ปรัชญา สปศ.รร.การบิน ทบ.

สร้างมาตรฐานการศึกษา สู่กองทัพบก


วิสัยทัศน์

ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่โรงเรียนเหล่าและหน่วยวิทยาการชั้นนำของกองทัพบก

ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน ก.ย. ๖๔

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔ , ๑๓๓๐ ใช้ Google Meet โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.การบิน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๓๐ ณ ห้องเรียนหมายเลข ๑ และ ๒ กศ.รร.การบิน ทบ. โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.การบิน ทบ. เป็นผู้ประเมินภายใต้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 ) อย่างเคร่งคัด

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน ก.ค. ๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๔ , ๑๓๓๐ ใช้ Google Meet โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน มิ.ย. ๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๔ , ๑๓๓๐ ใช้ Google Meet โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ภาพการเข้าร่วมประชุมทางไกล (VTC) งานสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา ทบ. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ , ๓๑ พ.ค. ๖๔ , ๑ มิ.ย. ๖๔ และ ๒ มิ.ย. ๖๔

ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมิน โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ด้วยระบบ Zoom/Meeting

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน .ค. ๖๔

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๔ , ๑๓๓๐ ใช้ Google Meet โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน เม.ย. ๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๔ , ๑๓๓๐ ใช้ Google Meet โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ภาพการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ครั้งที่ ๒ และการประขุมติดตามความคืบหน้า ประจำเดือน ก.พ.๖๔

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๔ , ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ. โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ภาพการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ , ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ. โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน ม.ค. ๖๔

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๘ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ App. cisco Web Meeting

ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การอบรม (Unit School) หัวข้อเรื่อง " ผลงานทางวิชาการของ ครู อาจารย์ "

โดย พ.อ. เสมา นิจสุนกิจ ( ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) โดยใช้ App. Zoom Cloud Meeting

ในการประชุมนิรภัยการบิน กศ.รร.การบิน ทบ.

เมื่อ ๑๔ เม.ย. ๖๓

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน มี.ค. ๖๓

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๖ มี.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ App. cisco Web Meeting

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน เม.ย. ๖๓

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๓ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ App. cisco Web Meeting

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน พ.ค. ๖๓

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ./หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ App. cisco Web Meeting

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน มิ.ย. ๖๓

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. /หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องเรียน ๑ กศ.รร.การบิน ทบ.

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน ก.ค. ๖๓

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. /หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องเรียน ๑ กศ.รร.การบิน ทบ.

ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.การบิน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. /หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ.

ภาพการประชุมติดตามความคืบหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจำเดือน ก.ย. ๖๓

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. /หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๔ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ ณ ประชุม กศ.รร.การบิน ทบ.

สปศ.รร.การบิน ทบ. จัดอบรมการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเตอร์เนต รูปแบบ google site

ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กศ.รร.การบิน ทบ. โดย ร.ต. จักราวุฒิ บรรพบุรุษภักดี

ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.การบิน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. /หน.สปศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๐ ต.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ.