rollliftingcomfort.nl

rollliftingcomfort@gmail.com

ALGEMENE VOORWAARDEN voor internetverkoop door Roll Lifting Comfort (RLC)

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

RLC: Roll Lifting Comfort

Verkoper: RLC

RLC staat ingeschreven onder nummer 09199499 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van RLC zijn bij uitsluiting van evt. andere algemene voorwaarden de Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn op het internet te vinden onder www.rollliftingcomfort.nl

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u (= besteller= koper) de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van RLC en zijn directie.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. RLC en de Koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7 Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.9 Indien RLC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RLC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van RLC zijn vrijblijvend en RLC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook hiervoor artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door RLC. RLC is zonder opgave van redenen gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering(en) te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt u dit door RLC meegedeeld. Getracht wordt dit binnen 10 werkdagen te doen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij dit niet haalbaar is.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro's, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventueel andere belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of anders schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaand aan de levering - tenzij een betalingstermijn van acht dagen na factuurdatum is overeengekomen-, nadat uw definitieve rekening is opgemaakt, welke wordt opgemaakt nadat u uw bestelling heeft geplaatst (op internet) en de verzendkosten zijn toegevoegd en u akkoord bent gegaan met onze verkoopvoorwaarden. De datum van de definitieve rekening is bepalend.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces dus via internetoverschrijving of een normale bankoverschrijving op bankrekeningnummer dat u per factuur wordt doorgegeven. U betaalt, onder vermelding van uw ordernummer de gekochte goederen op het genoemde rekeningnummer t.n.v. RLC te Vorden. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van de creditering van de bankrekening van RLC.

3.4 Het rekeningnummer van RLC wordt u alleen ter beschikking gesteld voor het doen van betalingen. U bent niet gerechtigd om het rekeningnummer voor andere doelen te gebruiken/misbruiken.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is RLC gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden.


Artikel 4. Levering

4.1 De door RLC opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat van u redelijkerwijze niet kan worden verlangd, dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Mochten producten niet meer voorradig zijn dan zal u hiervan een bericht ontvangen.

4.2 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor levering aan u.

4.3 Het kan zijn dat de kleur en afwerking van het product iets afwijken van de foto op onze website. Dit is echter inherent aan de productiewijze van het product en het medium Internet en vormt geen recht tot ruiling of retournering van de producten.

4.4 Als u iets bestelt gaat u ook akkoord met acceptatie van de transportverpakking. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste verwijdering van de transportverpakking en draagt hier ook zelf de kosten voor.

4.5 Nadat u de bestelling heeft gedaan, worden door RLC de verzendkosten berekend. Nadat deze bepaald zijn worden deze aan uw bestelling toegevoegd en ontvangt u een factuur. Op deze factuur staat ook ons rekeningnummer vermeld. Dan kunt u het totale bedrag van uw bestelling (incl. verzendkosten) zien. Hierna wachten wij op uw betaling, (tenzij anders aangegeven in uw opdrachtbevestiging) waarna levering kan plaatsvinden.

4.6 Verzending van goederen vindt altijd plaats op risico van de koper. Desgewenst kunnen pakketten verzekerd verzonden worden – op kosten van de koper-. Wanneer de koper niet specifiek per email aangeeft dat hij/zij een verzekerde verzending wenst, dan worden de pakketten altijd als standaardzending verzonden met GLS. Of door RLC persoonlijk bezorgt. RLC is niet verantwoordelijk voor vermiste en/of zoekgeraakte pakjes of tijdens de verzending opgelopen schade. RLC pakt de bestellingen uiteraard met grote zorg in om vermissing/verlies of beschadigingen tijdens transport te voorkomen.


Artikel 5. Garantie

5.1 Behoudens een eventuele fabrieksgarantie, wordt voor geleverde zaken maximaal één jaar garantie op het aangekochte product gegeven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien een fabrieksgarantie van toepassing is, wordt dit bij de aanbieding ( artikelbeschrijving van het product ) aangegeven.

5.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleiding en specificaties.

5.3 Elke garantieverplichting vervalt, wanneer de koper het verrichte of geleverde:

- zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;

- voor andere dan normaal beoogde doeleinden gebruikt;

- op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/ of onderhouden;

- de datum op de afleverbon gewijzigd of onleesbaar is;

- indien u RLC, ingeval van een terechte garantieclaim, niet tijdig de mogelijkheid, plaats en/ of tijd geeft om de schade op te lossen;

- u ingebreke bent in uw verplichtingen tegenover RLC;

- bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, brand, stroomuitval, natuurrampen, terrorisme etc.).


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst met RLC verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zaken van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.


Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door RLC geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 RLC garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U ( de koper) heeft de verplichting om bij aflevering van de bestelling/goederen te onderzoeken of de product(en) aan de overeenkomst beantwoorden. Is dit niet het geval dan dient u RLC hiervan terstond – per email- te informeren. U dient dit dan verder te voorzien van bewijzen om dit aan te tonen.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft RLC de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde (excl. verzendkosten en verpakkingskosten) daarvan te restitueren.

8.3 Indien u de producten voor een ander doel gebruikt dan waarvoor het bedoeld is, is RLC gevrijwaard tegen reclamaties door u, wegens schade aan u als persoon of anderszins.

8.4 U heeft geen recht om te reclameren wanneer producten van RLC wegens normaal verslijt of door verkeerde of onvoldoende schoonmaak en/ of verzorging beschadigd raken.

8.5 De aansprakelijkheid van RLC is te allen tijde beperkt tot de condities die haar verzekering stelt tot het geldend maken van een claim en is bovendien beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.


Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RLC in geval van overmacht, het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat RLC gehouden is aan enige schadevergoeding, tenzij in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De gedane betaling wordt dan op uw rekening terug gestort.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan RLC kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen

11.1 Indien u aan RLC opgave doet van een adres, is RLC gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden,

tenzij u aan RLC schriftelijke opgave doet van een ander adres waarop uw bestelingen dienen te worden verzonden.

11.2 RLC is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.3 De inhoud van de website van RLC evenals de inhoud van alle andere uitingen van RLC zijn met de grootste zorg en zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen geen garanties geven m.b.t. de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.

11.4 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

11.5 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en RLC dan wel tussen RLC en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en RLC, is RLC niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van RLC.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is alleen Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.