RVK DIGIÕPIK

ÕPILASE INFOTEHNOLOOGILISED PÄDEVUSED (RÕK)

1. kooliaste

 • oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi seadmeid

2. kooliaste

 • oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada tekste

 • oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, seda tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja arvamusel;

3. kooliaste

 • suudab tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult riskita kasutada;


TEGEVUSED PÄDEVUSTE SAAVUTAMISEKS KOOLIASTMETI (Rakvere Gümnaasiumi 1.- 5. klass):

1. kooliaste (lõiming ainetundidega):

 • arvutis oma töölaua kasutamine,

 • lihtsamate õpiotstarbeliste arvutimängude kasutamine (arvutipõhised ja veebikeskkonnad)

 • õpetaja juhendamisel õpikeskkonna Miksike (pranglimine, interaktiivsed harjutused, võimalusel onkondid) kasutamine;

 • arvutipõhiste joonistusprogrammide jm kasutamine;

 • lihtsama informatsiooni leidmiseks otsingumootori kasutamine;

 • osalemine erinevates online viktoriinides, miniprojektides;

 • õpiotstarbeliste e-töölehtede täitmine;


2. kooliaste (lõiming ainetundidega + 4. klassi arvutiõpetuse huviring):

 • oma töölaua kasutamine arvutis; vajadusel muuta ja luua uus parool turvalisuse eesmärgil;

 • õppimise eesmärgil erinevate õpikeskkondade kasutamine;

 • slaidiesitluse koostamine (+ 4. klassis arvutiõpetus)

 • tekstitöötlusprogrammi kasutamine (+ 4. klassis arvutiõpetus)

 • otsingumootori iseseisev kasutamine vajaliku informatsiooni leidmiseks (+ 4. klassis arvutiõpetus);

 • erinevate IKT vahendite kasutamine õppe- või projektitöö sooritamisel, tulemuste vormistamine;

 • arvuti väärast kasutamisest tekkivate ohtude mõistmine (+ 4. klassis arvutiõpetus);

 • interneti materjalide kasutamine, autoriõiguste selgitamine (+ 4. klassis arvutiõpetus);

 • internetiohtude mõistmine, nendest hoidumine (+ 4. klassis arvutiõpetus);

 • e-posti kasutamine, manuse lisamine e-kirjale;


HARIDUSE TEHNOLOOGIAKOMPASS

https://kompass.hitsa.ee/