Om Prisme82

Hvem er vi og hvad kommer vi ud af

Om Prisme82

Fotoklubben Prisme82 er en lille hyggelig fotoklub.

Vi holder til i FrederiksborgCentret i Hillerød, hvor vi også udstiller billeder.


Fællesskabet bygger på interessen for det gode billede, foto teknik, adgang til gode faciliteter, viden udveksling, og hyggeligt samvær omkring den fælles interesse.


I Prisme 82 har du mulighed for:

 • Gensidig læring om fotografi, teknik og billedbehandling på computer

 • Give og få konstruktiv kritik.

 • Fotografere til FrederiksborgCentrets arrangementer.

 • Deltage i fotokonkurrencer på mange niveauer.

 • Deltage i fælles fototurer.

 • Udstilling af dine billeder.


Prisme82 er medlem af Sammenslutningen af aktive fotoklubber Region Nord. RNF

Herigennem deltager vi i eksterne arrangementer og konkurrencer, og inviterer af og til eksterne foredragsholdere.


Hvis du er interesseret i at være med, så er du velkommen til at kigge forbi og se om det er noget for dig, datoer kan ses her aktiviteter og lokalet kan ses på Info skærmen i Frederiksborg hallen den pågældende dag. Se kontakt.


Prisme82 – lidt historie og udvikling

Klubben blev stiftet i 1982 som en klub for fotointeresserede på amatørbasis. I årenes løb har der været et anseligt antal medlemmer. I slutningen af 80'erne var der 25 medlemmer, i dag omkring 20 medlemmer, hvoraf nogle få har været med næsten hele vejen.

Prisme82 har haft hjemsted på Ålholmsskolen, i Helsinge kulturhus og senest – siden 2008 – i FrederiksborgCentret, Hillerød. Her er klubben i gang med ”en ny start” , hvor klubben har et udstillingsområde, og aftale med FrederiksborgCentret om at fotografere til visse arrangementer. Det er en værdsat udfordring til medlemmerne til at få fotoerfaring sammen med andre i situationer, som man ikke oplever til daglig.

Klubmøder har altid været holdt torsdag aften i sæsonen (jan-maj, sep-dec). Desuden arrangeres nogle fælles fototure og medlemmerne har lejlighed til at deltage i konkurrencer. Klubben er medlem af Region Nord (RN). Klubben samarbejder med Lyngby FDK og Halsnæs FK om fælles fotoprojekter.


I takt med den teknologiske udvikling er der sket et betydeligt skift i klubaftenernes indhold. Før i tiden var det jo det analoge fotografi og i den forbindelse anskaffedes en del fremkaldeudstyr og andre remedier. I dag er der fokus på digital fotografering og computerprogrammers muligheder for billedforbedring. Gennemgående er dog interessen for, hvad der er et godt billede, dvs hvad fortæller billedet, komposition, beskæring, præsentation (passpartous).

På klubmøderne får medlemmerne konstruktiv feedback på sine billeder, navnlig i forbindelse med den traditionsrige udvælgelse af Månedens Billede. Der har også udviklet sig en tradition for, at medlemmer bare kan fremlægge et foto til kritik.


Klubbens vedtægter

1. februar 2019

§ 1 Formål og navn

Fotoklubbens navn er Prisme82 og dens hjemsted er Hillerød. Formålet med Prisme82 er at være samlingssted for fotointeresserede og at arbejde for at medlemmerne bliver stadigt bedre fotografer, kunstnerisk og teknisk f.eks. gennem følgende aktiviteter:

- Erfaringsudveksling og gensidig feedback

- Fælles fototure

- Inspirerende oplæg

- Deltage i og afholde udvalgte fotokonkurrencer internt samt med/mod andre fotoklubber.

§ 2 Medlemskab

Prisme 82 er en klub, hvor aktiviteternes omfang og kvalitet er afhængig af medlemmernes engagement og aktive deltagelse. Medlemmernes tekniske indsigt og erfaringer vil typisk være forskellig, men man forventes at bidrage, så godt man kan, også med de praktiske opgaver, så der kan råde en god stemning i klubben.

Klubbens udstyr kan hjemlånes ved henvendelse til formanden.

Kommunikation til og mellem medlemmerne sker via e-mail, hjemmesiden og klubbens øvrige internetkonti. Det er det enkelte medlems pligt at meddele den til enhver tid korrekte e-mailadresse til formanden, som ajourfører den fælles medlemsliste, jf. § 10.

§ 3 Optagelse og udmeldelse

Optagelse kan ske efter skriftlig eller mundtlig henvendelse til bestyrelsen, der meddeler om optagelse kan finde sted. Nye medlemmer skal orientere sig om klubbens vedtægter og øvrige forhold på klubbens hjemmeside.

Et nyt medlem er gratis medlem i 2 måneder og vil i den periode indgå i klubaktiviteter på lige fod med resten af medlemmerne med det formål at afklare om det nye medlems og klubbens forventninger stemmer overens.

Det nye medlem indskrives i medlemslisten med markering ”NY”, med navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse jf. § 10. Det nye medlem får adgang til klubbens internetkonti som f.eks. dropbox og gallerier.

Efter de 2 måneder vil bestyrelsen beslutte om fastmedlemskab tilbydes det nye medlem.

Ved tilbud om fast medlemskab betaler det ny medlem kontingent for indeværende halvår. Dog, er mere end halvdelen af halvåret overstået, betales kun halv takst.

Herefter betaler medlemmet det normale kontingent jf. § 8.

Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. I forbindelse med ophøret afleverer medlemmet sit medlemskort og evt. udlånt udstyr. Samtidigt lukkes vedkommendes adgange til klubbens internetkonti. Der refunderes ikke kontingent og andele af klubbens aktiver.

§ 4 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem den 10. og 20. januar.

Indkaldelse til generalforsamling sker med minimum 14 dages varsel ved udsendelse af e-mail.

Forslag, som ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen, hvorefter formanden udsender forslagene sammen med den endelige dagsorden.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

- Valg af dirigent og referent.

- Formandens beretning.

- Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab.

- Fastsættelse af kontingent og indskud.

- Behandling af indkomne forslag.

- Valg af formand på ulige år.

- Valg af kasserer på lige år.

- Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år

- Valg af revisor på ulige år.

- Eventuelt

Generalforsamlingen er højeste myndighed. Forslag kan vedtages med almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Vedtægtsændringer kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, når den finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom overfor bestyrelsen. I så fald skal indkaldelsen udsendes senest 10 dage efter modtagelsen.

Der kan ikke afholdes generalforsamling i uger, hvor der normalt er vinterferie, helligedage på klubaftenen, sommerferieperioden samt i efterårsferien.

§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer: En formand, en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. De vælges for 2 år ad gangen, halvdelen i lige år og halvdelen i ulige år.

Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for klubbens daglige drift og brug af klubbens materiel og lokaler, og den fastsætter selv sin dagsorden.

Ved evt. afstemninger er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede.

Revisoren er ikke medlem af bestyrelsen.

§ 7 Tegningsregler

Formanden tegner klubben udadtil.

§ 8 Kontingent og regnskab

Kontingent betales 2 gange årligt med betalingsfrist 1. marts og 1. oktober for henholdsvis første og andet halvår.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 9 Aktiver

Klubbens aktiver må ikke gøres til genstand for belåning.

Der må ikke optages lån i klubbens navn, uden bestyrelsens enstemmige godkendelse.

§ 10 Privatlivspolitik

Medlemmer i Prisme82 bliver indskrevet på klubbens medlemsliste med navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse. Nye medlemmer indskrives i medlemslisten med markering ”NY”. Medlemslisten ligger til download på en af klubbens internetkonti, men er beskyttet af et password.

Der bliver afholdt konkurrencer og gennemført fototure, hvor der bliver gemt spor af et medlemskab, fx de billeder hvor medlemmet har vundet en konkurrence, vil stå med medlemmets navn og placering, samt billeder hvor medlemmet er med som deltager på ture.

Medlemmet vil sikkert også på et tidspunkt blive nævnt i vores referat i en eller anden sammenhæng.

På klubbens kontoudtog, vil medlemmets indbetalinger af kontingent eller udredning af udlæg også indeholde spor vedrørende medlemmet.

Ved ophør af medlemskab vil medlemmet blive slettet fra klubbens medlemsliste fra udtrædelsesdatoen at regne.

Oplysninger om medlemmet vil ikke blive fjernet fra referater, fototure eller fotokonkurrencer automatisk, men klubben tilbyder at fjerne medlemmets oplysninger, hvis medlemmet skriftligt forlanger dette. Som klub håber vi dog på medlemmets stiltiende accept af, at der ligger disse spor efter dennes tilstedeværelse i klublivet, så vores historik kan bevares i form af billeder og registrering af autor.

Omkring spor i forhold til klubbens konto i banken, er denne underlagt gældende lov om revision og der vil dermed være en tidsfrist som skal udløbe, før sletning af spor kan ske. Dette er klubben uvedkommende. Medlemmet kan se klubbens kontonummer på hjemmesiden og må selv være ansvarlig for at kontakte banken for fjernelse af disse spor, såfremt dette ønskes.

§ 11 Klubbens opløsning

Klubben kan opløses såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.

Der skal være mindst 14 dage mellem 1. og 2. generalforsamling, dog højst 2 måneder.

Klubbens materielle aktiver sælges på auktion blandt de tilbageværende medlemmer og et eventuelt overskud ved klubbens opløsning tilfalder Region Nord.


20. januar 2022

§ 1 Formål og navn

Fotoklubbens navn er Prisme82 og dens hjemsted er Hillerød. Formålet med Prisme82 er at være samlingssted for fotointeresserede og at arbejde for at medlemmerne bliver
stadigt bedre fotografer, kunstnerisk og teknisk f.eks. gennem følgende aktiviteter:
- Erfaringsudveksling og konstruktiv feedback.
- Inspirerende oplæg, interne som eksterne.
- Udflugter og rejser.
- Fælles udstilling af egne værker.
- Deltagelse i interne og eksterne konkurrencer.

§ 2 Medlemskab

Prisme82 er en klub, hvor aktiviteternes omfang og kvalitet er afhængig af medlemmernes engagement og aktive deltagelse. Medlemmernes tekniske indsigt og erfaringer vil typisk være forskellig, men man forventes at bidrage, så godt man kan, også med de praktiske opgaver, så der kan råde en god stemning i klubben.
Klubbens udstyr kan hjemlånes ved henvendelse til formanden.
Klubben sigter mod at afholde sine møder ved fysisk fremmøde, men tilbyder digital deltagelse, f.eks. på zoom.
Kommunikation til og mellem medlemmerne sker via e-mail, hjemmesiden og klubbens øvrige internetkonti. Det er det enkelte medlems pligt at meddele den til enhver tid korrekte e-mailadresse til formanden, som ajourfører den fælles medlemsliste, jf. § 10

§ 3 Optagelse og udmeldelse

Optagelse kan ske efter skriftlig eller mundtlig henvendelse til bestyrelsen, der meddeler om optagelse kan finde sted. Nye medlemmer skal orientere sig om klubbens vedtægter og øvrige forhold på klubbens hjemmeside. Et nyt medlem er gratis medlem i 2 måneder og vil i den periode indgå i klubaktiviteter på lige fod med resten af medlemmerne med det formål at afklare om det nye medlems og klubbens forventninger stemmer overens. Det nye medlem indskrives i medlemslisten med markering ”NY”, med navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse jf. § 10. Det nye medlem får adgang til klubbens internetkonti som f.eks. dropbox og gallerier.
Efter de 2 måneder vil bestyrelsen beslutte om fastmedlemskab tilbydes det nye medlem. Ved tilbud om fast medlemskab betaler det ny medlem kontingent for indeværende halvår. Dog, er mere end halvdelen af halvåret overstået, betales kun halv takst. Herefter betaler medlemmet det normale kontingent jf. § 8.
Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. I forbindelse med ophøret afleverer medlemmet sit medlemskort og evt. udlånt udstyr. Samtidigt lukkes vedkommendes adgange til klubbens internetkonti. Der refunderes ikke kontingent og andele af klubbens aktiver.

§ 4 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem den 10. og 20. januar.
Indkaldelse til generalforsamling sker med minimum 14 dages varsel ved udsendelse af e-mail.
Forslag, som ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen, hvorefter formanden udsender forslagene sammen med den endelige dagsorden.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
- Valg af dirigent og referent.
- Formandens beretning.
- Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab.
- Fastsættelse af kontingent og indskud.
- Behandling af indkomne forslag.
- Valg af formand på ulige år.
- Valg af kasserer på lige år.
- Valg af billedsekretær for 2 år.
- Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år
- Valg af revisor på ulige år.
- Eventuelt
Generalforsamlingen er højeste myndighed. Forslag kan vedtages med almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Vedtægtsændringer kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, når den finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom overfor bestyrelsen. I så fald skal indkaldelsen udsendes senest 10 dage efter modtagelsen. Der kan ikke afholdes generalforsamling i uger, hvor der normalt er vinterferie, helligdage på klubaftenen, sommerferieperioden samt i efterårsferien.

§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer: En formand, en kasserer, en billedsekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. De vælges for 2 år ad gangen, halvdelen i lige år og halvdelen i ulige år. Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for klubbens daglige drift og brug af klubbens materiel og lokaler, og den fastsætter selv sin dagsorden. Ved evt. afstemninger er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede. Revisoren er ikke medlem af bestyrelsen.

§ 7 Tegningsregler

Formanden tegner klubben udadtil.

§ 8 Kontingent og regnskab

Kontingent betales 2 gange årligt med betalingsfrist 1. marts og 1. oktober for henholdsvis første og andet halvår. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 9 Aktiver

Klubbens aktiver må ikke gøres til genstand for belåning. Der må ikke optages lån i klubbens navn, uden bestyrelsens enstemmige godkendelse.

§ 10 Privatlivspolitik

Medlemmer i Prisme82 bliver indskrevet på klubbens medlemsliste med navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse. Nye medlemmer indskrives i medlemslisten med markering ”NY”. Medlemslisten ligger til download på en af klubbens internetkonti, men er beskyttet af et password. Der bliver afholdt konkurrencer og gennemført fototure, hvor der bliver gemt spor af et medlemskab, fx de billeder hvor medlemmet har vundet en konkurrence, vil stå med medlemmets navn og placering, samt billeder hvor medlemmet er med som deltager på ture. Medlemmet vil sikkert også på et tidspunkt blive nævnt i vores referat i en eller anden sammenhæng. På klubbens kontoudtog, vil medlemmets indbetalinger af kontingent eller udredning af udlæg også indeholde spor vedrørende medlemmet. Ved ophør af medlemskab vil medlemmet blive slettet fra klubbens medlemsliste fra udtrædelsesdatoen at regne. Oplysninger om medlemmet vil ikke blive fjernet fra referater, fototure eller fotokonkurrencer automatisk, men klubben tilbyder at fjerne medlemmets oplysninger, hvis medlemmet skriftligt forlanger dette. Som klub håber vi dog på medlemmets stiltiende accept af, at der ligger disse spor efter dennes tilstedeværelse i klublivet, så vores historik kan bevares i form af billeder og registrering af autor. Omkring spor i forhold til klubbens konto i banken, er denne underlagt gældende lov om revision og der vil dermed være en tidsfrist som skal udløbe, før sletning af spor kan ske. Dette er klubben uvedkommende. Medlemmet kan se klubbens kontonummer på hjemmesiden og må selv være ansvarlig for at kontakte banken for fjernelse af disse spor, såfremt dette ønskes.

§ 11 Klubbens opløsning

Klubben kan opløses såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.Der skal være mindst 14 dage mellem 1. og 2. generalforsamling, dog højst 2 måneder. Klubbens materielle aktiver sælges på auktion blandt de tilbageværende medlemmer. Et eventuelt overskud fordeles efter aftale mellem de tilbageværende medlemmer til andre fotoklubber indenfor det gamle Frederiksborg Amts geografiske område. Kan der ikke opnås enighed herom tilfalder overskuddet Region Nord.

Bestyrelse og roller

Bestyrelse

Hans Blensø (Formand)

Tommy Green Nielsen (Kasserer)

Claus Strøm Madsen (Billedsekretær)

Helge B. Rasmussen


Revisor

Palle Smith-Petersen


Webmasters

Claus Strøm Madsen

Finn Hansson

Referater

Referat 2022

Klubmøde 16. juni 2022

Vi var 8 klubmedlemmer fremmødt og 0 på zoom.

Først dogmefotograferede vi i 45 minutter efter Jakobs anvisninger. JPG, manuel tid, blænde og iso. Ingen beskæring eller anden redigering. Herefter mødtes vi i mødelokalet og valgte hver 5 billeder til visning og snak. En nyttig øvelse i det fundamentale, som vi med vores megen digitale automatik ikke har så megen træning i. Claus vil måske tage temaet op igen i et af hans teknikoplæg i efteråret.

Alle, der ikke allerede den 9.6. havde fået gaven fra Royal Stage, fik den nu og Hans oplyste at næste opgave er Lord of the Dance den 6.9.

Jakob efterlyste deltagere til Jazzturen den 9.7. Hans, Claus O., Peter og Claus S. med kæreste har meldt sig.

Vi fik ikke talt videre om at ændre mødets starttidspunkt. Det må vi tage en snak om på første møde efter sommerferien.

God ferie.

Klubmøde 9. juni 2022

Vi var 7 fremmødte og 3 på Zoom.

Indledningsvis tog vi den gamle udstilling ned og sat Landskrona udstillingen op. Vores nye plakat blev sat op.

Vi brugte en del tid på at tale om Annaborg udstillingen. Peter har sammenfattet alt i en mail. Han og Claus vil fortsat være kuratorer og holde os løbende orienteret.

Resten af mødet var omkring aktiviteter for 2. halvår 2022.

Vi prøver allerede fra august at ændre månedens billede på følgende måde:

a. Vi fastholder ekstern dommer til frit emne og 6 måneders aldersgrænsen, men dropper konkurrencen. Dommerens opgave bliver derfor at kommentere billederne dybtgående så mange af de indkomne billeder som muligt. Herudover skal han vælge tre, som på den ene eller anden måde fortjener en påskønnelse. Som dommere vil det være godt at få andre billedkunstnere på banen. Hvis der mod forventning er for få billeder indleveret kan vi supplere med billeder fra vores tema konkurrencer.

b. Vi fortsætter med emne-tema konkurrencerne og 3 måneders aldersgrænsen, men undlader helt afstemningsproceduren og koncentrerer os om at kommentere på billederne, gerne med hjælp af tjeklister med både tekniske og følelsesmæssige elementer. Vi vælger derudover 3 billeder som kan vises på hjemmesiden, som illustration af spændvidden i fortolkningen af opgaven. Endelig fastlægger vi i fællesskab tema/ udfordring / benspænd for månedens billede tre måneder efter.

Royal Stage udstillingerne fortsætter med skift hver tredje måned. Primært med tre / fire medlemmer som udstillere. September og december udstillingerne er besat. Vi kan stadig af og til have fælles tema for hele klubben.

Mødeformen justeres sådan at alle møder starter med "Ugens billedsnak" på 15-30 minutter, hvor alle kan medtage et billede eller en problemstilling, de gerne vil have drøftet. Det vil være fint hvis man inden sender os alle en mail om hvad man vil tage op under dette punkt.

Efterårsplanen i Dropboks blev løseligt gennemgået og der blev foretaget justeringer og Henrik meldte sig med et emne om problematikkerne vedr. højlys og sort / hvidt niveau. Hans gør planen færdig så Claus kan rette hjemmesiden.

Jakob spurgte om, vi kan flytte mødet så vi starter kl. 19.00 i stedet for kl. 19:30. Da vi ikke var fuldtallige blev den endelig beslutning udsat til næste møde.

Jazzturen melder Jakob ud om. Peter skubber Roskilde til en gang i september.

Klubmøde 2. juni 2022

Vi var 10 klubmedlemmer fremmødt og 1 på zoom. Og vi havde tre gæster: Eva, Jytte og Claus’ kæreste.

Vi aftalte først et par ændringer vedr. de to sidste møder inden ferien.

Herefter gik der 1½ time med Susanne Borup, som viste sine naturfotos og fortalte om sin udvikling som fotograf, hvor hun som ung kvinde havde begivet sig ind i en dengang mandsdomineret verden. Hun betragtede sig ikke som kunstner med stort K og sælger derfor sine udstillingsbilleder til godt og vel kostprisen. Havde finansieret en del af sit udstyr med salg af postkort med hendes motiver.

Til sidst viste Henrik nogle af sine billeder

Mødet sluttede kl.22

Klubmøde 26. maj 2022

Aflyst grundet Kristi Himmelfart

Klubmøde 19. maj 2022

Vi var 6 klubmedlemmer fremmødt og ingen på zoom. Kort efter mødets start ankom Henrik Søndergaard for at se om Prisme82 kunne være interessant for ham.

Månedens billede blev bedømt af Mogens Dam fra Lyngby Fotoklub og Analoggruppen. Efter en relativt kortfattet omtale af alle billederne med hovedvægten lagt på dommerens top 10 tog vi en uddybende og givende gennemgang af de tilstedeværendes billeder. Dommeren lagde vægt på at billederne var monteret ordentligt og var positivt overrasket over den høje andel af sort-hvide billeder. Palle fik førstepladsen med billedet ”Nordfalster”, Claus gik med andenpladsen for billedet ”Tornby Strand” og Peter fik tredjepladsen for ”Forhindringer”.

Vi aftalte at lade juni-udstillingen have vores Landskronatur som tema. Hans melder yderligere ud herom via mail. Den skal hænges op umiddelbart før/efter Claus’ ferie i uge 25-26.

Jakob uddybede sin ide om at lave en aften med en times ”dogme-fotografering” den 9. juni: Manuel, JPG, ingen bearbejdning, 19.30-20.30: Sted: området omkring Royal Stage. Formål: træning af de grundlæggende fotografiske parametre.

Claus oplyste han nu var valgt som kasserer for RN og at one photo nedlægger gallerierne 22. januar 2023. Jakob prøver at finde een IT-platform, der kan håndtere alle vores web-behov.

Endelig nåede vi en præsentationsrunde for Henrik, som til næste møde medbringer eksempler på sine billeder. Henrik har en professionel foto-baggrund som bl.a. underviser og reklamefotograf.

Mødet sluttede kl.22.


Klubmøde 12. maj 2022

Vi var 8 deltagere fra Prisme82 til selve dysten.

Vi var i Halsnæs fotoklub til vores øldyst. Vi fik godt og grundigt bank med en slutstilling 18-11 til Halsnæs. Vi må erkende, at Halsnæs simpelt hen havde de bedste billeder. De har arbejdet meget mere med udtryk og kreativitet og der er noget at lære og arbejde frem imod, til vi ses til næste dyst i 2023.
Stemningen var fin og arrangementet var veltilrettelagt og gennemført af Halsnæs.


Klubmøde 5. maj 2022

Vi var 6 klubmedlemmer(bl.a. Rune) fremmødt og 2 på zoom.
Vi startede med at bemande de prioriterede RS-fotoopgaver og dele ærgrelse over vi nogle gange først sent får udmeldt begrænsninger eller særlige ønsker. Hans orienterer Aga om at vi gerne have meldinger om prioriterede arrangementer med info evt. særlige forhold en måned før. Vi vil fremover ikke selv efterlyse opgaver.

Der var generelt stor tilfredshed med Landskronaturen, trods flere ikke syntes det var så spændende at fotografere i byen. Vi så de billeder der var lagt op i Galleriet og erfarede at vi har behov for at få en gennemgang af/vejledning om systemet, da fx drag and drop ikke virkede for alle.

Vi fortsatte med planlægning af kommende ture.

Jens Ole arrangerer en dyrehave-brunst-tur i september i den gyldne time på en klubaften formentlig den 15. eller 22.9.
Jakob arrangerer en tur til Jazzfestivalen i KBH i juni: vi kan fotografere alle dage men en af dagene med en hyggelig sammenkomst.
Peter ser på en heldagstur til Roskilde og omegn i løbet af sommeren.

Endelig så vi på nogle fotoudfordringer vedr. brug af ND-filter (ikke velegnet til solnedgange) og eksponeringslås og lysmåling.

Mødet sluttede planmæssigt


Klubmøde 28. april 2022

Vi var 8 klubmedlemmer fremmødt og missede Finn på Zoom.

Til Månedens billede med temaet ”Byens lys” var der kun indleveret 15 billeder og vinderne blev fundet gennem en ny af bestyrelsen foreslået afstemningsprocedure hvor hvert medlem kunne fordele i alt 5 stemmer på et antal billeder, dog max 3 på et billede. Hans vandt i et tæt løb med Claus og Tommy som delte 2. pladsen.

Der var umiddelbart tilfredshed med proceduren, som vi derfor fortsætter med.

Derefter valgte vide 29 mest konkurrencedygtige printede billeder ud af de 39 der var kvalificeret i den digitale udvælgelse. For at enkelte medlemmer ikke skulle have for mange med i dysten tog enkelte medlemmer et billede fra. Vi lod så hvert medlem selv vælge et af sine kvalificerede billeder. Da Palles billeder ikke var printet skulle der kun fravælges få og disse blev fundet ved en afstemning. Palle blev opfordret til at vælge et af sine og aflevere det senere.

Endelig blev de sidste billeder til den eksterne dommer i maj afleveret til Claus.

Mødet sluttede planmæssigt.


Klubmøde 21. april 2022

Vi var 10 klubmedlemmer fremmødt og en på zoom.

Målet med mødet var at vælge op ca. 40 billeder i bunken til print, med tilskud fra bunken med nye billeder til øl-dysten. Der var ca. 60 billeder i bunken og der manglede 20. Vi fandt frem til 19 billeder som blev lagt til den oprindelige bunke. Mødet blev noget drillet af et elendigt internet.

Vi drøftede også turen til Landskrona og Claus lovede at komme med en plan for rejsen derover på næste møde. Endvidere drøftede vi det noget svage oplag af billeder til månedens billede i Maj, så det får en uge mere, før det bliver afleveret til dommeren. Husk dem som vil nå at være med (håber det er mange) at tage billeder / supplerende billeder op til 3 pr. fotograf med, på dette møde og aflever til Claus.

Mødet sluttede planmæssigt.

Klubmøde 14. april 2022 - aflyst grundet Påske.

Klubmøde 7. april 2022

Vi var 11 klubmedlemmer fremmødt og ingen på zoom uden for lokalet. Vi havde derudover en gæst, Evert, et tidligere medlem.

Evert viste en mængde af sine billeder. Der var både nogle som de ældste medlemmer genså fra tiden hvor Evert var med i klubben og billeder som er taget i perioden efter. Det blev til rigtigt mange billeder, faktisk over 80 billeder.

Derefter fik vi en kop kaffe og talte lidt om fotografering for RS og de udfordringer som opleves i den forbindelse. Claus orienterede om nyt fra Petras hus. Der er ikke noget som er klart til at Prisme82 kan beslutte hvad de vil endnu.
Evert bedømte nu billederne som Bente tidligere har bedømt for os. Det var en meget grundig bedømmelse med en del forslag til ændringer/forbedringer. Der var helt sikkert nogle af dem, som vi måtte give Evert ret i, kunne forbedre billedet.
Det var sjovt at se så meget forskel der var på Bentes og Everts bedømmelse. Også sjovt at holde det op mod sit eget syn på billeder. Det giver virkelig indtryk af, at hvis man vinder eller taber i en fotokonkurrence, så kan en lige så væsentlig årsag, som det billede man har taget, være dommerens billedsyn.

Det store møde, næsten alle fremmødt, sluttede lidt over planlagt tid. Lokalet var rømmet ca. 21:45.


Klubmøde 31. marts 2022

Vi var 9 klubmedlemmer fysisk til stede og 1 på zoom. Derudover havde vi Eva på visit, "Et tidligere medlem hilser på"

Mødet startede med en velkomst til Eva, som havde en flot præsentation af en del af de værker, som hun har kreeret, siden hun for ca. 4 år siden stoppede i Prisme82. Eva havde ikke ligget på den lade side og havde udfordret sig selv i mange genrer. Der var spændende leg med farver, lag, motivkategorier, geografiske områder. Det var ikke bare smukke glansbilleder men også billeder af hverdagen, udsnit af noget større i næsten makro billeder, rust og skrald som gav smukke, næsten maleri agtige udtryk. Klubben gav en applaus og 2 flasker vin og takkede for den flotte præsentation. Eva blev og deltog også i afstemning til månedens billede.

Før månedens billede startede, havde Hans nogle generelle emner, som skulle drøftes. Medlemmerne blev opfordret til at få skrevet sig på listen af fotografer til RS. Claus S opfordrede til at møde op ved Petra's hus på Hulvejen 31 i Ny Hammersholt på lørdag kl. 09:30, for at støtte op om projektet og dermed også muligheden for et lokale om torsdagen med skab til vores ting.

Efter en kop kaffe, blev billederne til månedens billede konkurrencen lagt på bordet og nummereret. Der var 14 billeder til temaet. Afstemningen viste ret hurtigt hvilket billede som skulle være nr. 1. Det blev en flot førsteplads til Jens O. som leverede et fantastisk billede af et par ænder hvor han i billedbehandlingen havde gjort billedet uskarpt omkring ænderne. Efter 2. runde blev 2. billeder fundet som deles om 2. pladsen. Et flot billede af en dreng på cykel på vej ud af en tunnel, meget farvestrålende, skabt af Hans B. samt et billede af Tornby Mørtelværk ved Hirtshals, gjort uskarpt ved at flytte kameraet og tilføjet ekstra farver på skyderne, skabt af Claus S.

Vi blev færdige lidt over normal sluttid og de sidste forlod lokalet lidt i 22:00.


Klubmøde 24. marts 2022

Vi var 9 klubmedlemmer fysisk til stede + ca 12 fra Halsnæs fotoklub.

Jesper Iversen fra Iversen Paper kom og holdt foredrag. Den første ½ time var en præsentation af ham selv som reklamefotograf. Det var sådan set ret interessant, men projektoren i lokale 3 trænger virkelig til en udskiftning. Der er farver den slet ikke er i stand til at vise.

Derefter talte Jesper om de forskellige papirkvaliteter og anvendelsen af optisk hvidt. Det er ingen ubetinget fordel at have meget optisk hvidt i papiret, for så vil billedet bliver køligere (mere blåt) i udtrykket, hvis man tager det ud i dagslys, eller hvis det er lavet til dagslys, blive gulligt når det kommer indenfor. Vi kom igennem de forskellige papirtyper og de mange brands men meget få fabrikker som producerer dem. Det var et generelt indtryk, at går man ikke op i hvad der står uden på pakken, kan det godt betale sig at ringe til Jesper før man bestiller, for måske kan man få det samme papir fra et andet brand (lavet på samme fabrik endda.)

Vi sluttede til vanlig tid 21:30


Klubmøde 17. marts 2022

Vi var 9 klubmedlemmer fysisk til stede.

Bedømmelsen af papir2 blev aflyst i Borup grundet sygdom. Claus havde fået tilsendt resultater og billeder, så vi mødtes i lokale 3 og gik igennem bedømmelsen. Kommentarene fra dommeren var lidt korte, men der bliver udsendt uddybende kommentarer. Dem vi så skal nok ses som dommerens noter.

Vi talte om billederne og om hvor forskelligt billedsyn vi faktisk alle har. Der er en vis grad af held, om man lige rammer med sin stil og får en god bedømmelse eller modsat.

Det var en hyggelig aften og vi gik nogenlunde planmæssigt kl. 21:30.


Klubmøde 10. marts 2022

Vi var 11 klubmedlemmer fysisk til stede, dvs alle på nær Helge og Rune som havde meldt afbud.

Ved mødets start var nogle allerede i gang med at nedtage den gamle udstilling og klargøre den nye. I denne udstiller Helge: ”Franske tage”, Claus: ”Gammel by i røde nuancer”, John: ”Hus i forfald” og Peter: ”Bundmaling”.

Claus instruerede de nye medlemmer i brug af Passepartouskærer.

5 medlemmer tager til RN Papir bedømmelse den 17/3, og de øvrige holder møde med åben dagsorden og ser evt, på udstillingsplakaten. (afbud fra Peter).

Jakob og Hans fotograferer ved Løvernes Konge den 12.3. Og Løkkefonden er droppet.

Claus holdt et fyldigt indlæg om objektiver og kom rundt om mange aspekter af emnet, fx deres anvendelse i forhold til forskellige opgavetyper, betydning for dybdeskarphed, parametre ved køb af nye objektiver og muligheder og risici ved køb af brugte, vedligeholdelse og makro.

Mange medlemmer supplerede med yderligere viden, erfaringer og spørgsmål.


Klubmøde 3. marts 2022

Vi var ni klubmedlemmer fysisk til stede og to på Zoom.

Der var en snak om organisering af fælles kørsel til RN Papir bedømmelse den 17/3. Claus har tilbudt at lægge bil til. Nogle har allerede meldt afbud, og der var ikke helt klart, hvor stort behovet var. Det skal aftales endeligt på næste møde.

Peter demonstrerede lag og maske med nogle eksempler. Han brugte lag og maske til at vælge områder, hvor han ændrede eksponering og kontrast.

Vi kikkede på billederne til Øldysten med Halsnæs. Der var indleveret 59 billeder. Alle fik mulighed for at stemme på op til 10 billeder inklusiv deres egne. 41 billeder fik en eller flere stemmer. Vi skal arbejde videre med processen for at finde 30 (31) billeder, og Hans vil sende en mail med det videre arbejde. Ligeledes er alle fortsat velkomne til at indlevere yderligere bidrag.


Klubmøde 24. februar 2022

Vi var 10 klubmedlemmer fysisk til stede, herimellem et potentielt nyt medlem, Jakob, og en på Zoom. Derudover var dommeren hendes klubfælle også med.

Vi havde månedens billede som for første gang havde en ekstern dommer. Bente havde gjort sig en del overvejelser omkring de afleverede billeder og argumenterede fint for sine valgt. Hun startede med nr. 12 og bevægede sig så op imod de 3 bedste pladser, hvoraf 1. og 2. pladsen gik til Peter med henholdsvis "Cisterne" og "Laundry". 3. pladsen gik til Hans med "Nat på Boulevarden".
Klubben havde købt gaver til de første 3, så Peter løb med 2 flasker rødvin for 1. pladsen og endnu en for 2. pladsen. Hans fik chokolade for 3. pladsen.
Da vi havde klappet og Bentes bedømmelse var færdig, gennemgik vi som vanligt samtlige billeder og alle kunne komme med kommentarer. Herunder også til de ikke antagne billeder, hvor imellem der bestemt også var fine billeder.

Da det var overstået, præsenterede klubmedlemmerne sig for Jakob, som efterfølgende fortalte lidt om hans tilgang til foto, som jo mindre meget om alle os andres. Vi byder Jakob hjerteligt velkommen.

Vi sluttede møde med en kort snak omkring mødet 3. marts, hvor Claus er forhindret, så der derfor skulle findes et alternativt indhold.


Klubmøde den 17. februar 2022

Vi var 8 fysisk til stede og en på zoom

Efter en del bawl med at komme på zoom mv. kom mødet igang kl. 19:38.

Vi startede med at blive enige om, at Gruntvigs højskole bliver inviteret til at bedømme billederne til månedens billede i maj 2022. Det bliver forventeligt en onsdag den 18. maj.

Vi gik igang med at se på forslag til udstillingsvæggen til næste udstilling, hvor det er aftalt, at forskellige fotografer får plads til en mindre serie billeder. Der var lidt flere serier, end der var plads til. John, Peter og Helge blev hurtigt valgt ud. Derefter blev mødet enig om at Claus serie med røde bybilleder også skal med. Claus skal modtage billederne i A3 format (bredde/højde) i så høj opløsning som muligt i den folder, hvor vores serier har været lagt op og vil printe billederne.

Derefter viste Tommy hvordan man kan kalibrere en projektor. Efter lidt opstartsproblemer kom kalibreringen igang. Kalibratoren sender farver op på lærredet som kalibratoren bruger til at kalibrere computeren med projektoren. Kalibratoren kan også anvendes til at kalibrere sin skærm og sin printer.
Forsøget lykkedes ikke helt. det blev lidt for rødt.

Claus viste lidt om pinhole kameraer med opfordring til at prøve det.


Klubmøde den 10. februar 2022

Vi var 7 fysisk til stede og ingen zoom.

Aftenens program var Mindful photography som vi nok blev mere eller mindre enige om, er det vi i forvejen gør, når vi er afsted med kameraet. Der var lidt forskellige holdninger til om begrebet også skulle afføde en særlig type billeder eller overvejelser om stemning og komposition. Vi havde uploaded billeder til en folder på dropbox, som vi så brugte tid på at tale om.
Da Mindfulnes var overstået, var der fri hyggesnak, dog med opfordring til at tale om billedbehandling i respektive programmer fra Adobe og andet. Vi sluttede lidt før tid efter at have hyggesnakket til centrets kaffe.


Klubmøde den 03. februar 2022

Vi var 6 fysisk til stede og 1 på zoom

Aftenens indhold skulle have været et indlæg v./ Hans, omhandlende fotografens workflow, fra man kom hjem fra en fotoopgave og til der lå færdige billeder klar. Der var dog så elendigt internet, så det desværre ikke lod sig gøre. Hans var nemlig på Zoom og hver gang han fik sagt få ord, gik zoom vedvarende ned.
På et tidspunkt besluttede vi sammen, at det ikke lod sig gøre og Hans slap mødet. Claus tog over og lagde ud med at beskrive sit flow. Der kom nogle rigtigt gode kommentarer fra mødet, hvad og hvordan, i tillæg til det Claus viste, at man også kunne gøre. Vi fik en rigtig god snak og i aften, for første gang i lang tid, også kaffe fra Frederiksborgcentret.
Claus foreslog at holde et indlæg om valg af objektiv til fototure. Der var stemning herfor, så det vil blive forberedt. Vi ryddede op i fællesskab. Dejligt med fotokisten. Claus lagde sin forlængerkabeltromle i kisten som udlån til klubben.


Klubmøde den 27. januar 2022

Vi var 9 fysisk til stede og 1 på zoom.

Claus fik samlet vores billeder sammen til RN konkurrencen og til Månedens billede i februar, hvor vi har ekstern dommer. Hans oplyste at vores kælderkasse fremover vil blive fragtet op i mødelokalet, så vi kan have vore fælles udstyr i denne. Han ønskede forslag til emner til mødeaftenerne, ikke mindst til de 2 næste gange.
Claus orienterede om et møde i en ny RN-fotogruppe om actionfotografi og måske kan vi senere få en af gruppemedlemmerne til at fortælle herom på et klubmøde.
Første punkt var Månedens Billede med temaet ”Brugt” valgt af Tommy. I alt 16 billeder deltog i dysten og stemmerne fordelte sig på næsten alle billederne uden der var en klar vinder. Vi måtte igennem tre runder, før vi var færdige: 1 plads til Hans med et billede af gamle hænder på et tastatur. 2. plads til John med et billede af en særdeles brugt vogn ved en gård og 3. plads til Anders med et konceptbillede med i alt 12 kvadratiske billeder af brugte mundbind flot sammenstillet.
Dernæst viste Ole 6 eksemplar på sine billeder, bl.a. en havn med en lettende måge ved solnedgang og sommerfugle fra Thailand. Pga. computerudskiftning havde Ole pt kun adgang til få af sine billeder, så vi ser frem til at se lidt flere eksempler på et senere tidspunkt.
Desværre var projektoren meget svag og ydede ikke Oles billeder retfærdighed, hvilket på ny rejste spørgsmålet om at købe vores egen. På næste møde valgte vi emnet workflowet, når vi tømmer Kameraet. Er der en ideel vej at gå?
Hvad betyder vores forskellige programmer? Osv. Hans indleder med præsentation sit typiske flow.
På mødet den 10. februar fortæller vi om vores erfaringer med ”Mindful fotografering” og viser nogle resultater. Se Haller & Jellesen (hallerogjellesen.dk) og Artikel om Mindful Fotografering | Haller & Jellesen (hallerogjellesen.dk).
Undervejs var der en noget følelsesladet debat om medlemmernes forskellige ambitionsniveau i forhold til fotografering, efterbehandling og præsentation. Emnet er lidt svært for ideen i vores snak om billeder er at få andres reaktioner på vores resultater og disse reaktioner hænger naturligvis sammen med de andres ambitionsniveauer.

Klubmøde 20. januar 2022

Vi var 8 fysisk og 1 på zoom med på mødet.

Generalforsamlingen i Prisme82, 20. januar 2022

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent og indskud.
5. Behandling af indkomne forslag. (se vedlagte bilag med forslagene)
a. Forslag fra Anders om ændring af §1 i vedtægterne
b. Forslag 1 fra Claus om ændring af §2 i vedtægterne
c. Forslag 2 fra Claus om ændring af §4 og §6 i vedtægterne
d. Forslag fra Hans om ændring af § 11 i vedtægterne
e. Forslag 3 fra Claus vedr. interesse for gensidig begunstigelse mellem Halsnæs Fotoklub og Prisme82 ved ophør.
6. Valg af kasserer
7. Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år
8. Eventuelt

Tommy genopstiller som kasserer.
Finn genopstiller ikke. Helge opstiller som bestyrelsesmedlem.
Andre kan fortsat opstille indtil valget foretages.

Hvis forslag 2 fra Claus vedtages ændres pkt 7. og 8. i ovenstående dagsorden til

7. Valg af billedsekretær for 2 år.
8. Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år
9. Eventuelt

Dirigent er Jens Ole og referent er Claus Strøm.

Jens Ole konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Formandens beretning:

Ved vores GF den 17. juni konstaterede Claus i sin beretning at ”Det har været en mærkelig periode, som om alt som var normalt standsede i februar-marts 2020, hvor coronaen kom over os.”
Sidste år udskød vi derfor GF til juni. I år er samfundet mere normalt og vi afholder GF rettidigt, og denne beretning vedrører derfor kun 2. halvår af 2021.
Men coronaen fik os trænet i at holde virtuelle møder med Zoom, hvilket vi har benyttet os af siden vi genstartede i august, så medlemmerne har kunnet deltage i møderne både under udstationering, bortrejse, sygdom og i tilfælde med ængstelse for smitten.
Vi har i bestyrelsen besluttet at opretholde dette tilbud i 2022.
Vores medlemstal er steget til 13 i løbet af 2. halvår idet Anders Johansen har genoptaget sit medlemskab og vi har budt velkommen til Peter Andersen, Helge Rasmussen og Claus Ortvald.
Vi har dog ikke set meget til Rune og Brian og Palle har hovedsageligt deltaget via Zoom. Hans Henrik Ibfeldt har prioriteret andre interesser og har forladt klubben efter 10 års medlemskab.
Vi har afholdt 14 møder med fra 5 til 9 deltagere og på næsten alle møder har der været zoomdeltagere. 2 møder har været aflyst pga mange afbud.
Halvåret startede med en fælles redigeringsøvelse med rawfiler, som viste hvor forskellige output vi vælger at lave på samme rawfile.
I løbet af perioden har der været en række præsentationer:
Peter og Helge viste eksempler på deres fotografering, Finn om Adobeuniverset, Palle om portrætter samt om den tyske fotograf August Sander, Tommy om Erik Johansens spændende arbejde med lag, Claus om Region Nords dommerkursus og om analoggruppen.
Vi haft en ekstern gæst, nemlig Peder Brødsted Pedersen fra Halsnæs Fotoklub, som dels fortalte om Region Nord, hvor han er ny formand. Og dels og ikke mindst viste en masse meget spændende ekspressive billeder på papir og digitalt.
Månedens billede blev afholdt 5 gange på lidt forskellig vis og det er aftalt at vi skal prøve at lægge mere vægt på kommentarerne end afstemningerne.
Der har kun været afviklet en fototur, nemlig en succesfuld heldagstur til Falsterbo/Skanör den 26. september. Tak til Anders for initiativ og arrangement.
Klubben har haft 2 udstillinger i Royal Stage. Fra medio juni til slut november udstillede Anders, Jens Ole og Hans hhv. Stemningsbilleder fra RS., Flyvende fugle og Bagsider i bymidten.
Til den nuværende udstilling havde bestyrelsen udvalgt tre temaer Arkitektur, Natur og Landskaber i S/H. 8 medlemmer valgte at bidrage. Udvælgelsen blev foretaget på klubmødet den 4. nov.
Foto-opgaverne for Royal Stage har været noget mere omfattende end i første halvår, hvor coronaen hærgede. Det gør den så igen fra december, men inden da har vi fotograferet ved en lang række arrangementer: Tre traditionelle messer, 9 koncerter/shows (enkelte incl. spisning) og 2 vinsmagninger. Her har især Anders trukket læsset dels som koordinator og ikke mindst som en ihærdig og dygtig fotograf ved koncerter og restaurantopgaver.
Prisme82 har også bistået Hillerød Byforum og Mødrehjælpen med fotoopgaver vedr. henholdsvis byfesten og en støttekoncert.
Vores hjemmeside Prisme82.dk har været ramt af tekniske omlægninger fra Google, som Claus og Finn har knoklet med at overvinde. I den forbindelse har de givet layoutet en flot modernisering og flyttet vores dokumenter til Prisme82.net, hvor vi har mere plads. Tak for jeres indsats.
Vi har dog ikke helt fået aflivet den gamle hjemmeside da mange eksterne links til Prisme82 fører til den gamle side. Og hvis man i Google søger på ”Prisme82” eller ”Hillerød fotoklub” får man en af de gamle sider som resultat, men kan herfra gå videre til den nye version.
På vores Facebook- gruppeside orienterer Anders om livet i klubben: konkurrencer, ture, udstillinger mm. Også her spøger en gammel Prisme82 facebookside, som dog nu er blevet forsynet med henvisning til den nye version.
Bestyrelsen har afholdt 2 møder, som især har behandlet IT-problemerne, Månedens Billede og spørgsmålet om hvordan vi kan få mere aktivitet på møderne i form af fx fotografering, redigering og fælles projekter som fx udstillinger. Tak for god bistand til mig som ny formand.
Prisme82 har været medlem af Region Nord i mange år og er indmeldt i Selskabet for Dansk Fotografi, SDF.
I forhold til SDF mangler vi at finde ud af hvordan vi skal bruge dette medlemskab. Pt. er vi alene medtaget i deres fortegnelse over fotoklubber og har fået et galleri, hvor jeg har lagt en række billeder fra vores månedskonkurrencer.
I forhold til Region Nord har vi som omtalt haft besøg af formanden. Herudover har Claus Strøm været på dommerkursus og er nu en flittig brugt dommer i andre klubber. Claus er også tovholder på en tværgående RN-gruppe om analog fotografi. Enkelte medlemmer har overværet bedømmelsen af billeder i RN’s konkurrencer, som vi i 2022 vil prøve at deltage i.
Den traditionelle dyst med Halsnæs har ikke været afholdt i 2021, men vi stiler mod at gøre de i 22.
Frederikssund Fotoklub har afviklet et maraton, hvor Johns billeder tog kegler og diplomer.

Hans Blensø 13.1.2022

Formandens beretning blev godkendt med akklamation

Tommy tog over og fremlagde regnskab.

Tommy forklarede hvordan transaktionerne skabes ud fra betalinger med Mobilepay.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Kontingent fortsætter med samme beløb. Indskud 0 og 300,- pr. halvår.

Behandling af indkomne forslag:

Anders forslag 1. Trækkes tilbage af Anders.
Anders forslag 2. ændrer teksten fra paragraf 1 fra:
- Erfaringsudveksling og gensidig feedback
- Fælles fototure
- Inspirerende oplæg
- Deltage i og afholde udvalgte fotokonkurrencer internt samt med/mod andre fotoklubber.

til
- Erfaringsudveksling og konstruktiv feedback.
- Inspirerende oplæg, interne som eksterne.
- Udflugter og rejser.
- Fælles udstilling af egne værker.
- Deltagelse i interne og eksterne konkurrencer.

Claus forlag 1 godkendes og går ud på:
§ 2 Medlemskab
Prisme 82 er en klub, hvor aktiviteternes omfang og kvalitet er afhængig af medlemmernes engagement og aktive deltagelse. Medlemmernes tekniske indsigt og erfaringer vil typisk være forskellig, men man forventes at bidrage, så godt man kan, også med de praktiske opgaver, så der kan råde en god stemning i klubben.
Klubbens udstyr kan hjemlånes ved henvendelse til formanden.
Kommunikation til og mellem medlemmerne sker via e-mail, hjemmesiden og klubbens øvrige internetkonti. Det er det enkelte medlems pligt at meddele den til enhver tid korrekte e-mailadresse til formanden, som ajourfører den fælles medlemsliste, jf. § 10.

Ændres til 

§ 2 Medlemskab

Prisme 82 er en klub, hvor aktiviteternes omfang og kvalitet er afhængig af medlemmernes engagement og aktive deltagelse. Medlemmernes tekniske indsigt og erfaringer vil typisk være forskellig, men man forventes at bidrage, så godt man kan, også med de praktiske opgaver, så der kan råde en god stemning i klubben.
Klubbens udstyr kan hjemlånes ved henvendelse til formanden.
Klubben sigter mod at afholde sine møder ved fysisk fremmøde, men tilbyder digital deltagelse, f.eks. på zoom. 
Kommunikation til og mellem medlemmerne sker via e-mail, hjemmesiden og klubbens øvrige internetkonti. Det er det enkelte medlems pligt at meddele den til enhver tid korrekte e-mailadresse til formanden, som ajourfører den fælles medlemsliste, jf. § 10.


Claus forslag 2 blev vedtaget og omhandler:

§ 4 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem den 10. og 20. januar.
Indkaldelse til generalforsamling sker med minimum 14 dages varsel ved udsendelse af e-mail.

Forslag, som ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen, hvorefter formanden udsender forslagene sammen med den endelige dagsorden.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

- Valg af dirigent og referent.
- Formandens beretning.
- Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab.
- Fastsættelse af kontingent og indskud.
- Behandling af indkomne forslag.
- Valg af formand på ulige år.
- Valg af kasserer på lige år.
- Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år
- Valg af revisor på ulige år.
- Eventuelt

Generalforsamlingen er højeste myndighed. Forslag kan vedtages med almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  Vedtægtsændringer kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

ændres til 

§ 4 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem den 10. og 20. januar.
Indkaldelse til generalforsamling sker med minimum 14 dages varsel ved udsendelse af e-mail.

Forslag, som ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen, hvorefter formanden udsender forslagene sammen med den endelige dagsorden.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

- Valg af dirigent og referent.
- Formandens beretning.
- Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab.
- Fastsættelse af kontingent og indskud.
- Behandling af indkomne forslag.
- Valg af formand på ulige år.
- Valg af kasserer på lige år.
- Valg af billedsekretær for 2 år.
- Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år
- Valg af revisor på ulige år.
- Eventuelt

Generalforsamlingen er højeste myndighed. Forslag kan vedtages med almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  Vedtægtsændringer kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

Samt

Side 4

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer: En formand, en kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. De vælges for 2 år ad gangen, halvdelen i lige år og halvdelen i ulige år.
Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for klubbens daglige drift og brug af klubbens materiel og lokaler, og den fastsætter selv sin dagsorden.
Ved evt. afstemninger er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede.
Revisoren er ikke medlem af bestyrelsen.

ændres til

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer: En formand, en kasserer, en billedsekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. De vælges for 2 år ad gangen, halvdelen i lige år og halvdelen i ulige år.
Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for klubbens daglige drift og brug af klubbens materiel og lokaler, og den fastsætter selv sin dagsorden.
Ved evt. afstemninger er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede.
Revisoren er ikke medlem af bestyrelsen.


Hans forslag 1. (§11 Klubbens opløsning) blev vedtaget.

§ 11 Klubbens opløsning
Klubben kan opløses såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
Der skal være mindst 14 dage mellem 1. og 2. generalforsamling, dog højst 2 måneder.
Klubbens materielle aktiver sælges på auktion blandt de tilbageværende medlemmer og et eventuelt overskud ved klubbens opløsning tilfalder Region Nord.

ændres til 

§ 11 Klubbens opløsning
Klubben kan opløses såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
Der skal være mindst 14 dage mellem 1. og 2. generalforsamling, dog højst 2 måneder.
Klubbens materielle aktiver sælges på auktion blandt de tilbageværende medlemmer. Et eventuelt overskud fordeles efter aftale mellem de tilbageværende medlemmer til andre fotoklubber indenfor det gamle Frederiksborg Amts geografiske område. Kan der ikke opnås enighed herom tilfalder overskuddet Region Nord.


Claus forslag 3 trækkes tilbage af Claus.

Tommy genvælges som kasserer for 2 år.
Claus vælges som billedsekretær for 2 år.
Helge vælges som menigt bestyrelsesmedlem for 1 år. Finn udtræder efter eget valg af bestyrelsen.

Eventuelt.

Claus orienterede om Petras hus. Petras hus ligger i Ny Hammersholt. Det er et ældre hus som ejedes af en dame, Petra, og overdragedes Hillerød Kommune med det formål, at det fremover skulle anvendes til unge i området. Der har muligvis åbnet sig en mulighed for, at Prisme82 kan få et klubrum i det hus. Ikke et rum som vi har alene, men som kan bruges til andre formål, når vi ikke er der, men et rum, hvor vi kan have et skab. Vi fastholder vores tilknytning til RoyalStage / Frederiksborgcentret, men generalforsamlingen bad Claus arbejde videre med sagen indtil der er nogle faktuelle oplysninger, som klubben må forhold sig nærmere til, før vi endeligt giver tilsagn.


Klubmøde 13. januar 2022
Vi var 8 fysisk og 2 på zoom med på mødet.

Vi sagde velkommen til et muligt nyt medlem, Ole, og havde vores vanlige præsentationsrunde og fortalte endvidere lidt om klublivet og de tilbagevendende begivenheder som månedens billede og fotografering for RS.
Claus O. viste 5 fine billeder som var naturbilleder. Ole ville også gerne vise nogle af hans, men teknikken drillede lidt, så vi har aftalt, at Ole viser sine billeder på mødet efter generalforsamlingen.

Så havde vi de 4 forslag til en form for afstemning og med klart flertal valgtes at gå videre med forslaget til Landskrona. Claus undersøger overnatning med enkeltværelser og helst et rum hvor vi kan spise. Vi har endnu ikke afgjort, om vi selv laver maden eller spiser på en restaurant.

Vi gennemgik de ny eller redigerede billeder til Papir2, som var uploaded. Vi kom temmeligt meget i dybden med nogle fine forslag til Autor, som denne kan vurdere og evt. anvende. Fristen for aflevering af billeder til Papir2 i fysisk form blev aftalt til sidste møde i januar. Husk man skal registrere sine billeder på rnfoto.nu først og påklæbe det mærkat, man får tilsendt på en mail, på bagsiden af sin passepartout. Husk at have en pil bag på også, visende hvilken vej der er opad, uanset det synes logisk.

Vi var færdig lige til tiden. Der var et enkelt billede som igen var røget ud af passepartout i vores udstilling, som Claus lige fixede på vej ud af centeret.

Vel mødt til generalforsamling næste gang.


Klubmøde 6. januar 2022
Vi var 7 fysisk og 2 på zoom med på mødet.

På mødet talte vi om en weekend sammen med overnatning og fotografi/fotografering som fokusområder. Anders fremførte, at han ville have færdige køreklare planer med indhold og økonomi, så man som medlem ved, hvad man siger ja til at deltage i. Vi blev enige om, at der var 4 som ville udarbejde forslag til en sådan tur og disse skulle være klar og udsendt inden næste klubmøde.

Vi talte derefter om billeder uploaded som forslag til deltagelse i papir2 konkurrencen i RNfoto regi. Vi fik talt en del om hvert billede. Der kom forslag til forbedring og vurderinger på, om billedet havde en chance, men uanset, så er det svært at forudse, hvordan billeder bliver modtaget, da det er meget op til den enkelte dommer.

Der var nogle af vores billeder på udstillingsvæggen, hvor billedet var røget ud af passepartout grundet dårligt klisterbånd. Vi prøvede at rette op på problemet men manglede nok tape og måtte genanvende den gamle en gang mere. Claus tager tape med på næste møde, så vi evt. kan gøre det færdigt.

Referat 2021

Klubmøde 2. december 2021
Vi var 6 fysisk og 2 på zoom med på mødet, pæn deltagelse.

Hans startede med at konstatere, at på mødet den 9. december er fremmødet spinkelt, hvorfor den der planlagte præsentation af bestyrelsens nye tiltag blev fremskyndet til indeværende møde.
Et potentielt nyt medlem, Claus, kom ind ad døren og vi bød velkommen. Klubbens medlemmer præsenterede sig for Claus og Claus for os. Claus har fotograferet en del i starten af dette århundrede, men lagde det fra sig for omkring 15 år siden. Han har nu fået interessen igen og har købt et fint Nikon spejlløst. Vi byder Claus velkommen.
Hans fortalte, at vi i bestyrelsen har besluttet, at månedens billede de måneder, hvor temaet er frit, ændres derhen, at dels må vi anvende billeder, som er fra arkivet, blot de ikke tidligere har været anvendt til konkurrencer i Prisme82, samt at der er ekstern dommer. Det betyder at billederne afleveres omkring en måned tidligere end normalt i både printet og elektronisk form. Til konkurrencen den 24. februar, som er næste gang, skal dommeren, Bente (formand for Stevns fotoklub) have billederne ultimo januar , hvorfor Claus Strøm skal have de deltagende billeder senest 21 Januar fra medlemmerne. I øvrigt må medlemmer fra efter julepausen, deltage med 3 billeder til månedens billede, idet vi er så få medlemmer.
Hans fortalte videre, at vores almindelige klubmøder ændres, så hvert andet møde skal være et "arbejdsmøde", hvor vi er igang med et eller andet projekt. Anders foreslog, at man i en projektgruppe godt kunne holde sit arbejdsmøde på zoom, og dermed f.eks. deltage hjemmefra, frem for i centeret. Hans kom med bestyrelsens forslag om at første projekt er en udstilling. Om udstillingen skal være på vores væg, eller et andet sted, må produktet af anstrengelserne vise.
Så er der forslag om en fototur med overnatning. Hans foreslår Odense, men på mødet den 9. drøfter vi også andre muligheder, så medlemmerne opfordres til at komme med forslag.
Claus Strøm fremviste, efter en hurtig kaffepause, bedømmelsen af digital 1, som blev afholdt i Kronborg fotoklub i Helsingør, den 22. november. Vi havde mange holdninger til billederne og deres indbyrdes placering og konstaterede, at sådan er det nok altid. Det er svært at være enig om , hvilke der er de bedste, men der var holdninger og gode argumenter i kommentarerne i klubben, så alle har formodentlig fået en del ud af aktiviteten.
Claus Strøm foreslår, at klubben prøver at deltage i papir2 konkurrencen, som åbner for upload 3. januar 2022 og upload /billedaflevering skal være færdiggjort med deadline 7. februar 2022. Det er en god ide at være lidt tidlig med upload, så man også kan nå at printe den label, som skal klistres bag på papirbilledet, før det afleveres.

Klubmøde 25. november 2021
Vi var 6 som deltog fysisk og der var 10 billeder lagt frem på bordet.

Månedens billede med frit tema. Vi afstemte i en runde, så var de 3 bedste fundet. De var 1.plads til Anders med et smukt billede med farvede bånd fra en strand ved Normandiet. Det vandt ved sin enkelthed og smukke farvesammensætning og var godt hjulpet af print på mat papir, som gjorde de virkeligt smukt og seværdigt. Hans og Claus Strøm delte 2. pladsen, Hans med 2 fugle, en rødhals og en gråspurv, som var uenige om territoriet og Claus med et tågebillede af højspændingsmaster på en mark, hvor den opgående sol skinnede lige gennem toppen af en af masterne.
Vi gav os god tid til at diskutere billederne og det tog næsten hele mødet.

Klubmøde 18. november 2021
Vi var 7 som deltog i mødet. Palle deltog på zoom.

Palle præsenterede en fotograf (beskrives, når jeg har fået Palles præsentation.)

Claus Strøm fortalte hvordan det netop overståede dommerkursus var gennemført, hvad han havde fået ud af det. De 7 dødssynder og de 7 dyder blev opremset og diskuteret. Nu ser Claus frem til at blive brugt som dommer ved en kommende konkurrence. (siden er der truffet aftale med Kronborg fotoklub og Herlev fotoklub).

Klubmøde 11. november 2021

Vi var 7 fysisk til mødet og der var ingen zoom deltagelse.
Claus gjorde opmærksom på mail fra Anders som har med forberedelsen af månedens billede december at gøre.

Tommy præsenterede fotografen Erik Johansson, fra Sverge. Erik laver spændende billeder, som er planlagt og skitseret før de tages.
Der går mange eksponeringer til et billede og han kan arbejde i rigtigt mange lag, faktisk flere hundrede lag i PhotoShop.
Erik er en forholdsvis ung kunstner. Han leger med geometri og indbygger umuligheder i billedet, som f.eks. en stige som går igennem et hul i taget for igen at gå igennem et hul i taget og forsvinde, men stigen er ret.
Mange af Eriks billeder har et miljø orienteret budskab, klimaforandringer, oversvømmelser.

Derefter havde vi en kort snak om hvilke billedbehandlingsprogrammer som kan håndtere mange lag. Der blev nævnt elements, photoshop og acdsee.

Så så vi på billeder fra RS og talte lidt om hvordan de blev behandlet før de leveres til centret.

Klubmøde 4. november 2021
Vi var 8 til mødet, som igen også blev transmitteret på zoom.

Hans startede med lidt generelt. Peter er blevet syg med Covid. Hans vil høre, om vi fortsat vil køre møderne onsite, og det ville hele mødet. Så talte Hans om bestyrelsen, som holder bestyrelsesmøde sidst i November, hvorfor medlemmer, som har ønsker til hvad som behandles, bedes sende det/disse til et bestyrelsesmedlem, så det kommer med på mødet.
Vi talte om den digitale bedømmelse, som er sendt ud på mail fra Palle og sker i Helsingør den 22. november.
Fotografering for mødrehjælpen i December. Her har Claus meldt sig på.

Herefter fik Palle ordet fra det fjerne syd (Falster) omkring portrætter med baggrund. Der var mange portrætter med både forgrund, baggrund og lagt i ramme i baggrunden.

Slutteligt valgte vi billeder til vores 3 udstillingsvægge. Det blev til 3 billeder med arkitektur til den lille væg. 5 billeder med landskab til mellemvæggen og 7 billeder til natur. Det var en rimelig effektiv proces.

Inden vi sluttede mødet af, havde vi en diskussion omkring fotografering i RS, herunder relevans og interesse for en workshop aften i hvordan man gør. Det blev en længere snak, så vi sluttede noget over tid.


Klubmøde 28. oktober 2021
Mødet blev afholdt næsten halvt onsite og halvt på zoom. Vi var 9 deltagende, så det var fint.

Vi startede med månedens billede. Der var gået lidt rod i det med billederne, så flertallet havde, som man skulle, både et billede i dropbox og et på papir på bordet. Der var så medlemmer som kun havde på bordet og ikke i dropbox og omvendt.
Da det hele ville blive lidt svært med et nummersystem, besluttede vi, at i stedet ville vi lade hver fotograf fortælle om sine billeder, hvorfor de blev taget og hvad som var gjort ved dem, for at få det udtryk frem, som de havde fået. Temaet var i øvrigt "Plante(r)".
Det kom til at fungere ganske godt. Vi fik en god diskussion omkring de forskellige billeder. Der blev 3 billeder udvalgt, som er kommet til at pryde hjemmesiden. Et fra Jens Ole med en sandklit med marehalm, et fra Hans B. med en kvist fra en ukrudtsplante smukt isoleret fra baggrunden og til sidst et fra Tommy med en sjov kaktuslignende blomst.
Vi var enige om, at vi måske nok skal tage vores månedens billede regler op til revision og ændrer dem endnu en gang, for de fleste var glade for, at der var kommet så meget fokus på selve billedet, hvilket må være det vigtigste.
Derefter viste Peter nogle skønne billeder, hvoraf en stor del var fra ferier, men alligevel ikke typiske feriebilleder med familie og hund, men mere ovre i noget street og landskab.
Til sidst fortalte Claus om RNfoto's analoggruppe. Hvordan var den kommet fra start og hvad er status på denne nu. Vi sluttede planmæssigt.


Klubmøde 21. oktober 2021
Mødet blev aflyst grundet for få tilmeldte.


Klubmøde 14. oktober 2021
Vi var 8 til mødet, heraf 2 på distancen på Zoom. Hans havde været nødt til at melde afbud, så Claus førte taktstokken.

Først fik Helge lov til at vise os billeder. Vi så fine billeder fra New Zealand, Australien, Sydfrankrig og Barcelona mv. De så meget lyse ud, på det opstillede fjernsyn. Vi fik indstillet fjernsynet inden Palle tog over og viste en masse billeder fra byggeriet af den ny Storstrømsbro. Der var virkeligt perler imellem. Vi fik også en masse viden og facts omkring byggeriet samt den senere forestående nedrivning af den gamle bro.

Efter dette lagde vi plan for de næste møder som Claus har ført i kalenderen efter klubmødet. Vi prøvede også at få prisme82.dk til at være søge domain til den ny hjemmeside, men det lykkedes ikke rigtigt. Claus må prøve at tage kontrakt til DK Hostmasters og få hjælp til at det lykkes.
Mødet sluttede planmæssigt.


Klubmøde 7. oktober 2021
Vi var 8 til mødet, 2 på zoom. Peder Brødsted Pedersen fra Halsnæs fotoklub, som nu også er formand for RNfoto, kom forbi og fortalte om sine tanker mht. RNFoto, hvordan denne organisation kunne forny og gentænke sig selv. Foreløbig har Peder fået genoplivet fotomarathon, som holdes i Frederikssund lørdag 23. oktober. Derudover er der opstartet grupper under RNFoto for: Analog fotografer ved CSM, actionfotografer. Der er formodentlig to grupper mere på vej; street og ungdom.
Derefter viste Peder billeder fra hans arkiver. Vi så dem først på projektoren, og efterfølgende havde Peder en mængde billeder printet på forskellige papirkvaliteter. Det var meget spændende og meget langt fra det vi selv normalt præsenterer i Prisme82. Peder rækker vidt også mht. udstyr, som gik lige fra et billigt (900kr) fuji semi instant kamera til et hundedyrt Hasselblad. Det fik en til at tænke, hvor lidt udstyr der egentlig skal til, før man kan få lavet seværdige og interessante billeder. Det er mere fantasi og efterbehandling, hvis man er til den signatur, som Peders billeder havde. Flere medlemmer ytrede, at de var inspirerede og ville prøve nogle af de teknikker af, som Peder viste. Vi sluttede næste ½ time over tid.


Klubmøde 30. september 2021

Vi var 5 til klubmødet. Derudover var Helge og Anders nede og fotografere i RS. Aftenens program var månedens billede med diagonal som tema. Vi var kun 5 til at stemme og der var 12 billeder på bordet. Afstemningen sorterede dog hurtigt en del billeder fra og vi endte med en første plads og to billeder på en delt andenplads.
Vinderbilledet blev en guitarist, taget af Anderes, hvor man primært kunne se guitaren i blålige og brunlige nuancer. Strengene udgjorde diagonalen og hånden på guitarhalsen lå i et smukt lys, som både gav en lidt heldig halo omkring men også var knivskarp, så man kunne fornemme sveden på fingrene. De 2 andenpladser blev et billede af nogle træhuse med markante skorstene, taget af Hans B., træværket var slidt, farverne var gode og der var en tydelig diagonal. Det andet billede var af flod med solnedgang, og var taget af Anders. Himlen var i flotte gulorange nuancer og diagonalen udgjordes af floden. Tillykke til begge med det fine resultat.
Efter konkurrencen så vi på billeder fra den netop gennemførte fototur til Falsterbo/Skanör. Vi så også billederne fra Sy&Strik udstillingen. Palle havde 2 billeder med til konkurrencen, men de var ikke på papir. Vi så dem dog efterfølgende og kommenterede. Der var lidt snak om emner og hvor præcist disse skulle fortolkes.


Klubmøde torsdag 16. september 2021

Vi var 7 deltagende, heraf Tommy på Zoom. For første gang var vi i restauranten og skulle derfor lige finde ud af hvordan det store fjernsynsopsæt virkede og kunne bruges. Mødet kom dog igang.

Vi startede med at aftale, at mødet næste torsdag, den 23. september, bliver aflyst, da fremmødet simpelt hen ville være for spinkelt.

Derefter gik Finn igang med et indlæg omkring Adobe universet, startende med en kort fortælling om hvordan det hele startede.

Vi så også hvordan man kan arbejde mellem PC og mobil/tablet på de samme rawfiler.


Klubmøde torsdag 9. september 2021

Webmaster har ikke modtaget referat fra mødet, men noterer sig ud fra aktivitetslisten, at mødet blev gennemført med det planlagte indhold. Der var deltagelse fra alle 3 nye medlemmer og et antal af de faste.

Indhold taget fra aktivitetslisten.

"Hvert medlem har den 2. september modtaget 2 rawfiles fra HB, som de redigerer så det siger medlemmet mest. Vi bruger dem til at se, hvad vi hver især kan få ud af redigeringsprogrammet og få inspiration fra hinanden. "


Klubmøde torsdag 2. september 2021

Mødet blev afholdt onsite i Frederiksborgcenteret. Der mødte 3 potentielt nye medlemmer op på vores møde. Vi sagde velkommen til Helge, Peter og Anna.

Efter lidt opstartskludder med teknikken, for vi skulle jo have Anders og Palle på zoom, som jo også skulle være med, kom mødet til sidst i gang og vi gik hurtigt i gang med månedens billede.

 1. pladsen gik til Claus med et motiv fra nordjylland af en mark med halmruller og skybrud på vej ind.

 2. pladsen var delt mellem Jens Ole, med et flot farverigt motiv med en ballon, som var under klargøring til en flyvetur og Claus med et motiv fra Bindslev fisketrappe i nordjylland.

Derefter præsenterede vi os for hverandre, så de ny deltagende kunne lære os at kende og vi kunne høre lidt om dem og hvad de fotografere mv.

Mødet kom til at gå lidt ud over den afsatte tid.


Klubmøde torsdag 17.juni 2021

Mødet blev afholdt som følgende:

1.del Generalforsamling

2.del Alm. Klubmøde med månedens billede som emne.

Der var 6 deltagere, men fordelt på 4 lokationer.

Claus, Hans og Jens Ole var mødet op i Royal Stage, mens Palle, Tommy og Finn deltog via Zoom.

Generalforsamling:

Valg af ordstyrer. Hans blev valgt med applaus.

Valg af referent. Jens Ole blev valgt da han var fysisk til stede i lokalet

Formandens beretning:

Det har været en mærkelig periode, som har været over hele verden og dermed også os. Som om alt som var normalt standsede i februar-marts 2020, hvor coronaen kom over os.

Af den grund, har vi af flere omgange haft udskudt vores generalforsamling, så den nu endelig afholdes her midt i Juni, men skulle have været afholdt midt i januar.

Vi lagde ud i 2020 med et medlemstal på 14. Jeg må indrømme, at jeg faktisk ikke fik noteret mig medlemstallet ved årsskiftet, men her i sommeren 2021 er medlemstallet 10.

Dem som har forladt klubben siden er: Dorte Truelsen, Hans Bo Henriksen, Jytte Lindekrans og Anders Johansen.

I en gemt medlemsliste, som er fra 2020-01-13 kan jeg se, at også Trine Christensen stod anført, men vi så hende faktisk ikke i 2020.

Jeg vil ikke benytte lejligheden til at kommentere hvorfor faldet i antal medlemmer blev som det blev, for det er der sikkert mange holdninger til, men blot nøgternt konstatere, at det jo er lidt ærgerligt, at vi nu er så få.

Jeg meddelte op mod årsskiftet 2020-2021, at jeg jo er på valg ved denne generalforsamling, og jeg ikke genopstiller. Jeg synes det er vigtigt i en klub, at ingen er formand for længe, for at tilsikre, at der jævnligt kan komme et nyt pust og nogle nye initiativer. Derfor ser jeg frem til vores afstemning omkring ny formand.

Der er, trods perioden er længere end normalt, faktisk ikke så meget at fremhæve, for coronaen lukkede jo også mange af vores aktiviteter ned. Jeg synes dog, jeg vil benytte lejligheden til at takke medlemmerne for, at vi sammen har kunnet holde fast i vores klubmøder, i perioden på zoom i stedet for ved fysisk fremmøde. Vi havde nogle få møder i sommeren 2020, hvor der blev delvist genåbnet, og tak og lov for det. Det gav lidt fornyet kraft og håb, som vi havde brug for, da efteråret kom, med en ny lang nedlukning, som faktisk først her for nylig, efter så mange er blevet vaccineret, er blevet åbnet ret meget op igen, så vi nu endda kan mødes uden mundbind.

Jeg vil dog fremhæve vores fototure:

 • 27. januar 2020 var vi i Asserbo Ruin og gik en lang tur i plantagen, helt ud til vandet. Det kom der 33 billeder ud af.

 • 23. april 2020 var vi i Gilleleje, hvor aftenen endte med en forrygende solnedgang. Vejret var mildt og dejligt. Det kom der 31 billeder ud af.

 • 7. maj 2020 var vi i Strødam, men billederne var ikke at finde på fototur. Jeg har under skrivning af beretning genoprettet den fototur på vores fototur.prisme82.net. Der kom 27 billeder ud af turen, som var med dejligt vejr og flotte indtryk.

 • 4. juni 2020 var vi i Helsingør i et blæsende og lidt ugæstfrit vejr. Men det er jo ofte sådanne dage, at der alligevel kommer nogle gode billeder ud af det. Vi fandt dog hurtigt en kaffestue med dejlig kage også. Det kom der 26 billeder ud af.

 • 21. november 2020, altså næsten ½ år senere, turde vi først tage på tur igen. Iført mundbind eller skærm besøgte vi teknisk museum i Helsingør, som jeg selv ikke havde besøgt i mange år. Det blev til 38 billeder.

 • 28. februar 2021 tog vi til Fredensborg. Vi var ikke så mange og grundet manglende adgang til toiletter var vi hurtigt ret få, men det var da hyggeligt og der om hele 30 billeder ud af turen.

 • 27. marts 2021 var en bette tur til København. Bette fordi kun Hans og jeg var afsted, men ikke desto mindre kom der 24 billeder og en masse erfaring/lærdom ud af det.

 • 9. maj 2021 var der tur til Avedøre Holme. Jeg deltog ikke selv, men kan se der kom hele 28 billeder ud af turen, både naturbilleder med fugle men også billeder med industri, broer, trold og andet.

De to årlige konkurrencer, digicup og konkurrence mod Halsnæs har ikke været afholdt i perioden, grundet corona. Vi har heller ikke været noget videre ude og fotografere for Royal Stage.

I perioden er Palle flyttet til sydhavsøerne i hverdagene og vil fortsat have et vigtigt arbejde at udføre dernede, så vi vil fortsat søge at afholde møder på Zoom efter sommerferien, dog med fysisk fremmøde i centeret for dem som kan. Rune har vi ikke set så meget til, men vi har på den anden side ikke fået en udmelding. Vi håber, at han vil få tid til at deltage igen på et tidspunkt.

Vores møder om torsdagen, har været meget trofast afholdt, med kun de normale pauser, grundet helligdage og lignende. Fremmødet til gengæld har til tider været lidt magert. Det skyldes nok, at det er lidt sværere på Zoom, men jeg synes alligevel, vi blev ret gode til det, til sidste.

Nu kan vi jo heldigvis mødes fysisk igen i Frederiksborg centeret.

Tak for en spændende og udfordrende periode i klubben, og for at dem, som er her endnu, har holdt fast.

Med disse ord, vil jeg lade ordet gå tilbage til ordstyreren.

Kassererens beretning:

Regnskabet var fremsendt på forhånd og Tommy forklarede om forskellen i opstillingen, med hensyn til overgangen fra bank til Mobile Pay.

Regnskabet blev godkendt med akklamation

Fastsættelse af kontingent:

Der blev diskuteret noget om afstemning af kontingentet i forhold til størrelsen på udgifterne.

Så længe vi ikke er flere er udgifterne forholdsvis høje.

I lighed med tidligere blev der vedtaget et kontingent på 300 kr./halv år.

Indkomne forslag:

Der var ingen.

Valg af formand:

Da Claus nu i flere år har trukket et stort læs, syntes han at det var på tide, at en anden tog over.

Hans meldte sig og blev straks valgt med akklamation.

Valg af menigt medlem:

Med begejstring blev Claus foreslået og blev valgt med stor applaus.

Valg af revisor:

Palle meldte sig villig til at genopstille og blev straks valg med akklamation.

Eventuelt:

Claus fortalte om Halsnæs Fotoklubs plan for fototurer hen over sommeren. Der var interesse for planen, Claus videresender denne.

Der blev snakket lidt om fotoopgaver for Royal Stage, der skal indledes en dialog om dette.

Klubmøde:

Månedens billede:

Emnet var at billedet skulle være i højformat, men ikke af en flagstang.

Der var 10 billeder med i konkurrencen.

Vinderne blev:

Første plads: Hans med et charmerende billede af sit oldebarn.

Delt anden plads: Tommy med et billede af et gammelt vindue i hans svenske sommerhus & Jens Ole med billede af tre terner fra Hørsholm.


Klubmøde torsdag 3.juni 2021

Zoom-møde med 5 deltagere. Hans, Palle, Tommy, Brian, Finn og Jens Ole

Referent Jens Ole

Emne: Lag og Masker.

Finn viste og fortalte.

Der blev vist hvordan man sætter dele af et billede ind i et andet. Bl.a. hvordan dele af et billede kan

danne ramme på et andet og hvordan en persillehakker pludselig kan sidde på himlen i et andet

billede.

Desuden viste Finn, hvordan farven kan justeres for enkelte områder på billedet.

Til slut viste han noget med Fotoshop til Ipad.

Det blev en gennemgang i et tempo, hvor man kunne følge med, hvilket de mange spørgsmål viste.


Klubmøde torsdag den 27. maj 2021

Zoom-møde med 5 deltagere, Referent Claus

Vi havde månedens billede med frit tema. Der var 12 billeder fra start og alle var rigtigt gode. Derfor var vi også ude i hele 4 runder, før vi havde nr. 1, 2 og 3. På førstepladsen kom Palle med et superflot billede fra Falster af en brun mark med en baggrund af dramatisk mørklilla skyer hvori der var et fint spil. Til at give lidt yderligere liv, var der 2 flotte højspændingsmaster. På andenpladsen kom Jens Ole med et smukt billede af en krikand i flugt lige foran nogle fine siv. Anden var fint isoleret fra sivene og der var dejlige farver i billedet. Øverst blurede sivene ud grundet afstanden i et drømmende look. 3. pladsen gik også til Jens Ole med et fint belyst stilleben af et glas whisky med flasken bag i venstre side og vandkanden i højre. På et bord med mørkebrun bordplade, så det meget eksklusivt ud. Tillykke til de tre.

Vi gennemgik som vanligt alle billeder og der kom mange fine kommentarer.

Derefter brugte vi tid på planlægning af de første dage efter sommerferien, så september nu er planlagt. Claus viste lidt billeder fra MotoGuzzi’s 95 års jubilæum og vi fik en snak om hjemmesiden, hvordan den vedligeholdes og hvad vi gør, når Google udfaser den platform, som vi er på lige nu. Finn står for næste møde og alle fik en instruktion i, hvordan de kan bruge Zoom som vært.

Klubmøde torsdag den 20. maj 2021

Zoom-møde med 7 deltagere, Referent Hans

Aftenens tema var snak om makrobilleder. Der var 11 billeder på galleriet + 1 ekstra som Tommy viste, men havde problemer med at lægge op.Hovedparten vedr. blomster, især støvdragere og støvfang, men der var også et par biller, en tæge og en snegl. Vi konstaterede at der kan laves mange smukke motiver med blomsterdetaljer, men også at det kan være en udfordring at få lagt fokus det helt rigtige sted. Ikke mindst hvis der er vind eller tale om insekter i bevægelse.

Makrofotografering havde ikke deltagernes helt store interesse. men Hans Henrik dyrker det i forbindelse med hans ipassion for insekter. Tommy havde forsøgt sig med en hjemmelavet makro, nemlig en slags legetøjslup han havde fået fastgjort foran optikken på sin RX 100. Resultatet var rimeligt ok.

Hans har investeret i et makro objektiv og har eksperimenteret med det de sidste dage og viste nogle resultater, og vil lege videre med det.

Vi aftalte af fastholde GF den 17.6. Hans forsøger at få et lokale i Royal Stage, men Tommy og andre forhindrede kan deltage via zoom.

Vi deltager ikke i RN’s repræsentatskabsmøde, men ser frem til Peder vælges som ny formand, og Claus prøver at få ham sat på et af efterårets møder til en snak om billedbedømmelse og Region Nords aktiviteter.

Finn har indbudt alle medlemmer til sommerhustur den 25-27. juni. Tommy og Palle er forhindrede i at deltage.

I øvrigt så vi på billederne fra Skrædderholmsturen. Claus viste nogle smukke svenske landskabsbilleder fra turen mod Bornholm. Hans viste nogle af sine billeder af de udendørs crossfittere, og fortalte at vi er velkomne til fotografere dem, når vi har lyst. De træner i Slotsparken mand-fred kl .17-18-

Den 3.6 har Finn oplæg om Lag og masker. Og til efteråret vil Palle gerne tale om ideen i raw-behandling som evt kan følges op af møde hvor vi med basis i samme raw billede laver forskellige versioner.

Hans Henrik deltager ikke den 27.5. og 3.6. og Hans ikke den 3. og 10.6

Klubmøde torsdag den 13. maj 2021 (aflyst. Kristi Himmelfartsdag)

Klubmøde torsdag den 6. maj 2021

Zoom-møde med 6 deltagere, Referent Claus

Tommy havde forberedt et fint helaftens foredrag om først Faststone, som i mange år har været Tommys foretrukne program til billedredigering. Vi fik indtryk af, at han kender programmet rigtigt godt og har nydt dets enkelthed i anvendelse, en hurtig vej til fine resultater. Tommy har imidlertid nu også investeret i et ACDSEE 2021 og fortalte med stor entusiasme om de fantastiske muligheder for katalogisering og sortering i programmet. Herunder dublethåndtering, hvorved adskillige tusind dubletter er blevet fjernet fra hans store samling. Der blev gennemgået en del forskellige funktioner i ACDSEE og vi fik indtrykket, at Tommy allerede må have brugt mange timer foran skærmen.

Det var et meget fint foredrag og mødet kvitterede med applause.

Der er fototur på søndag til Avedøre Holme. Mødet næste torsdag afholdes ikke, grundet det er Kristi Himmelfartsdag.

Klubmøde torsdag den 29. april 2021

Zoom-møde med 4-5 deltagere. Referent Hans

Vi drøftede hensigtsmæssigheden af at holde møde på denne Hvede- bededagsaften, hvor mange er taget på miniferie. Måske skal vi næste år holde fri på denne dag. Tommy var med fra ødegården i Sverige, men desværre var forbindelsen ikke god nok til han kunne se billederne og han stod derfor af.

Hans overvejer at deltage i mødet i Region Nord sidst i maj.

Aftenens emne var Månedens billede med temaet Forår. Der var i alt indkommet 17 billeder hvoraf de 12 var taget af de 4 fremmødte medlemmer. Efter et par runder med gennemsyn stemte vi. Resultatet blev temmelig spredt. 7 billeder fik 1 stemme og 2 billeder fik 2 stemmer og resten 0 stemmer. en yderligere afstemning mellem de om førstepladsen endte med 1-1 hvorfor de to billeder af hhv. Palle og Hans deler førstepladsen. En afstemning mellem de 7 med en stemme resulterede i at alene Finns (?) markbillede fik 2 stemmer og dermed en tredjeplads .

Hans Henrik, der havde valgt forårstemaet, var skuffet over at mange af billederne ikke svarede til det han havde tænkt sig med temaet. Enighed om at man må være mere præcis i emnebeskrivelsen hvis man vil begrænse tolkningsmulighederne, men der bør altid være muligheder for forskellige fortolkninger. Lyset blev af nogle opfattet et vigtigt indicium om forår ligesom markernes bearbejdnings-tilstand kan indikere årstiden.

Klubmøde torsdag 22. april 2021

Zoom-møde med 6 deltagere. Referent Claus

Palle havde forberedt et fint indlæg om portrætter i naturligt lys. Han kom ind på mange forskellige ting at tænke over og tage hensyn til, ved portræt fotografering, uden at have kunstige lyskilder til hjælp.

I naturligt lys kan der være slagskygger i ansigtet, hvis det er direkte i solen, hvorfor man kan bruge nogle af naturens eller forholdenes naturlige diffusere, som f.eks. at fotografere under en bro.

Da man jo skal udnytte det til rådighed værende lys, kan det også komme til at konflikte med baggrunden, eller i hvert fald skal man huske at overveje den. Det var fine billeder som blev vist og Palle lagde ud med at vi så på malerier.

Klubmøde torsdag 8. april 2021

Zoom-møde med 7 deltagere. Referent Palle

HB fortalte om stilleben – definitioner, eksempler og tekniske og kunstneriske problemer.

CSM fortalte om digital støj og hvad, man kan gøre ved den. Og om digital skærpning.

Både HB og CSM powerpoints ligger klar til download på http://prisme82.net/downloads.html

Til sidst så vi billeder fra den seneste nattefototur til København.

Vi flytter udflugten til Avedørekysten til den 9. Maj. Er ajour i kalenderen.


Klubmøde torsdag 1. april 2021 lå i påsken, så det blev ikke afholdt.

Klubmøde torsdag 25. marts 2021

Zoom-møde med 6 deltagere. Referent Tommy

Aftenens emne drejede sig om månedens billede "Trafik" med 19 fremsendte billeder.

I løbet af fremvisningen opstod en diskussion vedrørende begrebet "Trafik". Det viste sig at omhandle alt fra fugletræk,en cyklist,en bil, smukke billeder med fartstriber, traktor i smukt snelandskab mm. Konklussionen blev, at trafik er et vidt begreb, og at et smukt billede med et strejf af bevægelse var ok.

Billederne var gennem 3 runder, hvor Palle fik en 1.plads, Tommy en 2.plads og Hans-Henrik en 3.plads.

Palle igangsatte en diskussion om krav til anonymitet af bilers nummerplade i et genkendeligt gadebillede. Problemet er privatlivets fred, hvis vores billeder offentliggøres således, at andre kan se, hvor bilen måske IKKE skulle have været på et givet tidspunkt. Palle vil uddybe juraen på et senere tidspunkt.

Claus fortalte, at man gratis kan downloade Camera Manualer fra nettet via "Buktus". Husk at donere ved flittigt brug. Palle viste en spciel foto display lup, der tildækker displayet og gør det nemmere at se, om billedet er ok.

Vi ses igen på Zoom d. 8. april.

Klubmøde torsdag 18. marts 2021

Zoom-møde med 6 deltagere. Referent Claus

Denne aften var temaet billedsnak om temaet ”Nattebilleder”. Der var uploaded 17 billeder. Inden snakket gik i gang, viste Hans os sit fine nye Panasonic G90 kamerea med 4/3 sensor.

Der var mange fine nattebilleder lagt i galleriet og snakken gik livligt om motiver, teknik, forslag til forbedringer, tilbehør (bla. Palles smarte skærmlup, som vi lige afbrød billedsnakken, for Palle kunne vise den på skærmen.). Tommy havde taget et sjovt billede med en færge, hvor noget af billedet havde været eksponeret på stativ, medens noget af eksponeringstiden var kameraet (nok utilsigtet, men heldigt) blevet først lidt rundt, så der næsten var kommet en underskriftssignatur ud af det. Hans billeder var håndholdte og det ny kamera med indbygget stabilisering kunne give skarpe billeder trods lidt rysten i hænderne, ved natte eksponeringstider længere end ½ sek. Flot.

Efter billedsnakken viste Claus en lille silicone pind, som man kan rense sin censor med. Vi fik planlagt indhold på et par møder længere fremme i kalenderen og sluttede så mødet og ønskede alle en god uge, til vi ses igen på Zoom.

Klubmøde torsdag 11. marts 2021

Zoom-møde med 8 deltagere. Referent Claus

Planen havde egentlig været, at vi skulle fotografere nattebilleder i Helsingør. Det aflyste vi grundet formodning om regnvejr allerede onsdag middag. Der var derfor ikke noget formelt program til dagen. Der var dog medlemmer, som havde forberedt lidt til et nødprogram. Nødprogram er lidt hårdt dømt, for især Jens Ole’s indlæg var fint forberedt, så der var ikke meget nød over det. 😊

HB lagde ud med nogle spørgsmål til jpg behandling i FastStone. Det ny billede var meget mindre i Mb end det gamle, blot for der blev lagt en tekst på det. Claus fandt frem i menuen ”Indstillinger” på faneblad ”JPG”, at man kunne vælge samme kvalitet som ophavet. Hans vil afprøve dette og se om udfodringen er løst dermed.

Jens Ole havde forberedt et fint slideshow med naturfotogafen fra Fredensborg, Per Finn Nielsen, som tager nogle fantastiske billeder af almindeligt forekommende dyr, men i flotte eller sjove kompositioner. Jens Ole sender PP til Claus incl. Link til en film, som vi kun kunne se men ikke høre lyd fra på Zoom, så vi selv kan se filmen derhjemme.

Claus havde forberedt et par opgaver, hvor henholdsvis et affotograferet negativ og et nattebillede fra Lysfestivallen i København, skulle redigeret færdig til brugbar stand. Det gik ikke helt som præsten prædiker, for det viste sig, at kun de færreste billedprogrammer kunne behandle disse raw files. Vi fik i stedet en rigtig god snak om billeder og behandling. Det virker til at være mere egnet som emne på Zoom end i klublokalet i FrederiksborgCenteret, måske fordi alle bedre kan se, hvad som sker på deres egen private skærm. HB fik løst begge opgaver med et resultat, så det var fint at nå det så hurtigt. Vi talte en del om eksponering efter højlys eller skygger, lidt kameraafhængigt under den seance.

Slutteligt fik vi aftalt at næste fototur går til København sent lørdag aften den 27. marts, hvor vi mødes kl. 22 på et sted, som Claus udsender nærmere instruktion til. Vi sluttede planmæssigt og fik bevist over for os selv, at vi sagtens, når nøden tvinger os, kan skabe indhold som er interessant til en hel aften. En god plan for aftenerne er dog nok at foretrække i det lange træk.

Klubmøde torsdag 4.marts 2021

Zoom-møde med 5 deltagere. Referent Jens Ole

1. punkt: Udstillinger i Frederiksborg Centeret

Der blev snakket om hvordan fremtidige udstillinger skal være. Der var enighed om at næste

udstilling kører som hidtil, men når den skal skiftes lige før sommerferien, skal den kommende

udstilling planlægges i klubregi. Med et fælles valgt tema.

2. punkt: Planlægning af møder for de kommende måneder.

Hans´s liste blev gennemgået og der blev sat tovholdere på rigtig mange emner, men vi blev ikke

helt færdige.

Samtidig var der en god uddybende snak om hvordan emnerne kunne behandles i praksis.

Klubmøde torsdag 25. februar 2021

7 deltagere på Zoom. Referent CSM

Vi startede mødet med lige hat høre, hvor mange som ville med på fototur søndag til Fredensborg.

Så så vi lidt på kalenderen og drøftede situationen i forhold til Corona. Vi blev enige om, at der nok er lukket ned et stykke tid endnu.

Aftenens hovedtema var månedens billede konkurrence. Vi har jo indført, at hvert medlem kan have 3 billeder med, idet vi for tiden er så få medlemmer og endnu færre faste deltagere på møderne, som jo er henlagt til Zoom for tiden, ikke i alles smag. Der var derfor hele 24 billeder fra start.

Vi så dem først stille og roligt igennem, alle sammen. Så blev de præsenteret på en side, så alle 24 billeder kunne ses med så store flader, som det lod sig gøre.

Vi var ude i 3. afstemning, før vi fik placeret nr. 3. Resultatet var at Palle og Jens Ole måtte dele en første plads med henholdsvis et smuk symmetrisk billede af en station, som ikke pt er i brug, men oplyst om natte samt et meget fint sart billede af en lille gren i nogen urørt sne, som var yderst delikat belyst. Meget flotte billeder. 3. pladsen blev Hans med et billede af nogle is glacerede sten ved Esrum sø, taget under den hårde frost. Meget smukt billede også.

Efter udvælgelsen gennemgik vi først vinderbillederne med applause og derefter alle de andre billeder. Vi kom til at gå ud over den planlagte tidlige afslutning, grundet bestyrelsesmøde, men det var en god diskussion og der kom mange fine synspunkter om billederne.

Klubmøde torsdag 18. februar 2021

5 deltagere på ZOOM. Referent CSM

Vi startede med Jens Ole, som havde lavet en både meget flot og meget interessant powerpoint om naturfotografering med fokus på dyr.

Vi fik en masse gode diskussioner til præsentationen, som affødte en masse spørgsmål fra alle os, som ikke er så drevne i disciplinen som Jens Ole. Det var en god oplevelse og man fik lyst til at gå ud og prøve selv.

Jens Ole fik en applause som tak for indlægget.

Derefter havde Palle et sjovt kort indlæg på temaet, ”Hvad har du i din kamerataske” som faktisk røbede, at sådan en bruger Palle da ikke, men han havde en lille standard liste over det, som han medbringer, når han drager på fototur, herunder også backup udstyret i form af batterier og memorykort mv. hjemme på hotelværelset.

Claus førte diskussionen videre, men emnet er jo ikke så stort. Diskussionen drejede over i andre nødvendigheder på ferie, som f.eks. at kunne få sine billeder uploaded til en backup, medens man er derude, så sikkerheden for at have dem er størst mulig, når man er hjemme igen.

Vi kom til at drøfte både backup udstyr og NAS servers, Microsoft OneDrive som flere af os er trætte af. Finn sender en mail rundt med en backup mulighed, som kan tilgås i skyen, f.eks. fra sin bærbare computer.

Slutteligt brugte vi lidt tid til at drøfte planen de næste uger frem og fik lagt generalforsamlingen ind i aktivitetslisten om præcist en måned, nemlig 18. marts kl. 19:30.

Vi ønskede hinanden en god uge og mødet sluttede planmæssigt kl. 21:30.

Klubmøde torsdag 11. februar 2021

6 deltagere på ZOOM. Referent HBL.

Vi startede og sluttede med løst og fast:

- Fototur 28/2 arrangeres af JOP som melder tid og sted ud inden næste møde

- Hans Henrik kan ikke deltage i næste uge, så Palle og Claus tager emnet over.

- Hans har lavet et par lister med ideer til emner og fototure. På et af de kommende møder ser vi hvad der er interesse for og hvad vi hver især vil være tovholdere på. Alle kan bidrage med yderligere input til listerne, som ligger i dropbox.

- Vi overvejer tur til lysfest i KBH. Tommy vurderer at der ikke er så meget lys som tidligere år og kulden skal helst aftage inden vi evt. tager af sted.

- På næste møde får Hans feedback på forslag til en udstilling om Bagsider i Hillerød med 5 billeder.

- Enighed om det kan være interessant at bruge noget mødetid de kommende uger med gensidig

inspiration og feedback ift Nivågårds fotokonkurrence (frist 5. april)

- vi aftalte at vi indtil videre kan bidrage med 3 billeder hver, både i månedens billede og i billedsnak.

Aftenens programpunkt var en snak om Portrætfotografering med udgangspunkt i 12 indleverede billeder. Der var eksempler på både ”portræt-snapshots”, aftalt portræt fotografering med familie/venner, betalt model med fin lyssætning og selvportrætter. Personer i fuld figur og close ups på ansigtet. Enighed om at det er vanskeligt at få personligheden frem i de aftalte sessioner: Det kræver mere tid end vores frivillige modeller typisk har lyst til at bruge. Læringspunkter handlede bl.a. om tredjedelsregel ift. øjne, blødt lys, slørede baggrunde og metoder til at få den portrætterede til at slappe af.

Klubmøde torsdag 4. februar 2021

6 deltagere på ZOOM. Referent FEH.

Vi startede med løst og fast:

- Fototur 28/2 arrangeres af JOP

- AJ vil gerne udstille på den store væg når RS åbner igen

- CSM viste ny placering af dokumenter på prisme82.net.

Eksisterende dokumenter overføres drypvis fra prisme82.dk

http://prisme82.net/downloads.html

I aftenens første programpunkt stod CSM for en gennemgang af emnet ”Stativ og anden

stabilisering, selv- og fjernudløser’. Vi kom godt rundt om emnet via gode stikord og billeder og

mødedeltagerne meldte flittigt ind med egne erfaringer og synspunkter.

I aftenens andet programpunkt var emnet ’Fotobog – hvordan kommer du i gang”. Her gennemgik

PSP emnet via fotobogsprogrammet CEWE. Ud over teknikken i CEWE applikationen

demonstrerede PSP også hvordan man skal/ bør arbejde med udvælgelsen og justeringen af sine

billeder, så f.eks et bogopslag / ”spread” kan blive til et sammenhængende udtryk og dermed

bidrage til at gøre fotobogen til et selvstændigt kunstværk.

Klubmøde torsdag 28. januar 2021

7 deltagere på ZOOM. Referent CSM.

Vi havde månedens billede med temaet ”Mekanik tæt på”.

Det var spændende at se de mange fortolkninger på emnet. Billederne som vandt var da også vidt forskellige.

HB og HHI måtte deles om førstepladsen. HB med et flot billede af en pickup som var ved at aflæse lydsporet på en plade og HB havde taget mindst 50 billeder, før den sad i skabet, bla. Med forskellige farver på midter label på pladen. Det var da også både farver, komposition og skarphed som gjorde det superflot. HHI havde fotograferet det indvendige af et gammelt lommeur. Billedet lå med et dominerende men behagelig broncefarve. HHI havde nøje udvalgt hvordan indmaden af uret kunne bruges til en spændende komposition, hvor der både var cirkler og diagonaler.

Andenpladsen gik til Finn, som trods han bedyrede, at billedet var et panikbillede, alligevel havde gjort sig umage, med affotografering af et persillejern, ophængt mod en sort baggrund, under stor hensyntagen til belysning. Derefter vendt motivet på hovedet og klonet elastikken væk. Derved kom håndtaget til at stikke frækt op i højre øverste hjørne. Alle flotte billeder og vi klappede efter hvert

Derefter gik vi de øvrige billeder igennem, som alle var spændende og iderige. Tommy havde blandt andet taget et billede af et gammelt kamera, som vi brugte en del tid på at høre om.

Palle viste en masse billeder fra Masnedø, fra støbefabrikken til bropillerne til den ny storstrømsbro. Det var også rigtigt spændende.

Claus skulle have haft et indlæg om stativer og anden støtte, samt selvudløsere og fjernudløser. Det blev skubbet til næste møde.

Klubmøde torsdag 21. januar 2021

Besluttet at holde fri denne gang.

Klubmøde torsdag 14. januar 2021

8 deltagere på ZOOM. Referent CSM.

HB holdt et fint indlæg om kompositioner, regler herfor med mange eksempler, både fra klubbens egne rækker men også lånebilleder fra nettet. Det skabte en fin snak om visse af reglerne

Vi blev enig om at holde fri den 21. januar, hvor generalforsamlingen skulle have været.

Klubmøde torsdag 7. januar 2021

8 deltagere på ZOOM. Referent AJ.

8 Deltagere havde fundet Zoom-genvejen og havde logget på. Alle med lyd, de fleste også med billede.

Aftenens tema var 'landskabsfotografier'. Ikke alle billeder ramte skiven; men blev kommenteret alligevel. Vi kom rundt i det Danske land, med en enkelt afstikker til et industrilandskab og en park. Motiv, komposition, farver, lys og teknisk kvalitet blev kommenteret og diskuteret.

Claus nævnte også at kandidaterne til næste udstilling i Royal Stage skulle være klar til udgangen af januar.

Der var almindelig enighed om at udsætte generalforsamlingen til vi igen kan mødes i Royal Stage. Claus havde inden mødet udsendt en e-mail om at han ikke genopstiller som formand og opfordrede medlemmerne til at kigge ind i sig selv og se om der skulle være en formand i maven.

Tommy foreslog at vi nedsætter kontingentet så længe udgifterne er så små som de er for tiden, for at undgå at foreningens kassebeholdning vokser ud over det rimelige.

Referat 2020

Klubmøde torsdag 3. december 2020

5 deltagere i centeret.

HHI og JOP havde forbedt et fint indlæg om fotogaver. Det kan bestemt anbefales at kigge ind på pixum, cewe eller lignende udbydere af foto produkter. Fx puslespil eller puder mv. som kan bruges som julegave eller kalendergave.

Vi brugte lidt tid på at få kommende aktiviteter i planen. Mødet synes Smagsdommerne var misvisende for samtaler i plenum om billeder, idet det afviger fra det skrevne formål. Vi blev enig om at kalde det Fotosnak og vi lagde kategorier på i stedet for temaer, som fx portrætfotografering eller makrofotografering.

AJ kørte videre med workflow, når man kommer hjem med billeder på sit memory kort. Han lagde hårdt ud med gradienter. AJ viste andre spændende redigeringsmuligheder og det medførte en del snak hen over bordet.

Klubmøde torsdag 26.november 2020

9 deltagere i centeret. Claus var ca. 1 time i arenaen for at fotografere.

1. Månedens billede

Anders løb med førstepladsen og så måtte Tommy og Jens Ole nøjes med en delt andenplads.

2. Workflow ved Anders

Gennemgang af arbejdsgangen i billedbehandlingen når man kommer hjem efter en opgave fra

f.eks. Royal Stage

Der blev anvendt Lightroom.

Klubmøde torsdag 19. november 2020

deltagere i centeret.

Hans B. havde forberedt et portræt af den tyske fotograf Andreas Gursky, som levere nogle kølige billeder, typisk med rette linier og i store formater, som viser hvordan vi har glemt os selv som art af kød og blod på denne nu næsten totalt industialiserede beton planet (eller sådan noget lignende). Det var spændende og mange af billederne fandt vi interessante og fine, men måske for dystre til at hænge hen over sofaen.

Claus havde forberedt en liste med mulige aktiviteter for foråret 2021. Vi drøftede denne og der var nogle få som meldte sig til at stå for nogle indlæg. På baggrund heraf har Claus nu klargjort en grovplan for 2021, hvor der blandt andet er smagsdommerne med udmeldte temaer, som flere i klubben efterspurgte en periode med igen.

Klubmøde torsdag 12. november 2020

Mødet blev forsøgtvist afholdt på Jitsi. Claus var fraværende, det vides ikke hvor mange som deltog.

Anders gennemgik hvordan? Mht. at fotografere for Royal Stage. Efter mødet udsendte Anders en guidline for hvordan man forbereder, gennemfører og leverer billeder til Royal Stage, som er langt højere niveau end tidligere.

Der har efterfølgende været lidt diskussioner omkring niveauet, men vi landede den sammen ved at aftale, at man skal altså ikke ud og investere mange tusinde kr. for at kunne fotografere i mørke i Royal Stage og man skal ikke have dårlig samvittighed ved at melde pas på denne. Der vil stadig være almindelige udstillinger, som kan fotograferes under mere almindelige lysforhold, som alle kan være med om. Det lille team som så tager sig af Royal Stage koncerter mv. i meget mørke omgivelser, vil så prøve at leve op til FrbC forventninger ved at levere høj kvalitet hurtigt.

Klubmøde torsdag 5. november 2020

8 deltagere i centeret.

Vi havde sort/hvide billeder som diskussionstema. Hvert medlem havde klargjort og uploaded et par billeder som både var i farve og i sort/hvid, herunder havde Anders klargjort et billede som var halvt farve og halvt sorthvid.

Vi talte om hvad det sort/hvide medie havde af fordele og ulemper og så eksempler på fotos som både var løftet eller blevet dårligere af skift til sort/hvid. Alt i alt en god lang diskussion, som varede det meste af den klubaften.

Klubmøde torsdag 29. Oktober 2020.

6 deltagere i Centret.

Der var flere ting på programmet denne aften. Først og fremmest månedens billede, men vi var også igennem andre emner og beslutninger.

Vi lagde ud med et nyt gruppebillede af klubben (selvom vi kun var 6). Anders og Claus var mødt ind i god tid før mødet og var klar med lysanlæg opsætning, da de øvrige ankom.

Temaet til månedens billede var silhuet.

Der var 9 billeder til konkurrence og vi var ude i 3 afstemning, før der var fundet de 3 bedste.

1. pladsen gik til Claus, med et silhuet motiv af et par, som sad i sommeraftenen på en dæmning, med lidt at drikke til hyggen.

2. pladsen gik til Anders, med et motiv fra Inderhavnsbroen i København, med en flot komposition med et kvindepar på vej op ad trappen og en 3. kvinde som stod og så på sin mobil lidt væk.

3. pladsen gik til Hans Blensø med et motiv med badebro med mennesker samt en fugl, alle som silhuet.

Efter månedens billede talte vi om:

Prisme82 på Facebook. Det blev besluttet, at vi opretter en gruppe på Facebook, som er åben og som skal være en form for reklamesøjle for klubben, hvor vi skriver nyheder og om arrangementer.

Udstillinger på gangen. Der blev opfordret af Claus til at deltage med billeder til udstillingen. Simpelt hen melde sig til at forberede en væg med en serie billeder i et tema og med en beskrivende tekst til. Vi blev enig om, at næste gang vi skifter udstilling er i slutningen af Januar, starten af Februar. Den nuværende er under skifte som forventes færdig i weekenden.

Fotografering for centret er ved at vækkes igen, efter vi i lang tid ikke har haft opgaver der. Vi besluttede at Anders holder et indlæg den 12. november om emnet. Anders kommer ind på hvordan vi kan deltage, hvor vi uploader billeder til og i det hele taget det perfekte flow, så centret bliver glade for vores leverancer og samarbejdet blomstre.

Klubmøde torsdag 22. Oktober 2020.

9 deltagere i Centret.

Claus gennemgik de fleste hovedfunktioner i Acdsee 10. Konklusionen fra klubmedlemmerne var, at det er ikke vigtigt hvilket billedbehandlingsprogram man har, men det er vigtigt at man kender det og kan opnå de resultater, som man ønsker sig af et sådant. Acdsee var i virkemåde tæt på de øvrige og mere kendte fra Adobe og CaptureOne.

Hans præsenterede en fotograf (skal lige have lidt input fra Hans her, har glemt hvad han hed). Det var meget interessant. Billederne var farvebilleder i meget mættede farver af hverdags ting, i sløsede men alligevel gennemtænkte kompositioner, som pludseligt opstod, billedet blev taget og efterfølgende kunne fotografen til tider ikke selv huske, hvad der lige triggede at der kom et knips.

Klubmøde torsdag 15. Oktober 2020.

Aflyst grundet efterårsferie.

Klubmøde torsdag 8. Oktober 2020.10.29

3 deltagere i København.

Mødet i centret blev aflyst og i stedet kunne de medlemmer som ønskede det, deltage i en tur til København for at se World Press udstillingen i Politikens hus. Det endte med, at det kun var 3 medlemmer som var afsted. Det var en hyggelig aften og vi spiste ved Tivoli i det street food arrangement som har indgang lige overfor hovedbanegården.

Klubmøde torsdag 1. Oktober 2020.10.29

Temaet denne aften var sort/hvide portrætter. Hvert medlem havde lagt op til to portrætter op på dropbox. Vi løb dem igennem, som når vi holder smagsdommerne.

Der opstod en god snak om hvorvidt sort/hvid er/kan være foretrukken fremfor farve. Vi fik også talt om billedbehandling, hvor sort/hvid oftest kræver noget mere kontrast for at få trækkene ordentlig frem, men i det hele taget også for at blive seværdige.

Klubmøde torsdag 24. September 2020.

7 deltagere i Centret.

Der var ikke noget videre under generelt. Vi gik direkte til månedens billede, som var gennemsigtighed. Der var 12 billeder i konkurrencen og det var spændende at se hvorledes medlemmerne havde ladet sig inspirere af emnet. Det var meget forskellige billeder.

Vi var ude i hele 4 afstemninger, før vi fandt vinder og 3 nr. 2. Anders tilbød at tage et af hans billeder ud af nr. 2, så der var 2 tilbage og dermed i alt 3 på taburetten.

Claus fik lidt kolde tæer og var nødt til at oplyse, at hans billede, som havde fået førstepladsen, faktisk er frembragt i et samarbejde med Tudor fra Rumænien. Tudor har først skudt filmen hvorefter den blev spolet tilbage og sendt til Claus, som så tog anden eksponering på hver frame. Det blev til en masse billeder som var mindre gode og så nogle få gode, deriblandt det billede, som var med i konkurrencen. Claus bad klubmedlemmerne tage stilling til, om billedet skulle diskes eller om det var ok. Medlemmerne blev enig om, at det var ok.

Anders og Tommy fik en delt 2. plads med henholdsvis en dame med gennemsigtigt tøj og et kig gennem en glasmosaik ud på en have, som var lidt blurred i baggrunden.

Efter konkurrencen, viste Claus resten af billederne fra projektet med Tudor.

Vi fik vendt programmet og Hans træder til med indhold den 8. oktober i stedet for Palle, som jo er flyttet sydpå i en periode, for at hjælpe med kvaliteten på den ny Storstrømsbro. Indlægget med Acdsee blev flyttet længere ud i kalenderen og overtaget af Claus.

Klubmøde torsdag 17. September 2020.

X deltagere i Centret.

Vi viste hver især et antal billeder fra sommeren. Det var ikke nødvendigvis feriebilleder, men der var da feriebilleder imellem. Vi drøftede billederne som ved smagsdommerne.

Der var rigtige mange gode billeder iblandt og hele mødet gik faktisk med den aktivitet.

Klubmøde torsdag 10. September 2020.

7 deltagere i Centret.

Vi havde denne dag besøg af Niels Hansen fra Helsingør. Claus var faldet i god snak med Niels som havde et gammelt kamera til salg. Siden har Niels og Claus været på fototur sammen i Helsingør og Claus havde hørt, om Niels havde lyst til at komme og fortælle om sine billeder.

Niels har startet ud med analoge kameraer, som meget har været mellemformat. Billederne har været mest landskabsbilleder hvor Niels har haft et godt øje for lyset i billedet, som især i de sort/hvide billeder blev udnyttet og givet ekstra punch ved tilføjelse af kontrast.

Så kom en periode med digitalt med bland andet billeder fra færøerne, som var virkeligt flotte. Der var også billeder fra hjemlige himmelstrøj. Niels signatur i farvebilleder var rigt mættede billeder med spændende lys, også billeder hvor Niels er gået tæt på, og mere har koncentreret sig om former som er i naturen frem for blot at afbilde stedet overordnet, og dermed givet spænding i fx træstammer/stubbe, sten, vand, sand, strand osv.

I den senere tid er det pinhole kameraer, som er blevet Niels store hobby. Han har med disse deltaget i flere udstillinger og konkurrencer både nationalt og internationalt. Det var meget spændende billeder hvor solen med sine stråler ofte er en væsentlig del af motivet. Der var også billeder fra et hjemmelavet pinhole kamera, hvor der var 3 pinholes i, som gav nogle spændende kubiske motiver, bla. Af tegners skulptur Danseindebrønden, hvor pigerne dansede oppe i luften i flere omgange grundet de 3 pinholes i en let og interessant komposition.

Alt i alt en spændende aften, hvor de fleste følte sig inspireret og nogle endda talte om, at de overvejede om det var noget, som skulle afprøves. Claus købte et fint pinhole af Niels.

Alle Niels billeder blev præsenteret på papir, noget som virkeligt var godt, for de stod jo super lækkert i forhold til på en projektor.

Klubmøde torsdag 3. September 2020.

6 deltagere i Centret.

Der var en del ting under generelt.

Claus foreslog en ophævelse af reglen om, at man skal være fremmødt personligt, for ens billeder kan deltage i månedens billede. Det blev vedtaget på vores møde, at vi fremover kan deltage i konkurrencen, uden at være til stede.

Claus gjorde opmærksom på den ny billigere prisstruktur hos SDF, samt at Peder fra Halsnæs havde spurgt til, hvorfor vi ikke er medlemmer, da SDF er blevet attraktiv igen med ny bestyrelse og lavere priser. Vi kiggede sidst på mødet på prisstruktuerne og besluttede at indstille til et kommende møde med større deltagelse, at aftale genoptagelse af vores medlemsskab som klub, alt det at prisen kun er 500,- pr. år. Opmærksomheden henledes på at det også med personligt medlemsskab virker til, at fordele/omkostning er fint i balance, så medlemmerne opfordres til at overveje et personligt medlemsskab også.

Tommy havde fået en skrivelse fra Nordea, at de nu vil have 1000,- pr. år for at bestyre vores klubkonto. Nordea havde samtidigt foreslået mindre klubber at oprette en mobilepay box, hvor man kan indskyde op til ca. 30 K om året som alternativ løsning. Der er både fordele og ulemper ved løsningen, som blandt andet vil kræve, at vi alle har mobilepay. Medmindre nogen hurtigt kommer med indvendinger imod den løsning, vælger vi at skifte til Mobilepay snarest, for at undgå det urimelige gebyr.

Vi diskuterede udstillinger og om vi skal sænke ambitionsniveauet eller omvendt. Vi blev nok mest enig om at hæve det, for at gøre mere opmærksom på os som klub og håbe på flere medlemmer. Dagens tal er så lavt som 12. Vi var enig om, at modellen med at medlemmer kan få en væg skal fortsætte men at vi skal have noget mere buy-in. Vi blev lige husket på, at medlemmerne ikke selv skal betale for print, men at det betales af vores klub kontingent og at printet bliver gjort af Claus.

Vi havde månedens billede med frit tema. Hans blev nr. 1 med et flot motiv fra Råbjerg Mile. Tommy på en delt 2. plads med et flot motiv med spejling af blade i et lidt mudret vandløb. Jens Ole fik den anden 2. plads med et fint solnedgangsmotiv fra Henne Strand.

Derudover blev der tid til en masse small talk både om foto og om ferie (og demens :-) ). Kaffe var der nok af, ½ kande til hver. Julie tittede lige forbi sidst på mødet, hvor vi talte om mere fokus på billeder og mindre på fotoudstyr.

Palle har fået et job på sydsjælland og vil ikke deltage så meget den næste periode frem, men vil beholde sit medlemsskab trods det. Rune var til stede efter alle sine lange ture til Tyskland og Sverige, men han må afsted igen i løbet af et par uger, og vil derfor også have mindre fremmøde i en periode frem.

Klubmøde torsdag den 18. Juni 2020

9 deltagere i Centret

Så er vi tilbage i Centret, med god afstand og uden kaffe.

Claus startede med at referere fra hans deltagelse i representantskabsmøde i RegionNord onsdag aften. Prisme82’s forslag blev afvist for ikke at være fremsendt rettidigt – vi prøver igen næste forår.

Der er åbnet for tilmelding til et nyt dommerkursus. Claus lægger et tilmeldingsskema i excel på dropbox. Det forventes at deltagerne der gennemgår kurset er villige til at tage ud og dømme.

Claus melder tilbage til Halsnæs, at vi er interesserede i at deltage i et samarbejdsarrangement i løbet af året. Endvidere har vi i sommerferieperioden, via en samarbejdsaftale med Halsnæs, mulighed for at deltage i fototure hver torsdag – tilmelding via Claus.

Vi starter efterårssæsonen 3/9 og indhold er lagt i aktivitetskalenderen for de første par mødegange.

Bemærk vi har månedens billede på første møde - temaet er frit.

Efter en kort demo vedr upload til gallerierne på prisme82.net afsluttede vi med månedens billede. Temaet var ’Corona’ - Hans Blensø’s billeder blev 1 & 2, Jens Ole nr 3.

God sommer

Ref.: Finn

Klubmøde torsdag den 4. juni 2020

6 deltagere

Fototur til Helsingør. Referenten blev hjemme, men igen fine billeder at se i galleriet på https://fototur.prisme82.net

Ref.: Finn

Klubmøde torsdag den 28. Maj 2020

8 deltagere iflg Zoom

Igen et møde afholdt via Zoom. Rimelig teknisk afvikling, dog var et par medlemmer periodisk udfordret med lydkvaliteten – skrat og knitren ud og ind.

Vi startede igen med Corona varianten af månedens billede, med kommentering, uden afstemning og kun med egen kaffe! Temaet var ”Vand” og det drev os vidt omkring.

Herefter fortalte Claus om hans sidst nye kamera erhvervelse – et Lerouge pinnhole kamera – Claus gennemgik kort teknikken i et sådan kamera, suppleret af Palle der har erfaringer med teknikken og vi fik også fremvist et par billeder fra Claus’ første rulle fra kameraet.

LEROUGE135

https://www.lerouge-camera.fr/en/

Som afslutning på dagens møde gennemgik vi kalenderen for resten af forårssæsonen og blev enige om følgende program for resten af forårssæsonen:

4/6 fototur

11/6 mødefri

18/6 sæsonafslutning med Månedens billede med temaet “Corona” uden bedømmelse, men med kommentering.

Bemærk også at første møde i efterårssæsonen er flyttet fra august til 3/9.

Claus sluttede af med en opfordring til os alle om at vi hver især holder os for øje at udtrykt billedkritik skal være konstruktiv så author får en feedback der giver mulighed for udvikling og fremme af fotoglæde.

Ref.: Finn

Klubmøde torsdag den 7. maj 2020

? deltagere

Fototur til Strødam Engsø. Referenten blev hjemme og spiste hveder, men fine billeder kan ses i galleriet på https://fototur.prisme82.net

Ref.: Finn

Klubmøde torsdag den 30. april 2020

8 deltagere iflg Skype

Igen et møde afholdt via Skype og igen et møde gennemført, men ikke uden tekniske problemer.

Bl.a. måtte vi opgive at få delt en deltagers skærmbillede

Vi afholdt igen Corona varianten af månedens billede, med kommentering, uden afstemning og kun med egen kaffe! Der blev til tider kommenteret livligt undervejs, men temaet var også frit og det kunne ses både på valg af motiv og billedformat!

Claus har kunnet konstatere at vi ikke altid begrænser os til en billedstørrelse på max 2mb pr billede vi uploader i gallerierne. Derfor gennemgik Claus resize dialogen i Faststone og Anders gennemgik resize dialogen i Lightroom – her var det vi desværre måtte opgive at få Anders’ skærm delt så det blev en mundtlig gennemgang i stedet.

Claus demonstrerede upload af billeder til gallerierne, der har fået nyt layout. Der er nødvendige operationer undervejs i upload processen for at sikre sig at billederne ligger rigtigt og er offentligt tilgængelige.

Næste møde 23. april bliver en fototur til ? (afventer mail fra Jens Ole) med mødetid kl 19:30.

Alle der vil med transporterer sig selv frem og tilbage og husk at holde afstand!

Ref.: Finn

Klubmøde torsdag den 23. april 2020 – Fototur til Gilleleje havn

? deltagere

Referanten var ikke med på turen, men det forlyder det var en hyggelig tur

Se billeder fra turen her https://fototur.prisme82.net/

Næste møde 29. april bliver igen et Skype møde med Månedens billede uden bedømmelse men med kommentering. Endvidere er der gennemgang af resizing på programmet

Ref.: Finn

Klubmøde torsdag den 16. april 2020 – Hurra Magrethe

8 deltagere iflg Skype

Igen et møde afholdt via Skype. Efter lidt tekniske uheld i starten, hvor vi alle måtte logge af og på Skype igen lykkedes det Finn at afholde en demo af Adobe Capture, en mobil app til bl.a. at omforme pixel baserede input til vektor former.

Efter demoen udsøgte vi forskellige funktioner i Affinity Desiger og -Photo. Der kommer nok en demo ved en senere lejlighed.

Dernæst afholdt vi smagsdommerne dog blot med fælles kommentering af uploadede billeder på

galleri.prisme82.net.

Næste møde 23. april bliver en fototur til Gilleleje havn med mødetid kl 18:30 så der er lidt lys. Alle der vil med transporterer sig selv frem og tilbage og husk at holde afstand!

Ref.: Finn

Klubmøde torsdag den 2. april 2020

8 deltagere iflg Skype

Forsøgsvis blev dette møde afholdt via Skype. Mødet blev gennemført, men ikke uden tekniske problemer – en fik aldrig mikrofon forbindelse og flere døjede med langsom billed opdateringshastighed ifm billedskift.

Vi afholdt månedens billede med kommentering, uden afstemning og kun med egen kaffe!

Næste møde forsøges afholdt 16. april – om det bliver i Royal Stage eller Skype vides ikke endnu. Hold dig orienteret via mail. Det forsøges at få teknikken i orden, så Finn kan afholde mobildemo, hvis det bliver Skype igen

Ref.: Finn

Klubmøde torsdag den 5. marts 2020

? deltagere

(Ref note: Dette referat er først skrevet og lagt op 3. april – midt i Corona tiden)

Claus gennemgik støj og støjreduktion.

Vi ajourførte programmet for marts måned

- 12/3 Svend/ Anders: software demo Affinity Photo

- 19/3 Finn: software demo Adobe Capture mobiltlf app

- ?/? Palle: software demo ACDC

- 29/3 fototur Gammel Holte gård

Generel snak om mulighed for at få et skab i Royal Stage, samt software snak om Hugin, autopano og ”noiseware”

(Efterfølgende gik verden så i stå )

Ref.: Finn

Klubmøde torsdag den 27. februar 2020

10 deltagere

Månedens billede

Der var 14 billeder i konkurrencen. Tema: ”Anlægsarbejder i Hillerød by og Allerød by”.

Efter 3 jævnbyrdige afstemningsrunder endte vi med 2 billeder på delt 1. plads og 2 billeder på delt 3. plads!

Tillykke Hans-Henrik og Hans Blensø med 1. pladsen, Hans-Henrik og Jens Ole med 3. pladsen.

Claus har modtaget en henvendelse fra RN, hvor de skriver at de ikke kan fortsætte de nuværende aktiviteter med billed konkurrencer hvis der ikke melder sig en frivillig fra en af de tilsluttede fotoklubber til at være billedsekretær.

Herefter fulgte en lidt bredere “brainstorm” om, hvad vi egentlig ser som RN’s rolle. Her er nogen af stikordene:

Ifm RN konkurrence med papirbilleder skal (nogen af) billederne udstilles på papir så publikum ikke kun ser dem digitalt.

Interne foredragsholdere fra de enkelte klubber skal kunne tilmelde sig hos RN, så klubberne kan deles om foredragsholdere via en fælles database.

Eksterne foredragsholdere og kurser arrangeres som fælles arrangementer på tværs af klubberne så udgifterne deles.

Claus har efter mødet formuleret disse tanker i en mail der vil blive tilsendt RN. Claus opfordrer også i mailen interesserede i jobbet som billedsekretær til at melde sig hos Claus senest på tirsdag. Ref.: Finn

Klubmøde torsdag den 30. januar 2020

9 deltagere

Månedens billede

Der var 10 billeder i konkurrencen. Tema: ”Frit emne”. Tillykke Hans Henrik med 1. plads, Hans Henrik igen med 2. plads og Jens Ole med 3. plads.

Claus har redesignet aktivitetskalenderen til et mere mobil eget design. Aktivitetskalenderen linker nu til en underside med en Royal Stage kalender. Hold jer orienteret om Royal Stage arrangementer og meld gerne ind til fotodækning af Royal Stage arrangementer. Der er et ønske om at afdække hvilke muligheder der er på cloudmarkedet ud over Dropbox.

Svend præsenterede os for sin rejse i fotoverdenen – fra analog til digital, fra Kodak Instamatic via Linhof kameraer til iPhone 11 Pro, fra hovedinteresse lagt på fotografering til mørkekammerteknik til digital fotobehandling - og til sidst Svends bud på fotografiets fremtid med diskussion.

Ref. Finn

Klubmøde torsdag den 23. januar 2020

Klubben afholdt den årlige generalforsamling. Herunder følger referatet:

Referat fra generalforsamling i Prisme 82 torsdag den 23. januar 2020.

1.

Valg af dirigent: Hans

Valg af referent: Hans-Henrik

Hans konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.

Formandens beretning: Claus aflagde beretning - se bilag.

Anders spurgte til klublivsmøde. Claus henviste til tidl. referat fra oktober.

Spørgsmål om behov for opfølgning / ændringer blev henvist til den nye

bestyrelse.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

3.

Tommy aflagde som kasserer beretning og regnskab - se bilag.

Begge dele godkendt med akklamation.

4.

Fastsættelse af kontingentet: Uændret 300 kr. halvårligt (man skal ikke

betale, før der kommer opkrævning).

5.

Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

6.

Valg af formand: Ikke på valg i år.

Valg af kasserer: Tommy blev genvalgt.

Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år: Finn erstatter Hans. Rune

fortsætter.

Valg af revisor: Ikke på valg, Palle fortsætter.

7.

Eventuelt: I vedtægterne står, at generalforsamlingen skal afholdes mellem

10. og 20. januar, hvilket flere fandt var for snævert. Bestyrelsen blev pålagt

at drøfte det mhp eventuel ændring ved næste generalforsamling om et år.

Generalforsamlingen slut.

25.1.2020 Hans-henrik Ibfelt

Bilag 1 - Formandens beretning.

Vi gik ind i 2019 med et medlemstal på 16 og sluttede samme år med et medlemstal på 14.

De nye medlemmer som kom til i 2019 er Brian som startede 28. februar og John som kom tilbage. De medlemmer som stoppede i 2019 var Hans-Carl, Trine, Dorte og Svend, som vi faktisk kun så en gang.

Der er dog forlydender om, at Dorte kommer retur.

I formandens beretning sidste år, ses at vi gik ud af året med 19 medlemmer, så der var 3 medlemmer færre da året startede op.

2019 har været et år med mange gode oplevelser i klubben, som jeg nu vil gå igennem.

Klubmøder generelt. Vi har afholdt de planlagte møder uden at have decideret aflysninger. Vi forlagde dog et klubmøde i december til Ribhouse for at spise sammen i stedet for et almindeligt klubmøde.

Vores møder har primært indeholdt aktiviteter, som vi selv har stået for, men vi har haft spændende indlægsholdere også.

- 30. januar havde vi besøg af 10 elever fra Grundtvigs Højskole, som deltog i bedømmelsen af vores billeder. Vi fik meget ud af deres besøg og de så ting i billederne, som vi ikke selv så på sammen måde, så god læring om hvordan andre ser vores billeder, hvor vi måske selv er lidt for klubramt i vores egne bedømmelser.

- 14. februar. Vi havde indlæg ved Josephine Ernst, som viste billeder og fortalte om hendes workflow. Det var meget dobbelt eksponeringer. Josephine fortalte om udfordringerne ved at blive kendt som fotograf og være i stand til at tjene på sine billeder. Hendes indtjening kunne dække rejser og materialer og mere var ikke målet. Spændende indlæg med billeder som slet ikke lignede de vanlige klubbilleder.

- 24 oktober. Vi havde indlæg ved Palle Lindgaard-Jørgensen. Palle’s særkende med hensyn til billeder, er hans meget fine overførsler til fx aluplader, som sker ved at et laserprint med det spejlvendte billede limes fast til alupladen, hærder, så vaskes papiret væk, og tilbage er et fint billede som så limes en gang mere over for holdbarheden. Det var flotte billeder. Palle sendte også billedfiler til en leverandør af print på aluplader i Polen og fik billeder tilbage, som ud over at være flotte og anderledes, kunne hænges op udenfor i vind og vejr, og stadig se vibrante og lækre ud. Meget spændende indlæg.

Øvrige events i de almindelige klubdage, som skal nævnes,

- Vores tilbagevendende konkurrence mod Halsnæs fotoklub, som gennemførtes hos Prisme82 i Frederiksborgcenteret 6. juni. Halsnæs vandt knebent med 16/15. De havde også selv bedt om, at der skulle være 31 billeder fra hvert hold, så der med sikkerhed kunne kåres en vinder. Dommer var

Ole Jauch, og han gjorde det fint.

- Vi brugte en del tid på at finde et nyt mere tidsvarende logo. Jeg synes vi endte ud med et rigtigt flot logo, som nu ses på hjemmesiden.

- Månedens billede – Vi gennemførte 11 konkurrencer.

30. januar – Uhygge/utryghed – vinder Rune

28. februar – Vinter – vinder Hans Blensø

28. marts - Gå (løb, fly, kør) 2,7 km sydvest for dit hjem – vinder Claus

25. april – Forårsbebuder – vinder Tommy

23. maj – Biler i land-/byskaber – vinder Hans Blensø

20. juni – Frit tema – vinder Palle

29. August – blikfang – vinder Hans Blensø

26. September – Bybilleder fra region hovedstaden i sort/hvid – vinder Claus

7. november (oktober konkurrencen) – frit emne – vinder Palle.

28. november – illustrationer til en højskolesang – vinder Jens Ole.

12. december – et monokromt billede – vinder Palle.

- Udstillinger. Vi fik tildelt mere plads til udstillinger. Fik endeligt, efter at have talt derom i årevis, et nyt ophængningssystem, så billederne nu altid hænger lige og kun i en række. Vi lavede samtidigt om i vore regler omkring udstillinger, så der nu er udstillinger med 3 fotografer, som hver får en væg. Vi er skiftet væk fra Pixum og Claus printer nu billederne til udstillingerne.

Digicup 2019

Vi deltog til digicup hos Jernbanerne 24. januar med 9 deltagere uden gode placeringer, men det var som vanligt en meget hyggelig aften med god mad og meget snak.

Fotografering for centeret.

Vores fotografering for centeret er blevet mere systematiseret og vores samarbejde med Charlotte tættere, især fra sidst på året 2019. Royal Stage blev færdigt og opgaverne med at dække de første events var spændende.

Fototure

- 29. januar var vi i Gilleleje havn.

- 24. februar var vi til lysfestival i København

- 24. marts i Kagerup Savværk

- 26. maj i Æbelholt kloster ruin

- 13. juni i Hillerød

- 29. september Refshaleøen

- 17. november Rungsted Havn.

April og oktober blev aflyst.

Andre spændende events.

14. september var vi hos mødrehjælpen og fotografere børn.

20. september var vi på biblioteket til fotografering i forbindelse med kulturnat.

26. oktober var vi på biblioteket som deltagere og havde en stand til Fællesskabsfestival. Det var meget hyggeligt og mange kom forbi for en fotosnak.

Alt i alt har året 2019 været spændende og med mange aktiviteter. Alt tyder på et rigtigt godt 2020, hvor især det større samarbejde med Frederiksborgcenteret kan give os masser af erfaring ved mere professionel dækning af events, men også meget mere spændende opgaver at fotografere.

Spørgsmål?

Tak.


Bilag 2 - regnskabet

Klubmøde torsdag den 16. januar 2020

7 deltagere

Vi begyndte mødet med at byde velkommen til Svend – et muligt nyt medlem.

Information

● Anders viste et program fra Charlotte over hvilke ønsker hun har til vores billeddækning ifm lørdagens åbningskoncert i Royal Stage. Bemandingen lørdag 18/1 er Anders og Henrik.

● Tirsdag 21/1 skal vi dække eventet Thriller. Vi er lidt udfordret denne tirsdag da eventet falder sammen med deltagelsen i konkurrencen hos Jernbanernes Fotoklub. Bemandingen tirsdag er Palle.

● Anders udsender en kalender vedr vores dækning af Royal Stage events.

Aftenens program.

● Anders gennemgik i teori og praksis hvorledes man optimerer panorama fotografering.

Palle var parat til at fremvise billeder, hvis vi havde overskydende tid, men medlemmernes store diskussionslyst gjorde vi fyldte mødetiden ud.

Ref.: Finn

Klubmøde torsdag den 9. januar 2020

10 deltagere

Vi begyndte mødet at vise og kommentere julebilleder

Information

● Digital Cup tirsdag den 21. januar.

Claus skal sende billederne til Jernbanernes Fotoklub. Deltagerne sender billederne (max 5 pr deltagere) til Claus senest søndag den 12. januar kl. 20:00.

● Et nyt medlem kommer torsdag den 16. januar.

Billeder til FrederiksborgCentret.

● Anders har sammenfattet følgende efter en samtale med Charlotte.

Udvælgelse/Efterbehandling

25-30 billeder (10-15 pr fotograf)

Efterbehandling og beskæring: omhyggelig

-Husk hvidbalance

Farve/gamut sRGB

Format: JPG -100%

men TIFF kunne være relevant til print.

Upload til Dropbox i fuld opløsning.


Referat 2019

Klubmøde torsdag den 12. december 2019

9 deltagere

Månedens billede

· Der var 16 billeder i konkurrencen. Tema: ”Et monokromt billede”. Tillykke Palle med 1. plads, Tommy og Claus med delt 2. plads.

Juleafslutning.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 5. december 2019

11 deltagere

En hyggeaften i restaurant Rib House.

Klubmøde torsdag den 28. november 2019

9 deltagere

Information

· Charlotte vil at vi fotograferer Julekoncert med Stig Rossen den 13. december kl. 20:00 – 22:00.

· Fototur den 8. december aflyst.

· Hans Bo har meddelt at han har meget at bestille og holder en pause fra fotoklubben i et halvt års tid.

Månedens billede

· Der var 14 billeder i konkurrencen. Tema: Illustrationer til en højskolesang, nemlig nr. 344: "Nu hælder året mod sit fald". Tillykke Hans Blensø med 1. plads, Jens Ole med 2. plads og Tommy med 3. plads.

Mødet den 5. december.

· En hyggeaften. Vi mødes kl. 19 i restaurant Rib House Slotsgade 52.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 21. november 2019

9 deltagere

Claus startede med at få aftalt bemanding til håndboldkampen lørdag den 23. november. Bemanding er Hans Blendsø, Finn og Claus.

Weekenden efter, den 30. og 1. er der igen brug for os i Royal Stage til Bornholm kommer til Hillerød. Her var der flere som bød ind og vi er fortrøstningsfulde for, at kunne dække den udstilling.

Vi blev enig om, at jeg kan sende et forventet deltager tal på foreløbig 5 deltagere til jernbanernes fotoklub.

Derefter blev ordet givet videre til Palle, som gennemførte en forpremiere på hans indlæg, som skal afholdes hos Halsnæs med temaet portræt fotografering. Der var en del god dialog om det Palle viste og det var en mægtig fin og gennemarbejdet forevisning.

Den ny udstilling blev hængt op samme aften. Aktiviteterne om det var både før og efter mødet.

Claus bestiller mere pap hos Tage Kern, idet vi ikke har nok passepartout i de rigtige størrelser. Jens Ole måtte nøjes med lidt reducerede huller i nogle af hans, hvor billederne kunne bære det.

Ref.: Claus

Klubmøde torsdag den 14. november 2019

9 deltagere

Information

· FrederiksborgCentret den 16-17/11. ”Al til hund og ejer”

Billeder til FrederiksborgCentret.

· Claus har fået en mail fra Charlotte. ”Det er fint med billederne og Charlotte ønsker billeder tæt på produkter, ikke mennesker, og generelle publikums- og stemningsbilleder. Vi må optimere billederne, beskære og måske sende 25-30 stk. i alt.”

Ang. den 23/11 vil FrederiksborgCentret meget gerne have at vi kommer, men max 2-3 stk., det gælder også ”Bornholm kommer til Hillerød”

Aftenens program

· Hans Blensø præsenterede fotograf Eliot Porter.

· Hans-Henrik viste billeder af fugle og fortalte om teknik, udstyr mm.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 7. november 2019

8 deltagere

Vi planlagde kommende aktiviteter i starten af mødet og havde derefter månedens billede. Dette blev vundet af Palle med et motiv med lastbil i mørk gade med gadelygter. Anders løb med to 2. pladser. Et motiv oppe fra GoldenGate med udsigt mod nordøst hvor et rødt kabel præger motivet i venstre side samt et motiv fra en klippevæg med grantrær i området omkring Mount Sct.Helens hvor træerne var helt homogene.

Vi sluttede af med at se på billeder fra J-dag.

Ref.: Claus

Klubmøde torsdag den 24. oktober 2019

8 deltagere

Information

· Fototur den 27/10 til Nordhavn er aflyst.

Besøg af Palle Lindgaard-Jørgensen

· Palle fortalte om teknik og viste sine billeder. Indenfor Foto-grafik bruger Palle ofte HDR for at kunne vise hvad der gemmer sig i mørke dele i et foto. (Se www.Palle-Lindgaard.net ) Palle viste os hvordan han overfører billeder til aluminiumplader, plexiglas- og glasplader. Der er et firme i Polen (vi får adressen senere) der kan benyttes, hvis man ikke vil lave det selv, som Palle fortalte os. Hvis vi vil benytte dette firma bør vi lave en fælles bestilling.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 17. oktober 2019

9 deltagere

ISO og støj

· Palle fortalte om ISO og støj. Vi diskuterede emnet og mulighederne de forskellige kameraer kan og hvordan ISO værdier påvirker støj. Vi studerede også billeder tagne med forskellige ISO værdier.

Billede visning

· Hans B. havde et antal printede billeder med, som han skal bedømme for en anden klub. Vi kommenterede billederne og prøvede at rangordne disse.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 10. oktober 2019

10 deltagere

Information

· Fototuren den 27/10 går til Nordhavn.

”Grænselandet mellem foto og film”

· Claus har lavet en research på området. Claus viste og fortalte om emnet. Derefter diskussion.

Klubmøde torsdag den 3. oktober 2019

10 deltagere

På programmet denne aften var “Klublivet på overordnet niveau”. Baggrunden er at medlemstallet er faldet og det er vigtigt at vi bliver enige om, at klublivet er fint som det er, eller der er ting der overordnet burde gøres bedre.

Meningen med mødet var derfor at drøfte det vi synes er godt og det der kunne være bedre.

Svaret på spørgsmålet “Hvad får dig at møde og deltage på klubbens møder” var følgende:

Det sociale, fællesskab, samvær, hygge, fælles interesse, tid til at snakke løst om foto, lære mere om fotografering, blive bedre til fotografering/billedbehandling, tid til at lege (med fototeknik), uventet læring, respons, fototurer, erfaring fra medlemmer herunder billedvisning, teknik og diskussion, månedens billede, inspiration, foredrag, konkurrencer.

Følgende fremkom på spørgsmålet “Hvad kan forbedres”:

Smalle emner, for nørdede indlæg, måske for mange møder, primært er billede for tamme og bør gøres bedre, for lidt undervisning, større fremmøde ved spændende indlæg, måder man kritiserer på (vi skal se på dokumentet konstruktiv billedbedømmelse), for få eksterne indlæg, vi har brugt megen tid på udformning af udstillinger, Det kan ske at aktiviteter kommer for tæt på hinanden (udstillinger, FrederiksborgCentrets arrangementer, månedens billede m.fl.)

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 26. september 2019

11 deltagere

Information

· Fællesskabsfestival den 26. oktober kl. 11-15 på Hillerød bibliotek. Claus m.fl. stiller op og klubben bidrager med ”Fotosnak og svarer på spørgsmål”.

Månedens billede. Tema: ”Bybilleder fra Region Hovedstaden i sort-hvid.”

· Der var 10 billeder i konkurrencen. Tillykke Claus med 1. plads, Hans B. med 2. plads og Hans-Henrik med 3. plads.

Anders fortalte om sine oplevelser fra Fatamorgana.

Mødrehjælpen den 14. september.

· Claus viste billeder af børn og fortalte om sine erfaringer ved fotografering på Mødrehjælpsdagen.

Ref.: Rune.

Klubmøde torsdag den 12. september 2019

7 deltagere

Inden nedenstående program startede, talte vi om, hvis der er noget vi skal ændre vedrørende klubbens aktiviteter eller hvis der mangler nogen aktivitet.

Vi var enige om at vi skal have en diskussion om emnet på et af de kommende møder.

Aftenens program.

Brian viste billeder og fortalte om undervandsfotografering.

Rune viste billeder og fortalte om Kiruna, minidriften og Narvik.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 5. september 2019

7 deltagere

Aftenens program "Histogrammet i kamera og efterbehandling" og

"Demo af Adobe Capture" Kunne ikke gennemføres og bliver flyttet til et senere møde.

I stedet havde vi en givende diskussion om hvordan deltagerne brugte forskellige programmer og hjælpemidler mm.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 29. august 2019

9 deltagere

Information

· RNFoto Konkurrence Papir1. Sidste mulighed for aflevering er den 9. september. Der er ingen i klubben der deltager.

· Arrangement på Rødovre bibliotek. Foredrag den 5. november kl. 19-21. ”Forladte Steder” (se mail fra Claus den 28. august).

· Frivillig Centeret spørger om vi har lyst til at være med til en Fællesskabsfestival den 26. oktober kl. 11-15 på Hillerød bibliotek. Claus og Palle deltager den 10. september til ”Kommunikations – og inspirationsworkshop” kl. 17 – 20 i Kedelhuset.

· Fotografering mødehjælpen den 14. september Hans Bo, Claus og Brian deltager.

· Medlemmernes udstillinger. Charlotte laver en ny plakat til hver udstilling.

· Kulturnat den 20. september. Vi skal have billederne færdige den 12. september.

· Fototur den 29. september. Hans Blensø arrangerer.

Månedens Billede

· Tillykke Hans med 1. plads og tillykke Palle og Brian med delt 2. plads.

Feriebilleder.

· Claus, Palle, Hans B. og Hans-Henrik viste nogle af deres feriebilleder.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 20. juni 2019

7 deltagere

Månedens billede

· Tillykke Palle med 1. og 2. plads og tillykke Anders med 3. plads.

Kulturnat fredag den 20. september.

· Torsdag den 19. skal vi have med 2 billeder (dyr) hver i A4 format.

· Den 20. fotografering i biblioteket samt ophængning af billederne (Claus har klemmer med).

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 13. juni 2019

8 deltagere.

Der var fototur på programmet.

Efter vi var samlet i FrederiksborgCentret og drukket kaffe, gik vi to og to hvor vi havde lyst at fotografere. Resultatet vises i ”Fototure gallerier”.

Klubmøde torsdag den 6. juni 2019

Fotokonkurrence mod Halsnæs Fotoklub.

Vi var i alt 24 deltagere, 13 fra Halsnæs, 10 fra vores klub og 1 dommer.

Dommere Ole Jauch havde mange gange en vanskelig opgave at fravælge et af to gode billeder. Ole gjorde et godt arbejde med kommentarer til alle de 62 billeder der stod imod hinanden.

Det var en hyggelig konkurrenceaften med højt humør. Vi fik kaffe og kage mm i løbet af konkurrencen. Bagefter kiggede deltagerne nærmere på billederne og vi havde en hyggelig snak.

Resultatet?

Halsnæs Fotoklub vandt med 16-15.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 23. maj 2019

7 deltagere.

Månedens billede

· Til lykke Hans B. med 1. og delt 2. plads, Jens Ole med delt 2. plads.

Kulturnat

· Biblioteket ønsker billeder af dyr. Vi besluttede at vi kommer med 2 billeder hver i A4 format og i passepartout. Vi hænger dem op på en snor med tøjklemmer.

Udstilling

· Den 19/9 udstiller Finn 3 billeder, Claus 4-5 billeder og Hans B. 4-5 billeder. Fotograferne koordinerer bestillingen af print. Claus laver en plakat med information om klubben samt plads til tekst af fotograferne.

Program

· Den 29/8 Feriebilleder.

· Den 5/9 Finn og Claus står for programmet.

· Den 12/9 står Brian og Rune for programmet. Brian med undervandsfotografering og Rune med Kiruna og Narvik.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 16. maj 2019

7 deltagere.

Konkurrencen mod Halsnæs.

· Der var 45 billeder monteret i passepartout, der blev reduceret til 31 via afstemning. Nogle billeder fik nye passepartouter og nogle fik justeret passepartouter til den rette størrelse. Nu har vi de 31 billeder færdige til konkurrencen.

Torsdag den 13. juni.

· Vi besluttede at vi tager ud et sted at fotografere denne aften. Hvor finder vi ud af på næste møde.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 9. maj 2019

11 deltagere.

Kulturnat den 20. september 2019.

· Biblioteket har henvendt sig til Palle og spurgt om vi stiller op. De vil gerne, at udover fotografering af børn, at vi har en udstilling med dyr. Palle har lovet at vi stiller som sædvanligt op på Kulturnatten.

Makro fotografering.

· Nogle af os havde udstyr med. Vi talte om udstyret og om makrofotografering i almenhed og nogle tips. Et par af os havde objekter med og stillet udstyr op for demonstration. De der havde kameraer med kunne prøve.

Konkurrencen mod Halsnæs.

· Der var oploadet flere bilder og vi gennemgik disse. Nu har vi 59 billeder og skal bruge 31. Næste gang skal vi bedømme de printede billeder. De som har oploadet mange billeder bør mindske antallet og printe de bedste, så vi ikke behøver fravælge alt for mange.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 2. maj 2019

12 deltagere. Velkommen Steen.

Konkurrencen mod Halsnæs

· Vi gennemgik de 116 billeder der var oploadet og 44 billeder blev valgt. Senere skal vi fravælge, eventuelt skifte billeder, så vi har 31 billeder til konkurrencen.

Beslutning om udstillinger.

· Hans B. har haft kontakt med FrederiksborgCentret om vores udstillinger. Næste møde skal vi tage beslutning om kommende udstillinger.

Månedens billede august måned.

· Tema: Blikfang (Iflg. Den Danske Ordbog: iøjnefaldende genstand, person el.lign. der har til formål at fange folks interesse).

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 25. april 2019

10 deltagere

Månedens Billede

· De nye regler vedrørende Månedens Billede, der er udarbejdet af Hans Blensø blev vedtaget.

· Der var 17 billeder i konkurrencen. Tillykke Tommy med 1. plads, Finn med 2. plads og Rune med 3. plads.

Udstillingen.

· Gardinstænger er købt og FrederiksborgCentret har fået disse til opsætning.

· På grund af at kvartalsudstillingen nr. 1 er blevet forsinket dropper vi kvartalsudstilling 2.

· Indtil nu har vores udstilling ikke rigtig haft en helhed eller sammenhæng, trods at vi har haft faste emner. For at udstillingen skal få en bedre helhed foreslog Claus og Anders at medlemmer kan få en vægplads for sin egen kollektion. Vi vil få tre vægpladser, en stor, en mellemstor og en lille. Tanken er at fotografen skaber harmoni mellem sine billeder. Medlemmerne skal kunne booke vægplads via Dropbox. Vi skal ikke droppe vores fælles udstilling helt. Et par gange om året skal vi have fælles udstillinger.

Klubaftenansvarlig

· Vi nævnte også ideen om en eller flere medlemmer skal være ansvarlig for klubaftensprogrammet. Se klubmødet den 11. april ”Forventninger til klub-livet”.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 11. april 2019

10 deltagere

Udstillingen

· Følgende skal anskaffes: Karton til passepartout (Palle), Gardinstænger (Hans B.), Rammer (Claus).

RNFoto

· Hans Blensø fortalte om RNFoto, http://rnfoto.nu/. Vi diskuterede om vi skal deltage mere i RNFoto konkurrencer end vi gør i dag. Eftersom det er fotoklubberne der konkurrerer, bør vi være fælles om at udvælge de billeder, der skal deltage. Et forslag er, at de billeder vi oploader til smagsdommerne skal være af sådan kvalitet, at vi kan vælge nogle af disse til RNFoto konkurrencerne. Måske efter kommentarer og eventuelle forbedringer.

Fotografering FrederiksborgCentrets events.

· Vi skal invitere Charlotte til en klubaften for at høre om FrederiksborgCentrets ønsker.

Forventninger til klub-livet.

· Vi diskuterede om vi skal forandre noget.

Vi var enige i, at vi i fremtiden prøver med at et medlem eller en gruppe er ansvarlig for klubaftenen.

Månedens Billede ændres lidt idet, at de billeder der kommer bland top 5 kommenteres og deltager derefter i en kvalitetsrunde.

Månedens Billede: Der skal være ca. 4 måneder om året med frit emne.

Billederne af medlemmerne.

· Nu har vi billeder af alle medlemmer. Disse lægges hvor vi har adresselisten.

Fototuren den 28/4. går til Kullen.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 4. april 2019

8 deltagere

Udstillingen

· Vi diskuterede farven på passepartout og besluttede at farven skal være neutral grå.

FrederiksborgCentret

· I kommende weekend er der ”Jagt og Vildt”. Vi kommer at fotografere arrangementet.

Hvad laver de andre fotoklubber.

· Palle fortalte om Ølstykke fotoklub. http://oelstykke-fotoklub.dk/

· Hans Blensø har undersøgt og fortalte om Lyngby fotoklub http://lyngbyfotoklub.dk/, og Halsnæs fotoklub http://hfkfoto.dk/.

· Rune havde undersøgt Fotoklubben Kronborg, http://www.fotoklubbenkronborg.dk/.

· Claus fortalte om Albertslund fotoklub. http://www.albertslundfotoklub.dk/.

· Du kan se PowerPoint præsentationer mm i Dropbox.

Næste møde

· Hans Blensø fortæller om RNFoto, hvad kan vi bruge dem til og hvordan?

· Forventninger til klublivet.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 28. marts 2019

11 deltagere

Information

· Aftale med Halsnæs er på plads. Vi mødes den 6. juni. Hver klub møder op med 31 billeder. Vi skal oploade billeder for gennemgang den 2. maj. Den 23. maj skal vi se på de printede billeder og eventuelt påpege forbedringer.

Månedens billede

· Der var 15 billeder i konkurrencen. Tillykke Claus med 1. og 3. plads. Tillykke Palle med 2. plads.

· Temaet for juni Månedens billede er: ”Friluftsaftenshygge”.

Udstilling Q4

· Tema: ”Bybilleder i Europa i sort/hvidt, (ikke turistbilleder)”.

Kunstdage kommende weekend.

· Opgaverne fordeltes mellem medlemmerne.

Vi afsluttede aftenen med at se billederne fra søndagens fototur til Kagerup savværk.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 21. marts 2019

9 deltagere.

Information

· 29.-31. marts er der Hillerød Kunst Dage. Vi skal fordele opgave mellem os. Du kan sende en mail til Claus med de steder Du ønsker at fotografere. Næste møde skal vi have fordelingen mellem os på plads.

Portrætfotografering

· Vi blev fotograferet af Hans Bo og billederne skal bruges til nye ID -kort.

Udstillingen

· Vi tog ned alle billeder. Den gamle skinne skal skiftes ud med en ny. Væggen bliver malet. Vi besluttede at ”Månedens Billede” ikke skal ophænges i udstillingen, men vises kun på Hjemmesiden. Temaet for Q3 udstillingen er ”Stilleben”. Næste gang skal vi beslutte temaet for udstilling Q4.

At arbejde med lag.

· Rune viste hvordan man kan anvende og arbejde med lag i Elements.

Portrætretouchering

· Palle viste nogle portrætter og fortalte om de forbedringer han har lavet.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 14. marts 2019

12 deltagere.

Information

· Næste møde skal vi portrætfotograferes og billederne skal anvendes til det nye ID kort.

Billede behandling i RAW og Photoshop Elements.

· Palle gennemgik hvordan han forbedrer portrætbilleder med RAW konverter og Photoshop Elements. I forbindelse med dette ønskedes at vi en aften ser på hvordan man kan benytte lag i Elements.

Efter Palles foredrag hyggesnakkede vi og fik kaffe og kager.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 7. marts 2019

13 deltagere.

Information

· Hans og Anders har talt med FrederiksborgCentret om vores udstilling. FrC ønsker at vores billeder ikke skal hænge så tæt. Vægpladsen udvides med væggen til venstre om døren. Vi skal have nye skinner og billederne skal hænge i en række. Vi vil få plads med 16 -17 billeder. Yderligere skal vi lave om hvor ”månedens Billede” hænger og benytte denne smalle væg kun til information om klubben.

FrC ønsker at bruge nogle af vores billeder fra FrC arrangementer at hænge op og skifte disse en gang om året. Claus laver et album ”Billeder fra FrederiksborgCentret til ophængning”. Du kan finde albummet under ”forslag.prisme82,net”.

Smagsdommerne

· Hans Blensø og Rune kommenterede de 5 billeder der var blevet oploadede. De øvrige kommenterede også billederne.

Belysning af billeder.

· Vi kiggede på billeder fra seneste fototur ”Lysfest i København” og diskuterede belysningen af billederne.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 28. februar 2019

12 deltagere.

Velkommen Brian.

Vedtægter

· Vedtægter af den 1. februar 2019 blev vedtaget.

ID

· Claus har aftalt med FrederiksborgCentret at lave nye IDer til medlemmerne.

Månedens Billede

· Der var 19 billeder i konkurrencen. Tillykke Hans Blensø med 1 plads, Hans Bo med 2. plads og Hans-Henrik med 3. plads.

Q1 udstillingen.

· Vi gennemgik de billeder der er oploadede. Man kan oploade senest mandag den 4. marts.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 21. februar 2019

10 deltagere.

Smagsdommerne.

· Hans Bo bedømte de oploadede billeder og vi andre kommenterede.

Lightroom.

· Hans Bo fortalte og viste os hvordan man redigerer billeder med Lightroom.

Ref.: Rune

Klubmøde torsdag den 14. februar 2019

12 deltagere.

Foredrag ved Josephine Ernst.

Vi fik at høre et spændende foredrag. Josephine fortalte om sin baggrund som scenograf, postbud og nu billedkunstner. Josephine havde mange billeder med sig både i stor størrelse og små billeder. Josephine bruger en teknik med at lægge sammen to eller flere billeder sammen.

Som hun selv har skrevet: ”Mine billeder indeholder to sider. Det er både et billede af noget og et billede på noget.”

Se Josephines billeder på hendes hjemmeside www.bkf.dk/josephine-ernst .

Ref.:Rune

Klubmøde torsdag den 7. februar 2019

12 deltagere.

Smagsdommerne

· Jytte og Anders kommenterede de 10 billeder der var oploadede. Vi andre kom også med kommentarer.

Redigering af portrætter

· Palle skulle fortælle om portrætter, men tiden var så knap at ”Redigering af portrætter” flyttes til en anden gang. I stedet viste Rune nogle billeder fra hård blæst over Gudhjem og billeder fra foto turen ”Den blå time”.

Ref.: Rune

Klubmøde onsdag den 30. januar 2019

10 medlemmer og 10 elever fra Grundtvigs Højskole.

Vi havde besøg af elever fra Grundtvigs Højskole. På programmet havde vi ”Månedens billede” med temaet: ”Uhygge/utryghed” – Billedet skulle formidle en følelse af utryghed/uhygge.

Der var 16 billeder at vurdere og rangordne.

Denne aften gjorde vi vurderingen og afstemningen lidt anderledes end vi plejer at gøre. Vi begyndte med at eleverne kommenterede billederne et efter et. Der var mange gode kommentarer bland andet om billederne formidlede ”uhygge/utryghed”, billedekomposition, teknik mm.

Efter gennemgang af billederne tog vi en kaffe/te pause.

Afstemningen gjordes dels af eleverne dels af fotoklubbens medlemmer. Vi havde besluttet at klubbens afstemning var gældende for ”Månedens billede”.

Resultatet blev at 2 af de 3 første plads billeder havde både eleverne og klubbens medlemmer stemt for. Det billede der kom på 1. plads havde eleverne stemt som 2. plads og det billede der kom på 3. plads havde eleverne også på 3. plads.

Claus takkede eleverne for aktivt deltagelse og mange fine kommentarer. Palle delte en lille gave ud til eleverne.

Månedens billede.

Tillykke Rune med 1. plads, Jens Ole på 2. plads og Arne på 3. plads.

Ref.: Rune

Klubmøde 24. januar 2019

9 deltagere

Digicup hos Jernbanernes Fotoklub

· I tirsdags var vi til Digicup. Det var som sædvanligt et godt arrangement. Vi kunne bare konstatere at vi ikke blev placeret bland de 6 pladser.

Aktiviteter

· Vi opdaterede Kalenderen med flere aktiviteter.

Logo

· Vi besluttede at vores nye logo skal være . Claus vil give logoet en sluttelig finish.

Fotostart

· Claus anvender Fotostart. Man kan oploade billeder og få kommentarer. Det er gratis. Man skal være aktiv og kommentere andres billeder for at være med. Se fotostart.dk

Ref.: Rune

Klubmøde 17. januar 2019

10 deltagere

Dommere

· Halsnæs fotoklub har spurgt om vi kan stille en dommer op til deres interne konkurrence. Claus tager opgaven og Hans B. hjælper Claus med at sortere de mange billeder.

Logo

· Hans-Carl har lavet nogle forslag som vi diskuterede. Hans-Carl fortsætter med at finjustere et af forslagene.

Smagsdommerne

· Smagsdommerne kommenterede de 11 billeder der var blevet oploadede.

Ref.: Rune

Klubmøde 10. januar 2019

10 deltagere

Digital CUP den 22. januar 2019 kl. 19:00 Fællesspisning starter kl. 17:45.

· Vi gennemså og kommenterede de 34 billeder der var oploadede. Claus kommer at sende billederne den 15/1 til Jernbanernes Fotoklub.

Udstillinger

· Vi diskuterede regler for udstillinger. Skal de, der oploader billeder til en udstilling, have mindst et billede med på udstillingen? Efter en tids diskussion var vi enige i, at kuratorerne skal være frit stillet til at vælge de billeder, der skal med på udstillingen. Kuratorerne ophænger billederne og fortæller lidt om valget. Vi var enige i at der skal være en streng tidsplan fra, at oploade billeder – kuratorernes arbejde – bestilling af billeder, således at det ikke sker i sidste øjeblik.

Ref.: Rune

Klubmøde 3. januar 2019- Generalforsamling

Vi deltog 14 til Generalforsamlingen: Tommy, Hans B, Anders, Hans-Carl, Palle, Dorte, Hans Henrik, Jens Ole, Jytte, Hans Bo, Kurt, John og Claus

Inden generalforsamlingen startede, fortalte Claus, at Jørgen Vinther vælger at stoppe i klubben. Der blev læst en tekst op fra Jørgen hvor han takkede for samværet. Så startede generalforsamlingen.

REFERAT

1.

Valg af dirigent: Hans Blendsø

Valg af referent: Anders J

2.

Formandens beretning. Claus fremlagde sin beretning (se særskilt bilag).

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

3.

Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab (se særskilt regnskab)

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Der blev fastlagt faste terminer for betaling af kontingent:

1. halvår: inden 1. marts

2. halvår: inden 1. oktober

4.

Fastsættelse af kontingent

Beslutning: 300 kr per halvår (uændret)

5.

Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet ét forslag (primo 2018, offentliggjort på Prisme82), vedrørende ændring af § 7, Medlemskab.

Ændringen vedrører tilpasning af vedtægterne til EUs persondataforordning.

Ændringen blev vedtaget i enighed og teksten skal inkluderes i en revideret version af vedtægterne.

6.

Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.

Claus var på valg som formand og blev genvalgt uden modkandidater.

Hans Blendsø og Rune Eieroff var på valg som bestyrelsesmedlemmer og blev genvalgt uden modkandidater.

Palle Smith-Petersen blev genvalgt som revisor.

Der blev ikke valgt suppleanter til bestyrelsen.

7. Eventuelt

Generalforsamlingen takkede formanden for sit store og gode arbejde i det forløbne år.

2019-01-03/Anders Johansen


Efter generalforsamlingen var slut, havde vi nogle diskussion omkring kvartalsudstillinger, Fototure samt nyt logo. Vi blev i kort punktform foreløbig enig om følgende:

· Første kvartalsudstilling ophænges 21. marts med frit tema.

· Anden kvartalsudstilling ophænges 13. juni med tema ”Hillerød er andet end Frederiksborg Slot”.

· Vi blev enig om at fastholde nuværende frekvens med fototure hver sidste søndag i måneden. Hans-Carl tilbød at stå for første fototur. Hvor den går hen, tilgår snarest.

· Vi så på de logo forslag som var lagt op på dropbox og fik inspiration fra klubben til forbedringspotentialer. Vi blev derfor enig om at tage emnet op igen, efter nye forslag er udarbejdet. Dette lægges i kalenderen som diskussionsemne 24. januar efter månedens billede.

Der opstod under vores diskussioner en situation, som gjorde, at to medlemmer udvandrede med melding om, at vi kunne betragte dem som udmeldt af Prisme82. Klubbens medlemstal er dermed nu reduceret til 15(-16), lidt usikkert.

Bilag 1, formandens beretning:

Vi gik ud af 2017 med et medlemstal på 19 og i 2018 sluttede vi med et medlemstal på 18-19, trods en del udskiftning og desværre også, at vi mistede Erling. Vores 2 ungdomsfotografer blev desværre heller ikke.

De nye medlemmer som kom til i 2018 er Henrik, Finn, John og Svend.

I 2018 har vi også haft fart på i klubben. Der har været en del aktiviteter.

Vi har ikke haft ikke planmæssige aflysninger af møder, men der har været fototure som glippede, enten grundet vejr eller simpelt hen fordi den weekend blot ikke passede.

Der har til den overvejende del af vores møder, været et fint planlagt program. Vi har brugt mere tid på at tale om billeder i 2018 end årene før. Bl.a. Tiltaget smagsdommerne, som vi stadig er glade for og som er planlagt et godt stykke ind i 2019. Der har været en rimelig interesse for at deltage og komme med indlæg fra alle medlemmer.

Vi har holdt fast i vores månedens billede konkurrence, som har været afviklet planmæssigt.

Vores normalt 4 kvartalsudstillinger blev i 2018 reduceret til 3, hvoraf en blev hængt op med et nyt system, med træplader og ståltråd. Den havde vi også med på biblioteket til kulturnatten.

Vi har leveret billeder til de messer, som FrederiksborgCentret har bedt om, og de har rost klubben meget for hvor hurtigt vi nu er klar med billederne efter messen er afsluttet.

Igen i år, har vi været meget rundt i centerets mange lokaler, når der skulle holdes klubmøde.

Vi savner en mulighed for at være lidt mere fast et sted.

Der har været lidt flere tekniske udfordringer med projektorer og manglende kabler end i 2017, men det har ikke gået ud over møderne i noget større omfang.

Vi har søgt at holde dampen oppe mht. Fototure, men er ikke kommet i nærheden antalsmæssigt af det vi nåede i 2017, hvor vi havde ikke mindre end 9 fototure. I 2018 har vi været på følgende ture:

· 25. februar var vi på tur til Den Blå Planet.

· 8. april var vi i Roskilde, både i havnen, domkirken og rundt i byen.

· 30. september var vi på fototur i den blå time i Dyrehaven.

· 28. oktober var vi i Hillerød Slotshave for at fotografere efterårets farver.

· 16. december var nogle få stykker på fototur til Frederikssund.

Konkurrencer:

· 22. januar var vi deltagende ved Digicup ved Jernbanernes Fotoklub på Valby Station.

· 12. marts vandt vi over Halsnæs på deres hjemmebane, i et ellers Close Race, men der endte med at være overskud af øller i vores kasse 😊

· Anders, Dorte, Jytte og Claus deltog i digital 2018, ved RNFoto, men kom ikke med blandt de antagne billeder. Anders overværede bedømmelsen.

Andre aktiviteter ud af huset.

· Vi har deltaget med 2 medlemmer til børnefotografering hos Mødrehjælpen i butikken på torvet.

· Vi har deltaget med 4 medlemmer til børnefotografering på biblioteket

Med de ord vil jeg afslutte med igen at ønske godt nytår til alle klubmedlemmer.

Bilag 2 Regnskab.


Referat 2018

Prisme82: Klubmøde 20. december 2018.

Vi var 12 fremmødte.

Månedens Billede

· Tillykke Palle med 1. plads, Hans-Carl med 2. plads og Hans Blendsø med 3. plads. Der var 18 billeder at vurdere. Tema: "Bevægelse på station".

Dette var det sidste møde for i år og efter ”Månedens Billede” var der kaffe, kager og hyggesnak.

Prisme82: Klubmøde 13. december 2018.

Vi var 12 fremmødte.

Digital CUP

· Claus påmindede om Digital CUP den22. januar 2019 kl. 19. Fælles spisning kl. 17:45. Se e-mail fra Claus den 8. december.

Smagsdommerne

· Hans Carl og Claus bedømte de 7 billeder der er blevet oploadet.

Portræt fotografering

· Claus viste billeder fra portrætfotograferingen den 11. oktober. Vi var enige i at der var for mange fotografer og det blev et stresset miljø. For at kunne få mere ud af en sådan fotoaften bør vi have kun en opsætning med lys, og et kamera der er koblet til en skærm/Pc, så alle kan følge med hvad der sker, når man ændrer lyssætningen mm. Vi var enige i at have 2 portrætaftner, en i løbet af foråret og en lige før Kulturnatten.

Fototur Frederikssund den 16. december.

· Vi mødes ved Frederikssund station kl. 15.

Ref.: Rune

Prisme82: Klubmøde 6. december 2018.

Vi var 12 fremmødte.

Udstillingen

· Vi skiftede kvartalsudstillingen. Temaet er ”Mennesker og arkitektur”.

· Skal billederne kompletteres med fotografens navn? Vi diskuterede dette og det kan være forstyrrende idet at betragteren kigger på navne i stedet for på billederne. Før havde vi en etiket med navn der sat fastklemt ved rammen. En anden idé er at få navnet trykt på billedet, men det kan være vanskeligt at få navnet på ret afstand fra rammen. En tredje idé er at på den seddel med udstillingens tema mm. have et lille billede af fotografens billede plus fotografens navn.

Hjemmesiden

· Der var ønske om at man kan se udstillingsbillederne via hjemmesiden. Rune ser på dette og kommer med et forslag.

· Hvis der er andre ting vedr. hjemmesiden er man velkommen at sende forslag mm. til Rune.

Ref.: Rune

Prisme82: Klubmøde 29. november 2018.

Vi var 12 fremmødte.

Månedens Billede

· Tillykke Dorte med 1. plads, Jytte med 2. plads og Jens Ole med 3. plads. Der var 22 billeder at vurdere.

Smagsdommerne bedømmer

· John og Claus bedømte de 10 billeder der er blevet oploadet. Vi andre kommenterede.

Lysåbninger/huller i vores passepartouts.

· Efter en diskussion besluttede vi at til vores udstilling skal vi bruge følgende bredde/højde forhold: 3:2, 4:3 og 1:1. Passepartouten skal være sort. Hvis man vil lave et panoramabillede må man selv skære en passepartout.

Ref.: Rune

Prisme82: Klubmøde 22. november 2018.

Vi var 10 fremmødte.

Lysåbninger/huller i vores passepartouts.

· Vi diskuterede det format/ formater vi skal have til vores udstilling. Anders laver et oplæg til behandling.

Udstillingsbillederne.

· Vi kiggede og kommenterede billederne til udstillingen.

Ref.: Rune

Prisme82: Klubmøde 8. november 2018.

Vi var 13 fremmødte.

Information

· Claus har været i kontakt med Hillerød Hospital og spurgt om Hospitalet er interesseret i at have en ”Oplevelsevæg” med klubbens billeder.

· Næste torsdag er der Deadline for uploadning af billeder til kvartalsudstillingen. Det stilledes et spørgsmål om hvordan man kan identificere fotografen til et billede. Der to mulighed er, enten tilføjer man sin signatur i fil navnet eller kan man i galleriet skrive sit navn under Information pr billede.

Smagsdommerne

· Tommy og Jørgen bedømte 10 billeder.

Hvidbalance

· Claus viste og fortalte om ”Teori og praksis og hvad vi kan justere på”. På grund af tidsmangel fortsættes den anden del: ”Hvordan kan vi opnå, det vi ønsker med farvesætning i vores billede” næste møde.

Ref.: Rune

Prisme82: Klubmøde 1. november 2018.

Vi var 14 fremmødte.

Vi havde besøg af Emilie Kofoed som er bysociolog og fotograf med særlig interesse for sammenhængen mellem mennesker og arkitektur. Hun gennemførte et glimrende foredrag omkring emnet, som i første halvdel fortalte en masse gererel viden om emnet samt om hendes erfaringer med at fotografere, herunder med anbefalinger om fremgangsmåde og udstyr. Efter en kort kaffepause fortsatte hun med bedømmelse og fremhævelse af en del af de billeder, som ligger klar til udstillingen om samme emne. Det var meget interessant.

Der er flere medlemmer som efterfølgende har udtrykt ønske om, at klubben investerer penge i en ny projektor, da vores gamle ikke helt opfyldte forventningerne ved dagens foredrag. Derfor må vi se på en løsning af det problem.

Ref.: Claus

Prisme82: Klubmøde 25. oktober 2018.

Vi var 11 fremmødte.

Generelt:

HB har lokaler på plads for 2019. Endvidere sender han ændring til næste møde til Rune.

Jytte har fået en foredragsholder til 24 januar næste år. Der rundsendes invitation til fernisering hos foredragsholder i løbet af weekenden.

Min kone har fået spredning af sin kræft, så mit fremmøde kan være mindre en periode. Jeg vil forsøge at huske at melde afbud og arrangere at en anden tager ansvar for mødet, men det kan ske at noget uforudset sker pludseligt, hvor afbud ikke er højeste prioriter. Så er klubben forberedt.

Vi har fået ros af FrederiksborgCentret for vores hurtighed og omfang ved fotografering til messer.

Hans Henrik var eneste smagsdommer. Han gennemgik billederne. Mødet kommenterede. HB huskede os på ikke at gøre det til en teknisk diskussion, men mere blot at fortælle, hvad vi oplever, når vi ser billedet.

Kaffetid

Stadig med kaffe i kopperne gjorde vi klar til månedens billede. Der var 16 deltagende billeder. Anders fik 1. Pladsen med et smukt billede af en form for havfrue, hvor en hånd hev lidt i finnen. Hans Bo fik 2. Pladsen med et billede af springvandet på FrB slot med spiret i baggrunden. Claus fik 3 pladsen med en lysskulptur, hvor Thorvaldsens museum var badet i flotte farver og en blå vifte af projektørlys sad som en krone fra taget.

Ref.: Claus

Prisme82: Klubmøde 4. oktober 2018.

10 deltagere.

Information

· Hans påmindede at FBC ønsker at vi fotograferer ”Den Nordsjællandske Samlerdag” den 21. oktober.

Besøg fra Grundtvigs Højskole.

· Vi får besøg af Joachim Adrian og hans elever den sidste onsdag i januar måned.

Besøg af Emilie Kofoed.

· Hans har aftalt med Emilie at hun besøger os torsdag den 1. november. Hun holder dels et foredrag og kommenterer derefter på nogle af de billeder, der ligger i vores arbejdsgalleri til udstillingen ”Mennesker og arkitektur” Emilies hjemme side er: emiliekoefoed.dk/

Udstilling ”Produktfoto”

· Flyttes til efter nytår.

Fatamorgana kursus

· Anders fortalte om sine oplevelser fra Fatamorgana kurset og viste billeder.

Portræt

· Palle fortalte om portrætfotografering, billedebehandling ved portrætter og viste billeder.

Billedevisning

· Hans-Henrik viste billeder fra Rudolph Tegners Museum.

Ref.: Rune

Prisme82: Klubmøde 27. september 2018.

10 deltagere.

Smagsdommerne

· Claus spurgte om vi skal fortsætte med smagsdommerne. Alle var enige i at fortsætte. Dorte og Palle er smagsdommere den 11. oktober og vi skal oploade billeder til næste torsdag den 4. oktober. Claus opretter et album i galleri.prisme82.

Efterårsferie

· Vi afholder ikke klubmøde i uge 42.

Kommende program

· Hans Blendsø foreslog at vi kontakter nogle foredragsholder, f.eks. Emilie Koefoed om ”At fotografere arkitektur”, Henrik Wessman om ”At arbejde med fotografiske projekter”, m.fl. Hans kontakter Emilie Koefoed.

· Forslag: Emne om farve (Adobe RGB, sRGB, m.fl.), Hvid balance mm.

· Kamerateknik, Billede behandling, Lyssætning, Ansigtsfarve.

· Portrætter: Palle viser hvordan han behandler sine portrætbilleder.

Belysnings-sæt til klubben

· Vi skal måske indkøbe et belysnings-sæt til klubben. Hans Bo har et som vi skal studere.

Månedens Billede Tema: ”Lyd”.

· Tillykke Dorte med 1. plads, Jens Ole med 2. plads og Palle med 3. plads. Tema december: ”Bevægelse på station”.

Billedevisning

· Finn viste nogle af sine billeder.

Ref.: Rune

Prisme82: Klubmøde 13. september 2018.

9 deltagere.

Finn og Sven besøgte os og bliver eventuelt medlemmer.

Lightroom

· Henrik Bo viste hvordan man kan organisere sine billeder med hjælp af Lightroom. Henrik viste os også hvordan man enkelt kan redigere flere billeder i et moment.

Andre programmer

· Claus fortalte lidt om gratis programmer som FastStone, GIMP, AcdSee samt Capture One der ikke er gratis.

Næste gang

· Kulturnat: På torsdag skal vi flytte udstillingen fra FrederiksborgCentret til Biblioteket. Vi mødes i klubben.

· Horse Show: Fordeling af fotoopgaver.

· Blå time: Beslutte hvor vi skal fotografere den30. september.

Billedevisning

· Claus viste nogle feriebilleder og billeder fra lørdagens børnefotografering.

· Hans Bo viste også nogle billeder.

Ref.: Rune

Prisme82: Klubmøde 6. september 2018.

10 medlemmer deltog.

Vi udskiftede kvartalsudstillingen.

Månedsbillede den 27/9

· Vi skal forsøge at få Maria Fonfara at komme og bedømme vores billeder.

Udstillinger

· World Press Photo 2018. På World Press Photo-udstillingen i Politikens Hus kan man fra 21. september til 18. oktober opleve nogle af verdens allerbedste pressefotografier. Vi skal måske møde op en torsdag og se på udstillingen.

· Landskrona Foto Festival den 14-23/9. I år udstiller mere end 120 fotografer i ca. 20 udstillinger.

Kommende møder

· Næste gang vil Hans Bo fortælle om Lightroom og billede organisering.

· Den 20/9 Vises billeder fra Mødrehjælpen. Dorte og Jytte vil vise Street-billeder.

Ref.: Rune

Prisme82: Klubmøde 30. august 2018.

13 medlemmer deltog.

Erling Aaskilde der har været aktiv i vores klub i mange år er afgået ved døden den 21. august.

Vi kommer at savne Erlings gode humør og engagement.

Vi holdt et minuts stilhed for Erling. Æret være hans minde.

John var på besøg. Han har fotograferet i mange år og kender Prisme82 fra ”gamle” dage. Nu har John begyndt med digital fotografering. John kan eventuelt blive et nyt medlem.

Information

· Eva har meldt sig ud af fotoklubben.

· Trine fortalte at hun har meget at gøre med sin sport så Trine melde sig ud af fotoklubben.

· Julie har meldt sig ud af fotoklubben.

Månedens billede. Tema: Dit bedste sommer billede.

· Tillykke Jens Ole med 1. plads, Dorte med 2. plads og Hans Bo med 3. plads. Der var 19 billeder at vælge mellem.

· November månedens tema: ”Træ”.

Fotografering i mødrehjælpen lørdag den 8. september kl. 10-14.

· Hans Bo spurgte hvor mange vil deltage. 2-3 kommer at deltage.

Udstillingen

· De 30 billeder er udvalgt og bestilt.

Photostitch

· Claus viste os hvad man kan anvende photostitch til. Der er gratis og udmærket software til at downloade fra internettet. Så længe motivet er meget stationært, vil PhotoStitch være det, som kan redde dig, når du ikke lige fik din vidvinkel med på turen og du står lige foran en stor bygning og ikke kan få den med på billedet i et hug. Men du kan også bruge en fx 85 mm til fantastiske landskabsbilleder.

Ref.: Rune

Prisme82: Klubmøde 21. juni 2018.

9 medlemmer deltog.

Månedens Billede, tema: ”Skygger”.

Tillykke Hans med 1. og 2. plads og Jytte med 3. plads.

Vi afsluttede forårssæsonen med ca. 1 times hyggeligt samvær.

Ref.: Rune

Prisme82: Klubmøde 14. juni 2018.

8 medlemmer deltog.

Information

Rune har i dag besøgt Erling på Hillerød Sygehus. Erling blev indlagt i mandags, men er på godt humør. Erling skal have ilt hele tiden og går rundt med en iltflaske. Muligvis kan han komme hjem på lørdag. Erling bad mig overbringe en hilsen til alle.

Kvartalsudstilling

Kuratorerne kan ikke nå at blive færdige med udvælgelse af billeder samt kombinere disse til, som temaet er, ”Gennemgående Linjer”. Vi må erkende at opgaven er stor og kompliceret. Der er over hundrede billeder at vælge mellem.

Derfor besluttede de fremmødte at nuværende billeder, der er udstillet i FrederiksborgCentret bliver hængende over sommeren og kuratorerne får mere tid at blive færdig til Kulturnat den 21. september. Derefter kommer udstillingen i FrederiksborgCentret udskiftes med billederne fra Kulturnat.

Anders kommer at hjælpe med at ordne billederne til ret format, A3.

Billederamme

Anders havde taget med en elektronisk billederamme i relativ stor størrelse.

Fototur til Hven den 17. juni er aflyst.

Ref.: Rune

Prisme82: Klubmøde 3. maj 2018 Klubmøde.

10 medlemmer deltog.

Claus informerede, at nu var Rune mere frisk og kommer nok snart tilbage. Erling er stadig ramt og det viser sig desværre, at den kræft som han i forvejen er ramt af, har spredt sig. Vi håber Erling hurtig må blive rask og også vende tilbage til klubmøderne.

Derefter gik Anders i gang over emnet ”se på materialet til vores resterende kvartalsudstillinger”.

Vi havde en god og lang debat omkring billederne som var loaded op. Herunder om de var gode og i hvilken grad de holdt sig inden for emnerne. Der var ikke helt enighed, men meninger blev nok flyttet lidt, så vi var mere enige da vi gik end før seancen startede. Hele seancen siger meget om hvad den enkelte synes er vigtig i forhold til en udstilling. Vi kunne dog enes om, at dem som har ansvar for respektive udstillinger i sidste ende er dem som vælger billeder ud.

Vi aftalte at Claus ville kontrollere målene af de plader som Jørgen Vinther har lavet i forhold til de print vi får fra Pixum, så vi kan planlægge montagen.

Ref.: Claus

Prisme82: Klubmøde 26. april 2018 Klubmøde.

11 medlemmer deltog.

Claus informerede om Rune og Erling, som desværre stadig er for sløje til at møde op. Vi hilser dem med ønsket om god bedring.

Vi gik derefter direkte til månedens billede konkurrence. Temaet var Fyrtårne.

Trods tidligere udmeldinger om at emnet var lidt svært, var medlemmerne godt nok gået til opgaven. Der lå ikke mindre en 23 flotte billeder på bordet.

Den første afstemningsrunde udpegede klart nr. 1 og 2, som lå meget tæt.

Resten af billederne havde fra 0-2 stemmer. Vi besluttede derfor at lade alle de resterende billeder være med igen i 2. runde. Det flyttede faktisk på nogle placeringer, så det må vi overveje en anden gang igen.

3. pladsen blev fundet og vi gik til billedgennemgangen.

Dorte kom på 3-pladsen med et billede af Kronborgs fyrtårn. Trine kom på 2. pladsen med et flot tågebillede af et fyrtårn og Claus kom på 1. pladsen med et aftenbillede af de to fyrtårne ved Knudshoved ved Storebæltsbroen.

Så drak vi kaffe og Anders tog over og talte om arkiveringsfunktioner i Lightroom. Alle kunne forholde sig til det fortalte, uanset hvilket system man har. Vi blev enig om, at emnet ikke var færdigt, så vi tager det op igen inden længe.

Ref. Claus

Prisme82: Klubmøde 19. april 2018 Klubmøde.

10 medlemmer deltog

Vi startede med lidt generel info fra Claus. Claus skulle hilse fra både Erling og Rune. Erling har det for tiden ikke så godt men hilser alle mange gange. Rune er stadig ikke frisk efter sin operation, men er ved godt mod og er nu halvvejs mod den 8 ugers periode, som hospitalet havde estimeret skulle gå, før han rigtigt føler sig bedre. Rune sender også sine hilsener.

Der var en lille bunke billeder fra øldagene, som FrbC var meget glade for. FrbC spørger til hvor de kan hente billeder fra ombygningen og alle opfordres til at tage nogle billeder, nu hvor om/til-bygningen er begyndt at tage fart, efter vinterens vand og frost.

Så havde vi smagsdommerne, hvor Hans Carl og Jytte havde nogle gode og også morsomme betragtninger omkring de deltagende billeder. Vi havde en rigtig god snak om de blot 7 billeder som var med.

Så drak vi kaffe.

Efter kaffen så vi på de billeder som gav point hos Halsnæs. Vi talte en del om, hvad der gjorde et billede blev valgt og nåede frem til, at billedet skal være enkelt og skarpt i sin præsentation af en historie eller et emne, eller blot være humoristisk. Billeder hvor der er for mange informationer, gør at budskabet som autor måske vil sælge med billedet kan have en tendens til at forsvinde, hvis der er alt for meget med, som tiltrækker opmærksomhed, men som ikke fører noget til historien. Der er ingen faste regler, men man får alligevel fornemmelsen for, hvad det er en dommer, som er kunstinteresseret og vidende, men ikke nødvendigvis fotograf, kan lide. Vi var også enige om, at der er fotografer som også er dommerer, som kan få nogle lidt stive holdninger til hvad som er godt og skidt, uden at se helt åbent på motivet.

Vi sluttede efterhånden vanen tro, lidt over normal lukketid, efter en god og lærende snak.

Ref.: Claus

Prisme82: Konkurrence mod Halsnæs fotoklub i Fr.Værk. 12. april 2018

10 medlemmer deltog

Vi mødtes 18:45 på parkeringspladsen og efter en gimik, hvor vi alle gav hinanden hånden, som gav smil og grin, fik vi os fordelt på 2 biler og kørte mod Frederiksværk. Det gik meget let med at finde klubhuset ved Halsnæs Fotoklub.

Vi blev hjerteligt modtaget, der var kage og kaffe og masser af god snak om billeder, klublokaler, printere mv.

Dommeren var fra Allerød og til dagligt skolelærer med kunst som et af hendes fag.

Claus og Peer gik ud bagi og blandede billederne, så det passede at der hver gang kom et fra hver klub op mod hverandre, men uden dommeren kunne gætte, om det højre eller venstre kom fra en bestemt klub.

Dommeren gjorde det godt, og det endte med at vi, efter en nervepirrende kamp til stregen, vandt med 16-14 over Halsnæs.


Der var mange sjove kommentarer fra dommeren, som at et billede lugtede af urin til at Hans Bo måtte have gemt en fugl bagved fuglen i sit fulgebillede, og blurred den helt ud. (idet baggrunden var i stort set samme nuancer som den portrætterede fugl.) Det var også et flot fuglebillede. Det var dog rart at hun ikke var fotograf, så man fik mere viden om, hvordan billeder modtages hos almindelige kunstinteresserede uden særlig preference for fotografier.

Efter konkurrencen blev vi i Halsnæs klubhus næsten en time endnu, til hyggeligt samvær og drog så hjemad med hele to kasser øl, og smil fra øre til øre. Fed stemning i bilen hjemad.


Ref.: Claus

Prisme82: Klubmøde 5. april 2018 Klubmøde.

14 medlemmer deltog

Vi lagde ud med at vælge de printede billeder ud, som skulle med til Halsnæs. Det gik efter en særdeles hurtig fremgangsmåde, hvor hvert medlem valgte et billede ad gangen, som ikke var ens eget, men som medlemmet syntes burde deltage i konkurrencen. Ialt 10 minutter brugte vi på det. Der var nogle som syntes det gik lidt for hurtigt, og det er også muligt at det gjorde det, men spørgsmålet er hele tiden, hvordan vi kunne komme frem til et endnu mere kvalificeret resultat på anden vis. Men vi kunne selvfølgelig have drøftet det mere og lavet afstemning a la månedens billede. Det gik nu meget godt og de fleste var tilfreds med processen.

Derefter skulle Alex Steinbach fra Fotohistorisk Museum fortælle som museet og gamle apparater. Alex fortalte om museet, så alle var helt klar over hvor meget det at være samler, og det at få mulighed for at vise sin samling frem, betød for Alex. Vi fik også indblik i hans mange ægteskaber, for det har nok kostet noget på konekontoen, når en bolig blev helt fyldt op til randen med fotografi apparater og andre foto remedier.

Det var klart at Alex vidste meget om fotografiapparater, men vi syntes alligevel, at vi savnede mere snak om disse og måske lidt mindre om selve det at samle kameraer sammen og gøre gode handler via diverse kanaler. Alex havde en spændende samling kameraer og andre fotografi relaterede remedier, ting og sager med.

Vi sluttede til normal tid og fik hjulpet Alex ud til sin bil igen, med alle hans ting i kasser.

Prisme82: 29. marts 2018 Intet Klubmøde grundet påske.

Prisme82: Klubmøde 22. marts 2018 Klubmøde.

11 medlemmer deltog

Der var denne aften 3 hovedpunkter på dagsordenen. Vi skulle afholde månedens billede konkurrence, vi skulle høre smagsdommerne og nogle skulle skære passepartout.

Temaet for månedens billede var ”Omvendt”. Der var 13 deltagende billeder og løsningen af opgaven var varierende, fra at se den forkerte vej ind i et kamera, at vise et motiv på hovedet, at vise en spejling, at noget vendte på hovedet eller et negativ.


Vinderen blev Dorte med et motiv af en buket tulipaner, som var vendt med hovederne nedad i en glasvase. Billedet var fint gennemført og belyst og man fik følelsen af, at noget ikke var gået som ønsket, så nu skulle de blomster i vasen den forkerte vej.

Nr 2 blev Hans Carl med et motiv i stærke farver af en glaskuppel fra Berlin (ikke den på Reichtag) men en ved Sony Center. Motivet var i stærke lilla og blå farver og meget dekorativt.

Nr 3 blev Jytte med en billede af optimistjoller i en jolle reol, som jo alle for vintern lå med bunden opad. Det sjove ved billedet var blandt andet de mange navne som stod skrevet bag på disse joller. Farverne var fine og naturlige, med hvide skrog og en træreol som var noget algebelagt, så i brune og grønne nuancer.

Efter månedens billede fik vi en tår kaffe.

Så var der smalltalk medens Hans Bo, Dorte og Jytte fik skåret sig nogle passepartout.

Derefter fik Hans Blensø og Dorte ordet som smagsdommere, hvor de gennemgik de 5 billeder som var uploaded. Det var interessant at høre hvad de havde fået ud af billederne. Der blev en god snak om hvert billede idet resten af mødet efter hver billedegennemgang fik mulighed for at kommentere.

Ref.: CSM

Prisme82: Klubmøde 15. marts 2018 Klubmøde.

13 medlemmer deltog

Claus lagde ud med generel info og takkede blandt andet for den fine leverance af gode billeder fra kunstdagene til FrbCenteret.

Derefter gennemgik og fortolkede Hans Blensø sine 6 billeder fra fotodommer kursus. Derefter gik billederne på omgang og vi kunne diskutere dem lidt.

Så gik vi til udvælgelsen blandt 81 nye billeder mod Halsnæs. Dette foregik af 2 omgange og vi endte med 37 valgte billeder som skal være printet til mødet lige efter påske, hvor vi ud af disse vælger de 30 som tages med til konkurrencen.

Claus medbringer passepartoutskærer og karton til næste møde.

Ref.: CSM

Prisme82: Klubmøde 8. marts 2018 Klubmøde.

11 medlemmer deltog

Claus lagde ud med lidt generel info.

Derefter planlagde vi vores indsats i forhold til kunstdagene. Der var heldigvis fint bye in fra medlemmerne, så vi fik fordelt fotoopgaverne.

Derefter gennemgik vi 83 billeder som var loaded op til konkurrencen mod Halsnæs. Det brugte vi en del tid på, og resultatet nåede lige over 30 valgte billeder. Vi så billederne igennem igen og derefter blev vi enig om at se efter i gemmerne en gang mere, for at se om vi kunne finde nogle ekstra, som kunne konkurrere med de valgte.

Vi gik (næsten vanen tro) hjem noget over lukketid.

Ref.: CSM

Prisme82: Klubmøde 1. marts 2018 Klubmøde.

11 medlemmer deltog

Vi startede aftenen med lidt generel orientering. Claus fortalte om de kommende udstillinger, hvor Hillerød Kunstdage kommer først, allerede 9-11 marts. Der er lagt en plan ud på dropbox, hvor man gerne må melde sig på, så vi får hele arrangementet dækket med billeder.

Der er lavet en revideret plan for 2018 hvor de væsentligste tilføjelser er 3 yderligere messer som skal dækkes samt emner for kommende månedens billede konkurrencer.

Claus huskede klubben på at vi skal have billeder klar til konkurrencen mod Halsnæs til næste torsdag.

Derefter tog vi kvartalsudstillingen fra efteråret ned og monterede den ny i rammerne. Der er nogle af rammerne som nu er så slidte, at vi trænger til nogle ny, men næste udstilling skal de ikke bruges, for der laver Jørgen nogle træ-baner som vi klistrer billederne op på.

Det blev dog en fin udstilling med det fri emne, meget seværdig.

Vi sluttede aftenen af med en længere snak om et nyt tiltag, Smagsdommerne, som Claus opretter album til. Vi blev enig om at Dorte og Hans Blensø er de første smagsdommere som skal have deres bedømmelser klar til mødet 22. marts. Klubmedlemmerne skal give smagsdommerne mindst en uge til at vurdere billederne, derfor skal billederne være loaded op senest 15. marts. Max 1 billede fra hvert medlem. Album meldes ud inden søndag 4. marts.

Vi sluttede af sent, næsten 10 minutter i 10, men snakken var så god, at ingen opdagede det før.

Ref: CSM

Prisme82: Fototur 25. februar til Den Blå Planet.

Dorte arrengerede og deltog sammen med Jytte, Eva C, Jørgen, Palle og Claus.

Vi startede kl 14 fra Frederiksborg Centerets P-plads. Vi var 5 som skulle følge og Palle ville støde på, når vi var færdig i DBP.

Jørgen og Claus tog første række i bussen og pigerne sad bagved. Snakken gik livligt på vej derind. På planeten gik det helt store nørderi igang. Man så Prismere alle vegne i alle mulige positurer for at få det perfekte skud. Der kom også en masse gode billeder ud af det, som man kan se på fototur.prisme82.net i det album fra DBP.

Efter akvariet mødtes vi udenfor med Palle. Så gik vi en ualmindelig kølig tur til den lille havn lige nord for akvariet og tog nogle billeder. Det var simpelt hen for koldt, så det blev ikke en lang shoot.

Så fandt vi den kineske restaurant som Claus havde fundet på nettet og vi var enig om, at kinesisk mad kan være rigtigt godt, hvis det er den rigtige restaurant. Vi var alle godt tilfredse med maden og nød hinandens selskab med masser af gode samtaler hen over det runde bord.

Palle ville gerne med i bilen hjem, så efter lidt ombygning kravlede Eva ind på 3. række og vi andre fyldte op foran, men alle hævdede at sidde udmærket på vejen hjem, hvor der var rigtig hyggelig busstemning oplevet fra forsædet med sagte samtaler fra rummet bagved.

En rigtig god tur og en super ide at tage til planeten. Tak for den.

Ref.: CSM

Prisme82: Klubmøde 22. februar 2018 Klubmøde.

13 medlemmer deltog

Hovedparten af aftenens program var månedens billede konkurrence. Temaet var 4 fotografier som definerer et rum.

Der var mange gode billeder og det var ikke så let at beslutte sig hvem som skulle have stemmen. Men på trods af vi gik længere om bordet før vi besluttede os, stod det klart, at der var 4 billeder som endte med at skille sig særligt ud.

Claus foreslog om vi skulle stemme om de 4 samlet i stedet for at stemme om 1 og 2 plads mellem de som fik flest stemmer og 3-4 plads om de to andre. Dette fordi de faktisk lå ret tæt med stemmer alle 4. De blev vi enig om og det endte med at. Dorte kom på 1 og 2 pladsen med henholdsvis et billede af et møntvaskeri og dernæst et billede i sarte blå farver af en opgang. Hans Bo kom på 3. pladsen med et billede fra Støberihallen med de røde gelændere rundt om rummet.

Efter Månedens billede viste Claus hvordan programmet InkScape anvendes, fx til det tema som netop var oppe denne måned.

Vi sluttede af stort set til tiden. Kurt, Hans Henrik og Claus blev lidt længere fordi der skulle vælges billeder til kvartalsudstillingen. Tobias og Julie blev også hængende lidt. Tobias fulgte interesseret diskusionerne og Julie så lidt på sin Iphone og fulgte diskussionerne med et halvt øje.

Ref.: CSM

Prisme82: Klubmøde 15. februar 2018 Klubmøde.

11 medlemmer deltog

Vi gennemgik sammen de billeder som var uploaded til Kvartalsudstillingen med det formål at give råd til mulige justeringer eller andre kommentarer i det hele taget.

Det skete ved at hver tilstedeværende fotograf, som havde oploaded billeder, fik lov til at præsentere sine egne billeder først, hvorefter de blev diskuteret i plenum. Alle havde forberedt sig på hvad de ville sige, så det var faktisk en god måde at gøre det på. Det tog også hele aftenen. Der var rigtigt mange fine billeder til udstillingen, mange flere end de 20 som skulle ende med at hænges op.

Ref.: CSM

Prisme82: Klubmøde 8. februar 2018 Klubmøde.

9 medlemmer deltog

Anders og Claus holdt et helaftens indlæg omkring at fotografere manuelt. Vi så på gamle manuelle kameraer og fik en rigig god snak om hvor forskellige grader af manuelle indstillinger enten var direkte nødvendige eller nyttige i forhold til det motiv vi jagter.

Vi talte også om selve glæden ved at tage et billede og selv have den fulde kontrol og om tilfælde hvor automatikken kunne fejle, så vi kom hjem med fx et portræt hvor skuldrene var skarpe i stedet for øjnene.

Det var mange gode meninger og holdninger omkring hver isærs måde at anvende kameraet på.

Vi fik glemt at hente kaffen tidligt nok, så denne aften var der ingen kaffe.

Der ligger en PP på dropbox for interesserede, som også indeholder links til gode bøger og youtube videoer, som varmt kan anbefales. Anders og Claus har de pågældende bøger (men glemte dem på aftenen) derfor, hvis de ønskes til gennemsyn, som kontakt os.

Ref.: CSM

Prisme82: Klubmøde 1. februar 2018 Klubmøde.

Denne aften var programmet, at Palle ville indlede med et indlæg omkring fotobøger og derefter ville Tommy tage over med en demo og lidt hjælp til interesserede medlemmer omkring skærm og printer kalibrering.

Aftenen kom dog lidt sent igang, idet mødet afventede formanden, som desværre netop denne aften havde taget en lur på sofaen og derfor kom lidt sent (og rundtosset) til mødet.

Palle holdt et glimrende indlæg omkring fotobøger og påpegede nødvendigheden af at gå lidt rundt og se på mulighederne hos de forskellige fotohandlere. Palle havde valgt Click’s løsning på mat papir.

Man kan downloade selve det program, hvormed man danner/skriver fotobogen, og faktisk gøre dette offline på sin PC. Til sidst er der dog behov for internet, for bogen ender jo med at skulle bestilles og betales.

Palle anbefalede at man før selve bogen påbegyndte, lavede en folder med de billeder som man vil have med. I Windows kan man faktisk vælge sine billeder og så fx printe 9 eller 16 billeder på en gang (små som klippes ud) og derved kan sidde og prøve billederne op mod hverandre, om de matcher farve og historiemæssigt. (sikkert fint ved en tema bog, men hvis det er en ferie, vil de fleste nok have kronologien ind med høj prioritet også).

Palle understregede vigtigheden af, at programmet ikke skulle forbedre billede kvaliteten, så det hak skulle man tjekke og fjerne inden man bestiller bogen. Det skyldes at især ved high og low key billeder bliver denne justering langt fra det fotografen har ønsket sig, ligesom farvejustering også kan give en kedelig oplevelse.

Derefter holdt Tommy sit kalibreringsshow, som de medlemmer som har hængt på længe, har oplevet det en eller to gange tidligere. Det er en glimrende gennemgang af hvorfor og hvordan man får kalibreret sin skærm til at vise de forskellige farver rigtigt. Når skærmen er på plads, kan man bagefter gøre omtrent det samme med sin printer.

Det er ikke svært. Det medfølgende program fortæller i små steps hvad man nu skal, herunder hvordan hardwaren anvendes (vender og er tillukket/åben på forskellige steder og knappernes anvendelse). Der var flere medlemmer som meget interesseret fulgte denne gennemgang. Dem som tidligere har set den, fik small talked en del denne aften.

Ref.: CSM

Prisme82: Klubmøde 25. januar 2018 Klubmøde.

12 medlemmer deltog

Vi startede med lidt generel info.; Palle havde deltaget foregårende tirsdag i et møde med Hillerød Slotssø Fest komite. Han havde fortalt, at vi er med på planen, men ikke i detaljer har planlagt hvordan. Palle tilbød i kommende uge at undersøge forskellige muligheder for at stille vores grej op, til portrætfotografering.

RNFoto udsendte en indbydelse til dommerkursus hvor hver klub kunne stille med max 2. Hans Blensøe og Dorte meldte sig hurtigt på banen og Claus sendte dem til Bresson for deltagelse.

Så havde vi månedens billede, hvor temaet var langtidseksponering >= 1 sekund. Der var mange fine billeder og nogle havde bestemt været ude om aftenen i kulden for at få et godt skud med hjem.

Vi endte ud med at Jytte fik 3. pladsen med et fint billede af en vej med røde og hvide billygter, som var meget fint styret med lyset. Hans Carl kom på 2. pladsen med et billede fra baghaven af et forbipasserende tog og Claus kom på førstepladsen med et stjernefoto med spøgelse fra Esrum sø.

Herefter fik vi kaffe. Claus fortalte om planen for næste møde og her er der en ændring, for Claus havde glemt, at Hans Blendsø havde givet besked, at han er bortrejst og ikke kan holde sit indlæg den dag. Derfor er planenf for første møde i februar nu i stedet, at Palle fortæller om fotobøger via nettet og Tommy afholder sit skærm/printer kalibrerings show igen, for dem som aldrig har hørt det eller har brug for at høre det igen.

Der bliver sikkert også tid til lidt socialt smalltalk på næste møde.

Ref.: CSM

Prisme82: Klubmøde 18. januar 2018 Klubmøde.

13 medlemmer deltog

Vi startede med at Claus fortalte aftenens program, som bestod i først en samtale i respektive grupper omkring emnerne til årets kvartalsudstillinger, dernæst præsentation af en fotograf og så ved fælles hjælp at få fyldt halvårets plan ud med aktiviteter.

Claus gav ordet videre til Hans som havde bedt om snakken omkring kvartalsudstillingerne. Hans havde forberedt sig godt og viste eksempel billeder til inspiration. Formålet med dette indslag var tidligt at få præciseret temaerne til udstillingerne, så vi havde så lang tid som muligt, til at fotografere til disse.

Vi satte os ud i grupperne og efter 30-40 minutter præsenterede hver gruppe sit tema for plenum, med diverse forbehold for at de medlemmer som ikke var til stede, kunne have andre eller supplerende ønsker.

Tema til sommer udstillingen Q2: Markant vandret Linie.

1. Der skal være en markant vandret lige linje (fx en horisont) midt i gennem motivet (måske +/- et par millimeter)) sådan, at billederne kan placeres tæt ved hinanden, så linjen fortsætter tværs gennem alle billederne.

2. Markant betyder at midterlinjen skal være et vigtigt element i billedet og ikke blot en linje blandt andre linjer. Linjen må godt brydes af et andet element i motivet, men kun i mindre grad.


3. Landscapeformat

3. Nøjagtig A3-størrelse, dvs. 42cm * 29,7cm

4. Billedet skal være i farve, ikke sort/hvid

Vi håber vi kan få klæbet/hæftet billederne op tæt ved hinanden på et antal plader, der hver kan rumme 4 billeder i forlængelse af hinanden (altså uden brug af passepartout og rammer).

Lykkes denne ophængning vil vi få plads til betydeligt flere billeder end normalt.

Tema til efterårsudstillingen Q3: Menneske og Arkitektur

Enden på gruppediskussionen og den efterfølgende diskussion i plenum er blevet, at jeg vil foreslå følgende formulering til referatet, som I er velkomne til at kommentere og evt. arbejde videre på:

De indkomne forslag skal vise et samspil imellem arkitektur og menneske. Om fotografen opfatter samspillet som positivt eller negativt, ekstremt eller subtilt, er ikke afgørende.

Til støtte for processen foreslås følgende:

- Fotografen kan overveje om egne benspænd vil simplificere processen og skærpe fokus. F.eks. kan man tilføje en tredje parameter (fattigdom/rigdom blev nævnt). Og man kan jo være fattig eller rig på mange måder.

- Der oprettes et galleri hvor fotograferne kan uploade forslag til bidrag og have en forventning om at de andre klubmedlemmer bidrager med konstruktiv kritik. Dette i forventningen om at udvælgelsesfasen bliver mere dynamisk, og måske udvælger billederne sig selv – mere eller mindre.

- Bedømmelsesudvalget forventer at hvert uploadet billede ledsages af en kommentar der sætter billedet i perspektiv. Dette kan være lokation, arkitekt, omstændigheder under optagelsen, historiske/politiske/økonomiske omstændigheder m.v.* I udvælgelsesfasen kunne kommentaren også være evt. tvivlsspørgsmål som man ønsker feedback på fra sine kampfæller**.

*) Personligt kunne jeg godt forestille mig at billederne havde en kort ledsagende tekst i forbindelse med ophængningen. Som i øvrigt vil være på Biblioteket – så vidt jeg forstod.

*) Kvartalsudstillingerne er jo, så vidt som jeg har opfattet det, netop ikke en konkurrence imellem medlemmerne; men en udstilling hvor Prisme82 henvender sig til et større publikum. Dette forhindrer naturligvis ikke at man kan være stolt af sit eget bidrag.

Tema til vinterudstillingen Q4 er ikke modtaget til referatet ved redaktionens afslutning.

Kaffekanderne gik rundt og da medlemmerne havde fået fyldt kaffe op, gik vi videre til næste punkt.

Præsentation af en fotograf.

Claus havde søgt på google efter en af de 10 største landskabsfotografer. Der kom mange lister op fra forskellig kant, men i en af dem var der sandelig en dansker som nr. 8, så valget faldt på denne.

Fotografen er Per Bak Jensen, som adskiller sig væsentlig fra andre landskabsfotografer i valg af sine motiver. Der var rigtigt mange forskellige meninger om Per’s billeder på klubaftenen, lige fra de blev dømt helt ude til at andre virkelig blev betaget og/eller inspireret. Der kom i hvert fald en god og også sund diskussion om billederne, om det at være kendt, om temaer som kan være så langt ude, at det kan være svært at følge med, men hvor nogle alligevel godt kunne se meningen med motiverne og det som driver Per.

Præsentationen vil blive tilgængelig på vores hjemmeside.

Da vores gode billede diskussion var ved at ebbe ud, fra klubmødet også ved at nå sin ende, så vi nåede ikke at tale om programmet. Claus viste hurtigt på opfordring lidt om fotostart.dk og det lød til at nogle medlemmer kunne finde på at deltage på den hjemmeside.

Ref.: CSM

Prisme82: Klubmøde 11. januar 2018 Klubmøde.

12 medlemmer deltog

Vi startede med at drøfte invitationen til at deltage i Hillerød Slotsø Fest 2018, som gennemføres i weekenden 1-3 juni 2018.

Vi blev enig om, og der var opbakning til at Palle på opstartsmøde 23. januar kan melde til festudvalget, at vi deltager i en eller anden form.

Vi havde flere gode indspark til hvorledes. Kan vi evt. Være med sammen med andre, som i forvejen har et stort telt. Kan vi evt. Lokke motorcykelklubben til også at deltage. Formen blev vi til sidst enig om at drøfte på et kommende møde.

Digicup

Anders, Tommy, Erling og Claus viste deres input til Digicup.

Der var mange gode kommentarer og forslag, sa alle 4 kunne vende hjem med ting, som evt kunne afprøves. Claus meddelte, at senest lørdag 13. januar inden frokost, skal hver deltagers max 5 billeder ligge klar i angivet max størrelse på dropbox.

Claus viste kort 3-ugers planen på galleri.prisme82.net hvor temaet var de næstbedste billeder til Januars månedens billede konkurrence. Der lå pt. 3 billeder i albummet.

Vi drøftede derefter temaer til de kommende kvartals udstillinger

Vi fandt frem til 3 emner til nedenstående udstillinger. Q1 er frit emne. Herunder ses ligeledes hvem som er kuratorer for disse udstillinger.

Q2 – Lige midterlinie, dominerende linie i billedet vandret i midten.

Claus, Hans Blensø, Tobias, Tommy

Q3 – Menneske og arkitektur.

Hans Bo, Trine, Anders

Q4 – Produkter

Palle, Dorthe, Eva.

Afslutningsvist blev der skåret lidt passepartout og småsnakket ved bordene. Vi sluttede 21:45.

Ref.: Claus

Prisme82: Klubmøde 4. januar 2018- Generalforsamling

Vi deltog 14 til Generalforsamlingen: Tommy, Hans B, Anders, Hans-Carl, Jørgen V, Palle, Eva, Trine, Hans Henrik, Jens Ole, Jytte, Hans Bo, Kurt, Claus