ปรัชญา สปศ.รร.การบิน ทบ.

สร้างมาตรฐานการฝึกอบรมทางทหาร สู่กองทัพบก


วิสัยทัศน์

ดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม มุ่งสู่โรงเรียนเหล่าและหน่วยวิทยาการชั้นนำของกองทัพบก

ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม รร.การบิน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปศ.รร.การบิน ทบ. ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม ครั้งที่ ๑ โดยได้ดําเนินการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC ผ่านระบบ ZOOM

โดยมี พ.อ.สายชล หงษ์นาค ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ.เเละคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม รร.การบิน ทบ. เข้าร่วมการประชุม

เมื่อวันพุธ ที่ ๔ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๑๓๐

สปศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมคลินิกประกันคุณุภาพการฝึกอบรม รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๕ , ๑๔๐๐ โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม รร.การบิน ทบ. ในมาตรฐานที่ ๑ หลักสูตรและการจัดการฝึกอบรม ตัวชี้วัดที่ ๓ มีกิจกรรมและเนื้อหาวิชาตามนโยบายกองทัพบกในหลักสูตร ้เข้ารับคำปรึกษา เรื่องการจัดเก็บเอกสารหลักฐานและการลงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกกอบรม รร.การบิน ทบ. เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามที่ ทบ. กำหนด

ปศ.รร.การบิน ทบ. ได้จัดประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการลงเอกสาร หลักฐานให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม รร.การบิน ทบ. ทราบและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน โดยมี พ.อ.ชาคริต คมคาย ประจำ สปศ.รร.การบิน ทบ./อจ.หน.วอร.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานการประชุม.

สปศ.รร.การบิน ทบ. ได้ส่งผู้แทน รร.การบิน ทบ. เข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด ก.ท. ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๕ - ๒ ธ.ค. ๖๕.

สปศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงมาตรฐานงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม รร.การบิน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖

พร้อมหารือแบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม รร.การบิน ทบ.

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้อง Smart Classroom กศ.รร.การบิน ทบ

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน.

สปศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินการจัดอบรมระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม V.2.0

ให้กับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการฝึกอบรม รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องเรียน ๒ กศ.รร.การบิน ทบ.

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม รร.การบิน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สปศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินการจัดบรรยายโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รร.การบิน ทบ.

เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ บรรยาย เรื่อง "การนำระบบ 3D มาใช้ประกอบการสอน โดยผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

โดยมี พ.อ. ยอดยุทธ ฦๅชา ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./ หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานการประชุม

สปศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการฝึกอบรม รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

โดยมี พ.อ. เสมา นิจสุนกิจ รอง หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

สปศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการฝึกอบรม รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./ หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

รร.การบิน ทบ. ได้ส่งผู้แทน รร.การบิน ทบ. พ.ท. หญิง มินทร์ลดา สั่งสอนอาจศักดา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ การประเมิน ฯ โดยประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( VTC) ผ่านระบบ ZOOM

โดยมี พล.ต.บรรเจิด สนามทอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธาน

รร.การบิน ทบ. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.ประจำปี ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒ ซึ่งทาง ยศ.ทบ.ได้จัดประชุมในวันพุธที่ ๒๐ เม.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๓๐

โดยประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( VTC) ผ่านระบบ ZOOM โดยมี พล.ต.บรรเจิด สนามทอง ผอ.กคศ.ยศ.ทบ. เป็นประธาน

สปศ.รร.การบิน ทบ. ได้จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. , ฝอ. และ นขต.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ณ ห้องเรียน ๒ กศ.รร.การบิน ทบ. โดยมี หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. /ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

สปศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สู่การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ ม.ค. ๖๕

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ สง.ทท. ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

สปศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินการตามแผนงานของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๕๓๐

ณ ห้องเรียน ๒ กศ.รร.การบิน ทบ. โดยมีวิทยากรภายใน พ.ท.ธีรพงษ์ บุญเติม อจ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ และมีการแบ่งพร้อมนำเสนอผลงานกลุ่ม

ให้ ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน

สปศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินการตามแผนงานของโครงการ พัฒนาองค์ความรู้ของ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา กศ.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ม.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐

ณ ห้องเรียน ๑ กศ.รร.การบิน ทบ. โดยมี พ.ท. อนุชา จันทร์ชมพู เป็นผู้้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ การประเมินผล โดยใช้ Application socrative” และมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.การบิน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่

เมื่อวันที่ ๑๘ .ค. ๖๔ - ๒๖ ต.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๓๐ ณ ห้องเรียนหมายเลข ๑ และ ๒ กศ.รร.การบิน ทบ. โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.การบิน ทบ. เป็นผู้ประเมิน

ภายใต้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 ) อย่างเคร่งคัด

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน ก.ย. ๖๔

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔ , ๑๓๓๐ ใช้ Google Meet โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.การบิน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๓๐ ณ ห้องเรียนหมายเลข ๑ และ ๒ กศ.รร.การบิน ทบ. โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.การบิน ทบ. เป็นผู้ประเมินภายใต้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 ) อย่างเคร่งคัด

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน ก.ค. ๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๔ , ๑๓๓๐ ใช้ Google Meet โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน มิ.ย. ๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๔ , ๑๓๓๐ ใช้ Google Meet โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ภาพการเข้าร่วมประชุมทางไกล (VTC) งานสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา ทบ. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ , ๓๑ พ.ค. ๖๔ , ๑ มิ.ย. ๖๔ และ ๒ มิ.ย. ๖๔

ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมิน โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ด้วยระบบ Zoom/Meeting

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน .ค. ๖๔

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๔ , ๑๓๓๐ ใช้ Google Meet โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน เม.ย. ๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๔ , ๑๓๓๐ ใช้ Google Meet โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ภาพการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ครั้งที่ ๒ และการประขุมติดตามความคืบหน้า ประจำเดือน ก.พ.๖๔

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๔ , ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ. โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ภาพการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ , ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ. โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน ม.ค. ๖๔

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๘ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ App. cisco Web Meeting

ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การอบรม (Unit School) หัวข้อเรื่อง " ผลงานทางวิชาการของ ครู อาจารย์ "

โดย พ.อ. เสมา นิจสุนกิจ ( ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) โดยใช้ App. Zoom Cloud Meeting

ในการประชุมนิรภัยการบิน กศ.รร.การบิน ทบ.

เมื่อ ๑๔ เม.ย. ๖๓

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน มี.ค. ๖๓

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๖ มี.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ App. cisco Web Meeting

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน เม.ย. ๖๓

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๓ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ App. cisco Web Meeting

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน พ.ค. ๖๓

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ App. cisco Web Meeting

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน มิ.ย. ๖๓

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. /หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องเรียน ๑ กศ.รร.การบิน ทบ.

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน ก.ค. ๖๓

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. /หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องเรียน ๑ กศ.รร.การบิน ทบ.

ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.การบิน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. /หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ.

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน ก.ย. ๖๓

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. /หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๔ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ ณ ประชุม กศ.รร.การบิน ทบ.

สปศ.รร.การบิน ทบ. จัดอบรมการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเตอร์เนต รูปแบบ google site

ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กศ.รร.การบิน ทบ. โดย ร.ต. จักราวุฒิ บรรพบุรุษภักดี

ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.การบิน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. /หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๐ ต.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ.