ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัยและบำบัดความบกพร่องของร่างกายจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูสภาพทางจิตใจและร่างกายให้แก่ผู้ป่วยด้วยวิธีการรักษาและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ที่ได้มาตรฐานระดับสากล


พันธกิจของหน่วยงาน

  • ให้บริการด้านกายภาพบำบัดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

  • บริการกายภาพบำบัดเป็นเลิศ หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้

กภ. อิศราภรณ์ อนุกูลประชา

หัวหน้างานกายภาพบำบัด

บริการทางกายภาพบำบัด
  • วันจันทร์-วันศุกร์

เวลา 8.00 น. - 16.00 น.

  • วันเสาร์- อาทิตย์และวันหยุดนักขตฤษณ์

เวลา 8.00 น. - 12.00 น.สถานที่ตั้งหน่วยงาน

เลขที่1 ทรายทอง5 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

โทรศัพท์ :: 073-517500 ต่อสาย 2167

E-Mail ::ptkolokhos@gmail.com