Om Prisme82

Hvem er vi og hvad kommer vi ud af

Om Prisme82

Fotoklubben Prisme82 er en lille hyggelig fotoklub.

Vi holder til i FrederiksborgCentret i Hillerød, hvor vi også udstiller billeder.


Fællesskabet bygger på interessen for det gode billede, foto teknik, adgang til gode faciliteter, viden udveksling, og hyggeligt samvær omkring den fælles interesse.


I Prisme 82 har du mulighed for:


Prisme82 er medlem af Sammenslutningen af aktive fotoklubber Region Nord. RNFoto

Herigennem deltager vi i eksterne arrangementer og konkurrencer, og inviterer af og til eksterne foredragsholdere.


Hvis du er interesseret i at være med, så er du velkommen til at kigge forbi og se om det er noget for dig, datoer kan ses her aktiviteter og lokalet kan ses på Info skærmen i Frederiksborg hallen den pågældende dag. Se kontakt. 


Prisme82 – lidt historie og udvikling

Klubben blev stiftet i 1982 som en klub for fotointeresserede på amatørbasis. I årenes løb har der været et anseligt antal medlemmer. I slutningen af 80'erne var der 25 medlemmer, i dag omkring 20 medlemmer, hvoraf nogle få har været med næsten hele vejen.

Prisme82 har haft hjemsted på Ålholmsskolen, i Helsinge kulturhus og senest – siden 2008 – i FrederiksborgCentret, Hillerød. Her er klubben i gang med ”en ny start” , hvor klubben har et udstillingsområde, og aftale med FrederiksborgCentret om at fotografere til visse arrangementer. Det er en værdsat udfordring til medlemmerne til at få fotoerfaring sammen med andre i situationer, som man ikke oplever til daglig.

Klubmøder har altid været holdt torsdag aften i sæsonen (jan-maj, sep-dec). Desuden arrangeres nogle fælles fototure og medlemmerne har lejlighed til at deltage i konkurrencer. Klubben er medlem af Region Nord (RN). Klubben samarbejder med Lyngby FDK og Halsnæs FK om fælles fotoprojekter.

I takt med den teknologiske udvikling er der sket et betydeligt skift i klubaftenernes indhold. Før i tiden var det jo det analoge fotografi og i den forbindelse anskaffedes en del fremkaldeudstyr og andre remedier. I dag er der fokus på digital fotografering og computerprogrammers muligheder for billedforbedring. Gennemgående er dog interessen for, hvad der er et godt billede, dvs hvad fortæller billedet, komposition, beskæring, præsentation (passpartous).

På klubmøderne får medlemmerne konstruktiv feedback på sine billeder, navnlig i forbindelse med den traditionsrige udvælgelse af Månedens Billede. Der har også udviklet sig en tradition for, at medlemmer bare kan fremlægge et foto til kritik.


 Klubbens vedtægter

 1. februar 2019

§ 1 Formål og navn

Fotoklubbens navn er Prisme82 og dens hjemsted er Hillerød. Formålet med Prisme82 er at være samlingssted for fotointeresserede og at arbejde for at medlemmerne bliver stadigt bedre fotografer, kunstnerisk og teknisk f.eks. gennem følgende aktiviteter:

-          Erfaringsudveksling og gensidig feedback

-          Fælles fototure

-          Inspirerende oplæg

-          Deltage i og afholde udvalgte fotokonkurrencer internt samt med/mod andre fotoklubber.

 

§ 2 Medlemskab

Prisme 82 er en klub, hvor aktiviteternes omfang og kvalitet er afhængig af medlemmernes engagement og aktive deltagelse. Medlemmernes tekniske indsigt og erfaringer vil typisk være forskellig, men man forventes at bidrage, så godt man kan, også med de praktiske opgaver, så der kan råde en god stemning i klubben.

Klubbens udstyr kan hjemlånes ved henvendelse til formanden.

Kommunikation til og mellem medlemmerne sker via e-mail, hjemmesiden og klubbens øvrige internetkonti. Det er det enkelte medlems pligt at meddele den til enhver tid korrekte e-mailadresse til formanden, som ajourfører den fælles medlemsliste, jf. § 10.

 

§ 3 Optagelse og udmeldelse

Optagelse kan ske efter skriftlig eller mundtlig henvendelse til bestyrelsen, der meddeler om optagelse kan finde sted. Nye medlemmer skal orientere sig om klubbens vedtægter og øvrige forhold på klubbens hjemmeside.

Et nyt medlem er gratis medlem i 2 måneder og vil i den periode indgå i klubaktiviteter på lige fod med resten af medlemmerne med det formål at afklare om det nye medlems og klubbens forventninger stemmer overens.

Det nye medlem indskrives i medlemslisten med markering ”NY”, med navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse jf. § 10. Det nye medlem får adgang til klubbens internetkonti som  f.eks. dropbox og gallerier.

Efter de 2 måneder vil bestyrelsen beslutte om fastmedlemskab tilbydes det nye medlem.

Ved tilbud om fast medlemskab betaler det ny medlem kontingent for indeværende halvår. Dog, er mere end halvdelen af halvåret overstået, betales kun halv takst.

Herefter betaler medlemmet det normale kontingent jf. § 8.

Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. I forbindelse med ophøret afleverer medlemmet sit medlemskort og evt. udlånt udstyr. Samtidigt lukkes vedkommendes adgange til klubbens internetkonti. Der refunderes ikke kontingent og andele af klubbens aktiver.

 

§ 4 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem den 10. og 20. januar.

Indkaldelse til generalforsamling sker med minimum 14 dages varsel ved udsendelse af e-mail.

Forslag, som ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen, hvorefter formanden udsender forslagene sammen med den endelige dagsorden.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

-          Valg af dirigent og referent.

-          Formandens beretning.

-          Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab.

-          Fastsættelse af kontingent og indskud.

-          Behandling af indkomne forslag.

-          Valg af formand på ulige år.

-          Valg af kasserer på lige år.

-          Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år

-          Valg af revisor på ulige år.

-          Eventuelt

Generalforsamlingen er højeste myndighed. Forslag kan vedtages med almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  Vedtægtsændringer kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, når den finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom overfor bestyrelsen. I så fald skal indkaldelsen udsendes senest 10 dage efter modtagelsen.

Der kan ikke afholdes generalforsamling i uger, hvor der normalt er vinterferie, helligedage på klubaftenen, sommerferieperioden samt i efterårsferien.

 

§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer: En formand, en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. De vælges for 2 år ad gangen, halvdelen i lige år og halvdelen i ulige år.

Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for klubbens daglige drift og brug af klubbens materiel og lokaler, og den fastsætter selv sin dagsorden.

Ved evt. afstemninger er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede.

Revisoren er ikke medlem af bestyrelsen.

 

§ 7 Tegningsregler

Formanden tegner klubben udadtil.

 

§ 8 Kontingent og regnskab

Kontingent betales 2 gange årligt med betalingsfrist 1. marts og 1. oktober for henholdsvis første og andet halvår.

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 9 Aktiver

Klubbens aktiver må ikke gøres til genstand for belåning.

Der må ikke optages lån i klubbens navn, uden bestyrelsens enstemmige godkendelse.

 

§ 10 Privatlivspolitik

Medlemmer i Prisme82 bliver indskrevet på klubbens medlemsliste med navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse. Nye medlemmer indskrives i medlemslisten med markering ”NY”. Medlemslisten ligger til download på en af klubbens internetkonti, men er beskyttet af et password.

Der bliver afholdt konkurrencer og gennemført fototure, hvor der bliver gemt spor af et medlemskab, fx de billeder hvor medlemmet har vundet en konkurrence, vil stå med medlemmets navn og placering, samt billeder hvor medlemmet er med som deltager på ture.

Medlemmet vil sikkert også på et tidspunkt blive nævnt i vores referat i en eller anden sammenhæng.

På klubbens kontoudtog, vil medlemmets indbetalinger af kontingent eller udredning af udlæg også indeholde spor vedrørende medlemmet.

Ved ophør af medlemskab vil medlemmet blive slettet fra klubbens medlemsliste fra udtrædelsesdatoen at regne.

Oplysninger om medlemmet vil ikke blive fjernet fra referater, fototure eller fotokonkurrencer automatisk, men klubben tilbyder at fjerne medlemmets oplysninger, hvis medlemmet skriftligt forlanger dette. Som klub håber vi dog på medlemmets stiltiende accept af, at der ligger disse spor efter dennes tilstedeværelse i klublivet, så vores historik kan bevares i form af billeder og registrering af autor.

Omkring spor i forhold til klubbens konto i banken, er denne underlagt gældende lov om revision og der vil dermed være en tidsfrist som skal udløbe, før sletning af spor kan ske. Dette er klubben uvedkommende. Medlemmet kan se klubbens kontonummer på hjemmesiden og må selv være ansvarlig for at kontakte banken for fjernelse af disse spor, såfremt dette ønskes.

 

§ 11 Klubbens opløsning

Klubben kan opløses såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.

Der skal være mindst 14 dage mellem 1. og 2. generalforsamling, dog højst 2 måneder.

Klubbens materielle aktiver sælges på auktion blandt de tilbageværende medlemmer og et eventuelt overskud ved klubbens opløsning tilfalder Region Nord.


2. februar 2023


§ 1 Formål og navn

Fotoklubbens navn er Prisme82 og dens hjemsted er Hillerød. Formålet med Prisme82 er at være samlingssted for

fotointeresserede og at arbejde for at medlemmerne bliver stadigt bedre fotografer, kunstnerisk og teknisk f.eks.

gennem følgende aktiviteter:

- Erfaringsudveksling og konstruktiv feedback.

- Inspirerende oplæg, interne som eksterne.

- Udflugter og rejser.

- Fælles udstilling af egne værker.

- Deltagelse i interne og eksterne konkurrencer.

§ 2 Medlemskab

Prisme82 er en klub, hvor aktiviteternes omfang og kvalitet er afhængig af medlemmernes engagement og aktive

deltagelse. Medlemmernes tekniske indsigt og erfaringer vil typisk være forskellig, men man forventes at bidrage, så

godt man kan, også med de praktiske opgaver, så der kan råde en god stemning i klubben.

Klubbens udstyr kan hjemlånes ved henvendelse til formanden.

Kommunikation til og mellem medlemmerne sker via e-mail, hjemmesiden og klubbens øvrige internetkonti. Det er

det enkelte medlems pligt at meddele den til enhver tid korrekte e-mailadresse til formanden, som ajourfører den

fælles medlemsliste, jf. § 10

§ 3 Optagelse og udmeldelse

Optagelse kan ske efter skriftlig eller mundtlig henvendelse til bestyrelsen, der meddeler om optagelse kan finde

sted. Nye medlemmer skal orientere sig om klubbens vedtægter og øvrige forhold på klubbens hjemmeside.

Et nyt medlem er gratis medlem i 2 måneder og vil i den periode indgå i klubaktiviteter på lige fod med resten af

medlemmerne med det formål at afklare om det nye medlems og klubbens forventninger stemmer overens.

Det nye medlem indskrives i medlemslisten med markering ”NY”, med navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse jf.

§ 10. Det nye medlem får adgang til klubbens internetkonti som f.eks. dropbox og gallerier.

Efter de 2 måneder vil bestyrelsen beslutte om fastmedlemskab tilbydes det nye medlem.

Ved tilbud om fast medlemskab betaler det ny medlem kontingent for indeværende halvår. Dog, er mere end

halvdelen af halvåret overstået, betales kun halv takst.

Herefter betaler medlemmet det normale kontingent jf. § 8.

Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. I

forbindelse med ophøret afleverer medlemmet sit medlemskort og evt. udlånt udstyr. Samtidigt lukkes

vedkommendes adgange til klubbens internetkonti. Der refunderes ikke kontingent og andele af klubbens aktiver.

§ 4 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem den 10. og 20. januar.

Indkaldelse til generalforsamling sker med minimum 14 dages varsel ved udsendelse af e-mail.

Forslag, som ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen,

hvorefter formanden udsender forslagene sammen med den endelige dagsorden.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

- Valg af dirigent og referent.

- Formandens beretning.

- Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab.

- Fastsættelse af kontingent og indskud.

- Behandling af indkomne forslag.


- Valg af formand på ulige år.

- Valg af kasserer på lige år.

- Valg af billedsekretær for 2 år.

- Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år

- Valg af revisor på ulige år.

- Eventuelt

Generalforsamlingen er højeste myndighed. Forslag kan vedtages med almindeligt flertal. Ved stemmelighed

bortfalder forslaget.  Vedtægtsændringer kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, når den finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af

medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom overfor bestyrelsen. I så fald skal indkaldelsen udsendes senest 10

dage efter modtagelsen.

Der kan ikke afholdes generalforsamling i uger, hvor der normalt er vinterferie, helligdage på klubaftenen,

sommerferieperioden samt i efterårsferien.

§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer: En formand, en kasserer, en billedsekretær og et

menigt bestyrelsesmedlem. De vælges for 2 år ad gangen, halvdelen i lige år og halvdelen i ulige år.

Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for klubbens daglige drift og brug af klubbens materiel og lokaler, og den

fastsætter selv sin dagsorden.

Ved evt. afstemninger er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede.

Revisoren er ikke medlem af bestyrelsen.

§ 7 Tegningsregler

Formanden tegner klubben udadtil.

§ 8 Kontingent og regnskab

Kontingent betales 2 gange årligt med betalingsfrist 1. marts og 1. oktober for henholdsvis første og andet halvår.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 9 Aktiver

Klubbens aktiver må ikke gøres til genstand for belåning.

Der må ikke optages lån i klubbens navn, uden bestyrelsens enstemmige godkendelse.

§ 10 Privatlivspolitik

Medlemmer i Prisme82 bliver indskrevet på klubbens medlemsliste med navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse.

Nye medlemmer indskrives i medlemslisten med markering ”NY”. Medlemslisten ligger til download på en af

klubbens internetkonti, men er beskyttet af et password.

Der bliver afholdt konkurrencer og gennemført fototure, hvor der bliver gemt spor af et medlemskab, fx de billeder

hvor medlemmet har vundet en konkurrence, vil stå med medlemmets navn og placering, samt billeder hvor

medlemmet er med som deltager på ture.

Medlemmet vil sikkert også på et tidspunkt blive nævnt i vores referat i en eller anden sammenhæng.

På klubbens kontoudtog, vil medlemmets indbetalinger af kontingent eller udredning af udlæg også indeholde spor

vedrørende medlemmet.


Ved ophør af medlemskab vil medlemmet blive slettet fra klubbens medlemsliste fra udtrædelsesdatoen at regne.

Oplysninger om medlemmet vil ikke blive fjernet fra referater, fototure eller fotokonkurrencer automatisk, men

klubben tilbyder at fjerne medlemmets oplysninger, hvis medlemmet skriftligt forlanger dette. Som klub håber vi dog

på medlemmets stiltiende accept af, at der ligger disse spor efter dennes tilstedeværelse i klublivet, så vores historik

kan bevares i form af billeder og registrering af autor.

Omkring spor i forhold til klubbens konto i banken, er denne underlagt gældende lov om revision og der vil dermed

være en tidsfrist som skal udløbe, før sletning af spor kan ske. Dette er klubben uvedkommende. Medlemmet kan se

klubbens kontonummer på hjemmesiden og må selv være ansvarlig for at kontakte banken for fjernelse af disse

spor, såfremt dette ønskes.

§ 11 Klubbens opløsning

Klubben kan opløses såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det på 2 af hinanden

følgende generalforsamlinger.Der skal være mindst 14 dage mellem 1. og 2. generalforsamling, dog højst 2 måneder.

Klubbens materielle aktiver sælges på auktion blandt de tilbageværende medlemmer. Et eventuelt overskud fordeles

efter aftale mellem de tilbageværende medlemmer til andre fotoklubber indenfor det gamle Frederiksborg Amts

geografiske område. Kan der ikke opnås enighed herom tilfalder overskuddet Region Nord.

 Bestyrelse og roller

 Bestyrelse

Peter Andersen (Formand)

Tommy Green Nielsen (Kasserer)

Claus Strøm Madsen (Billedsekretær)

Helge B. Rasmussen


Revisor

Palle Smith-Petersen


Webmasters

Claus Strøm Madsen

Helge B. Rasmussen

Referater

Referat 2023

Klubmøde 25. maj

Der var syv fremmødte medlemmer og Henrik (tidligere medlem) på gæstevisit.

Det havde været en hyggelig tur til Middelfart og omegn desværre med begrænset deltagelse. På næste møde vil deltagerne vise nogle billeder med mulighed for feedback og kommentarer, som tages med i vurdering af billeder til sommerudstillingen.

Opdateringer til kalenderen:

·        Den 1/6 bruger vi primært til snak om Hillerød kulturnat.

·        Den 8/6 mødes vi på torvet og går rundt i Hillerød for at fotografere.

·        Den 15/6 er sidste møde inden sommeren. Vi hænger sommerudstillingen op. Årets billede blandt månedens billeder (første pladser) skal kåres.

·        Bestyrelsesmøde den 17/8

·        Den 24/8 er første møde efter sommerferien.

Kalenderen på hjemmesiden er opdateret med alle detaljer indtil sommerferien.

Claus refererede fra RNfoto repræsentantskabsmøde, hvor han deltog sammen med Helge. Det var et godt møde – det bedste Claus har været med til. Under formandens beretning gennemgik man svarene på spørgeskema, og der vil løbende komme initiativer baseret på skemaet. En væsentlig ændring er en ekstra digital konkurrence, så nu er der fem konkurrencer i RNfoto regi (to papir, to digital og en serie). Claus bød ind med, at Prisme82 gerne vil stå for at afholde bedømmelse af serie, som kommer til at ligge først halvdel af maj 2024 – sandsynligvis i uge 20. Vi havde en indledende snak om mulige lokaler, hvor vi kan afholde bedømmelsen. Claus vil arbejde videre med lokale delen. Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet i august arbejde videre med en detaljeret opgave liste.

Månedens billede med tema: Kontrast blev afgjort. I første runde var der syv – otte billeder som gik videre til anden runde. Første pladsen gik til Helge for et billede fra Dybbøl banke af en kanon med Dybbøl mølle i baggrunden. Anden pladsen gik til Peter for et billede af Kaktustårnene på Kalvebod Brygge. Tredje pladsen gik til Jens Ole for et herligt billede af to gamle biler – en Folkevogn boble og en Rolls Royce. Tillykke til alle tre. Vi havde efterfølgende en super fin dialog om alle billederne, hvor alle bidrog med input baseret på vores nye tre punkts liste.

Valget af månedens tema går nu efter tur, og første på listen var Christina som valgte august måneds tema: Min sommer i Danmark. Hvad har jeg oplevet i den danske sommer eller hvad er typisk dansk sommer for mig.

Mødet sluttede omkring kl. 21:45.

Klubmøde 11. maj

Der var ni fremmødte medlemmer.

Claus og Peter havde været til møde om kulturnatten i Hillerød som bliver den 8. september. Vi vil gerne deltage og kan forhåbentlig få et lokale i Frivillighuset. Der var mange ideer til, hvad vi kan byde ind med. Det er vigtigt, at vi også stiller op med mange den 8. september. NOTER datoen i kalenderen. På mødet deltog klokkeren og organisten fra Slotskirken og de tilbød at vi kunne komme op i tårne når der spilles på klokkespillet.

Jakob foreslog at vi skulle arbejde på at lave en bog sammen med Halsnæs. Ideen blev vel modtaget og det er noget, som vi kan arbejde videre med.

Peter præsenterede Fotojournalistik.

Claus præsenterede en ny metode til snak om månedens billede. Vi testede metoden på nogle billeder hvor fotografen ikke kom fra Prisme82. Vi valgte at tage billede snakken efter at månedens billede var valgt.

Erik gennemgik hvordan han havde taget sidste månedens billede. En sjov, spændende og lærerig process.

Alle tre præsentationer vil blive lagt på Dropbox.

Mødet sluttede omkring kl. 21:30.

Klubmøde 4. maj

Der var seks fremmødte medlemmer.

Peter gav forskellige informationer:

Der havde været 708 gæster på foto udstilling i kunstforeningen på Annaborg.

I forbindelse med Kulturnatten samles alle interessenter den 9/5 for at diskutere det næste arrangement. Claus og Peter deltager på mødet.

Bestyrelsen har afholdt møde og referatet bliver lagt i Dropbox. Bestyrelsen foreslår en mindre ændring i månedens billede. Den enkelte må forsat deltage med maksimalt tre billeder. Afstemning fortsætter uændret – maksimalt seks stemmer per medlem, maksimalt tre stemmer på det samme billede og i første runde må man ikke stemme på egne billeder. Vi vil ændre den efterfølgende snak om billederne. Hver enkelt skal efter tur fortolke et billede med udgangspunkt i nogle faste punkter. Format af billede ændres så man fremover blot skal holde sig indenfor 30 x 40 cm. Man behøver ikke at bruge passepartout, men må gerne klæbe billedet op på støtte karton. Valget af næste tema vil fremover gå på omgang.

Christina havde lavet fint oplæg til folder og visitkort. Layout skal finpudses, der skal være flere billeder, og teksten skal strammes op og tilpasses teksten på hjemmesiden. Samtidig skal teksten på hjemmesiden strammes. På folderen skal vi have: mailadresse, hjemmeside, galleri og QR-kode til hjemmesiden. På visitkortet skal vi have mailadresse, hjemmeside og galleri. Der skal være plads til, at man kan skrive sit eget navn og telefonnummer. Vi arbejder videre. Trykning kan vi overlade til f.eks. VistaPrint.

Der var fem billeder fra tre fotografer i månedens billede. Efter første afstemning var der en klar første og anden plads. To billeder delte tredje pladsen. Vi valgte tredje pladsen ved håndsoprækning. Vinderen blev Erik med et billede af to hoppende bolde langtidseksponeret og med stroboskop flash. Anden pladsen gik til Hans med et billede af en citron som falder ned i en skål med vand. Tredje pladsen gik Hans med et portræt af Helge, som han havde taget den dag vi havde flash på programmet. Stort tillykke til begge to.

Mødet sluttede med almindelig hyggesnak og noget teknik. De sidst gik omkring kl. 21:30.

Klubmøde 27. april – øl-dyst mod Halsnæs

Vi var vært ved øl-dysten mellem Halsnæs og Prisme82. Samlet var vi omkring 30 deltagere. Mogens fra Lyngby Fotoklub var dommer.

Prisme82 lagde godt fra land og vandt de første tre billeder. Efter 10 billeder var stillingen lige 5-5. Så gik det stærk for Halsnæs og ved 20 billeder var de foran med 12-8. Det fortsatte til slutresultatet 19-11 til Halsnæs. Tillykke til Halsnæs.

Dommeren var mange gange i tvivl da alle billederne var rigtig gode. Så det var i nogen tilfælde på marginalerne, at det ene eller andet billedet vandt. Efter konkurrencen roste dommeren alle billederne, hvor der en generel høj kvalitet. Det var kun nogle meget få billeder som faldt igennem.

Alle billederne blev lagt ud på bordene og snakken gik om de enkelte billeder.

Det var en super hyggelig aften. Halsnæs inviterede til en ny øl-dyst til næste år.

Klubmøde 20. april

Der var ni fremmødte medlemmer.

Vi startede med at vælge de 31 billeder som vi skal have med i øl-dysten med Halsnæs. Der var rigtig mange spændende billeder, og vi har en god chance for at vinde.

Helge viste billeder fra Australien. Efterfølgende var der forslag om, at vi i fremtiden skulle have et medlem til at vise billeder.

Vi sluttede af med en generel snak.

Mødet sluttede lidt tidligt kl. 21:15.

Klubmøde 13. april

Der var 11 fremmødte medlemmer.

Efter en kort snak blev vi enige om at temaet for sommerudstillingen skal være fototuren til Middelfart. Jakobs forslag om sort/hvid street gemmer vi til næste udstilling.

BEMÆRK: Månedens billede Flash rykkes til den 4/5. Da vi regner med at bruge meget af mødet den 20/4 på billeder til øl-dysten.

Christina er gået i gang med en folder og visitkort. Layout mv. tages op på mødet den 4/5.

Claus mindede om RNfoto bedømmelse af serie afholdes tirsdag den 25/4. Helge deltager så hvis andre har lyst at køre med er de velkomne.

Claus mindede om KFAK fotorally søndag den 16/4, og håber på god deltagelse fra Prisme82.

Claus nævnte repræsentantskabsmøde i RNfoto afholdes den 25/4 kl. 19:30, hvor man blandt andet vil fremlægge resultater fra spørgeskemaet.

Claus kan ikke deltaget på øl-dysten så Hans tager rollen som billede sekretær. Helge medbringer småkager og en kasse øl (30 flasker).

Vi gennemgik billederne til øl-dysten og valgte en 1. prioritet fra alle deltagerne som er sikret deltagelse. Derudover valgte vi en 2. og 3. prioritet. På mødet den 20/4 skal alle medbringe deres tre billeder printet og sat pænt op i passepartout. Vi gennemfører en normal afstemning blandt 2. og 3. prioriteterne så vi får udvalgt 31 billeder. Hans tager alle billederne med hjem for at tage dem med den 30/4. Claus tager passepartoutskæren med hvis nogen har behov for at lave en passepartout.

Mødet sluttede lidt tidligt kl. 21:15.

Klubmøde 30. marts

Der var ti fremmødte medlemmer.

Vi lagde ud med månedens billede hvor Kirsten fra Frederikssunds Fotoklub var ekstern dommer. Hun gennemgik alle billeder og havde kommentarer til dem alle. Vi fik også en god generel snak om vurdering af billeder. De tre første placeringer blev annenonceret. De bliver offentlig gjort senere på grund af evt. deltagelse af i andre konkurrencer.

Vi havde en kort snak om den næste udstilling. Der var forslag om sort/hvid Street billerder enten hvor alle deltager eller en mindre gruppe på 3 – 4 medlemmer. Et andet alternativ kunne være billeder fra fototuren til Middelfart og Fredericia. Vi fortsætter snakken på næste møde.

Der er foreløbig seks som har meldt sig til fototuren. Claus har inviteret Halsnæs til at komme med.

Peter havde sendt et forslag til udvælgelses proces til Øldysten med Halsnæs. Alle kan deltage med op til seks billeder. I første omgang vil vi ved en hurtig proces reducere det til tre billeder fra hver deltager. Hver deltager har vetoret og kan bestemme et billede som skal med. De resterende vælges ved en afstemning. Første runde bliver digital, men til anden runde skal de tre udvalgte billeder være printet ikke nødvendigvis i passepartout.

Husk K-FAK fotorally den 16/4.

Kalenderen i maj og juni måned er lidt tom, så Peter efterlyste forslag til emner. Der kom forslag om smagsdommer.

Afslutningsvis havde vi en god snak om fortolkning af billeder.

Mødet sluttede kl. 21:30.

Klubmøde 23. marts

Der var 11 fremmødt medlemmer.

Vi startede med at hænge den nye udstilling op.

Erik nævnte at der er kommet nye fotoopgaver fra RS. Det er bare at melde sig. Den 30. marts melder vi fra da vi har månedens billede med ekstern dommer. Bee Gees Legacy ville gerne have vores billeder fra koncerten. Erik og Kristina gav lov med forbehold for akkreditering.

Vi gennemgik RNFoto’s spørgeskema og blev enige om svarene på de enkelte spørgsmål samt kom med en række kommentarer.

Palle vil gerne undersøge om vi kan komme ned og se hans byggeplads. Det bør være en søndag måske i september. Der var stor interesse for sådan et arrangement. Vi kan måske udvide med overnatning og andre fotoemner i området.

Til Øldysten med Halsnæs skal alle som vil deltage med billeder lægge 5-6 billeder i Dropbox til den første grov sortering som vi gør på mødet den 13/4. På mødet den 20/4 laver vi den endelige udvælgelse. Hver deltager skal have minimum et billede med som man selv vælger. Man må gerne have et par favoritter som vi kan vurdere imellem. Alle skal selv printe deres foto i A4 og sætte det pænt op i passepartout. Lokale er bestilt i RS til selve dagen.

Helge begyndte på sin præsentation fra Australien. Men projekter gav en meget dårlig visning af billederne og klokken var mange. Så det blev udsat til et senere tidspunkt hvor vi er i vores normale lokale.

Mødet sluttede præcis kl. 21:30.

Klubmøde 16. marts

Vi var ni fremmødet medlemmer og samt et nyt introduktionsmedlem, Kaare. To sprang fra undervejs på grund af fotografering i RS.

Vi startede med en kort præsentationsrunde. Claus gav en introduktion til klubbens aktiviteter.

Efter en kort snak besluttede vi at holde fast i turen den 13 – 14/5 til Middelbart og Fredericia. Vi skal have lavet en tilmelding så vi ved hvor mange, der kommer med. På mødet var der allerede nogle som meldte fra og nogen som meldte til. Erik vil gerne være med til at arrangere. 

Der var ikke nogen som havde indleveret billeder til RN – ”serie”. Bedømmelse er den 25/4 hos Fotoakrobaterne i Vallensbæk. Claus skal der ned, og vi kan organisere fælleskørsel, hvis der er andre interesserede. 

RN’s spørgeskema ligger i Dropbox, og man må meget gerne skrive kommentarer direkte ind i dokumentet. Husk at angiv dine initialer. Endelige gennemgang er på agendaen til næste møde, og vi skal aflevere senest den 31/3. Husk at hvis vi siger ja til nogen emner så forventes det også, at vi aktivt involverer os. 

Claus har udsendt indbydelse til foto rally søndag den 16/4 arrangeret af K-FAK.

Vi havde en rigtig god, konstruktiv og spændende snak om de farve og sort/hvid billeder som blev præsenteret. Meningerne var i sagens natur delte. Vi kom ikke frem til en konklusion om hvilke motiver der egner sig bedst til det ene eller andet. Valget afhænger i høj grad af, hvad fotografen vil udtrykke med sit billede.

Mødet sluttede lidt delt, da jernbanegruppen havde behov for at få valgt billeder til sommerudstillingen. De sidste gik omkring kl. 21:30.

Klubmøde 9. marts

Der var var fremmødt 9 medlemmer.


Jakob var kun delvis med da han havde fotojob i Royal Stage.

Tillige et  gæstevisit fra tidligere medlem Hans-Henrik.


Ny udstilling på gangen i RS er godt igang, Slotsgruppen er færdige med deres serie

Jernbanergruppen mangler deres serier, men forventes klar senest 16. marts.

Christina vi udarbejde udstillingsplakat.


Claus gav en introduktion til spørgeskema fra RegionNord Foto. 

Alle medlemmer skal tilføje deres eventuelle kommentarer i skemaet (Dropbox folderen: Region Nord)

Svar til RegionNord Foto færdigbehandles på mødet d. 23/3.


Der blev enighed om at udarbejde nogle “visitkort” om Prisme82 til placering i fx fotoforretninger mv.

Tillige opdateres introduktionsskrivelse til nye medlemmer (Claus).


Tre medlemmer fra Prisme82 deltog i RN-Papir 2 fotokonkurrence med 6 billeder.

Prisme82 gjorde sig godt bemærket; et billede blev antaget (blandt de 40 bedste ud af ca. 200 billeder), og et billede løb med en 3. plads.


Aftenen programpunkt var “smagsdommerne”. 

Helge havde hovedrollen og lagde ud med sin vurdering billederne. Efterfølgende kunne medlemmerne give dere besyv med.


Klubmøde 2. marts

Vi var 11 fremmødte medlemmer.

Vi startede med lidt generel orientering. Claus opfordrede til at deltage i RNfoto bedømmelsen papir2 den 7. marts i Borup. Efterfølgende har Claus genudsendt invitationen. Vi talte om fototuren og hvor den skulle gå hen, den med overnatning. Der var flere forslag, men vi blev enige om, at vi hver især gik i tænkebox for at se, om vi kunne matche det fine forslag fra formanden.
Derefter havde Claus forberedt nogle øvelser, som skulle gennemføres med flash. Der var mange flash på bordene og på kameraerne. Den rene blitzkrieg blev det til, men medlemmerne ytrede, at de fik noget ud af det, at få taget hul på at anvende de dyrt anskaffede flash og se om ikke de kan bruges aktivt i fotoarbejdet.
Så var det meningen at vi skulle tale udstillinger, men snakken faldt på dels fotografering for RS, hvor Kyiv balletten "Svanesøen" faktisk ikke havde givet problemer mht. fotografering. Vi talte også videre om hvor overnatningsturen skulle gå hen. Der var forslag lige fra Lynæs ved Hundested og til Pragh eller Budapest, som man faktisk kan få billige billetter til, hvis man bestiller i forvejen. Dette må vi tale videre om på næste møde. Vi sluttede 5 minutter før planmæssig afslutning.

Klubmøde 23. februar

Vi var 8 fremmødte medlemmer.

Udfordringerne med fotografering til arrangementer i Royal Stage blev debatteret. Konceptet, hvor vi kun må fotografere de sidste 10 minutter, er ikke optimalt.

Det er arrangøren og ikke Royal Stage der har sat de regler. Vi er i dialog med Royal Stage om dette.

Dato for fototur blev sat til den 13. og 14. maj, og der efterlyses emner til hvor turen skal gå hen.

Formanden foreslog Middelfart med Lillebælt, dyreparken ved Hindsgavl slot mv. Andre foreslog Svendborg som en mulighed med Tåsinge, broen mv.

Månedens billede blev lidt af en gyser, da to billeder måtte ud i tredje runde for at få en afgørelse. Da der manglede én stemme, var der stemmelighed. Erik løb af med sejeren .

Mod sædvane lægges billederne ikke ud på hjemmesiden, da flere af dem skal med i en kommende konkurrence.

Erik fortalte om sine erfaringer med salg af billeder på forskellige net tjenester. Der er stor forskel på kriterierne for både optagelse, upload og salg. 

Klubmøde 9. februar

Vi var 10 fremmødte medlemmer. 2 sprang fra under mødet grundet fotografering for RS.

Der var en kort orientering fra Erik om Royal Stage fotografering. Reglen om kun at fotografere de sidste 3 numre er fjernet. Man kan ankomme og fotografere den del af forestillingen, som man ønsker, dog med mulighed for præciseringer til de enkelte forestillinger fra RS.
Derefter delte vi os op i de to grupper omkring kommende udstilling og lagde planer og kom med ideer.

Afslutningsvist brugte vi tid på at fylde kalenderen ud med aktiviteter til de kommende møder.
Vi sluttede 10 minutter før normal tid.


Klubmøde 2. februar

Vi var 11 fremmødte medlemmer.

Efter en runde med generel information var Claus på med et indlæg omkring programmet Faststone. Det blev vist hvordan de fleste funktioner i programmet virker, fordele og ulemper samt lidt om download og installation. Der blev også nævnt andre gratis programmer som f.eks. Gimp og Rawtherapee.

Hvert medlem havde taget noget af sit bedste fotogrej med og lagt på bordet. Vi kørte bordet rundt og hvert medlem fortalte om sit udstyr, hvilke fordele det havde men også lidt om nogle af de ting som kunne drille og irritere. Det var set fra referentens side bemærkelsesværdigt at der var flere medlemmer, som havde medbragt analogt udstyr (4 medlemmer) :-)
Efter denne runde talte vi lidt om den kommende udstilling og blev enige om at næste møde skulle der arbejdes lidt med de to temaer, jernbane og Fr.borg slot. Vi sluttede planmæssigt.


Klubmøde 26. januar

Vi var 8 fremmødte medlemmer samt et nyt intromedlem, Christina .


Efter en kort præsentationsrunde takkede Peter Hans for hans formandstid med 2 flasker vin.

Vedr. Digicup var der enighed om at det er et hyggeligt arrangement med lækker Chili con carne.

Også spændende at se hvad andre laver.

Erik oplyste at han bistået af Erik har overtaget opgaverne vedr. fotografering for Royal Stage. De har meldt ud at vi ved det kommende arrangement kun kan fotografere ved de sidste numre, hvilket medfører et behov for at kende sætlisten. Enighed om at det er mere praktisk ved de første numre. Peter drøfter det med Ditte.

Peter tager også en snak med RS vedr. lokale til øldysten , hvor vi nok bliver godt 20 personer. Måske kan frivilligcentret være et sikrere alternativ.

Der var kun 14 billeder til månedens billede med temaet På kryds og tværs. Resultatet var klart efter de to obligatoriske runder;: Erik vandt med et S/H-billede af trapper og rækværk, der dannede et fascinerende fletværk med flotte spænd mellem lyse og mørke områder. Claus og Hans delte andenpladsen med hhv. et motiv fra kulturværftet i Helsingør og et billede af en flok måger i kamp om noget brød.

Claus laver et indlæg til næste møde den 2.2 om Faststone og herudover er planlægning af de kommende måneder på programmet.

Den 9.2. beretter Erik om erfaringer med salg af billeder på nettet. Og herudover ser vi på vores fotoudstyr, som medbringes til mødet.

Claus viderebragte en forespørgsel fra Peder (Halsnæs fotoklub) om vi var interesserede i at tilslutte os et samarbejde, der allerede er etableret mellem klubberne i Halsnæs, Ølstykke og Roskilde. Da det giver nogle bedre muligheder for betalende gæster var der opbaking hertil.


Klubmøde 19. januar Generalforsamling 2023

Vi var 10 medlemmer til årets generalforsamling herunder var der afgivet to fuldmagter, hvorfor der kan være 12 stemmer at læse i referatet.

Generalforsamling 2023 i Prisme 82

Afholdt 19. januar 2023 i Royal Stage, Hillerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent og indskud.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand for 2 år

7. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt

Fremmødte:

 Claus Strøm Madsen

 Hans Blensø

 Jens Ole Pedersen

 Palle Smith-Petersen

 Tommy Green Nielsen

 Jakob Rohde

 Henrik Søndergaard

 Erik Wolf-Petersen

 Svend Thygesen

 Dorthe Lundtoft

Helge B. Rasmussen og Peter Andersen var repræsenteret via fuldmagt.

1. Valg af dirigent og referent

Erik Wolf-Petersen og Jakob Rohde meldte sig frivilligt som hhv. dirigent og referent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamling var sket i henhold til vedtægterne og var

derfor lovligt indkaldt.

Dirigent kunne desuden oplyse, at der var modtaget to forslag til generalforsamling, og disse var modtaget i

tide jf. vedtægterne.

2. Formandens beretning

Formanden gennemgik beretningen, som forinden generalforamlingen var udsendt via e-mail til

medlemmerne.

Beretningen blev godkendt enstemmigt.

3. Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab

Kassereren fremlagde sin beretning og gennemgik regnskabet, som forinden var udsendt via e-mail til

medlemmerne.

Beretning og regnskab blev godkendt enstemmigt.


4. Fastsættelse af kontingent og indskud

Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til ny kontingent og gennemgik desuden et antal alternative

forslag som ville kunne komme på tale, hvis generalforsamlingen eller den kommende bestyrelse ville få

brug for det.

Forslaget blev vedtaget med 11 stemmer (heraf to via fuldmagt) for og én blank stemme.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var modtaget forslag fra bestyrelsen om afskaffelse af passus i vedtægterne, som omhandler mulighed

for deltagelse i møder via videolink, fx Zoom.

Formanden fremlagde begrundelsen for forslaget og efter en kort debat blev forslaget enstemmigt

vedtaget.

6. Valg af formand for 2 år

Hans Blensø have meddelt at han ikke ønskede genvalg. Peter Andersen havde forinden

generalforsamlingen meddelt sit kandidatur til formandsposten, og da der ikke var andre kandidater, blev

Peter Andersen enstemmigt valgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Bestyrelsesmedlem Helge B. Rasmussen bestyrelsespost var på valg. Helge var indstillet på at blive genvalgt

hvilket blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

8. Valg af revisor 

Palle Rasmussen blev enstemmigt genvalgt som revisor.

10. Eventuelt

Intent til dette punkt.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet. Bestyrelsen er nu sammensat således:

 Peter Andersen, formand

 Tommy Green Nielsen, Kasserer

 Claus Strøm Madsen, Billedsekretær

 Helge B. Rasmussen

Formandens beretning ved generalforsamlingen 19. januar 2023

Lad mig starte med at sige at det har været et særdeles aktivt år med både gamle velkendte og helt nye

aktiviteter. Og også et år med en ret stor udskiftning i medlemskredsen. Begge dele har også belastet

vores økonomi, som vi ser på efterfølgende.

Medlemmer

Vores medlemstal er steget fra 13 til 14.

Vi har fået 5 nye medlemmer: Jakob, Henrik, Erik, Svend og Dorthe.

Og vi har måttet sige farvel til 4 medlemmer:

(Af GDPR hensyn er fjernet et afsnit om de 4 medlemmer og årsagen til de meldte sig ud)

Møder

Vi har afholdt 38 møder med mellem 7 og 12 deltagere, hyppigst 9-11.

På 17 møder har der været 1-3 deltagere på ZOOM, heraf var kun 3 møder i andet halvår. Zoom fungerede

rimeligt godt under Coronanedlukningen, men det har været svært at kombinere zoom med de fysiske

møder. Ikke kun men også pga wifiproblemer i mødelokalerne. Vores praksis er derfor blevet, at man som

zoom-deltager normalt kun er med på en ”kigger”.

9 medlemmer har bidraget med i alt 20 forskellige oplæg til møderne og her vil jeg specielt takke Claus for

hans store indsats. Og det er dejligt, at også de nye medlemmer bidrager.

Månedens billede

Vi har afviklet denne aktivitet 10 gange, heraf 4 med ekstern dommer. Vi forsøgte en enkelt gang at droppe

konkurrenceelementet og afstemningerne, men konkluderede, at det blev for tamt. Vi har dog fået mere

fokus på den gensidige, konstruktive feedback.

De 9 førstepladser blev delt mellem 8 medlemmer og i alt 10 medlemmer har haft et eller flere billeder i top

3.

De 4 eksterne dommere fra forskellige fotoklubber har været inspirerende og nogle også meget grundige i

deres bedømmelser. Et par forsøg på at skaffe dommere med en anden billedmæssig baggrund lykkedes

ikke, men det lykkes måske i 2023.


Gæster

Jesper Iversen besøgte os i marts med et oplæg om forskellige kvaliteter på fotopapir og Passepartouter. I

dette møde deltog også 12 medlemmer fra Halsnæs fotoklub.

2 tidligere medlemmer har i foråret præsenteret eksempler på deres fortsatte fotoarbejde, nemlig Eva

Christensen og Evert Friberg. Evert kommenterede også på vores billeder fra månedskonkurrencen i

februar og nåede til et noget andet resultat end den eksterne dommer.


2

Naturfotografen Susanne Borup viste i juni billeder og fortalte om sin udvikling som kvindelig fotograf i en

mandsdomineret verden. I dette møde deltog efter invitation 2 tidligere kvindelige medlemmer: Eva og Jytte


Fototure

I klubregi har vi arrangeret 3 ture heraf som noget nyt en vellykket tur med overnatning til Landskrona 30.

april-1. maj, hvor 9 medlemmer deltog, Turen var arrangeret af Claus efter medlemmerne havde drøftet i alt

4 mulige destinationer.

5 medlemmer deltog i en tur til Copenhagen Jazzfestival i juni med Jakob som tovholder og 9 i en tur til

Dyrehaven med temaet ”Brunst i den gyldne time”. Turen var arrangeret af Jens Ole og resulterede i

mange fine billeder, selvom vi var en uges tid for sent ude og vejret var til den grå side. Turen foregik på en

almindelig klubaften og sluttede med spisning på rest. Nautilus i Vedbæk.

Herudover har flere medlemmer deltaget i andre fototure.

Udstillinger

Vores deltagelse i Hillerød Kunstforenings fotoudstilling ”Spændvidde” var en ny og spændende aktivitet,

som jeg håber vi kan få mulighed for at gentage næste gang foreningen har fotos på programmet. 11

medlemmer deltog med mellem 1 og 3 selvvalgte billeder. Tilrettelægningen af vores bidrag blev flot styret

af Peter med assistance af Claus.

Vi er herudover lykkedes med at sætte 4 kvartalsudstillinger op i Royal Stage.

Forårsudstillingen: Peter, Helge, Claus og John med hver sit tema.

Sommerudstillingen: Fælles tema med deltagernes billeder fra Landskrona-turen.

Efterårsudstillingen: Palle, Peter og Jakob med hver sit tema

Vinterudstillingen: Helge, Henrik, Jens Ole og Hans med hver sit tema.

Den gamle udstillingsplakat er skiftet ud med forskellige og mindre teksttunge versioner, og der er hængt

en mindre plakat op i stueetagen.

Vi har på et tidspunkt aftalt at skifte passepartouterne ud med sorte og vores rammer trænger også til en

udskiftning. Det kan vi måske få klaret i 2023.


Samspil med andre klubber

Vores primære samarbejdspartner er Halsnæs Fotoklub, hvor vi i maj deltog i den traditionelle ”Øldyst”

Øldysten gik ikke så godt i år, da vi ikke helt urimeligt tabte 18-11.

I Region Nord regi har Claus været en efterspurgt dommer, ligesom han har startet en analog-gruppe,

hvori både Prismemedlemmer og andre deltager. Senest er han blevet valgt til kasserer. Dette engagement

har bidraget til en noget større deltagelse i RN’s konkurrencer og bedømmelsesmøder

Enkelte medlemmer har deltaget i fotomaraton i Frederiksund.

Prisme82 blev indmeldt i Selskabet for Dansk Fotografi, SDF, i 2021, men vi mangler fortsat at finde ud

af, hvordan vi skal bruge dette medlemskab. Pt. er vi alene medtaget i deres fortegnelse over fotoklubber

og har fået et galleri, hvor jeg i 2021 har lagt en række billeder fra vores månedskonkurrencer.

Sidst i januar i år ser vi frem til at deltage i Jernbanernes fotoklubs genoptagne Digicup, hvor også

Albertslund fotoklub deltager.


Royal Stage

Det er stadigt et ønske at klubben får et fast lokale, hvor vi kan have vores udstyr og foretage individuelle

og gruppeaktiviteter 24/7. Petras hus kunne måske have været en løsning, men er nu opgivet.


3

Lokalesituationen i Royal Stage er forbedret på 2 punkter: Vores udstyrskasse bliver bragt op i

mødelokalet og de ret dårlige projektorer er udskiftet med gode skærme. RS har også været

imødekommende, når vi har haft behov for større lokaler eller lokaler på andre tidspunkter.

Jeg har noteret 19 fotoopgaver for Royal Stage, men enkelte i 1. halvår kan være overset.

Tendensen fra 2. halvår i 2021 er fortsat, nemlig at opgaverne stort set alle vedrører koncerter og shows.

Der har kun været en enkelt opgave vedr. udstillingerne i hallen, nemlig ”Bornholm kommer til Hillerød”

hvilket er en opgavetype som før corona var helt dominerende. Og èt sportsarrangement, nemlig Padel-

turneringen.

11 medlemmer har i større eller mindre grad løst disse opgaver, som ofte er både udfordrende og

underholdende, men undertiden også kan opfattes byrdefulde, især hvis man har været med i nogle år.

Koncertfotograferingen stiller også lidt større krav til udstyret end udstillinger, hvilket gør det svært for nogle

at være med.

Samarbejdet med Aga Lutomska om opgaverne er ikke helt problemfrit, idet Aga har en tilbøjelighed til

først at melde opgaverne meget sent ud, hvilket passer os dårligt. Jeg har derfor jævnligt bedt hende om

ønskerne for de kommende 2-3 måneder og må sædvanligvis rykke for svar. På den måde får vi måske

flere opgaver end nogle kunne ønske, men omvendt er meldingen fra Aga, at det alene er ønsker og vi skal

bare klare det, vi kan/orker.


Vores IT-løsninger

Hjemmesiden kører efter den nødvendige omlægning i 2021 pænt. Samlingen med vinderne af månedens

billede er dog ikke kommet på plads, så her mangler billederne fra de sidste par år.

Vores Gallerier på dot.net blev med virkning fra juni 2022 opsagt af One.dot.com. Claus har udført en flot

indsats for at redde vores materiale og gøre det tilgængeligt på en ny løsning baseret på Piwigo.

Herudover bruger vi Dropbox til midlertidige opgaver og Onedrive til aflevering af billeder til Aga. Endvidere

har vi en facebookside, hvor der dog kun er sparsom aktivitet.

En mere strømlinet samlet IT-løsning er ønskelig, men svær at etablere med vores nuværende faglige og

økonomiske ressourcer.


Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde både på vores få møder og i form af

sparring på mailen om diverse spørgsmål. Samt ønske den nye bestyrelse og formand god vind!

Hans Blensø


Regnskab

Regnskabet kan ikke indsættes her, da det er en pdf. Det viser et underskud på ikke mindre end 5917 DKK


Klubmøde 12. januar

Vi var 10 til mødet. 

Marie, som er konsulent for Hillerød kommune i et projekt om at udbrede kendskab og forståelse, men også høre medlemmer i forskellige foreningers syn på den grønne omstilling og bæredygtig levevis, kom og gennemførte et program for Prisme82. Vi havde forlods taget nogle billeder om emnet, så efter en indledningsvis samtale om klubben og vores syn hver især på kommunens måde at forholde sig til målsætningen på, tog Marie afsæt i vores billeder og fik os til at fortælle hvorfor billedet blev taget og hvad budskabet var i billedet. Det var spændende og tog næsten hele aftenen. Efter Marie var der en kort samtale omkring elektronisk kontra mekanisk lukker og den elektroniske lukkers mulige indflydelse på, at der kom striber på billeder taget for RS for nylig.

Klubmøde den 5. januar

Vi var 9 til mødet, som var det første efter en god juleferie.

Vi aftalte indledningsvis at alle forsøger at få lagt billeder op i dropbox til mødet med kommunens projekt

om klima og miljø. Claus skal aflevere dem til projektet inden næste møde.

Vedr. Digicup ser der ud til at være bred tilslutning. Billederne skal afleveres til Claus senest den 12.1. med

besked om man ønsker at deltage i spisningen, hvilket blev anbefalet af flere. Fælleskørsel skal aftales på et

kommende møde.

Claus var tovholder på aftenens hovedemne, en snak om resultaterne af øvelsen med at fotografere

samme motiv med 1. manuel indstilling/Raw - 2. Automatik med kameraets kreative filtre – 3. Smartphone.

Øvelsen viste at smartphonebillederne klarer sig rigtig godt og jo bedre jo nyere/dyrere telefonen er. Der

ser dog stadig ud til at være problemer med detaljerne ved kraftig forstørrelse. Det blev påpeget at der

også på telefonerne er mange indstillingsmuligheder, og det kunne være interessant at dyrke dette en

anden gang.


Referat 2022

Klubmøde den 15. december

Klubmøde 15. december 2022

Vi var 9 klubmedlemmer fremmødt og ingen på zoom.
Månedens billede blev bedømt af Kenneth Sommer fra Halsnæs Fotoklub og Actionfoto-gruppen. Kenneth gav en kort præsentation af sin fotobaggrund og viste eksempler på sine billeder.
Efter en relativt kortfattet omtale af alle billederne tog vi en uddybende og givende gennemgang af de tilstedeværendes billeder.
Jakob fik førstepladsen med billedet Hornbæk Plantage 1, Hans gik med anden- og tredjepladsen med billederne ” Morgendis i Parken” og ”I egne Tanker”.
Der var en kort snak om nybearbejdning af gamle billeder kan siges at overholde aldersfristerne for månedens billede på hhv. 3 og 6 mdr. hvilket der ikke umiddelbart var stemning for.
Anvendelsen af lange lukketider for at opnå silke-look på strømmende vand blev problematiseret, da dommeren havde givet et ”dommerdiplom” til Eriks billede ”Afvandings kanal”:
Får vi reelt smukkere eller mere interessante billeder på den måde eller er det bare en nørdet øvelse?
Jakob foreslog at vi alle prøver at bedømme de samme ca. 10 billeder og bruger et møde på at sammenligne vurderingerne. Forslaget er på emnelisten.
Hans mindede om opgaven til det første møde i januar, hvor vores billeder skal lægges op i Galleriet, hvilket kræver et login med password, som kan fås af Claus.
Kenneths bedømmelse kan ses i dropboksen i mappen med billederne.
Mødet sluttede kl.21:30.

Klubmøde den 8. december

Vi var 9 deltagere.

Claus orienterede om at RN først har behov for at Prisme82 tager værtskabet for en bedømmelse i 2024.

Vedr. et besøg af Luca Berti er prisen 4.375 kr og vi prøver at få nogle af de andre klubber og/eller

Grundtvigs højskole med på et fælles arrangement.

Aftenens hovedemne var Natfotografering og Claus havde lavet en præsentation som blev anvendt som grundlag

for en åben diskussion mellem de fremmødte, og vi kom godt omkring alle aspekter af emnet.

Natfotografering i København blev foreslået som et emne for en kommende fototur.

Klubmøde den 1. december

Vi var 11 deltagere.

Henrik var mødt tidligt og var i fuld gang med at stille diverse lamper, flash, diffusere, softbokse, paraplyer, baggrunde op da klokken var 19.30.

Henrik fortalte om udstyrets muligheder og vi afprøvede det i praksis med egne kameraer.


Klubmøde 24. november

Vi var 12 deltagere.

Den normale sæson går fra den sidste torsdag i august til ca. midt juni. Vi slutter sæsonen ikke senere end skoleferien starter. Det blev beslutter at vi holder vinterferie og efterårsferie.

Miljøprojektet er aftalt så Marie kommer den 12/1-23. Inden mødet skal vi lave tre billeder om klima/miljø. De skal afleveres til Claus senest den 5/1-23. Claus har sendt en vejledning på mail.

Claus mindede om opgaven på 3 billedserier som skal være klar den 5/1-23. Opgaven er beskrevet i præsentationen som ligger i vores klubdokumenter (her) - ” Skal jeg gå M? Hvilket kamera og hvilke indstillinger skal jeg vælge samt en opgave til januar 2023.”

Vi har fået invitationen til digicup den 22/1-23. Man deltager med digitale billeder formatet er beskrevet i invitationen. Bemærk motivet skal kunne tåle at blive vist i et mindre format (side om side med et andet billede på en projektor). Vi opretter en folder på Dropbox, max fem billeder, eneste krav er, at de ikke brugt tidligere i digicup. Claus skal have billederne senest den 12/1-23, og man skal møde frem hvis man har billeder med.

På mødet i næste uge har Henrik workshop om flash portræt fotografering. Han medbringer diverse udstyr. Vi har to lokaler så vi bliver delt i to hold men en fotograf, to assistenter og en model. Hvert hold får en time til at tage portrætter.

Helge har kontaktet med Luca Berti som tager sort / hvid dokumentarbilleder. Han vil gerne komme og fortælle om hvordan han arbejder med sine projekter og vise nogle billeder. Vi satser på en klubaften i marts måned. Helge undersøger nærmere. Vi kan invitere andre klubber også for at holde betalingen per klub på et minimum. Vi kender dog ikke prisen endnu.

Dernæst gik vi over til månedens billede. Der var gode 15 billeder med forskellig tolkning over temaet Bevægelse. Efter to afstemning var tre billeder kåret:

1)      Jens Ole med ”Balance Board”

2)      Hans, med “Lord of the Dance2

3)      Claus, med ”Skovbussen”

Vi havde en snak om Royal Stage udstillingen til marts. Vi blev enige om et fælles projekt hvor hvert medlem får ét billede med. Tema bliver en fortsættelse af vores snak med Marie: Klima/miljø. Hvert medlem kan indlevere op til tre billeder.

Mødet sluttede kl. 21:30. 

Klubmøde 17. november

Vi var 10 medlemmer til stede og ingen på Zoom.

Frist for aflevering af digitale billeder til månedens billede i december er 20.11. i dropbox. Der er interesse for at påtage sig værtsskab for en RN konkurrence i foråret 23. Claus undersøger mulighederne i frivilligcentret/kedelhuset. Kommunens miljø- projekt besøger os på andet møde i januar,. Claus videresnder deres mail.

Aftenens hovedemne om makrofotografi stod Erik for. Erik havde dels en flot opstilling af og demonstration af sit udstyr (lys, skinner, objektiver mm) og dels en grundig gennemgang med plancher af muligheder og udfordringer i såvel optagelse som efterbehandling. Herunder et effektivt program til fokusstacking. Der var mulighed for at prøve sit udstyr af på medbragte insekter. Eriks præsentation findes i dokumentsamlingen i Galleriet.

Kl. 21 forlod bestyrelsen mødet og de tilbageværende lavede en brainstorm vedr emner til den kommende tid:

Klubmøde 10. november 2022

Vi var 10 deltagere og ingen på Zoom.

Hans mindede om invitationen til Digicup den 23. januar. Da alle deltagere konkurrerer mod hinanden er det ikke hensigtsmæssigt at vi bruger tid på at give hinanden feedback på de billeder vi agter at deltage med. Der er kommet en ekstra opgave for Royal Stage nemlig satireshow den 23. november.

John viste eksempler på fotografier med mobil samt sine egne og Eriks bidrag fra fotorallyet i Frederikssund, hvor Erik opnåede en 4. plads. Emnet var Lys og Mørke illustreret med 2 billeder. Eriks tolkning var psykologisk: 1. Opskænkning af øl og 2. Ølglas væltet!

Aftenens hovedemne stod Claus for: Det skulle have været om programmet Manuel (M), men Claus problematiserede i stedet anvendelsen af avancerede kameraer med mange manuelle indstillinger contra anvendelse af dels kameraernes automatiske programmer (A og P) og deres indbyggede kreative filtre og dels anvendelsen af mobiltelefoner. Ansel Adams sagde at vi ikke tager et billede, men skaber et. Claus problematiserede om det overhovedet var os selv eller kamera-ingeniørerne, der skaber billederne.

Vi fik en god snak og for de fleste er det nok sådan, at det vigtigste er motivet og det færdige resultat. Og selvom dette muligvis kan nås på en lettere måde med automatik, er de manuelle processer i optagelsen og efterbehandlingen, det der fascinerer os.

Claus havde defineret en opgave med at vi hver laver 3 billedserier hvor hver serie skal bestå af samme motiv taget mere eller mindre manuelt, et billede hvor kameraets kreative filtre anvendes samt et der er tagget med mobilen. Vi aftalte at se på resultaterne på mødet den 5. januar. 

Herefter var der fri snak og mulighed for passepartoutskæring. Vi fik optalt vores nuværende beholdning af udstillingspassepartouter: 

15 stk til A3 print og 3 kvadratiske med sider som den korte A3 side

10 stk A3+ print og 2 kvadratiske med sider som den korte A3+ side


Klubmøde 3. november 2022

Vi var ti deltagere og ingen på zoom.

Mødet startede som sædvanligt med løs snak og general information.

Der er sjældent mange deltagere på Analog Gruppens fototure. Claus spurgte om vi kunne være interesseret i at deltage (naturligvis er digitalt ok). Næste fototur er den 13. november og går til Stevns Klint. Claus sender mere information.

Den 1. december har vi workshop med lys og flash / portrætter. Henrik har lys med. Hvis man har behov, kan man godt låne Henriks lys.

Næste dommer konkurrence til december er digital. Det giver mulighed for at lave andre beskæringer end A4. Billederne skal lægges i Dropbox senest den 20. november. De enkelte billede må ikke være større end 5 Mbyte. Man må som sædvanlig deltage med max. 3 billeder. Filnavnet skal være billedets titel og må ikke indeholde fotografens navn / initialer. Fjern evt. navn / initialer fra EXIT data.

Claus har fået en mail fra klimateamet i Hillerød kommune. De vil gerne besøge os og have en snak om hvilke muligheder og udfordringer vi som fællesskab ser i grøn omstilling, klima og bæredygtighed. Alle fandt det en god ide og vi foreslår en gang i januar / februar 2023.

Claus mindede om digicup med Albertslund, Jernbanernes Fotoklub (arrangør) og os som afholdes den 23. januar på Ellebjergs gamle station. Flere detaljer senere. Der var stor interesse for at deltage.

Peter havde en præsentation om komposition. Det gav en god snak om ”regler” for god kompositions og hvordan man skal tolke reglerne. I præsentationen var der flere eksempler på anvendelse af regler. Præsentation ligger på siden med vores dokumenter (her).

Hans havde forberedt en præsentation om minimalisme. Udgangspunkt var en række fotografier, som han havde fundet på hjemmesider om minimalisme. Igen havde vi en god dialog om billederne og ikke mindst tolkning af minimalisme. I flere tilfælde havde vi svært ved at se det minimalistiske i billedet. 

Mødet sluttede kl. 21:30 (cirka).

Klubmøde 27. oktober 2022

Vi var 9 deltagere og ingen på zoom.

Mødet startede med lidt generel information. Bl.a. aftalte vi, at har man billeder med på Annaborg, så deltager man i nedtagningen, medmindre der er rigtigt gode årsager til ikke at deltage, f.eks. at man er på ferie. Hver fotograf, som har billeder til udstillingen og som ikke kan komme til Annaborg den 20 nov til nedtagning, skal selv træffe aftale med et andet klubmedlem, som så vil tage vedkommendes billeder ned og med hjem.

Vi havde så månedens billede. Der var 19 billeder på bordet med temaet "Ovenfra", som blev vidt fortolket og heldigvis blev ingen billeder dømt ude med begrundelse i manglende målopfyldelse. Vinderbilledet var Erik's af en vindeltrappe på jobbet, hvor hans kone havde stillet sig forskellige steder ned gennem etagerne og kigget op. Erik har så samlet billedet af mange lag, hvor hans kone står og kigger op fra forskelige vinkler/højder. Super billede som vandt suverænt. Nr. 2 blev Tommys spejlbillede fra en havn, hvor nogle næsten selvlysende orange redningsveste spejlede sig i vandet. Nr. 3 blev også Tommys, af en hul trærod hvor  der i bunden lå gule blade så det mindede lidt om en ønskebrønd.

Efter månedens billede gennemførte Helge et indlæg om arkitektur, som gav en masse god samtale hen over bordet. Der var meget forskellige holdninger til, hvad som skal være opfyldt, før et billede er et arkitekturbillede. Der var lagt så mange billeder op, dog desværre kun fra 4 fotografer, så Helge var nødt til at tage et udvalg ud, og drøfte dem først. Derefter så vi på flere billeder fra galleriet. 

Mødet sluttede ca. 10 minutter over tid.


Klubmøde 13. oktober 2022

Vi var kun 7 deltagere i mødet, heraf 2 på zoom.

Vi aftalte indledningsvist at aflyse i næste uge, hvor der er efterårsferie. Claus er også bortrejst og derfor ikke kan levere det planlagte program. Det er nu udsat til et senere tidspunkt.

Claus og Hans havde været på Annaborg og set vores flotte udstilling. Claus har lagt billeder af vores del op på vores facebookside.

Herefter havde Erik en præsentation vedr. hans første erfaringer med fotografering I Royal Stage som gav nogle gode snakker.

Billederne fra turen i dyrehaven blev dernæst ret grundigt kommenteret både vedr. selve optagelserne og efterbehandlingen. Ikke mindst de forskellige farvetemperaturer blev drøftet og Erik fortalte om hvordan han havde kunnet differentiere farvelægning på hovedmotivet (hjort) og baggrund ved anvendelse af kunstig intelligens i ACDsee 2023.

Til sidst snakkede vi om et oplæg om månedens billede fra Hans, som førte til en konklusion om at vi vender tilbage til at stemme om billederne som før sommerferien og blot laver den ændring, at månedskonkurrencerne med frit emne og ekstern dommer fremover afvikles rent digitalt, dvs uden print.


Klubmøde 6. oktober 2022

Vi drog i Dyrehaven, ialt 8 fotografer, under ledelse af Jens Ole, som også havde planlagt hvor vi skulle spise, og det var et dejligt sted. Der kom nogle gode skud i kassen, som ses i vores udstilling under fototure. Der er link hertil fra Facebook også. Efter ivrig fotografering ind gennem underskoven, vendte vi tilbage til bilerne og mødtes på restaurant Nautilus i Vedbæk havn, hvor vi spiste a la carte hvad den enkelte nu måtte ønske. Det var en super hyggelig tur.


Klubmøde 29. september 2022

Vi var kun 9 til mødet, trods det var månedens billede med ekstern dommer, nemlig Martin Schaffer fra Kronborg foto.
Martin havde gjort rigtigt meget ud af sin bedømmelse, som var grundig og underbygget af rigtigt gode vurderinger af vores billeder. Man kan aldrig være 100% enig med dommeren, for nogle kan li' det ene og andre det andet, men ingen kan sige, at det ikke var en fin og grundig bedømmelse. Der blev fundet nr. 1,2 og 3 og de er lagt på hjemmesiden.


Klubmøde 22. september 2022

Vi var 11 til mødet + Henrik, som tidligere har været medlem, kom og hilste på og ville gerne prøve at se, om gnisten kunne vende tilbage.

Mødet startede med lidt generelt, bla. en lille opsang fra Claus til alle, at vi skal prøve at deltage lidt mere frekvent i RNfoto's konkurrencer. Specifikt blev opfordret til at deltage i næste konkurrence, som er digital.

Derefter holdt Claus et indlæg om flash, som er lagt på prisme82.net under vores dokumentation. Claus talte om flash typer, ekstraudstyr til flash og opgaver hvor flash kan understøtte billedet, fulgt lidt op med eksempler. Det blev efterlyst lidt mere om hvad man faktisk gør, som fotograf, men det er rigtigt svært i plenum, for vi er jo ikke en mærkeklub. Alle har forskelligt udstyr og derfor er betjening forskelligt. Henrik bidrog med en masse af hans erfaringer fra reklamefotografi. 

Vi fik en kop kaffe. Peter og Claus tog en runde på billederne til Annaborg, herunder værksfortegnelsen, som blev beriget. Vi blev enig om en mindstepris på 1000,-

Mødet sluttede planmæssigt.


Klubmøde 15. september 2022

Jeg ankom til mødet som det startede og da var medlemmerne allerede igang med at klargøre næste udstilling, som blev hængt op, inden det egentlige møde startede. Det blev en fin udstilling med billeder fra 3 fotografer. Mødet gik nu igang.

Henrik lagde ud med et indlæg omkring sort og højlys. Han havde lavet en billede fil, hvor han havde nogle felter, som var meget tæt på helt udbrændt i den lyse ende og meget tæt på helt sort i den anden ende af lysintensistetsskalaen. Felterne gik lidt ind over hinanden. Hver gang Henrik skal arbejde med billeder, starter han ved denne grafik fil, for at sikre sig, at han ser bedst muligt ind på sin skærm, ved at han skal kunne ane tegning imellem disse felter. Det er vigtigt, for at man kan tro på sin skærm, at den indstilles til, at man kan se tegning i både det, som er næsten sort og næsten hvidt. Derefter blev gennemgået indstilling af yderpunkterne i piktogrammet, hvorefter curves blev gennemgået. Henrik kom også ind på særlige funktioner som gradient filtre samt opbygning i lag, for en bedre skærpning end skærpningsfunktionen selv kan i photoshop. Det var spændende, men svært at referere i detaljer.

Efter dette blev de billeder, som skulle være uploaded inden mødet, til Annaborg, løbet igennem. Det var fine billeder, men ikke nok medlemmer var repræsenteret, så vi besluttede at udvide fristen indtil den kommende søndag. Peter og Claus skulle gå billederne igennem onsdag, så søndag var jo i princippet tidsnok.

Mødet sluttede planmæssigt.


Klubmøde 8. september 2022

Vi var 2 nye, 9 klubmedlemmer fremmødt og 0 på zoom.

Claus gennemførte mødet. Vi startede med anvendelse af panoramastativ. Claus gennemgik ud fra PowerPoint hvad et panoramastativ er, og hvilke krav som er til et panoramabillede, som er stitched, for at dette bliver godt. Der var i PowerPoint ligeledes henvisning til forskellige stitch programmer, som efterfølgende kan sy de eksponeringer sammen, som man er kommet hjem med. Efter gennemgang gennemførtes en øvelse, hvor medlemmerne sammen fik indstillet et kamera, så Nodal Point blev ramt, hvorefter Jacob (da det var hans kamera), tog et panorama billede i lokalet, som vi så stitchede sammen.

Så fik vi lidt kaffe og small talk.

De billeder som var uploaded til dropbox, til Annaborg, blev gennemgået. Der blev givet kommentarer, råd og vejledning, hvor medlemmer synes det passede, men alle billeder var fine emner til ophængning. Husk, det er sidste frist den 15. september, før mødet starter, til at uploade emner til ophængning. Derefter downloades billederne af Peter og Claus til kuratering.

Tommy fik vores billeder til septembers månedens billede med hjem, og har afleveret disse til dommeren Martin S. fra Fotoklubben Kronborg.

Vi sluttede planmæssigt kl. 21:30.


Klubmøde 1. september 2022

Vi var 2 nye, 9 klubmedlemmer fremmødt og 0 på zoom.

Peter indledte med at fortælle lidt om Annaborg. Vi får lidt mere plads end påregnet. Dermed hæves tilladt billedstørrelse fra 30x40 til 40x50 cm. Peter skal også bruge et portræt af hver fotograf, som skal op at hænge i Annaborg. Vi blev enig om at Henrik medbringer kamera og tager portrætter fra kl. 19 på næste torsdag den 8. september, altså lige før mødet starter. 

Claus kom med en teaser til næste mødes indlæg omkring panoramahovede. Vi blev enig om, at Henrik medbringer kamera med 40mm objektiv til en opgave med panoramahovedet. Claus talte kort om photostich og vi blev enig om, at der skal være et kommende møde med det emne.

Så gik Finn igang med et fint indlæg omkring farver, farvetyper og hvordan de virker på skærm og papir. Derefter gennemgik Finn ved visning af eksempelbillede, hvordan man kan lægge en farvemaske og gennemføre en ændring i hvidbalance på blot noget af billedet, i eksemplet nogle vinduer med dagslys, som blev helt blå, da den generelle hvidbalance blev sat med pipetten på bagvæggen. Det blev ikke helt færdigt men rigeligt til inspiration og selv at komme igang med den type justeringer. Der er virkeligt kommet mange muligheder i Adobes programmer.

Kaffen kom rundt og der blev talt lidt smalltalk om fotografering og teknik. Vi blev herunder enig om at flytte fototuren til Roskilde, som skulle være gennemført 11. september, til i stedet at være besøg på bro byggepladsen på Masnedø ved Vordingborg den 18. september. Dette er ført i kalenderen.

Hans B. kom på og havde et fint indlæg omkring fotografering til koncerter og events, f.eks. i Royal Stage og Frederiksborgcentret. Vi kom omkring anbefalinger om udstyr, indstillinger, forberedelser, upload og aflevering af materiale. Det var et fint og grundigt indlæg.


Vi besluttede tema for månedens billeder:

·         September frit valg / ekstern dommer

·         Oktober ”Fra oven”

·         November ”Bevægelse”

Mødet sluttede planmæssige ca. 21:30. Klubmøde 25. august 2022

Vi var 2 nye, 9 klubmedlemmer fremmødt og 1 på zoom.

Første møde efter sommerferien. 

Henrik viste to billeder fra hans ferie i Italien.

Vi besluttede at holde fast i mødetid kl. 19:30.

Svend og Erik præsenterede sig selv og deres interesse for foto. Vi tog den sædvanlige runde hvor alle gav en kort præsentation.

Peter gav en status på udstillingen i Kunstforeningen på Annaborg.

De vigtigst datoer: udstillingen er fra den 13/10, til den 20/11 med fernisering den 15/10.

Alle kan finde et til tre billeder som man gerne vil have med. Man kan højst være sikkert at få et billede med. Størrelsen er 30 x 40 i rammemål. Peter skønner der er plads til max 16 billeder. Man kan frit vælge hvordan man præsentere sine billeder. Det anbefales at man ikke sætter glas i rammer. Den 8/9 er der sparring på klubmødet. Den 15/9 skal billederne afleveres i dropbox i lille format. Den 22/9 melder kuratorer tilbage hvilket billeder der er valgt, dog så alle får et billede med. Den 23/9 skal kunstforeningen have en værksliste. Den 29/9 skal værkerne leveres til Peter eller senest den 7/10 på Peters hjemmeadresse (efter aftale). Vi skal aflevere værkerne den 10/10, og den 11/10 er der ophængning. Se Peters mail fra 28/8 med samtlige datoer.

Vi talte om månedens billeder med temaet: Noget med vand. Der var i alt 19 papir billeder.

Efterfølgende stemmer vi om de billeder, som skal vises på hjemmesiden. Hvis der kan afgøres et billede med flest stemmer, må denne fotograf vælge temaet til november. Vi må lige overveje hvordan vi finder de 3 som skal på hjemmesiden og den som vælger tema. Alternativt kan temavalget overdrages til bestyrelsen, som helt sikkert vil være åbne for forslag, men lad os tale om det næste gang.


Klubmøde 16. juni 2022

Vi var 8 klubmedlemmer fremmødt og 0 på zoom.

Først dogmefotograferede vi i 45 minutter efter Jakobs anvisninger. JPG, manuel tid, blænde og iso. Ingen beskæring eller anden redigering. Herefter mødtes vi i mødelokalet og valgte hver 5 billeder til visning og snak. En nyttig øvelse i det fundamentale, som vi med vores megen digitale automatik ikke har så megen træning i. Claus vil måske tage temaet op igen i et af hans teknikoplæg i efteråret.

Alle, der ikke allerede den 9.6. havde fået gaven fra Royal Stage, fik den nu og Hans oplyste at næste opgave er Lord of the Dance den 6.9.

Jakob efterlyste deltagere til Jazzturen den 9.7. Hans, Claus O., Peter og Claus S. med kæreste har meldt sig.

Vi fik ikke talt videre om at ændre mødets starttidspunkt. Det må vi tage en snak om på første møde efter sommerferien.

God ferie.


Klubmøde 9. juni 2022

Vi var 7 fremmødte og 3 på Zoom.

Indledningsvis tog vi den gamle udstilling ned og sat Landskrona udstillingen op. Vores nye plakat blev sat op.

Vi brugte en del tid på at tale om Annaborg udstillingen. Peter har sammenfattet alt i en mail. Han og Claus vil fortsat være kuratorer og holde os løbende orienteret.

Resten af mødet var omkring aktiviteter for 2. halvår 2022.

Vi prøver allerede fra august at ændre månedens billede på følgende måde:

a.  Vi fastholder ekstern dommer til frit emne og 6 måneders aldersgrænsen, men dropper konkurrencen. Dommerens opgave bliver derfor at kommentere billederne dybtgående så mange af de indkomne billeder som muligt. Herudover skal han vælge tre, som på den ene eller anden måde fortjener en påskønnelse. Som dommere vil det være godt at få andre billedkunstnere på banen. Hvis der mod forventning er for få billeder indleveret kan vi supplere med billeder fra vores tema konkurrencer.

b. Vi fortsætter med emne-tema konkurrencerne og 3 måneders aldersgrænsen, men undlader helt afstemningsproceduren og koncentrerer os om at kommentere på billederne, gerne med hjælp af tjeklister med både tekniske og følelsesmæssige elementer. Vi vælger derudover 3 billeder som kan vises på hjemmesiden, som illustration af spændvidden i fortolkningen af opgaven. Endelig fastlægger vi i fællesskab tema/ udfordring / benspænd for månedens billede tre måneder efter.

Royal Stage udstillingerne fortsætter med skift hver tredje måned. Primært med tre / fire medlemmer som udstillere. September og december udstillingerne er besat. Vi kan stadig af og til have fælles tema for hele klubben.

Mødeformen justeres sådan at alle møder starter med "Ugens billedsnak" på 15-30 minutter, hvor alle kan medtage et billede eller en problemstilling, de gerne vil have drøftet. Det vil være fint hvis man inden sender os alle en mail om hvad man vil tage op under dette punkt.

Efterårsplanen i Dropboks blev løseligt gennemgået og der blev foretaget justeringer og Henrik meldte sig med et emne om problematikkerne vedr. højlys og sort / hvidt niveau. Hans gør planen færdig så Claus kan rette hjemmesiden.

Jakob spurgte om, vi kan flytte mødet så vi starter kl. 19.00 i stedet for kl. 19:30. Da vi ikke var fuldtallige blev den endelig beslutning udsat til næste møde.

Jazzturen melder Jakob ud om. Peter skubber Roskilde til en gang i september.

Klubmøde 2. juni 2022

Vi var 10 klubmedlemmer fremmødt og 1 på zoom. Og vi havde tre gæster: Eva, Jytte og Claus’ kæreste. 

Vi aftalte først et par ændringer vedr. de to sidste møder inden ferien. 

Herefter gik der 1½ time med Susanne Borup, som viste sine naturfotos og fortalte om sin udvikling som fotograf, hvor hun som ung kvinde havde begivet sig ind i en dengang mandsdomineret verden. Hun betragtede sig ikke som kunstner med stort K og sælger derfor sine udstillingsbilleder til godt og vel kostprisen. Havde finansieret en del af sit udstyr med salg af postkort med hendes motiver.

Til sidst viste Henrik nogle af sine billeder

Mødet sluttede kl.22

Klubmøde 26. maj 2022

Aflyst grundet Kristi Himmelfart


Klubmøde 19. maj 2022

Vi var 6 klubmedlemmer fremmødt og ingen på zoom. Kort efter mødets start ankom Henrik Søndergaard for at se om Prisme82 kunne være interessant for ham.

Månedens billede blev bedømt af Mogens Dam fra Lyngby Fotoklub og Analoggruppen. Efter en relativt kortfattet omtale af alle billederne med hovedvægten lagt på dommerens top 10 tog vi en uddybende og givende gennemgang af de tilstedeværendes billeder. Dommeren lagde vægt på at billederne var monteret ordentligt og var positivt overrasket over den høje andel af sort-hvide billeder. Palle fik førstepladsen med billedet ”Nordfalster”, Claus gik med andenpladsen for billedet ”Tornby Strand” og Peter fik tredjepladsen for ”Forhindringer”.

Vi aftalte at lade juni-udstillingen have vores Landskronatur som tema. Hans melder yderligere ud herom via mail. Den skal hænges op umiddelbart før/efter Claus’ ferie i uge 25-26.

Jakob uddybede sin ide om at lave en aften med en times ”dogme-fotografering” den 9. juni: Manuel, JPG, ingen bearbejdning, 19.30-20.30: Sted: området omkring Royal Stage. Formål: træning af de grundlæggende fotografiske parametre.

Claus oplyste han nu var valgt som kasserer for RN og at one photo nedlægger gallerierne 22. januar 2023. Jakob prøver at finde een IT-platform, der kan håndtere alle vores web-behov.

Endelig nåede vi en præsentationsrunde for Henrik, som til næste møde medbringer eksempler på sine billeder. Henrik har en professionel foto-baggrund som bl.a. underviser og reklamefotograf.

Mødet sluttede kl.22.


Klubmøde 12. maj 2022

Vi var 8 deltagere fra Prisme82 til selve dysten.

Vi var i Halsnæs fotoklub til vores øldyst. Vi fik godt og grundigt bank med en slutstilling 18-11 til Halsnæs. Vi må erkende, at Halsnæs simpelt hen havde de bedste billeder. De har arbejdet meget mere med udtryk og kreativitet og der er noget at lære og arbejde frem imod, til vi ses til næste dyst i 2023.
Stemningen var fin og arrangementet var veltilrettelagt og gennemført af Halsnæs.


Klubmøde 5. maj 2022

Vi var 6 klubmedlemmer(bl.a. Rune) fremmødt og 2 på zoom.
Vi startede med at bemande de prioriterede RS-fotoopgaver og dele ærgrelse over vi nogle gange først sent får udmeldt begrænsninger eller særlige ønsker. Hans orienterer Aga om at vi gerne have meldinger om prioriterede arrangementer med info evt. særlige forhold en måned før. Vi vil fremover ikke selv efterlyse opgaver.

Der var generelt stor tilfredshed med Landskronaturen, trods flere ikke syntes det var så spændende at fotografere i byen. Vi så de billeder der var lagt op i Galleriet og erfarede at vi har behov for at få en gennemgang af/vejledning om systemet, da fx drag and drop ikke virkede for alle.

Vi fortsatte med planlægning af kommende ture. 

Jens Ole arrangerer en dyrehave-brunst-tur i september i den gyldne time på en klubaften formentlig den 15. eller 22.9.
Jakob arrangerer en tur til Jazzfestivalen i KBH i juni: vi kan fotografere alle dage men en af dagene med en hyggelig sammenkomst.
Peter ser på en heldagstur til Roskilde og omegn i løbet af sommeren.

Endelig så vi på nogle fotoudfordringer vedr. brug af ND-filter (ikke velegnet til solnedgange) og eksponeringslås og lysmåling.

Mødet sluttede planmæssigt


Klubmøde 28. april 2022

Vi var 8 klubmedlemmer fremmødt og missede Finn på Zoom.

Til Månedens billede med temaet ”Byens lys” var der kun indleveret 15 billeder og vinderne blev fundet gennem en ny af bestyrelsen foreslået afstemningsprocedure hvor hvert medlem kunne fordele i alt 5 stemmer på et antal billeder, dog max 3 på et billede. Hans vandt i et tæt løb med Claus og Tommy som delte 2. pladsen.

Der var umiddelbart tilfredshed med proceduren, som vi derfor fortsætter med.

Derefter valgte vide 29 mest konkurrencedygtige printede billeder ud af de 39 der var kvalificeret i den digitale udvælgelse. For at enkelte medlemmer ikke skulle have for mange med i dysten tog enkelte medlemmer et billede fra. Vi lod så hvert medlem selv vælge et af sine kvalificerede billeder. Da Palles billeder ikke var printet skulle der kun fravælges få og disse blev fundet ved en afstemning. Palle blev opfordret til at vælge et af sine og aflevere det senere.

Endelig blev de sidste billeder til den eksterne dommer i maj afleveret til Claus.

Mødet sluttede planmæssigt.


Klubmøde 21. april 2022

Vi var 10 klubmedlemmer fremmødt  og en på zoom.

Målet med mødet var at vælge op ca. 40 billeder i bunken til print, med tilskud fra bunken med nye billeder til øl-dysten. Der var ca. 60 billeder i bunken og der manglede 20. Vi fandt frem til 19 billeder som blev lagt til den oprindelige bunke. Mødet blev noget drillet af et elendigt internet.

Vi drøftede også turen til Landskrona og Claus lovede at komme med en plan for rejsen derover på næste møde. Endvidere drøftede vi det noget svage oplag af billeder til månedens billede i Maj, så det får en uge mere, før det bliver afleveret til dommeren. Husk dem som vil nå at være med (håber det er mange) at tage  billeder / supplerende billeder op til 3 pr. fotograf med, på dette møde og aflever til Claus.

Mødet sluttede planmæssigt.

Klubmøde 14. april 2022 - aflyst grundet Påske.

Klubmøde 7. april 2022

Vi var 11 klubmedlemmer fremmødt og ingen på zoom uden for lokalet. Vi havde derudover en gæst, Evert, et tidligere medlem.

Evert viste en mængde af sine billeder. Der var både nogle som de ældste medlemmer genså fra tiden hvor Evert var med i klubben og billeder som er taget i perioden efter. Det blev til rigtigt mange billeder, faktisk over 80 billeder. 

Derefter fik vi en kop kaffe og talte lidt om fotografering for RS og de udfordringer som opleves i den forbindelse. Claus orienterede om nyt fra Petras hus. Der er ikke noget som er klart til at Prisme82 kan beslutte hvad de vil endnu.
Evert bedømte nu billederne som Bente tidligere har bedømt for os. Det var en meget grundig bedømmelse med en del forslag til ændringer/forbedringer. Der var helt sikkert nogle af dem, som vi måtte give Evert ret i, kunne forbedre billedet.
Det var sjovt at se så meget forskel der var på Bentes og Everts bedømmelse. Også sjovt at holde det op mod sit eget syn på billeder. Det giver virkelig indtryk af, at hvis man vinder eller taber i en fotokonkurrence, så kan en lige så væsentlig årsag, som det billede man har taget, være dommerens billedsyn.

Det store møde, næsten alle fremmødt, sluttede lidt over planlagt tid. Lokalet var rømmet ca. 21:45.


Klubmøde 31. marts 2022

Vi var 9 klubmedlemmer fysisk til stede og 1 på zoom. Derudover havde vi Eva på visit, "Et tidligere medlem hilser på"

Mødet startede med en velkomst til Eva, som havde en flot præsentation af en del af de værker, som hun har kreeret, siden hun for ca. 4 år siden stoppede i Prisme82. Eva havde ikke ligget på den lade side og havde udfordret sig selv i mange genrer. Der var spændende leg med farver, lag, motivkategorier, geografiske områder. Det var ikke bare smukke glansbilleder men også billeder af hverdagen, udsnit af noget større i næsten makro billeder, rust og skrald som gav smukke, næsten maleri agtige udtryk. Klubben gav en applaus og 2 flasker vin og takkede for den flotte præsentation. Eva blev og deltog også i afstemning til månedens billede.

Før månedens billede startede, havde Hans nogle generelle emner, som skulle drøftes. Medlemmerne blev opfordret til at få skrevet sig på listen af fotografer til RS. Claus S opfordrede til at møde op ved Petra's hus på Hulvejen 31 i Ny Hammersholt på lørdag kl. 09:30, for at støtte op om projektet og dermed også muligheden for et lokale om torsdagen med skab til vores ting.

Efter en kop kaffe, blev billederne til månedens billede konkurrencen lagt på bordet og nummereret. Der var 14 billeder til temaet. Afstemningen viste ret hurtigt hvilket billede som skulle være nr. 1. Det blev en flot førsteplads til Jens O. som leverede et fantastisk billede af et par ænder hvor han i billedbehandlingen havde gjort billedet uskarpt omkring ænderne. Efter 2. runde blev 2. billeder fundet som deles om 2. pladsen.  Et flot billede af en dreng på cykel på vej ud af en tunnel, meget farvestrålende, skabt af Hans B. samt et billede af Tornby Mørtelværk ved Hirtshals, gjort uskarpt ved at flytte kameraet og tilføjet ekstra farver på skyderne, skabt af Claus S.

Vi blev færdige lidt over normal sluttid og de sidste forlod lokalet lidt i 22:00.


Klubmøde 24. marts 2022

Vi var 9 klubmedlemmer fysisk til stede + ca 12 fra Halsnæs fotoklub.

Jesper Iversen fra Iversen Paper kom og holdt foredrag. Den første ½ time var en præsentation af ham selv som reklamefotograf. Det var sådan set ret interessant, men projektoren i lokale 3 trænger virkelig til en udskiftning. Der er farver den slet ikke er i stand til at vise.

Derefter talte Jesper om de forskellige papirkvaliteter og anvendelsen af optisk hvidt. Det er ingen ubetinget fordel at have meget optisk hvidt i papiret, for så vil billedet bliver køligere (mere blåt) i udtrykket, hvis man tager det ud i dagslys, eller hvis det er lavet til dagslys, blive gulligt når det kommer indenfor. Vi kom igennem de forskellige papirtyper og de mange brands men meget få fabrikker som producerer dem. Det var et generelt indtryk, at går man ikke op i hvad der står uden på pakken, kan det godt betale sig at ringe til Jesper før man bestiller, for måske kan man få det samme papir fra et andet brand (lavet på samme fabrik endda.)

Vi sluttede til vanlig tid 21:30


Klubmøde 17. marts 2022

Vi var 9 klubmedlemmer fysisk til stede.

Bedømmelsen af papir2 blev aflyst i Borup grundet sygdom. Claus havde fået tilsendt resultater og billeder, så vi mødtes i lokale 3 og gik igennem bedømmelsen. Kommentarene fra dommeren var lidt korte, men der bliver udsendt uddybende kommentarer. Dem vi så skal nok ses som dommerens noter.

Vi talte om billederne og om hvor forskelligt billedsyn vi faktisk alle har. Der er en vis grad af held, om man lige rammer med sin stil og får en god bedømmelse eller modsat.

Det var en hyggelig aften og vi gik nogenlunde planmæssigt kl. 21:30.


Klubmøde 10. marts 2022

Vi var 11 klubmedlemmer fysisk til stede, dvs alle på nær Helge og Rune som havde meldt afbud.

Ved mødets start var nogle allerede i gang med at nedtage den gamle udstilling og klargøre den nye. I denne udstiller Helge: ”Franske tage”, Claus: ”Gammel by i røde nuancer”, John: ”Hus i forfald” og Peter: ”Bundmaling”.

Claus instruerede de nye medlemmer i brug af Passepartouskærer. 

5 medlemmer tager til RN Papir bedømmelse den 17/3, og de øvrige holder møde med åben dagsorden og ser evt, på udstillingsplakaten. (afbud fra Peter).

Jakob og Hans fotograferer ved Løvernes Konge den 12.3. Og Løkkefonden er droppet.

Claus holdt et fyldigt indlæg om objektiver og kom rundt om mange aspekter af emnet, fx deres anvendelse i forhold til forskellige opgavetyper, betydning for dybdeskarphed, parametre ved køb af nye objektiver og muligheder og risici ved køb af brugte, vedligeholdelse og makro.

Mange medlemmer supplerede med yderligere viden, erfaringer og spørgsmål.


Klubmøde 3. marts 2022

Vi var ni klubmedlemmer fysisk til stede og to på Zoom.

Der var en snak om organisering af fælles kørsel til RN Papir bedømmelse den 17/3. Claus har tilbudt at lægge bil til. Nogle har allerede meldt afbud, og der var ikke helt klart, hvor stort behovet var. Det skal aftales endeligt på næste møde.

Peter demonstrerede lag og maske med nogle eksempler. Han brugte lag og maske til at vælge områder, hvor han ændrede eksponering og kontrast.

Vi kikkede på billederne til Øldysten med Halsnæs. Der var indleveret 59 billeder. Alle fik mulighed for at stemme på op til 10 billeder inklusiv deres egne. 41 billeder fik en eller flere stemmer. Vi skal arbejde videre med processen for at finde 30 (31) billeder, og Hans vil sende en mail med det videre arbejde. Ligeledes er alle fortsat velkomne til at indlevere yderligere bidrag.


Klubmøde 24. februar 2022

Vi var 10 klubmedlemmer fysisk til stede, herimellem et potentielt nyt medlem, Jakob, og en på Zoom. Derudover var dommeren hendes klubfælle også med.

Vi havde månedens billede som for første gang havde en ekstern dommer. Bente havde gjort sig en del overvejelser omkring de afleverede billeder og argumenterede fint for sine valgt. Hun startede med nr. 12 og bevægede sig så op imod de 3 bedste pladser, hvoraf 1. og 2. pladsen gik til Peter med henholdsvis "Cisterne" og "Laundry". 3. pladsen gik til Hans med "Nat på Boulevarden".
Klubben havde købt gaver til de første 3, så Peter løb med 2 flasker rødvin for 1. pladsen og endnu en for 2. pladsen. Hans fik chokolade for 3. pladsen.
Da vi havde klappet og Bentes bedømmelse var færdig, gennemgik vi som vanligt samtlige billeder og alle kunne komme med kommentarer. Herunder også til de ikke antagne billeder, hvor imellem der bestemt også var fine billeder.

Da det var overstået, præsenterede klubmedlemmerne sig for Jakob, som efterfølgende fortalte lidt om hans tilgang til foto, som jo mindre meget om alle os andres. Vi byder Jakob hjerteligt velkommen.

Vi sluttede møde med en kort snak omkring mødet 3. marts, hvor Claus er forhindret, så der derfor skulle  findes et alternativt indhold. 


Klubmøde den 17. februar 2022

Vi var 8 fysisk til stede og en på zoom

Efter en del bawl med at komme på zoom mv. kom mødet igang kl. 19:38.

Vi startede med at blive enige om, at Gruntvigs højskole bliver inviteret til at bedømme billederne til månedens billede i maj 2022. Det bliver forventeligt en onsdag den 18. maj.

Vi gik igang med at se på forslag til udstillingsvæggen til næste udstilling, hvor det er aftalt, at forskellige fotografer får plads til en mindre serie billeder. Der var lidt flere serier, end der var plads til. John, Peter og Helge blev hurtigt valgt ud. Derefter blev mødet enig om at Claus serie med røde bybilleder også skal med. Claus skal modtage billederne i A3 format (bredde/højde) i så høj opløsning som muligt i den folder, hvor vores serier har været lagt op og vil printe billederne. 

Derefter viste Tommy hvordan man kan kalibrere en projektor. Efter lidt opstartsproblemer kom kalibreringen igang. Kalibratoren sender farver op på lærredet som kalibratoren bruger til at kalibrere computeren med projektoren. Kalibratoren kan også anvendes til at kalibrere sin skærm og sin printer.
Forsøget lykkedes ikke helt. det blev lidt for rødt.

Claus viste lidt om pinhole kameraer med opfordring til at prøve det.


Klubmøde den 10. februar 2022

Vi var 7 fysisk til stede og ingen zoom.

Aftenens program var Mindful photography som vi nok blev mere eller mindre enige om, er det vi i forvejen gør, når vi er afsted med kameraet. Der var lidt forskellige holdninger til om begrebet også skulle afføde en særlig type billeder eller overvejelser om stemning og komposition. Vi havde uploaded billeder til en folder på dropbox, som vi så brugte tid på at tale om.
Da Mindfulnes var overstået, var der fri hyggesnak, dog med opfordring til at tale om billedbehandling i respektive programmer fra Adobe og andet. Vi sluttede lidt før tid efter at have hyggesnakket til centrets kaffe.


Klubmøde den 03. februar 2022

Vi var 6 fysisk til stede og 1 på zoom

Aftenens indhold skulle have været et indlæg v./ Hans, omhandlende fotografens workflow, fra man kom hjem fra en fotoopgave og til der lå færdige billeder klar. Der var dog så elendigt internet, så det desværre ikke lod sig gøre. Hans var nemlig på Zoom og hver gang han fik sagt få ord, gik zoom vedvarende ned.
På et tidspunkt besluttede vi sammen, at det ikke lod sig gøre og Hans slap mødet. Claus tog over og lagde ud med at beskrive sit flow. Der kom nogle rigtigt gode kommentarer fra mødet, hvad og hvordan, i tillæg til det Claus viste, at man også kunne gøre. Vi fik en rigtig god snak og i aften, for første gang i lang tid, også kaffe fra Frederiksborgcentret.
Claus foreslog at holde et indlæg om valg af objektiv til fototure. Der var stemning herfor, så det vil blive forberedt. Vi ryddede op i fællesskab. Dejligt med fotokisten. Claus lagde sin forlængerkabeltromle i kisten som udlån til klubben.


Klubmøde den 27. januar 2022

Vi var 9 fysisk til stede og 1 på zoom.

Claus fik samlet vores billeder sammen til RN konkurrencen og til Månedens billede i februar, hvor vi har ekstern dommer. Hans oplyste at vores kælderkasse fremover vil blive fragtet op i mødelokalet, så vi kan have vore fælles udstyr i denne. Han ønskede forslag til emner til mødeaftenerne, ikke mindst til de 2 næste gange.
Claus orienterede om et møde i en ny RN-fotogruppe om actionfotografi og måske kan vi senere få en af gruppemedlemmerne til at fortælle herom på et klubmøde.
Første punkt var Månedens Billede med temaet ”Brugt” valgt af Tommy. I alt 16 billeder deltog i dysten og stemmerne fordelte sig på næsten alle billederne uden der var en klar vinder. Vi måtte igennem tre runder, før vi var færdige: 1 plads til Hans med et billede af gamle hænder på et tastatur. 2. plads til John med et billede af en særdeles brugt vogn ved en gård og 3. plads til Anders med et konceptbillede med i alt 12 kvadratiske billeder af brugte mundbind flot sammenstillet.
Dernæst viste Ole 6 eksemplar på sine billeder, bl.a. en havn med en lettende måge ved solnedgang og sommerfugle fra Thailand. Pga. computerudskiftning havde Ole pt kun adgang til få af sine billeder, så vi ser frem til at se lidt flere eksempler på et senere tidspunkt.
Desværre var projektoren meget svag og ydede ikke Oles billeder retfærdighed, hvilket på ny rejste spørgsmålet om at købe vores egen. På næste møde valgte vi emnet workflowet, når vi tømmer Kameraet. Er der en ideel vej at gå?
Hvad betyder vores forskellige programmer? Osv. Hans indleder med præsentation sit typiske flow.
På mødet den 10. februar fortæller vi om vores erfaringer med ”Mindful fotografering” og viser nogle resultater. Se Haller & Jellesen (hallerogjellesen.dk) og Artikel om Mindful Fotografering | Haller & Jellesen (hallerogjellesen.dk).
Undervejs var der en noget følelsesladet debat om medlemmernes forskellige ambitionsniveau i forhold til fotografering, efterbehandling og præsentation. Emnet er lidt svært for ideen i vores snak om billeder er at få andres reaktioner på vores resultater og disse reaktioner hænger naturligvis sammen med de andres ambitionsniveauer.


Klubmøde 20. januar 2022

Vi var 8 fysisk og 1 på zoom med på mødet. 

Generalforsamlingen i Prisme82, 20. januar 2022

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent og indskud.
5. Behandling af indkomne forslag. (se vedlagte bilag med forslagene)
  a. Forslag fra Anders om ændring af §1 i vedtægterne
  b. Forslag 1 fra Claus om ændring af §2 i vedtægterne
  c. Forslag 2 fra Claus om ændring af §4 og §6 i vedtægterne
  d. Forslag fra Hans om ændring af § 11 i vedtægterne
  e. Forslag 3 fra Claus vedr. interesse for gensidig begunstigelse mellem Halsnæs Fotoklub og Prisme82 ved ophør.
6. Valg af kasserer
7. Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år
8. Eventuelt

Tommy genopstiller som kasserer.
Finn genopstiller ikke. Helge opstiller som bestyrelsesmedlem.
Andre kan fortsat opstille indtil valget foretages.

Hvis forslag 2 fra Claus vedtages ændres pkt 7. og 8. i ovenstående dagsorden til

7. Valg af billedsekretær for 2 år.
8. Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år
9. Eventuelt

Dirigent er Jens Ole og referent er Claus Strøm.

Jens Ole konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Formandens beretning:

Ved vores GF den 17. juni konstaterede Claus i sin beretning at ”Det har været en mærkelig periode, som om alt som var normalt standsede i februar-marts 2020, hvor coronaen kom over os.”
Sidste år udskød vi derfor GF til juni. I år er samfundet mere normalt og vi afholder GF rettidigt, og denne beretning vedrører derfor kun 2. halvår af 2021.
Men coronaen fik os trænet i at holde virtuelle møder med Zoom, hvilket vi har benyttet os af siden vi genstartede i august, så medlemmerne har kunnet deltage i møderne både under udstationering, bortrejse, sygdom og i tilfælde med ængstelse for smitten.
Vi har i bestyrelsen besluttet at opretholde dette tilbud i 2022.
Vores medlemstal er steget til 13 i løbet af 2. halvår idet Anders Johansen har genoptaget sit medlemskab og vi har budt velkommen til Peter Andersen, Helge Rasmussen og Claus Ortvald.
Vi har dog ikke set meget til Rune og Brian og Palle har hovedsageligt deltaget via Zoom. Hans Henrik Ibfeldt har prioriteret andre interesser og har forladt klubben efter 10 års medlemskab.
Vi har afholdt 14 møder med fra 5 til 9 deltagere og på næsten alle møder har der været zoomdeltagere. 2 møder har været aflyst pga mange afbud.
Halvåret startede med en fælles redigeringsøvelse med rawfiler, som viste hvor forskellige output vi vælger at lave på samme rawfile.
I løbet af perioden har der været en række præsentationer:
Peter og Helge viste eksempler på deres fotografering, Finn om Adobeuniverset, Palle om portrætter samt om den tyske fotograf August Sander,  Tommy om Erik Johansens spændende arbejde med lag,  Claus om Region Nords dommerkursus og om analoggruppen.
Vi haft en ekstern gæst, nemlig Peder Brødsted Pedersen fra Halsnæs Fotoklub, som dels fortalte om Region Nord, hvor han er ny formand. Og dels og ikke mindst viste en masse meget spændende ekspressive billeder på papir og digitalt.
Månedens billede blev afholdt 5 gange på lidt forskellig vis og det er aftalt at vi skal prøve at lægge mere vægt på kommentarerne end afstemningerne.
Der har kun været afviklet en fototur, nemlig en succesfuld heldagstur til Falsterbo/Skanör den 26. september. Tak til Anders for initiativ og arrangement.
Klubben har haft 2 udstillinger i Royal Stage. Fra medio juni til slut november udstillede Anders, Jens Ole og Hans hhv. Stemningsbilleder fra RS., Flyvende fugle og Bagsider i bymidten.
Til den nuværende udstilling havde bestyrelsen udvalgt tre temaer Arkitektur, Natur og Landskaber i S/H. 8 medlemmer valgte at bidrage. Udvælgelsen blev foretaget på klubmødet den 4. nov.
Foto-opgaverne for Royal Stage har været noget mere omfattende end i første halvår, hvor coronaen hærgede. Det gør den så igen fra december, men inden da har vi fotograferet ved en lang række arrangementer: Tre traditionelle messer, 9 koncerter/shows (enkelte incl. spisning) og 2 vinsmagninger. Her har især Anders trukket læsset dels som koordinator og ikke mindst som en ihærdig og dygtig fotograf ved koncerter og restaurantopgaver.
Prisme82 har også bistået Hillerød Byforum og Mødrehjælpen med fotoopgaver vedr. henholdsvis byfesten og en støttekoncert.
Vores hjemmeside Prisme82.dk har været ramt af tekniske omlægninger fra Google, som Claus og Finn har knoklet med at overvinde. I den forbindelse har de givet layoutet en flot modernisering og flyttet vores dokumenter til Prisme82.net, hvor vi har mere plads. Tak for jeres indsats.
Vi har dog ikke helt fået aflivet den gamle hjemmeside da mange eksterne links til Prisme82 fører til den gamle side. Og hvis man i Google søger på ”Prisme82” eller ”Hillerød fotoklub” får man en af de gamle sider som resultat, men kan herfra gå videre til den nye version.
På vores Facebook- gruppeside orienterer Anders om livet i klubben: konkurrencer, ture, udstillinger mm. Også her spøger en gammel Prisme82 facebookside, som dog nu er blevet forsynet med henvisning til den nye version.
Bestyrelsen har afholdt 2 møder, som især har behandlet IT-problemerne, Månedens Billede og spørgsmålet om hvordan vi kan få mere aktivitet på møderne i form af fx fotografering, redigering og fælles projekter som fx udstillinger. Tak for god bistand til mig som ny formand.
Prisme82 har været medlem af Region Nord i mange år og er indmeldt i Selskabet for Dansk Fotografi, SDF.
I forhold til SDF mangler vi at finde ud af hvordan vi skal bruge dette medlemskab. Pt. er vi alene medtaget i deres fortegnelse over fotoklubber og har fået et galleri, hvor jeg har lagt en række billeder fra vores månedskonkurrencer.
I forhold til Region Nord har vi som omtalt haft besøg af formanden. Herudover har Claus Strøm været på dommerkursus og er nu en flittig brugt dommer i andre klubber. Claus er også tovholder på en tværgående RN-gruppe om analog fotografi. Enkelte medlemmer har overværet bedømmelsen af billeder i RN’s konkurrencer, som vi i 2022 vil prøve at deltage i.
Den traditionelle dyst med Halsnæs har ikke været afholdt i 2021, men vi stiler mod at gøre de i 22.
Frederikssund Fotoklub har afviklet et maraton, hvor Johns billeder tog kegler og diplomer.

Hans Blensø 13.1.2022

Formandens beretning blev godkendt med akklamation

Tommy  tog over og fremlagde regnskab.

Tommy forklarede hvordan transaktionerne skabes ud fra betalinger med Mobilepay.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Kontingent fortsætter med samme beløb. Indskud 0 og 300,- pr. halvår.

Behandling af indkomne forslag:

Anders forslag 1. Trækkes tilbage af Anders.
Anders forslag 2. ændrer teksten fra paragraf 1 fra:
- Erfaringsudveksling og gensidig feedback
- Fælles fototure
- Inspirerende oplæg
- Deltage i og afholde udvalgte fotokonkurrencer internt samt med/mod andre fotoklubber.

til
- Erfaringsudveksling og konstruktiv feedback.
- Inspirerende oplæg, interne som eksterne.
- Udflugter og rejser.
- Fælles udstilling af egne værker.
- Deltagelse i interne og eksterne konkurrencer.

Claus forlag 1 godkendes og går ud på:
§ 2 Medlemskab
Prisme 82 er en klub, hvor aktiviteternes omfang og kvalitet er afhængig af medlemmernes engagement og aktive deltagelse. Medlemmernes tekniske indsigt og erfaringer vil typisk være forskellig, men man forventes at bidrage, så godt man kan, også med de praktiske opgaver, så der kan råde en god stemning i klubben.
Klubbens udstyr kan hjemlånes ved henvendelse til formanden.
Kommunikation til og mellem medlemmerne sker via e-mail, hjemmesiden og klubbens øvrige internetkonti. Det er det enkelte medlems pligt at meddele den til enhver tid korrekte e-mailadresse til formanden, som ajourfører den fælles medlemsliste, jf. § 10.

Ændres til 

§ 2 Medlemskab

Prisme 82 er en klub, hvor aktiviteternes omfang og kvalitet er afhængig af medlemmernes engagement og aktive deltagelse. Medlemmernes tekniske indsigt og erfaringer vil typisk være forskellig, men man forventes at bidrage, så godt man kan, også med de praktiske opgaver, så der kan råde en god stemning i klubben.
Klubbens udstyr kan hjemlånes ved henvendelse til formanden.
Klubben sigter mod at afholde sine møder ved fysisk fremmøde, men tilbyder digital deltagelse, f.eks. på zoom.
Kommunikation til og mellem medlemmerne sker via e-mail, hjemmesiden og klubbens øvrige internetkonti. Det er det enkelte medlems pligt at meddele den til enhver tid korrekte e-mailadresse til formanden, som ajourfører den fælles medlemsliste, jf. § 10.


Claus forslag 2 blev vedtaget og omhandler:

§ 4 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem den 10. og 20. januar.
Indkaldelse til generalforsamling sker med minimum 14 dages varsel ved udsendelse af e-mail.

Forslag, som ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen, hvorefter formanden udsender forslagene sammen med den endelige dagsorden.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

- Valg af dirigent og referent.
- Formandens beretning.
- Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab.
- Fastsættelse af kontingent og indskud.
- Behandling af indkomne forslag.
- Valg af formand på ulige år.
- Valg af kasserer på lige år.
- Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år
- Valg af revisor på ulige år.
- Eventuelt

Generalforsamlingen er højeste myndighed. Forslag kan vedtages med almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  Vedtægtsændringer kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

ændres til 

§ 4 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem den 10. og 20. januar.
Indkaldelse til generalforsamling sker med minimum 14 dages varsel ved udsendelse af e-mail.

Forslag, som ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen, hvorefter formanden udsender forslagene sammen med den endelige dagsorden.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

- Valg af dirigent og referent.
- Formandens beretning.
- Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab.
- Fastsættelse af kontingent og indskud.
- Behandling af indkomne forslag.
- Valg af formand på ulige år.
- Valg af kasserer på lige år.
- Valg af billedsekretær for 2 år.
- Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år
- Valg af revisor på ulige år.
- Eventuelt

Generalforsamlingen er højeste myndighed. Forslag kan vedtages med almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  Vedtægtsændringer kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. 

Samt

Side 4

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer: En formand, en kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. De vælges for 2 år ad gangen, halvdelen i lige år og halvdelen i ulige år.
Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for klubbens daglige drift og brug af klubbens materiel og lokaler, og den fastsætter selv sin dagsorden.
Ved evt. afstemninger er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede.
Revisoren er ikke medlem af bestyrelsen.

ændres til

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer: En formand, en kasserer, en billedsekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. De vælges for 2 år ad gangen, halvdelen i lige år og halvdelen i ulige år.
Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for klubbens daglige drift og brug af klubbens materiel og lokaler, og den fastsætter selv sin dagsorden.
Ved evt. afstemninger er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede.
Revisoren er ikke medlem af bestyrelsen.


Hans forslag 1. (§11 Klubbens opløsning) blev vedtaget.

§ 11 Klubbens opløsning
Klubben kan opløses såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
Der skal være mindst 14 dage mellem 1. og 2. generalforsamling, dog højst 2 måneder.
Klubbens materielle aktiver sælges på auktion blandt de tilbageværende medlemmer og et eventuelt overskud ved klubbens opløsning tilfalder Region Nord.

ændres til 

§ 11 Klubbens opløsning
Klubben kan opløses såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
Der skal være mindst 14 dage mellem 1. og 2. generalforsamling, dog højst 2 måneder.
Klubbens materielle aktiver sælges på auktion blandt de tilbageværende medlemmer. Et eventuelt overskud fordeles efter aftale mellem de tilbageværende medlemmer til andre fotoklubber indenfor det gamle Frederiksborg Amts geografiske område. Kan der ikke opnås enighed herom tilfalder overskuddet Region Nord.


Claus forslag 3 trækkes tilbage af Claus.

Tommy genvælges som kasserer for 2 år.
Claus vælges som billedsekretær for 2 år.
Helge vælges som menigt bestyrelsesmedlem for 1 år. Finn udtræder efter eget valg af bestyrelsen.

Eventuelt.

Claus orienterede om Petras hus. Petras hus ligger i Ny Hammersholt. Det er et ældre hus som ejedes af en dame, Petra, og overdragedes Hillerød Kommune med det formål, at det fremover skulle anvendes til unge i området. Der har muligvis åbnet sig en mulighed for, at Prisme82 kan få et klubrum i det hus. Ikke et rum som vi har alene, men som kan bruges til andre formål, når vi ikke er der, men et rum, hvor vi kan have et skab. Vi fastholder vores tilknytning til RoyalStage / Frederiksborgcentret, men generalforsamlingen bad Claus arbejde videre med sagen indtil der er nogle faktuelle oplysninger, som klubben må forhold sig nærmere til, før vi endeligt giver tilsagn.


Klubmøde 13. januar 2022
Vi var 8 fysisk og  2 på zoom med på mødet.

Vi sagde velkommen til et muligt nyt medlem, Ole, og havde vores vanlige præsentationsrunde og fortalte endvidere lidt om klublivet og de tilbagevendende begivenheder som månedens billede og fotografering for RS.
Claus O. viste 5 fine billeder som var naturbilleder. Ole ville også gerne vise nogle af hans, men teknikken drillede lidt, så vi har aftalt, at Ole viser sine billeder på mødet efter generalforsamlingen.

Så havde vi de 4 forslag til en form for afstemning og med klart flertal valgtes at gå videre med forslaget til Landskrona. Claus undersøger overnatning med enkeltværelser og helst et rum hvor vi kan spise. Vi har endnu ikke afgjort, om vi selv laver maden eller spiser på en restaurant.

Vi gennemgik de ny eller redigerede billeder til Papir2, som var uploaded. Vi kom temmeligt meget i dybden med nogle fine forslag til Autor, som denne kan vurdere og evt. anvende. Fristen for aflevering af billeder til Papir2 i fysisk form blev aftalt til sidste møde i januar. Husk man skal registrere sine billeder på rnfoto.nu først og påklæbe det mærkat, man får tilsendt på en mail, på bagsiden af sin passepartout. Husk at have en pil bag på også, visende hvilken vej der er opad, uanset det synes logisk.

Vi var færdig lige til tiden. Der var et enkelt billede som igen var røget ud af passepartout i vores udstilling, som Claus lige fixede på vej ud af centeret.

Vel mødt til generalforsamling næste gang.


Klubmøde 6. januar 2022
Vi var 7 fysisk og  2 på zoom med på mødet.

På mødet talte vi om en weekend sammen med overnatning og fotografi/fotografering som fokusområder. Anders fremførte, at han ville have færdige køreklare planer med indhold og økonomi, så man som medlem ved, hvad man siger ja til at deltage i. Vi blev enige om, at der var 4 som ville udarbejde forslag til en sådan tur og disse skulle være klar og udsendt inden næste klubmøde.

Vi talte derefter om billeder uploaded som forslag til deltagelse i papir2 konkurrencen i RNfoto regi. Vi fik talt en del om hvert billede. Der kom forslag til forbedring og vurderinger på, om billedet havde en chance, men uanset, så er det svært at forudse, hvordan billeder bliver modtaget, da det er meget op til den enkelte dommer.

Der var nogle af vores billeder på udstillingsvæggen, hvor billedet var røget ud af passepartout grundet dårligt klisterbånd. Vi prøvede at rette op på problemet men manglede nok tape og måtte genanvende den gamle en gang mere. Claus tager tape med på næste møde, så vi evt. kan gøre det færdigt.

Referat 2021

Klubmøde 2. december 2021
Vi var 6 fysisk og  2 på zoom med på mødet, pæn deltagelse.

Hans startede med at konstatere, at  på mødet den 9. december er fremmødet spinkelt, hvorfor den der planlagte præsentation af bestyrelsens nye tiltag blev fremskyndet til indeværende møde.
Et potentielt nyt medlem, Claus, kom ind ad døren og vi bød velkommen. Klubbens medlemmer præsenterede sig for Claus og Claus for os. Claus har fotograferet en del i starten af dette århundrede, men lagde det fra sig for omkring 15 år siden. Han har nu fået interessen igen og har købt et fint Nikon spejlløst. Vi byder Claus velkommen.
Hans fortalte, at vi i bestyrelsen har besluttet, at månedens billede de måneder, hvor temaet er frit, ændres derhen, at  dels må vi anvende billeder, som  er fra arkivet, blot de ikke tidligere har været anvendt til konkurrencer i Prisme82, samt at der er ekstern dommer. Det betyder at billederne afleveres omkring en måned tidligere end  normalt i  både printet og elektronisk form. Til konkurrencen den 24. februar, som er næste gang, skal dommeren, Bente  (formand for  Stevns fotoklub) have billederne ultimo januar , hvorfor Claus Strøm skal have de deltagende billeder senest  21 Januar fra medlemmerne. I øvrigt må medlemmer fra efter julepausen, deltage med 3 billeder til månedens billede, idet vi er så få medlemmer.
Hans  fortalte videre, at  vores almindelige klubmøder ændres, så hvert andet møde skal være et "arbejdsmøde", hvor vi er igang med et eller andet projekt. Anders foreslog, at man i en projektgruppe godt kunne holde sit arbejdsmøde på zoom, og dermed f.eks. deltage hjemmefra, frem for i centeret. Hans kom med bestyrelsens forslag om at første projekt er en udstilling. Om udstillingen skal være på vores væg, eller et andet sted, må produktet af anstrengelserne vise.
Så er der forslag om en fototur med overnatning. Hans foreslår  Odense, men på mødet den 9. drøfter vi også andre muligheder, så medlemmerne opfordres til at komme med forslag.
Claus Strøm  fremviste, efter en  hurtig kaffepause, bedømmelsen af digital 1, som blev afholdt i Kronborg fotoklub i Helsingør, den 22. november. Vi havde mange holdninger til billederne og deres indbyrdes placering og konstaterede, at sådan er det nok altid. Det er svært at være enig om , hvilke der er de bedste, men der var holdninger og gode argumenter i kommentarerne i klubben, så alle har formodentlig fået en del ud af aktiviteten.
Claus Strøm foreslår, at klubben prøver at deltage i  papir2 konkurrencen, som åbner for upload 3. januar 2022 og  upload /billedaflevering skal være færdiggjort med deadline  7. februar 2022. Det er en god ide at være lidt tidlig med upload, så man også kan nå at printe den label, som skal klistres bag på  papirbilledet, før det afleveres.

Klubmøde 25. november 2021
Vi var 6 som deltog fysisk og der var 10 billeder lagt frem på bordet.

Månedens billede med frit tema. Vi afstemte i en runde, så var de 3 bedste fundet. De var 1.plads til Anders med et smukt billede med farvede bånd fra en strand ved Normandiet. Det vandt ved sin enkelthed og smukke farvesammensætning og var godt hjulpet af print på mat papir, som gjorde de virkeligt smukt og seværdigt. Hans og Claus Strøm delte 2. pladsen, Hans med 2 fugle, en rødhals og en gråspurv, som var uenige om territoriet og Claus med et tågebillede af højspændingsmaster på en mark, hvor den opgående sol skinnede lige gennem toppen af en af masterne.
Vi gav os god tid til at diskutere billederne og det tog næsten hele mødet.

Klubmøde 18. november 2021
Vi var 7 som deltog i mødet. Palle deltog på zoom.

Palle præsenterede  en fotograf (beskrives, når jeg har fået Palles præsentation.)

Claus Strøm fortalte hvordan det netop overståede dommerkursus var gennemført, hvad han havde fået ud af det. De 7 dødssynder og de 7 dyder blev opremset og diskuteret. Nu ser Claus frem til at blive brugt som dommer ved en kommende konkurrence. (siden er der truffet aftale med Kronborg fotoklub og Herlev fotoklub).

Klubmøde 11. november 2021
Vi var 7 fysisk til mødet og der var ingen zoom deltagelse.
Claus gjorde opmærksom på mail fra Anders som har med forberedelsen af månedens billede december at gøre.

Tommy præsenterede fotografen Erik Johansson, fra Sverge. Erik laver spændende billeder, som er planlagt og skitseret før de tages.
Der går mange eksponeringer til et billede og han kan arbejde i rigtigt mange lag, faktisk flere hundrede lag i PhotoShop.
Erik er en forholdsvis ung kunstner. Han leger med geometri og indbygger umuligheder i billedet, som f.eks. en stige som går igennem et hul i taget for igen at gå igennem et hul i taget og forsvinde, men stigen er ret.
Mange af Eriks billeder har et miljø orienteret budskab, klimaforandringer, oversvømmelser.

Derefter havde vi en kort snak om hvilke billedbehandlingsprogrammer som kan håndtere mange lag. Der blev nævnt elements, photoshop og acdsee.

Så så vi på billeder fra RS og talte lidt om hvordan de blev behandlet før de leveres til centret.

Klubmøde 4. november 2021
Vi var 8 til mødet, som igen også blev transmitteret på zoom.

Hans startede med lidt generelt. Peter er blevet syg med Covid. Hans vil høre, om vi fortsat vil køre møderne onsite, og det ville hele mødet. Så talte Hans om bestyrelsen, som holder bestyrelsesmøde sidst i November, hvorfor medlemmer, som har ønsker til hvad som behandles, bedes sende det/disse til et bestyrelsesmedlem, så det kommer med på mødet.
Vi talte om den digitale bedømmelse, som er sendt ud på mail fra Palle og sker i Helsingør den 22. november.
Fotografering for mødrehjælpen i December. Her har Claus meldt sig på.

Herefter fik Palle ordet fra det fjerne syd (Falster) omkring portrætter med baggrund. Der var mange portrætter med både forgrund, baggrund og lagt i ramme i baggrunden. 

Slutteligt valgte vi billeder til vores 3 udstillingsvægge. Det blev til 3 billeder med arkitektur til den lille væg. 5 billeder med landskab til mellemvæggen og 7 billeder til natur. Det var en rimelig effektiv proces.

Inden vi sluttede mødet af, havde vi en diskussion omkring fotografering i RS, herunder relevans og interesse for en workshop aften i hvordan man gør. Det blev en længere snak, så vi sluttede noget over tid.


Klubmøde 28. oktober 2021
Mødet blev afholdt næsten halvt onsite og halvt på zoom. Vi var 9 deltagende, så det var fint.

Vi startede med månedens billede. Der var gået lidt rod i det med billederne, så flertallet havde, som man skulle, både et billede i dropbox og et på papir på bordet. Der var så medlemmer som kun havde på bordet og ikke i dropbox og omvendt.
Da det hele ville blive lidt svært med et nummersystem, besluttede vi, at i stedet ville vi lade hver fotograf fortælle om sine billeder, hvorfor de blev taget og hvad som var gjort ved dem, for at få det udtryk frem, som de havde fået. Temaet var i øvrigt "Plante(r)".
Det kom til at fungere ganske godt. Vi fik en god diskussion omkring de forskellige billeder. Der blev 3 billeder udvalgt, som er kommet til at pryde hjemmesiden. Et fra Jens Ole med en sandklit med marehalm, et fra Hans B. med en kvist fra en ukrudtsplante smukt isoleret fra baggrunden og til sidst et fra Tommy med en sjov kaktuslignende blomst.
Vi var enige om, at vi måske nok skal tage vores månedens billede regler op til revision og ændrer dem endnu en gang, for de fleste var glade for, at der var kommet så meget fokus på selve billedet, hvilket må være det vigtigste.
Derefter viste Peter nogle skønne billeder, hvoraf en stor del var fra ferier, men alligevel ikke typiske feriebilleder med familie og hund, men mere ovre i noget street og landskab.
Til sidst fortalte Claus om RNfoto's analoggruppe. Hvordan var den kommet fra start og hvad er status på denne nu. Vi sluttede planmæssigt.


Klubmøde 21. oktober 2021
Mødet blev aflyst grundet for få tilmeldte.


Klubmøde 14. oktober 2021
Vi var 8 til mødet, heraf 2 på distancen på Zoom. Hans havde været nødt til at melde afbud, så Claus førte taktstokken.

Først fik Helge lov til at vise os billeder. Vi så fine billeder fra New Zealand, Australien, Sydfrankrig og Barcelona mv. De så meget lyse ud, på det opstillede fjernsyn. Vi fik indstillet fjernsynet inden Palle tog over og viste en masse billeder fra byggeriet af den ny Storstrømsbro. Der var virkeligt perler imellem. Vi fik også en masse viden og facts omkring byggeriet samt den senere forestående nedrivning af den gamle bro.

Efter dette lagde vi plan for de næste møder som Claus har ført i kalenderen efter klubmødet. Vi prøvede også at få prisme82.dk til at være søge domain til den ny hjemmeside, men det lykkedes ikke rigtigt. Claus må prøve at tage kontrakt til DK Hostmasters og få hjælp til at det lykkes.
Mødet sluttede planmæssigt.


Klubmøde 7. oktober 2021
Vi var 8 til mødet, 2 på zoom. Peder Brødsted Pedersen fra Halsnæs fotoklub, som nu også er formand for RNfoto, kom forbi og fortalte om sine tanker mht. RNFoto, hvordan denne organisation kunne forny og gentænke sig selv. Foreløbig har Peder fået genoplivet fotomarathon, som holdes i Frederikssund lørdag 23. oktober. Derudover er der opstartet grupper under RNFoto for: Analog fotografer ved CSM, actionfotografer. Der er formodentlig to grupper mere på vej; street og ungdom.
Derefter viste Peder billeder fra hans arkiver. Vi så dem først på projektoren, og efterfølgende havde Peder en mængde billeder printet på forskellige papirkvaliteter. Det var meget spændende og meget langt fra det vi selv normalt præsenterer i Prisme82. Peder rækker vidt også mht. udstyr, som gik lige fra et billigt (900kr) fuji semi instant kamera til et hundedyrt Hasselblad. Det fik en til at tænke, hvor lidt udstyr der egentlig skal til, før man kan få lavet seværdige og interessante billeder. Det er mere fantasi og efterbehandling, hvis man er til den signatur, som Peders billeder havde. Flere medlemmer ytrede, at de var inspirerede og ville prøve nogle af de teknikker af, som Peder viste. Vi sluttede næste ½ time over tid. 


Klubmøde 30. september 2021

Vi var 5 til klubmødet. Derudover var Helge og Anders nede og fotografere i RS. Aftenens program var månedens billede med diagonal som tema. Vi var kun 5 til at stemme og der var 12 billeder på bordet. Afstemningen sorterede dog hurtigt en del billeder fra og vi endte med en første plads og to billeder på en delt andenplads.
Vinderbilledet blev en guitarist, taget af Anderes, hvor man primært kunne se guitaren i blålige og brunlige nuancer. Strengene udgjorde diagonalen og hånden på guitarhalsen lå i et smukt lys, som både gav en lidt heldig halo omkring men også var knivskarp, så man kunne fornemme sveden på fingrene. De 2 andenpladser blev et billede af nogle træhuse med markante skorstene, taget af Hans B., træværket var slidt, farverne var gode og der var en tydelig diagonal. Det andet billede var af flod med solnedgang, og var taget af Anders. Himlen var i flotte gulorange nuancer og diagonalen udgjordes af floden. Tillykke til begge med det fine resultat.
Efter konkurrencen så vi på billeder fra den netop gennemførte fototur til Falsterbo/Skanör. Vi så også billederne fra Sy&Strik udstillingen. Palle havde 2 billeder med til konkurrencen, men de var ikke på papir. Vi så dem dog efterfølgende og kommenterede. Der var lidt snak om emner og hvor præcist disse skulle fortolkes.


Klubmøde torsdag 16. september 2021

Vi var 7 deltagende, heraf Tommy på Zoom. For første gang var vi i restauranten og skulle derfor lige finde ud af hvordan det store fjernsynsopsæt virkede og kunne bruges. Mødet kom dog igang.

Vi startede med at aftale, at mødet næste torsdag, den 23. september, bliver aflyst, da fremmødet simpelt hen ville være for spinkelt.

Derefter gik Finn igang med et indlæg omkring Adobe universet, startende med en kort fortælling om hvordan det hele startede.

Vi så også hvordan man kan arbejde mellem PC og mobil/tablet på de samme rawfiler.


Klubmøde torsdag 9. september 2021

Webmaster har ikke modtaget referat fra mødet, men noterer sig ud fra aktivitetslisten, at mødet blev gennemført med det planlagte indhold. Der var deltagelse fra alle 3 nye medlemmer og et antal af de faste.

Indhold taget fra aktivitetslisten.

"Hvert medlem har den 2. september modtaget 2 rawfiles fra HB, som de redigerer så det siger medlemmet mest. Vi bruger dem til at se, hvad vi hver især kan få ud af redigeringsprogrammet og få inspiration fra hinanden. "


Klubmøde torsdag 2. september 2021

Mødet blev afholdt onsite i Frederiksborgcenteret. Der mødte 3 potentielt nye medlemmer op på vores møde. Vi sagde velkommen til Helge, Peter og Anna.

Efter lidt opstartskludder med teknikken, for vi skulle jo have Anders og Palle på zoom, som jo også skulle være med, kom mødet til sidst i gang og vi gik hurtigt i gang med månedens billede.

Derefter præsenterede vi os for hverandre, så de ny  deltagende kunne lære os at kende og vi kunne høre lidt om dem og hvad de fotografere mv.

Mødet kom til at gå lidt ud over den afsatte tid.


Klubmøde torsdag 17.juni  2021

 

Mødet blev afholdt som følgende:

 

1.del  Generalforsamling

2.del  Alm. Klubmøde med månedens billede som emne.

Der var 6 deltagere, men fordelt på 4 lokationer.

Claus, Hans og Jens Ole var mødet op i Royal Stage, mens Palle, Tommy og Finn deltog via Zoom.

 

Generalforsamling:

 

Valg af ordstyrer. Hans blev valgt med applaus.

Valg af referent.   Jens Ole blev valgt da han var fysisk til stede i lokalet

 

Formandens beretning:

Det har været en mærkelig periode, som har været over hele verden og dermed også os. Som om alt som var normalt standsede i februar-marts 2020, hvor coronaen kom over os.

Af den grund, har vi af flere omgange haft udskudt vores generalforsamling, så den nu endelig afholdes her midt i Juni, men skulle have været afholdt midt i januar.

Vi lagde ud i 2020 med et medlemstal på 14. Jeg må indrømme, at jeg faktisk ikke fik noteret mig medlemstallet ved årsskiftet, men her i sommeren 2021 er medlemstallet 10.

Dem som har forladt klubben siden er: Dorte Truelsen, Hans Bo Henriksen, Jytte Lindekrans og Anders Johansen.

I en gemt medlemsliste, som er fra 2020-01-13 kan jeg se, at også Trine Christensen stod anført, men vi så hende faktisk ikke i 2020.

Jeg vil ikke benytte lejligheden til at kommentere hvorfor faldet i antal medlemmer blev som det blev, for det er der sikkert mange holdninger til, men blot nøgternt konstatere, at det jo er lidt ærgerligt, at vi nu er så få.

Jeg meddelte op mod årsskiftet 2020-2021, at jeg jo er på valg ved denne generalforsamling, og jeg ikke genopstiller. Jeg synes det er vigtigt i en klub, at ingen er formand for længe, for at tilsikre, at der jævnligt kan komme et nyt pust og nogle nye initiativer. Derfor ser jeg frem til vores afstemning omkring ny formand.

Der er, trods perioden er længere end normalt, faktisk ikke så meget at fremhæve, for coronaen lukkede jo også mange af vores aktiviteter ned. Jeg synes dog, jeg vil benytte lejligheden til at takke medlemmerne for, at vi sammen har kunnet holde fast i vores klubmøder, i perioden på zoom i stedet for ved fysisk fremmøde. Vi havde nogle få møder i sommeren 2020, hvor der blev delvist genåbnet, og tak og lov for det. Det gav lidt fornyet kraft og håb, som vi havde brug for, da efteråret kom, med en ny lang nedlukning, som faktisk først her for nylig, efter så mange er blevet vaccineret, er blevet åbnet ret meget op igen, så vi nu endda kan mødes uden mundbind.

Jeg vil dog fremhæve vores fototure:

 

De to årlige konkurrencer, digicup og konkurrence mod Halsnæs har ikke været afholdt i perioden, grundet corona. Vi har heller ikke været noget videre ude og fotografere for Royal Stage.

I perioden er Palle flyttet til sydhavsøerne i hverdagene og vil fortsat have et vigtigt arbejde at udføre dernede, så vi vil fortsat søge at afholde møder på Zoom efter sommerferien, dog med fysisk fremmøde i centeret for dem som kan. Rune har vi ikke set så meget til, men vi har på den anden side ikke fået en udmelding. Vi håber, at han vil få tid til at deltage igen på et tidspunkt.

Vores møder om torsdagen, har været meget trofast afholdt, med kun de normale pauser, grundet helligdage og lignende. Fremmødet til gengæld har til tider været lidt magert. Det skyldes nok, at det er lidt sværere på Zoom, men jeg synes alligevel, vi blev ret gode til det, til sidste.

Nu kan vi jo heldigvis mødes fysisk igen i Frederiksborg centeret.

Tak for en spændende og udfordrende periode i klubben, og for at dem, som er her endnu, har holdt fast.

Med disse ord, vil jeg lade ordet gå tilbage til ordstyreren.

 

Kassererens beretning:

Regnskabet var fremsendt på forhånd og Tommy forklarede om forskellen i opstillingen, med hensyn til overgangen fra bank til Mobile Pay.

Regnskabet blev godkendt med akklamation

 

Fastsættelse af kontingent:

Der blev diskuteret noget om afstemning af kontingentet i forhold til størrelsen på udgifterne.

Så længe vi ikke er flere er udgifterne forholdsvis høje.

I lighed med tidligere blev der vedtaget et kontingent på 300 kr./halv år.

 

Indkomne forslag:

Der var ingen.

 

Valg af formand:

Da Claus nu i flere år har trukket et stort læs, syntes han at det var på tide, at en anden tog over.

Hans meldte sig og blev straks valgt med akklamation.

 

Valg af menigt medlem:

Med begejstring blev Claus foreslået og blev valgt med stor applaus.

 

Valg af revisor:

Palle meldte sig villig til at genopstille og blev straks valg med akklamation.

 

Eventuelt:

Claus fortalte om Halsnæs Fotoklubs plan for fototurer hen over sommeren. Der var interesse for planen, Claus videresender denne.

Der blev snakket lidt om fotoopgaver for Royal Stage, der skal indledes en dialog om dette.

 

Klubmøde:

 

Månedens billede:

 

Emnet var at billedet skulle være i højformat, men ikke af en flagstang.

Der var 10 billeder med i konkurrencen.

Vinderne blev:

Første plads: Hans med et charmerende billede af sit oldebarn.

Delt anden plads: Tommy med et billede af et gammelt vindue i hans svenske sommerhus & Jens Ole med billede af tre terner fra Hørsholm.


Klubmøde torsdag 3.juni 2021

Zoom-møde med 5 deltagere. Hans, Palle, Tommy, Brian, Finn og Jens Ole

Referent Jens Ole

Emne: Lag og Masker.

Finn viste og fortalte.

Der blev vist hvordan man sætter dele af et billede ind i et andet. Bl.a. hvordan dele af et billede kan

danne ramme på et andet og hvordan en persillehakker pludselig kan sidde på himlen i et andet

billede.

Desuden viste Finn, hvordan farven kan justeres for enkelte områder på billedet.

Til slut viste han noget med Fotoshop til Ipad.

Det blev en gennemgang i et tempo, hvor man kunne følge med, hvilket de mange spørgsmål viste.


Klubmøde torsdag den 27. maj 2021

Zoom-møde med 5 deltagere, Referent Claus

Vi havde månedens billede med frit tema. Der var 12 billeder fra start og alle var rigtigt gode. Derfor var vi også ude i hele 4 runder, før vi havde nr. 1, 2 og 3. På førstepladsen kom Palle med et superflot billede fra Falster af en brun mark med en baggrund af dramatisk mørklilla skyer hvori der var et fint spil. Til at give lidt yderligere liv, var der 2 flotte højspændingsmaster. På andenpladsen kom Jens Ole med et smukt billede af en krikand i flugt lige foran nogle fine siv. Anden var fint isoleret fra sivene og der var dejlige farver i billedet. Øverst blurede sivene ud grundet afstanden i et drømmende look. 3. pladsen gik også til Jens Ole med et fint belyst stilleben af et glas whisky med flasken bag i venstre side og vandkanden i højre. På et bord med mørkebrun bordplade, så det meget eksklusivt ud. Tillykke til de tre.

Vi gennemgik som vanligt alle billeder og der kom mange fine kommentarer.

Derefter brugte vi tid på planlægning af de første dage efter sommerferien, så september nu er planlagt. Claus viste lidt billeder fra MotoGuzzi’s 95 års jubilæum og vi fik en snak om hjemmesiden, hvordan den vedligeholdes og hvad vi gør, når Google udfaser den platform, som vi er på lige nu. Finn står for næste møde og alle fik en instruktion i, hvordan de kan bruge Zoom som vært.

Klubmøde torsdag den 20. maj 2021

Zoom-møde med 7 deltagere, Referent Hans

Aftenens tema var snak om makrobilleder.  Der var 11 billeder på galleriet + 1 ekstra som Tommy viste, men havde problemer med at lægge op.Hovedparten vedr. blomster, især støvdragere og støvfang, men der var også et par biller, en tæge og en snegl. Vi konstaterede at der kan laves mange smukke motiver med blomsterdetaljer, men også at det kan være en udfordring at få lagt fokus det helt rigtige sted. Ikke mindst hvis der er vind eller tale om insekter i bevægelse.

Makrofotografering havde ikke deltagernes helt store interesse. men Hans Henrik dyrker det i forbindelse med hans ipassion for insekter. Tommy havde forsøgt sig med en hjemmelavet makro, nemlig en slags legetøjslup han havde fået fastgjort foran optikken på sin RX 100. Resultatet var rimeligt ok. 

Hans har investeret i et makro objektiv og har eksperimenteret med det de sidste dage og viste nogle resultater, og vil lege videre med det. 

Vi aftalte af fastholde GF den 17.6. Hans forsøger at få et lokale i Royal Stage, men Tommy og andre forhindrede kan deltage via zoom.

Vi deltager ikke i RN’s repræsentatskabsmøde, men ser frem til Peder vælges som ny formand, og Claus prøver at få ham sat på et af efterårets møder til en snak om billedbedømmelse og Region Nords aktiviteter.

Finn har indbudt alle medlemmer til sommerhustur den 25-27. juni. Tommy og Palle er forhindrede i at deltage.

I øvrigt så vi på billederne fra Skrædderholmsturen. Claus viste nogle smukke svenske landskabsbilleder fra turen mod Bornholm. Hans viste nogle af sine billeder af de udendørs crossfittere, og fortalte at vi er velkomne til fotografere dem, når vi har lyst. De træner i Slotsparken mand-fred kl .17-18-

Den 3.6 har Finn oplæg om Lag og masker. Og til efteråret vil Palle gerne tale om ideen i raw-behandling som evt kan følges op af møde hvor vi med basis i samme raw billede laver forskellige versioner.

Hans Henrik deltager ikke den 27.5. og 3.6. og Hans ikke den 3. og 10.6 

Klubmøde torsdag den 13. maj 2021 (aflyst. Kristi Himmelfartsdag)

 

Klubmøde torsdag den 6. maj 2021

Zoom-møde med 6 deltagere, Referent Claus

 

Tommy havde forberedt et fint helaftens foredrag om først Faststone, som i mange år har været Tommys foretrukne program til billedredigering. Vi fik indtryk af, at han kender programmet rigtigt godt og har nydt dets enkelthed i anvendelse, en hurtig vej til fine resultater. Tommy har imidlertid nu også investeret i et ACDSEE 2021 og fortalte med stor entusiasme om de fantastiske muligheder for katalogisering og sortering i programmet. Herunder dublethåndtering, hvorved adskillige tusind dubletter er blevet fjernet fra hans store samling. Der blev gennemgået en del forskellige funktioner i ACDSEE og vi fik indtrykket, at Tommy allerede må have brugt mange timer foran skærmen.

Det var et meget fint foredrag og mødet kvitterede med applause.

 

Der er fototur på søndag til Avedøre Holme. Mødet næste torsdag afholdes ikke, grundet det er Kristi Himmelfartsdag.

 

Klubmøde torsdag den 29. april 2021

Zoom-møde med 4-5 deltagere. Referent Hans

 

Vi drøftede hensigtsmæssigheden af at holde møde på denne Hvede- bededagsaften, hvor mange er taget på miniferie. Måske skal vi næste år holde fri på denne dag. Tommy var med fra ødegården i Sverige, men desværre var forbindelsen ikke god nok til han kunne se billederne og han stod derfor af.

 

Hans overvejer at deltage i mødet i Region Nord sidst i maj.

 

Aftenens emne var Månedens billede med temaet Forår.  Der var i alt indkommet 17 billeder hvoraf de 12 var taget af de 4 fremmødte medlemmer.   Efter et par runder med gennemsyn stemte vi. Resultatet blev temmelig spredt. 7 billeder fik 1 stemme og 2 billeder fik 2 stemmer og resten 0 stemmer. en yderligere afstemning mellem de om førstepladsen endte med 1-1 hvorfor de to billeder af hhv. Palle og Hans deler førstepladsen. En afstemning mellem de 7 med en stemme resulterede i at alene Finns (?) markbillede fik 2 stemmer og dermed en tredjeplads .

 

Hans Henrik, der havde valgt forårstemaet, var skuffet over at mange af billederne ikke svarede til det han havde tænkt sig med temaet.  Enighed om at man må være mere præcis i emnebeskrivelsen hvis man vil begrænse tolkningsmulighederne, men der bør altid være muligheder for forskellige fortolkninger. Lyset blev af nogle opfattet et vigtigt indicium om forår ligesom markernes bearbejdnings-tilstand kan indikere årstiden.

 

Klubmøde torsdag 22. april 2021

Zoom-møde med 6 deltagere. Referent Claus

 

Palle havde forberedt et fint indlæg om portrætter i naturligt lys. Han kom ind på mange forskellige ting at tænke over og tage hensyn til, ved portræt fotografering, uden at have kunstige lyskilder til hjælp.

I naturligt lys kan der være slagskygger i ansigtet, hvis det er direkte i solen, hvorfor man kan bruge nogle af naturens eller forholdenes naturlige diffusere, som f.eks. at fotografere under en bro.

Da man jo skal udnytte det til rådighed værende lys, kan det også komme til at konflikte med baggrunden, eller i hvert fald skal man huske at overveje den. Det var fine billeder som blev vist og Palle lagde ud med at vi så på malerier.

 

Klubmøde torsdag 8. april 2021

Zoom-møde med 7 deltagere. Referent Palle

HB fortalte om stilleben – definitioner, eksempler og tekniske og kunstneriske problemer. 

CSM fortalte om digital støj og hvad, man kan gøre ved den. Og om digital skærpning. 

Både HB og CSM powerpoints ligger klar til download på http://prisme82.net/downloads.html

Til sidst så vi billeder fra den seneste nattefototur til København. 

Vi flytter udflugten til Avedørekysten til den 9. Maj. Er ajour i kalenderen.


Klubmøde torsdag 1. april 2021 lå i påsken, så det blev ikke afholdt.

 

Klubmøde torsdag 25. marts 2021

Zoom-møde med 6 deltagere. Referent Tommy

 

Aftenens emne drejede sig om månedens billede "Trafik" med 19 fremsendte billeder.

I løbet af fremvisningen opstod en diskussion vedrørende begrebet "Trafik". Det viste sig at omhandle alt fra fugletræk,en cyklist,en bil, smukke billeder med fartstriber, traktor i smukt snelandskab mm. Konklussionen blev, at trafik er et vidt begreb, og at et smukt billede med et strejf af bevægelse var ok.

Billederne var gennem 3 runder, hvor Palle fik en 1.plads, Tommy en 2.plads og Hans-Henrik en 3.plads.

 

Palle igangsatte en diskussion om krav til anonymitet af bilers nummerplade i et genkendeligt gadebillede. Problemet er privatlivets fred, hvis vores billeder offentliggøres således, at andre kan se, hvor bilen måske IKKE skulle have været på et givet tidspunkt. Palle vil uddybe juraen på et senere tidspunkt.

 

Claus fortalte, at man gratis kan downloade Camera Manualer fra nettet via "Buktus". Husk at donere ved flittigt brug. Palle viste en spciel foto display lup, der tildækker displayet og gør det nemmere at se, om billedet er ok.

Vi ses igen på Zoom d. 8. april.

 

Klubmøde torsdag 18. marts 2021

Zoom-møde med 6 deltagere. Referent Claus

 

Denne aften var temaet billedsnak om temaet ”Nattebilleder”. Der var uploaded 17 billeder. Inden snakket gik i gang, viste Hans os sit fine nye Panasonic G90 kamerea med 4/3 sensor.

 

Der var mange fine nattebilleder lagt i galleriet og snakken gik livligt om motiver, teknik, forslag til forbedringer, tilbehør (bla. Palles smarte skærmlup, som vi lige afbrød billedsnakken, for Palle kunne vise den på skærmen.). Tommy havde taget et sjovt billede med en færge, hvor noget af billedet havde været eksponeret på stativ, medens noget af eksponeringstiden var kameraet (nok utilsigtet, men heldigt) blevet først lidt rundt, så der næsten var kommet en underskriftssignatur ud af det. Hans billeder var håndholdte og det ny kamera med indbygget stabilisering kunne give skarpe billeder trods lidt rysten i hænderne, ved natte eksponeringstider længere end ½ sek. Flot.

Efter billedsnakken viste Claus en lille silicone pind, som man kan rense sin censor med. Vi fik planlagt indhold på et par møder længere fremme i kalenderen og sluttede så mødet og ønskede alle en god uge, til vi ses igen på Zoom.

 

Klubmøde torsdag 11. marts 2021

Zoom-møde med 8 deltagere. Referent Claus

 

Planen havde egentlig været, at vi skulle fotografere nattebilleder i Helsingør. Det aflyste vi  grundet formodning om regnvejr allerede onsdag middag. Der var derfor ikke noget formelt program til dagen. Der var dog medlemmer, som havde forberedt lidt til et nødprogram. Nødprogram er lidt hårdt dømt, for især Jens Ole’s indlæg var fint forberedt, så der var ikke meget nød over det. 😊

 

HB lagde ud med nogle spørgsmål til jpg behandling i FastStone. Det ny billede var meget mindre i Mb end det gamle, blot for der blev lagt en tekst på det. Claus fandt frem i menuen ”Indstillinger”  på faneblad ”JPG”, at man kunne vælge samme kvalitet som ophavet. Hans vil afprøve dette og se om udfodringen er løst dermed.

 

Jens Ole havde forberedt et fint slideshow med naturfotogafen fra Fredensborg, Per Finn Nielsen, som tager nogle fantastiske billeder af almindeligt forekommende dyr, men i flotte eller sjove kompositioner. Jens Ole sender PP til Claus incl. Link til en film, som vi kun kunne se men ikke høre lyd fra på Zoom, så vi selv kan se filmen derhjemme.

 

Claus havde forberedt et par opgaver, hvor henholdsvis et affotograferet negativ og et nattebillede fra Lysfestivallen i København, skulle redigeret færdig til brugbar stand. Det gik ikke  helt som præsten prædiker, for det viste sig, at kun de færreste billedprogrammer kunne behandle disse raw files. Vi fik i stedet en rigtig god snak om billeder og behandling. Det virker til at være mere egnet som emne på Zoom end i klublokalet i FrederiksborgCenteret, måske fordi alle bedre kan se, hvad som sker på deres egen private skærm. HB fik løst begge opgaver med et resultat, så det var fint at nå det så hurtigt. Vi talte en del om eksponering efter højlys eller skygger, lidt kameraafhængigt under den seance.

 

Slutteligt fik vi aftalt at  næste fototur går til København sent lørdag aften den 27. marts, hvor vi mødes kl. 22 på et sted, som Claus udsender nærmere instruktion til. Vi sluttede planmæssigt og fik bevist over for os selv, at vi sagtens, når nøden tvinger os, kan skabe indhold som er interessant til en hel aften. En god plan for aftenerne er dog nok at foretrække i det lange træk.

 

Klubmøde torsdag 4.marts 2021

Zoom-møde med 5 deltagere. Referent Jens Ole

 

1. punkt: Udstillinger i Frederiksborg Centeret

Der blev snakket om hvordan fremtidige udstillinger skal være. Der var enighed om at næste

udstilling kører som hidtil, men når den skal skiftes lige før sommerferien, skal den kommende

udstilling planlægges i klubregi. Med et fælles valgt tema.

2. punkt: Planlægning af møder for de kommende måneder.

Hans´s liste blev gennemgået og der blev sat tovholdere på rigtig mange emner, men vi blev ikke

helt færdige.

Samtidig var der en god uddybende snak om hvordan emnerne kunne behandles i praksis.

 

Klubmøde torsdag 25. februar 2021

7 deltagere på Zoom. Referent CSM

 

Vi startede mødet med lige hat høre, hvor mange som ville med på fototur søndag til Fredensborg.

Så så vi lidt på kalenderen og drøftede situationen i forhold til Corona. Vi blev enige om, at der nok er lukket ned et stykke tid endnu.

 

Aftenens hovedtema var månedens billede konkurrence. Vi har jo indført, at hvert medlem kan have 3 billeder med, idet vi for tiden er så få medlemmer og endnu færre faste deltagere på møderne, som jo er henlagt til Zoom for tiden, ikke i alles smag. Der var derfor hele 24 billeder fra start.

Vi så dem først stille og roligt igennem, alle sammen. Så blev de præsenteret på en side, så alle 24 billeder kunne ses med så store flader, som det lod sig gøre.

Vi var ude i 3. afstemning, før vi fik placeret nr. 3. Resultatet var at Palle og Jens Ole måtte dele en første plads med henholdsvis et smuk symmetrisk billede af en station, som ikke pt er i brug, men oplyst om natte samt et meget fint sart billede af en lille gren i nogen urørt sne, som var yderst delikat belyst. Meget flotte billeder. 3. pladsen blev Hans med et billede af nogle is glacerede sten ved Esrum sø, taget under den hårde frost. Meget smukt billede også.

Efter udvælgelsen gennemgik vi først vinderbillederne med applause og derefter alle de andre billeder. Vi kom til at gå ud over den planlagte tidlige afslutning, grundet bestyrelsesmøde, men det var en god diskussion og der kom mange fine synspunkter om billederne.

 

Klubmøde torsdag 18. februar 2021

5 deltagere på ZOOM. Referent CSM

 

Vi startede med Jens Ole, som havde lavet en både meget flot og meget interessant powerpoint om naturfotografering med fokus på dyr.

Vi fik en masse gode diskussioner til præsentationen, som affødte en masse spørgsmål fra alle os, som ikke er så drevne i disciplinen som Jens Ole. Det var en god oplevelse og man fik lyst til at gå ud og prøve selv.

Jens Ole fik en applause som tak for indlægget.

Derefter havde Palle et sjovt kort indlæg på temaet, ”Hvad har du i din kamerataske” som faktisk røbede, at sådan en bruger Palle da ikke, men han havde en lille standard liste over det, som han medbringer, når han drager på fototur, herunder også backup udstyret i form af batterier og memorykort mv. hjemme på hotelværelset.

Claus førte diskussionen videre, men emnet er jo ikke så stort. Diskussionen drejede over i andre nødvendigheder på ferie, som f.eks. at kunne få sine billeder uploaded til en backup, medens man er derude, så sikkerheden for at have dem er størst mulig, når man er hjemme igen.

Vi kom til at drøfte både backup udstyr og NAS servers, Microsoft OneDrive som flere af os er trætte af. Finn sender en mail rundt med en backup mulighed, som kan tilgås i skyen, f.eks. fra sin bærbare computer.

Slutteligt brugte vi lidt tid til at drøfte planen de næste uger frem og fik lagt generalforsamlingen ind i aktivitetslisten om præcist en måned, nemlig 18. marts kl. 19:30.

Vi ønskede hinanden en god uge og mødet sluttede planmæssigt kl. 21:30.

 

Klubmøde torsdag 11. februar 2021

6 deltagere på ZOOM. Referent HBL.

 

Vi startede og sluttede med løst og fast:

- Fototur 28/2 arrangeres af JOP som melder tid og sted ud inden næste møde

- Hans Henrik kan ikke deltage i næste uge, så Palle og Claus tager emnet over.

- Hans har lavet et par lister med ideer til emner og fototure. På et af de kommende møder ser vi hvad der er interesse for og hvad vi hver især vil være tovholdere på. Alle kan bidrage med yderligere input til listerne, som ligger i dropbox.

- Vi overvejer tur til lysfest i KBH. Tommy vurderer at der ikke er så meget lys som tidligere år og kulden skal helst aftage inden vi evt. tager af sted.

- På næste møde får Hans feedback på forslag til en udstilling om Bagsider i Hillerød med 5 billeder.

- Enighed om det kan være interessant at bruge noget mødetid de kommende uger med gensidig

inspiration og feedback ift Nivågårds fotokonkurrence (frist 5. april)

- vi aftalte at vi indtil videre kan bidrage med 3 billeder hver, både i månedens billede og i billedsnak.

Aftenens programpunkt var en snak om Portrætfotografering med udgangspunkt i 12 indleverede billeder. Der var eksempler på både ”portræt-snapshots”, aftalt portræt fotografering med familie/venner, betalt model med fin lyssætning og selvportrætter. Personer i fuld figur og close ups på ansigtet. Enighed om at det er vanskeligt at få personligheden frem i de aftalte sessioner: Det kræver mere tid end vores frivillige modeller typisk har lyst til at bruge. Læringspunkter handlede bl.a. om tredjedelsregel ift. øjne, blødt lys, slørede baggrunde og metoder til at få den portrætterede til at slappe af.

 

Klubmøde torsdag 4. februar 2021

6 deltagere på ZOOM. Referent FEH.

 

Vi startede med løst og fast:

- Fototur 28/2 arrangeres af JOP

- AJ vil gerne udstille på den store væg når RS åbner igen

- CSM viste ny placering af dokumenter på prisme82.net.

Eksisterende dokumenter overføres drypvis fra prisme82.dk

http://prisme82.net/downloads.html

I aftenens første programpunkt stod CSM for en gennemgang af emnet ”Stativ og anden

stabilisering, selv- og fjernudløser’. Vi kom godt rundt om emnet via gode stikord og billeder og

mødedeltagerne meldte flittigt ind med egne erfaringer og synspunkter.

I aftenens andet programpunkt var emnet ’Fotobog – hvordan kommer du i gang”. Her gennemgik

PSP emnet via fotobogsprogrammet CEWE. Ud over teknikken i CEWE applikationen

demonstrerede PSP også hvordan man skal/ bør arbejde med udvælgelsen og justeringen af sine

billeder, så f.eks et bogopslag / ”spread” kan blive til et sammenhængende udtryk og dermed

bidrage til at gøre fotobogen til et selvstændigt kunstværk.

 

Klubmøde torsdag 28. januar 2021

7 deltagere på ZOOM.  Referent CSM.

 

Vi havde månedens billede med temaet ”Mekanik tæt på”.

Det var spændende at se de mange fortolkninger på emnet. Billederne som vandt var da også vidt forskellige.

HB og HHI måtte deles om førstepladsen. HB med et flot billede af en pickup som var ved at aflæse lydsporet på en plade og HB havde taget mindst 50 billeder, før den sad i skabet, bla. Med forskellige farver på midter label på pladen. Det var da også både farver, komposition og skarphed som gjorde det superflot. HHI havde fotograferet det indvendige af et gammelt lommeur. Billedet lå med et dominerende men behagelig broncefarve. HHI havde nøje udvalgt hvordan indmaden af uret kunne bruges til en spændende komposition, hvor der både var cirkler og diagonaler.

Andenpladsen gik til Finn, som trods han bedyrede, at billedet var et panikbillede, alligevel havde gjort sig umage, med affotografering af et persillejern, ophængt mod en sort baggrund, under stor hensyntagen til belysning. Derefter vendt motivet på hovedet og klonet elastikken væk. Derved kom håndtaget til at stikke frækt op i højre øverste hjørne. Alle flotte billeder og vi klappede efter hvert

 

Derefter gik vi de øvrige billeder igennem, som alle var spændende og iderige. Tommy havde blandt andet taget et billede af et gammelt kamera, som vi brugte en del tid på at høre om.

Palle viste en masse billeder fra Masnedø, fra støbefabrikken til bropillerne til den ny storstrømsbro. Det var også rigtigt spændende.

 

Claus skulle have haft et indlæg om stativer og anden støtte, samt selvudløsere og fjernudløser. Det blev skubbet til næste møde.

 

Klubmøde torsdag 21. januar 2021

Besluttet at holde fri denne gang.

 

Klubmøde torsdag 14. januar 2021

8 deltagere på ZOOM.  Referent CSM.

 

HB holdt et fint indlæg om kompositioner, regler herfor med mange eksempler, både fra klubbens egne rækker men også lånebilleder fra nettet. Det skabte en fin snak om visse af reglerne

Vi blev enig om at holde fri den 21. januar, hvor generalforsamlingen skulle have været.

 

Klubmøde torsdag 7. januar 2021

8 deltagere på ZOOM.  Referent AJ.

 

8 Deltagere havde fundet Zoom-genvejen og havde logget på. Alle med lyd, de fleste også med billede.

Aftenens tema var 'landskabsfotografier'. Ikke alle billeder ramte skiven; men blev kommenteret alligevel. Vi kom rundt i det Danske land, med en enkelt afstikker til et industrilandskab og en park. Motiv, komposition, farver, lys og teknisk kvalitet blev kommenteret og diskuteret.

Claus nævnte også at kandidaterne til næste udstilling i Royal Stage skulle være klar til udgangen af januar.

Der var almindelig enighed om at udsætte generalforsamlingen til vi igen kan mødes i Royal Stage. Claus havde inden mødet udsendt en e-mail om at han ikke genopstiller som formand og opfordrede medlemmerne til at kigge ind i sig selv og se om der skulle være en formand i maven.

Tommy foreslog at vi nedsætter kontingentet så længe udgifterne er så små som de er for tiden, for at undgå at foreningens kassebeholdning vokser ud over det rimelige.

Referat 2020

Klubmøde torsdag 3. december 2020

5 deltagere i centeret.

 

HHI og JOP havde forbedt et fint indlæg om fotogaver. Det kan bestemt anbefales at kigge ind på pixum, cewe eller lignende udbydere af foto produkter. Fx puslespil eller puder mv. som kan bruges som julegave eller kalendergave.

 

Vi brugte lidt tid på at få kommende aktiviteter i planen. Mødet synes Smagsdommerne var misvisende for samtaler i plenum om billeder, idet det afviger fra det skrevne formål. Vi blev enig om at kalde det Fotosnak og vi lagde kategorier på i stedet for temaer, som fx portrætfotografering eller makrofotografering.

 

AJ kørte videre med workflow, når man kommer hjem med billeder på sit memory kort. Han lagde hårdt ud med gradienter. AJ viste andre spændende redigeringsmuligheder og det medførte en del snak hen over bordet.

 

 

Klubmøde torsdag 26.november 2020

9 deltagere i centeret. Claus var ca. 1 time i arenaen for at fotografere.

 

1. Månedens billede

Anders løb med førstepladsen og så måtte Tommy og Jens Ole nøjes med en delt andenplads.

 

2. Workflow ved Anders

Gennemgang af arbejdsgangen i billedbehandlingen når man kommer hjem efter en opgave fra

f.eks. Royal Stage

Der blev anvendt Lightroom.

 

Klubmøde torsdag 19. november 2020

deltagere i centeret.

 

Hans B. havde forberedt et portræt af den tyske fotograf Andreas Gursky, som levere nogle kølige billeder, typisk med rette linier og i store formater, som viser hvordan vi har glemt os selv som art af kød og blod på denne nu næsten totalt industialiserede beton planet (eller sådan noget lignende). Det var spændende og mange af billederne fandt vi interessante og fine, men måske for dystre til at hænge hen over sofaen.

 

Claus havde forberedt en liste med mulige aktiviteter for foråret 2021. Vi drøftede denne og der var nogle få som meldte sig til at stå for nogle indlæg. På baggrund heraf har Claus nu klargjort en grovplan for 2021, hvor der blandt andet er smagsdommerne med udmeldte temaer, som flere i klubben efterspurgte en periode med igen.

 

Klubmøde torsdag 12. november 2020

Mødet blev forsøgtvist afholdt på Jitsi. Claus var fraværende, det vides ikke hvor mange som deltog.

 

Anders gennemgik hvordan? Mht. at fotografere for Royal Stage. Efter mødet udsendte Anders en guidline for hvordan man forbereder, gennemfører og leverer billeder til Royal Stage, som er langt højere niveau end tidligere.

Der har efterfølgende været lidt diskussioner omkring niveauet, men vi landede den sammen ved at aftale, at man skal altså ikke ud og investere mange tusinde kr. for at kunne fotografere i mørke i Royal Stage og man skal ikke have dårlig samvittighed ved at melde pas på denne. Der vil stadig være almindelige udstillinger, som kan fotograferes under mere almindelige lysforhold, som alle kan være med om. Det lille team som så tager sig af Royal Stage koncerter mv. i meget mørke omgivelser, vil så prøve at leve op til FrbC forventninger ved at levere høj kvalitet hurtigt.

 

Klubmøde torsdag 5. november 2020

8 deltagere i centeret.

 

Vi havde sort/hvide billeder som diskussionstema. Hvert medlem havde klargjort og uploaded et par billeder som både var i farve og i sort/hvid, herunder havde Anders klargjort et billede som var halvt farve og halvt sorthvid.

Vi talte om hvad det sort/hvide medie havde af fordele og ulemper og så eksempler på fotos som både var løftet eller blevet dårligere af skift til sort/hvid. Alt i alt en god lang diskussion, som varede det meste af den klubaften.

 

Klubmøde torsdag 29. Oktober 2020.

6 deltagere i Centret.

 

Der var flere ting på programmet denne aften. Først og fremmest månedens billede, men vi var også igennem andre emner og beslutninger.

 

Vi lagde ud med et nyt gruppebillede af klubben (selvom vi kun var 6). Anders og Claus var mødt ind i god tid før mødet og var klar med lysanlæg opsætning, da de øvrige ankom.

 

Temaet til månedens billede var silhuet.

 

Der var 9 billeder til konkurrence og vi var ude i 3 afstemning, før der var fundet de 3 bedste.

 

1.      pladsen gik til Claus, med et silhuet motiv af et par, som sad i sommeraftenen på en dæmning, med lidt at drikke til hyggen.

2.      pladsen gik til Anders, med et motiv fra Inderhavnsbroen i København, med en flot komposition med et kvindepar på vej op ad trappen og en 3. kvinde som stod og så på sin mobil lidt væk.

3.      pladsen gik til Hans Blensø med et motiv med badebro med mennesker samt en fugl, alle som silhuet.

 

Efter månedens billede talte vi om:

 

Prisme82 på Facebook. Det blev besluttet, at vi opretter en gruppe på Facebook, som er åben og som skal være en form for reklamesøjle for klubben, hvor vi skriver nyheder og om arrangementer.

 

Udstillinger på gangen. Der blev opfordret af Claus til at deltage med billeder til udstillingen. Simpelt hen melde sig til at forberede en væg med en serie billeder i et tema og med en beskrivende tekst til. Vi blev enig om, at næste gang vi skifter udstilling er i slutningen af Januar, starten af Februar. Den nuværende er under skifte som forventes færdig i weekenden.

 

Fotografering for centret er ved at vækkes igen, efter vi i lang tid ikke har haft opgaver der. Vi besluttede at Anders holder et indlæg den 12. november om emnet. Anders kommer ind på hvordan vi kan deltage, hvor vi uploader billeder til og i det hele taget det perfekte flow, så centret bliver glade for vores leverancer og samarbejdet blomstre.

 

Klubmøde torsdag 22. Oktober 2020.

9 deltagere i Centret.

 

Claus gennemgik de fleste hovedfunktioner i Acdsee 10. Konklusionen fra klubmedlemmerne var, at det er ikke vigtigt hvilket billedbehandlingsprogram man har, men det er vigtigt at man kender det og kan opnå de resultater, som man ønsker sig af et sådant. Acdsee var i virkemåde tæt på de øvrige og mere kendte fra Adobe og CaptureOne.

 

Hans præsenterede en fotograf  (skal lige have lidt input fra Hans her, har glemt hvad han hed). Det var meget interessant. Billederne var farvebilleder i meget mættede farver af hverdags ting, i sløsede men alligevel gennemtænkte kompositioner, som pludseligt opstod, billedet blev taget og efterfølgende kunne fotografen til tider ikke selv huske, hvad der lige triggede at der kom et knips.

Klubmøde torsdag 15. Oktober 2020.

Aflyst grundet efterårsferie.

 

Klubmøde torsdag  8. Oktober 2020.10.29

3 deltagere i København.

 

Mødet i centret blev aflyst og i stedet kunne de medlemmer som ønskede det, deltage i en tur til København for at se World Press udstillingen i Politikens hus. Det endte med, at det kun var 3 medlemmer som var afsted. Det var en hyggelig aften og vi spiste ved Tivoli i det street food arrangement som har indgang lige overfor hovedbanegården.

 

Klubmøde torsdag  1. Oktober 2020.10.29

 

Temaet denne aften var sort/hvide portrætter. Hvert medlem havde lagt op til to portrætter op på dropbox. Vi løb dem igennem, som når vi holder smagsdommerne.

Der opstod en god snak om hvorvidt sort/hvid er/kan være foretrukken fremfor farve. Vi fik også talt om billedbehandling, hvor sort/hvid oftest kræver noget mere kontrast for at få trækkene ordentlig frem, men i det hele taget også for at blive seværdige.

 

 

Klubmøde torsdag 24. September 2020.

7 deltagere i Centret.

 

Der var ikke noget videre under generelt. Vi gik direkte til månedens billede, som var gennemsigtighed. Der var 12 billeder i konkurrencen og det var spændende at se hvorledes medlemmerne havde ladet sig inspirere af emnet. Det var meget forskellige billeder.

 

Vi var ude i hele 4 afstemninger, før vi fandt vinder og 3 nr. 2. Anders tilbød at tage et af hans billeder ud af nr. 2, så der var 2 tilbage og dermed i alt 3 på taburetten.

 

Claus fik lidt kolde tæer og var nødt til at oplyse, at hans billede, som havde fået førstepladsen, faktisk er frembragt i et samarbejde med Tudor fra Rumænien. Tudor har først skudt filmen hvorefter den blev spolet tilbage og sendt til Claus, som så tog anden eksponering på hver frame. Det blev til en masse billeder som var mindre gode og så nogle få gode, deriblandt det billede, som var med i konkurrencen. Claus bad klubmedlemmerne tage stilling til, om billedet skulle diskes eller om det var ok. Medlemmerne blev enig om, at det var ok.

 

Anders og Tommy fik en delt 2. plads med henholdsvis en dame med gennemsigtigt tøj og et kig gennem en glasmosaik ud på en have, som var lidt blurred i baggrunden.

 

Efter konkurrencen, viste Claus resten af billederne fra projektet med Tudor.

 

Vi fik vendt programmet og Hans træder til med indhold den 8. oktober i stedet for Palle, som jo er flyttet sydpå i en periode, for at hjælpe med kvaliteten på den ny Storstrømsbro. Indlægget med Acdsee blev flyttet længere ud i kalenderen og overtaget af Claus.

 

 

Klubmøde torsdag 17. September 2020.

X deltagere i Centret.

 

Vi viste hver især et antal billeder fra sommeren. Det var ikke nødvendigvis feriebilleder, men der var da feriebilleder imellem. Vi drøftede billederne som ved smagsdommerne.

 

Der var rigtige mange gode billeder iblandt og hele mødet gik faktisk med den aktivitet.

 

Klubmøde torsdag 10. September 2020.

7 deltagere i Centret.

 

Vi havde denne dag besøg af Niels Hansen fra Helsingør. Claus var faldet i god snak med Niels som havde et gammelt kamera til salg. Siden har Niels og Claus været på fototur sammen i Helsingør og Claus havde hørt, om Niels havde lyst til at komme og fortælle om sine billeder.

 

Niels har startet ud med analoge kameraer, som meget har været mellemformat. Billederne har været mest landskabsbilleder hvor Niels har haft et godt øje for lyset i billedet, som især i de sort/hvide billeder blev udnyttet og givet ekstra punch ved tilføjelse af kontrast.

 

Så kom en periode med digitalt med bland andet billeder fra færøerne, som var virkeligt flotte. Der var også billeder fra hjemlige himmelstrøj. Niels signatur i farvebilleder var rigt mættede billeder med spændende lys, også billeder hvor Niels er gået tæt på, og mere har koncentreret sig om former som er i naturen frem for blot at afbilde stedet overordnet, og dermed givet spænding i fx træstammer/stubbe, sten, vand, sand, strand osv.

 

I den senere tid er det pinhole kameraer, som er blevet Niels store hobby. Han har med disse deltaget i flere udstillinger og konkurrencer både nationalt og internationalt. Det var meget spændende billeder hvor solen med sine stråler ofte er en væsentlig del af motivet. Der var også billeder fra et hjemmelavet pinhole kamera, hvor der var 3 pinholes i, som gav nogle spændende kubiske motiver, bla. Af tegners skulptur Danseindebrønden, hvor pigerne dansede oppe i luften i flere omgange grundet de 3 pinholes i en let og interessant komposition.

 

Alt i alt en spændende aften, hvor de fleste følte sig inspireret og nogle endda talte om, at de overvejede om det var noget, som skulle afprøves. Claus købte et fint pinhole af Niels.

 

Alle Niels billeder blev præsenteret på papir, noget som virkeligt var godt, for de stod jo super lækkert i forhold til på en projektor.

 

 

Klubmøde torsdag 3. September 2020.

6 deltagere i Centret.

 

Der var en del ting under generelt.

 

Claus foreslog en ophævelse af reglen om, at man skal være fremmødt personligt, for ens billeder kan deltage i månedens billede. Det blev vedtaget på vores møde, at vi fremover kan deltage i konkurrencen, uden at være til stede.

 

Claus gjorde opmærksom på den ny billigere prisstruktur hos SDF, samt at Peder fra Halsnæs havde spurgt til, hvorfor vi ikke er medlemmer, da SDF er blevet attraktiv igen med ny bestyrelse og lavere priser. Vi kiggede sidst på mødet på prisstruktuerne og besluttede at indstille til et kommende møde med større deltagelse, at aftale genoptagelse af vores medlemsskab som klub, alt det at prisen kun er 500,- pr. år. Opmærksomheden henledes på at det også med personligt medlemsskab virker til, at fordele/omkostning er fint i balance, så medlemmerne opfordres til at overveje et personligt medlemsskab også.

 

Tommy havde fået en skrivelse fra Nordea, at de nu vil have 1000,- pr. år for at bestyre vores klubkonto. Nordea havde samtidigt foreslået mindre klubber at oprette en mobilepay box, hvor man kan indskyde op til ca. 30 K om året som alternativ løsning. Der er både fordele og ulemper ved løsningen, som blandt andet vil kræve, at vi alle har mobilepay. Medmindre nogen hurtigt kommer med indvendinger imod den løsning, vælger vi at skifte til Mobilepay snarest, for at undgå det urimelige gebyr.

 

Vi diskuterede udstillinger og om vi skal sænke ambitionsniveauet eller omvendt. Vi blev nok mest enig om at hæve det, for at gøre mere opmærksom på os som klub og håbe på flere medlemmer. Dagens tal er så lavt som 12. Vi var enig om, at modellen med at medlemmer kan få en væg skal fortsætte men at vi skal have noget mere buy-in. Vi blev lige husket på, at medlemmerne ikke selv skal betale for print, men at det betales af vores klub kontingent og at printet bliver gjort af Claus.

 

Vi havde månedens billede med frit tema. Hans blev nr. 1 med et flot motiv fra Råbjerg Mile. Tommy på en delt 2. plads med et flot motiv med spejling af blade i et lidt mudret vandløb. Jens Ole fik den anden 2. plads med et fint solnedgangsmotiv fra Henne Strand.

 

Derudover blev der tid til en masse small talk både om foto og om ferie (og demens :-) ). Kaffe var der nok af, ½ kande til hver. Julie tittede lige forbi sidst på mødet, hvor vi talte om mere fokus på billeder og mindre på fotoudstyr.

 

Palle har fået et job på sydsjælland og vil ikke deltage så meget den næste periode frem, men vil beholde sit medlemsskab trods det. Rune var til stede efter alle sine lange ture til Tyskland og Sverige, men han må afsted igen i løbet af et par uger, og vil derfor også have mindre fremmøde i en periode frem.

 

Klubmøde torsdag den 18. Juni 2020

9 deltagere i Centret

 

Så er vi tilbage i Centret, med god afstand og uden kaffe.

 

Claus startede med at referere fra hans deltagelse i representantskabsmøde i RegionNord onsdag aften. Prisme82’s forslag blev afvist for ikke at være fremsendt rettidigt – vi prøver igen næste forår. 

 

Der er åbnet for tilmelding til et nyt dommerkursus. Claus lægger et tilmeldingsskema i excel på dropbox. Det forventes at deltagerne der gennemgår kurset er villige til at tage ud og dømme.

 

Claus melder tilbage til Halsnæs, at vi er interesserede i at deltage i et samarbejdsarrangement i løbet af året. Endvidere har vi i sommerferieperioden, via en samarbejdsaftale med Halsnæs, mulighed for at deltage i fototure hver torsdag – tilmelding via Claus.

 

Vi starter efterårssæsonen 3/9 og indhold er lagt i aktivitetskalenderen for de første par mødegange.

Bemærk vi har månedens billede på første møde - temaet er frit.

 

Efter en kort demo vedr  upload til gallerierne på prisme82.net afsluttede vi med månedens billede. Temaet var ’Corona’ - Hans Blensø’s billeder blev 1 & 2, Jens Ole nr 3.

 

God sommer

Ref.: Finn

 

 

Klubmøde torsdag den 4. juni 2020

6 deltagere

 

Fototur til Helsingør. Referenten blev hjemme, men igen fine billeder at se i galleriet på https://fototur.prisme82.net

Ref.: Finn

 

 

Klubmøde torsdag den 28. Maj 2020

8 deltagere iflg Zoom

 

Igen et møde afholdt via Zoom. Rimelig teknisk afvikling, dog var et par medlemmer periodisk udfordret med lydkvaliteten – skrat og knitren ud og ind.

 

Vi startede igen med Corona varianten af månedens billede, med kommentering, uden afstemning og kun med egen kaffe! Temaet var ”Vand” og det drev os vidt omkring.

 

Herefter fortalte Claus om hans sidst nye kamera erhvervelse – et Lerouge pinnhole kamera – Claus gennemgik kort teknikken i et sådan kamera, suppleret af Palle der har erfaringer med teknikken og vi fik også fremvist et par billeder fra Claus’ første rulle fra kameraet.

LEROUGE135

https://www.lerouge-camera.fr/en/

 

Som afslutning på dagens møde gennemgik vi kalenderen for resten af forårssæsonen og blev enige om følgende program for resten af forårssæsonen:

4/6 fototur

11/6   mødefri

18/6 sæsonafslutning med Månedens billede med temaet “Corona” uden bedømmelse, men med kommentering.

Bemærk også at første møde i efterårssæsonen er flyttet fra august til 3/9.

 

Claus sluttede af med en opfordring til os alle om at vi hver især holder os for øje at udtrykt billedkritik skal være konstruktiv så author får en feedback der giver mulighed for udvikling og fremme af fotoglæde.

Ref.: Finn

 

Klubmøde torsdag den 7. maj 2020

? deltagere

 

Fototur til Strødam Engsø. Referenten blev hjemme og spiste hveder, men fine billeder kan ses i galleriet på https://fototur.prisme82.net

Ref.: Finn

 

 

Klubmøde torsdag den 30. april 2020

8 deltagere iflg Skype

 

Igen et møde afholdt via Skype og igen et møde gennemført, men ikke uden tekniske problemer.

Bl.a. måtte vi opgive at få delt en deltagers skærmbillede

 

Vi afholdt igen Corona varianten af månedens billede, med kommentering, uden afstemning og kun med egen kaffe! Der blev til tider kommenteret livligt undervejs, men temaet var også frit og det kunne ses både på valg af motiv og billedformat!

 

Claus har kunnet konstatere at vi ikke altid begrænser os til en billedstørrelse på max 2mb pr billede vi uploader i gallerierne. Derfor gennemgik Claus resize dialogen i Faststone og Anders gennemgik resize dialogen i Lightroom – her var det vi desværre måtte opgive at få Anders’ skærm delt så det blev en mundtlig gennemgang i stedet.

 

Claus demonstrerede upload af billeder til gallerierne, der har fået nyt layout. Der er nødvendige operationer undervejs i upload processen for at sikre sig at billederne ligger rigtigt og er offentligt tilgængelige.

 

Næste møde 23. april bliver en fototur til ? (afventer mail fra Jens Ole) med mødetid kl 19:30.

Alle der vil med transporterer sig selv frem og tilbage og husk at holde afstand!  

Ref.: Finn

 

Klubmøde torsdag den 23. april 2020 – Fototur til Gilleleje havn

? deltagere

 

Referanten var ikke med på turen, men det forlyder det var en hyggelig tur

Se billeder fra turen her https://fototur.prisme82.net/

 

Næste møde 29. april bliver igen et Skype møde med Månedens billede uden bedømmelse men med kommentering. Endvidere er der gennemgang af resizing på programmet

Ref.: Finn

 

Klubmøde torsdag den 16. april 2020 – Hurra Magrethe

8 deltagere iflg Skype

 

Igen et møde afholdt via Skype. Efter lidt tekniske uheld i starten, hvor vi alle måtte logge af og på Skype igen lykkedes det Finn at afholde en demo af Adobe Capture, en mobil app til bl.a. at omforme pixel baserede input til vektor former.

 

Efter demoen udsøgte vi forskellige funktioner i Affinity Desiger og -Photo. Der kommer nok en demo ved en senere lejlighed.

 

Dernæst afholdt vi smagsdommerne dog blot med fælles kommentering af uploadede billeder på

galleri.prisme82.net.

 

Næste møde 23. april bliver en fototur til Gilleleje havn med mødetid kl 18:30 så der er lidt lys. Alle der vil med transporterer sig selv frem og tilbage og husk at holde afstand!  

Ref.: Finn

 

Klubmøde torsdag den 2. april 2020 

8 deltagere iflg Skype

 

Forsøgsvis blev dette møde afholdt via Skype. Mødet blev gennemført, men ikke uden tekniske problemer – en fik aldrig mikrofon forbindelse og flere døjede med langsom billed opdateringshastighed ifm billedskift.

 

Vi afholdt månedens billede med kommentering, uden afstemning og kun med egen kaffe!

 

Næste møde forsøges afholdt 16. april – om det bliver i Royal Stage eller Skype vides ikke endnu. Hold dig orienteret via mail. Det forsøges at få teknikken i orden, så Finn kan afholde mobildemo, hvis det bliver Skype igen

Ref.: Finn

 

Klubmøde torsdag den 5. marts 2020 

? deltagere 

 

(Ref note: Dette referat er først skrevet og lagt op 3. april – midt i Corona tiden)

 

Claus gennemgik støj og støjreduktion.

 

Vi ajourførte programmet for marts måned

-          12/3 Svend/ Anders: software demo Affinity Photo 

-          19/3 Finn: software demo Adobe Capture mobiltlf app 

-          ?/? Palle: software demo ACDC

-          29/3 fototur Gammel Holte gård 

 

Generel snak om mulighed for at få et skab i Royal Stage, samt software snak om Hugin, autopano og ”noiseware”

 

(Efterfølgende gik verden så i stå )

Ref.: Finn

 

Klubmøde torsdag den 27. februar 2020 

10 deltagere 

 

Månedens billede 

●        Der var 14 billeder i konkurrencen. Tema: ”Anlægsarbejder i Hillerød by og Allerød by”.

Efter 3 jævnbyrdige afstemningsrunder endte vi med 2 billeder på delt 1. plads og 2 billeder på delt 3. plads!

Tillykke Hans-Henrik og Hans Blensø med 1. pladsen, Hans-Henrik og Jens Ole med 3. pladsen. 

 

Claus har modtaget en henvendelse fra RN, hvor de skriver at de ikke kan fortsætte de nuværende aktiviteter med billed konkurrencer hvis der ikke melder sig en frivillig fra en af de tilsluttede fotoklubber til at være billedsekretær. 

Herefter fulgte en lidt bredere “brainstorm” om, hvad vi egentlig ser som RN’s rolle. Her er nogen af stikordene:

●        Ifm RN konkurrence med papirbilleder skal (nogen af) billederne udstilles på papir så publikum ikke kun ser dem digitalt.

●        Interne foredragsholdere fra de enkelte klubber skal kunne tilmelde sig hos RN, så klubberne kan deles om foredragsholdere via en fælles database.

●        Eksterne foredragsholdere og kurser arrangeres som fælles arrangementer på tværs af klubberne så udgifterne deles.    

Claus har efter mødet formuleret disse tanker i en mail der vil blive tilsendt RN. Claus opfordrer også i mailen interesserede i jobbet som billedsekretær til at melde sig hos Claus senest på tirsdag. Ref.: Finn

 

Klubmøde torsdag den 30. januar 2020

9 deltagere

Månedens billede 

●        Der var 10 billeder i konkurrencen. Tema: ”Frit emne”. Tillykke Hans Henrik med 1. plads, Hans Henrik igen med 2. plads og Jens Ole med 3. plads. 

 

Claus har redesignet aktivitetskalenderen til et mere mobil eget design. Aktivitetskalenderen linker nu til en underside med en Royal Stage kalender. Hold jer orienteret om Royal Stage arrangementer  og meld gerne ind til fotodækning af Royal Stage arrangementer. Der er et ønske om at afdække hvilke muligheder der er på cloudmarkedet ud over Dropbox.

 

Svend præsenterede os for sin rejse i fotoverdenen – fra analog til digital, fra Kodak Instamatic via Linhof kameraer til iPhone 11 Pro, fra hovedinteresse lagt på fotografering til mørkekammerteknik til digital fotobehandling - og til sidst Svends bud på fotografiets fremtid med diskussion.

Ref. Finn

 

Klubmøde torsdag den 23. januar 2020

Klubben afholdt den årlige generalforsamling. Herunder følger referatet:

 

Referat fra generalforsamling i Prisme 82 torsdag den 23. januar 2020.

1.

Valg af dirigent: Hans

Valg af referent: Hans-Henrik

Hans konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.

Formandens beretning: Claus aflagde beretning - se bilag.

Anders spurgte til klublivsmøde. Claus henviste til tidl. referat fra oktober.

Spørgsmål om behov for opfølgning / ændringer blev henvist til den nye

bestyrelse.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

3.

Tommy aflagde som kasserer beretning og regnskab - se bilag.

Begge dele godkendt med akklamation.

4.

Fastsættelse af kontingentet: Uændret 300 kr. halvårligt (man skal ikke

betale, før der kommer opkrævning).

5.

Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

6.

Valg af formand: Ikke på valg i år.

Valg af kasserer: Tommy blev genvalgt.

Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år: Finn erstatter Hans. Rune

fortsætter.

Valg af revisor: Ikke på valg, Palle fortsætter.

7.

Eventuelt: I vedtægterne står, at generalforsamlingen skal afholdes mellem

10. og 20. januar, hvilket flere fandt var for snævert. Bestyrelsen blev pålagt

at drøfte det mhp eventuel ændring ved næste generalforsamling om et år.

Generalforsamlingen slut.

25.1.2020 Hans-henrik Ibfelt

 

Bilag 1 - Formandens beretning.

 

Vi gik ind i 2019 med et medlemstal på 16 og sluttede samme år med et medlemstal på 14.

De nye medlemmer som kom til i 2019 er Brian som startede 28. februar og John som kom tilbage. De medlemmer som stoppede i 2019 var Hans-Carl, Trine, Dorte og Svend, som vi faktisk kun så en gang.

Der er dog forlydender om, at Dorte kommer retur.

I formandens beretning sidste år, ses at vi gik ud af året med 19 medlemmer, så der var 3 medlemmer færre da året startede op.

2019 har været et år med mange gode oplevelser i klubben, som jeg nu vil gå igennem.

Klubmøder generelt. Vi har afholdt de planlagte møder uden at have decideret aflysninger. Vi forlagde dog et klubmøde i december til Ribhouse for at spise sammen i stedet for et almindeligt klubmøde.

Vores møder har primært indeholdt aktiviteter, som vi selv har stået for, men vi har haft spændende indlægsholdere også.

-    30. januar havde vi besøg af 10 elever fra Grundtvigs Højskole, som deltog i bedømmelsen af vores billeder. Vi fik meget ud af deres besøg og de så ting i billederne, som vi ikke selv så på sammen måde, så god læring om hvordan andre ser vores billeder, hvor vi måske selv er lidt for klubramt i vores egne bedømmelser.

-    14. februar. Vi havde indlæg ved Josephine Ernst, som viste billeder og fortalte om hendes workflow. Det var meget dobbelt eksponeringer. Josephine fortalte om udfordringerne ved at blive kendt som fotograf og være i stand til at tjene på sine billeder. Hendes indtjening kunne dække rejser og materialer og mere var ikke målet. Spændende indlæg med billeder som slet ikke lignede de vanlige klubbilleder.

-    24 oktober. Vi havde indlæg ved Palle Lindgaard-Jørgensen. Palle’s særkende med hensyn til billeder, er hans meget fine overførsler til fx aluplader, som sker ved at et laserprint med det spejlvendte billede limes fast til alupladen, hærder, så vaskes papiret væk, og tilbage er et fint billede som så limes en gang mere over for holdbarheden. Det var flotte billeder. Palle sendte også billedfiler til en leverandør af print på aluplader i Polen og fik billeder tilbage, som ud over at være flotte og anderledes, kunne hænges op udenfor i vind og vejr, og stadig se vibrante og lækre ud. Meget spændende indlæg.

Øvrige events i de almindelige klubdage, som skal nævnes,

-    Vores tilbagevendende konkurrence mod Halsnæs fotoklub, som gennemførtes hos Prisme82 i Frederiksborgcenteret 6. juni. Halsnæs vandt knebent med 16/15. De havde også selv bedt om, at der skulle være 31 billeder fra hvert hold, så der med sikkerhed kunne kåres en vinder. Dommer var

Ole Jauch, og han gjorde det fint.

-    Vi brugte en del tid på at finde et nyt mere tidsvarende logo. Jeg synes vi endte ud med et rigtigt flot logo, som nu ses på hjemmesiden.

-    Månedens billede – Vi gennemførte 11 konkurrencer.

30. januar – Uhygge/utryghed – vinder Rune

28. februar – Vinter – vinder Hans Blensø

28. marts - Gå (løb, fly, kør) 2,7 km sydvest for dit hjem – vinder Claus

25. april – Forårsbebuder – vinder Tommy

23. maj – Biler i land-/byskaber – vinder Hans Blensø

20. juni – Frit tema – vinder Palle

29. August – blikfang – vinder Hans Blensø

26. September – Bybilleder fra region hovedstaden i sort/hvid – vinder Claus

7. november (oktober konkurrencen) – frit emne – vinder Palle.

28. november – illustrationer til en højskolesang – vinder Jens Ole.

12. december – et monokromt billede – vinder Palle.

-    Udstillinger. Vi fik tildelt mere plads til udstillinger. Fik endeligt, efter at have talt derom i årevis, et nyt ophængningssystem, så billederne nu altid hænger lige og kun i en række. Vi lavede samtidigt om i vore regler omkring udstillinger, så der nu er udstillinger med 3 fotografer, som hver får en væg. Vi er skiftet væk fra Pixum og Claus printer nu billederne til udstillingerne.

Digicup 2019

Vi deltog til digicup hos Jernbanerne 24. januar med 9 deltagere uden gode placeringer, men det var som vanligt en meget hyggelig aften med god mad og meget snak.

Fotografering for centeret.

Vores fotografering for centeret er blevet mere systematiseret og vores samarbejde med Charlotte tættere, især fra sidst på året 2019. Royal Stage blev færdigt og opgaverne med at dække de første events var spændende.

Fototure

-    29. januar var vi i Gilleleje havn.

-    24. februar var vi til lysfestival i København

-    24. marts i Kagerup Savværk

-    26. maj i Æbelholt kloster ruin

-    13. juni i Hillerød

-    29. september Refshaleøen

-    17. november Rungsted Havn.

April og oktober blev aflyst.

Andre spændende events.

14. september var vi hos mødrehjælpen og fotografere børn.

20. september var vi på biblioteket til fotografering i forbindelse med kulturnat.

26. oktober var vi på biblioteket som deltagere og havde en stand til Fællesskabsfestival. Det var meget hyggeligt og mange kom forbi for en fotosnak.

 

Alt i alt har året 2019 været spændende og med mange aktiviteter. Alt tyder på et rigtigt godt 2020, hvor især det større samarbejde med Frederiksborgcenteret kan give os masser af erfaring ved mere professionel dækning af events, men også meget mere spændende opgaver at fotografere.

Spørgsmål?

Tak.

 


 

Bilag 2 - regnskabet

 

 

Klubmøde torsdag den 16. januar 2020

7 deltagere

Vi begyndte mødet med at byde velkommen til Svend – et muligt nyt medlem.

 

Information

●       Anders viste et program fra Charlotte over hvilke ønsker hun har til vores billeddækning ifm lørdagens åbningskoncert i Royal Stage. Bemandingen lørdag 18/1 er Anders og Henrik.

●       Tirsdag 21/1 skal vi dække eventet Thriller. Vi er lidt udfordret denne tirsdag da eventet falder sammen med deltagelsen i konkurrencen hos Jernbanernes Fotoklub. Bemandingen tirsdag er Palle.

●       Anders udsender en kalender vedr vores dækning af Royal Stage events.

 

Aftenens program.

●       Anders gennemgik i teori og praksis hvorledes man optimerer panorama fotografering.

●       Palle var parat til at fremvise billeder, hvis vi havde overskydende tid, men medlemmernes store diskussionslyst gjorde vi fyldte mødetiden ud.

Ref.: Finn

 

Klubmøde torsdag den 9. januar 2020

10 deltagere

Vi begyndte mødet at vise og kommentere julebilleder

 

Information

●       Digital Cup tirsdag den 21. januar.

Claus skal sende billederne til Jernbanernes Fotoklub. Deltagerne sender billederne (max 5 pr deltagere) til Claus senest søndag den 12. januar kl. 20:00.

●       Et nyt medlem kommer torsdag den 16. januar.

 

Billeder til FrederiksborgCentret.

●       Anders har sammenfattet følgende efter en samtale med Charlotte.

Udvælgelse/Efterbehandling

25-30 billeder (10-15 pr fotograf) 

Efterbehandling og beskæring: omhyggelig

       -Husk hvidbalance

Farve/gamut sRGB

Format: JPG -100%

men TIFF kunne være relevant til print.

Upload til Dropbox i fuld opløsning. 

 


Referat 2019

Klubmøde torsdag den 12. december 2019

9 deltagere

Månedens billede

·         Der var 16 billeder i konkurrencen. Tema: ”Et monokromt billede”. Tillykke Palle med 1. plads, Tommy og Claus med delt 2. plads.

Juleafslutning.

Ref.: Rune

 

Klubmøde torsdag den 5. december 2019

11 deltagere

En hyggeaften i restaurant Rib House.

 

Klubmøde torsdag den 28. november 2019

9 deltagere

Information

·         Charlotte vil at vi fotograferer Julekoncert med Stig Rossen den 13. december kl. 20:00 – 22:00.

·         Fototur den 8. december aflyst.

·         Hans Bo har meddelt at han har meget at bestille og holder en pause fra fotoklubben i et halvt års tid.

Månedens billede

·         Der var 14 billeder i konkurrencen. Tema: Illustrationer til en højskolesang, nemlig nr. 344: "Nu hælder året mod sit fald". Tillykke Hans Blensø med 1. plads, Jens Ole med 2. plads og Tommy med 3. plads.

Mødet den 5. december.

·         En hyggeaften. Vi mødes kl. 19 i restaurant Rib House Slotsgade 52.

Ref.: Rune

 

Klubmøde torsdag den 21. november 2019

9 deltagere

Claus startede med at få aftalt bemanding til håndboldkampen lørdag den 23. november. Bemanding er Hans Blendsø, Finn og Claus.

Weekenden efter, den 30. og 1. er der igen brug for os i Royal Stage til Bornholm kommer til Hillerød. Her var der flere som bød ind og vi er fortrøstningsfulde for, at kunne dække den udstilling.

Vi blev enig om, at jeg kan sende et forventet deltager tal på foreløbig 5 deltagere til jernbanernes fotoklub.

Derefter blev ordet givet videre til Palle, som gennemførte en forpremiere på hans indlæg, som skal afholdes hos Halsnæs med temaet portræt fotografering. Der var en del god dialog om det Palle viste og det var en mægtig fin og gennemarbejdet forevisning.

Den ny udstilling blev hængt op samme aften. Aktiviteterne om det var både før og efter mødet.

Claus bestiller mere pap hos Tage Kern, idet vi ikke har nok passepartout i de rigtige størrelser. Jens Ole måtte nøjes med lidt reducerede huller i nogle af hans, hvor billederne kunne bære det.

Ref.: Claus

 

Klubmøde torsdag den 14. november 2019

9 deltagere

Information

·         FrederiksborgCentret den 16-17/11. ”Al til hund og ejer”

Billeder til FrederiksborgCentret.

·         Claus har fået en mail fra Charlotte. ”Det er fint med billederne og Charlotte ønsker billeder tæt på produkter, ikke mennesker, og generelle publikums- og stemningsbilleder. Vi må optimere billederne, beskære og måske sende 25-30 stk. i alt.”

Ang. den 23/11 vil FrederiksborgCentret meget gerne have at vi kommer, men max 2-3 stk., det gælder også ”Bornholm kommer til Hillerød”

Aftenens program

·         Hans Blensø præsenterede fotograf Eliot Porter.

·         Hans-Henrik viste billeder af fugle og fortalte om teknik, udstyr mm.

Ref.: Rune

 

Klubmøde torsdag den 7. november 2019

8 deltagere

Vi planlagde kommende aktiviteter i starten af mødet og havde derefter månedens billede. Dette blev vundet af Palle med et motiv med lastbil i mørk gade med gadelygter. Anders løb med to 2. pladser. Et motiv oppe fra GoldenGate med udsigt mod nordøst hvor et rødt kabel præger motivet i venstre side samt et motiv fra en klippevæg med grantrær i området omkring Mount Sct.Helens hvor træerne var helt homogene.

 

Vi sluttede af med at se på billeder fra J-dag.

Ref.: Claus

 

Klubmøde torsdag den 24. oktober 2019

8 deltagere

Information

·         Fototur den 27/10 til Nordhavn er aflyst.

Besøg af Palle Lindgaard-Jørgensen

·         Palle fortalte om teknik og viste sine billeder. Indenfor  Foto-grafik bruger Palle ofte HDR for at kunne vise hvad der gemmer sig i mørke dele i et foto. (Se www.Palle-Lindgaard.net ) Palle viste os hvordan han overfører billeder til aluminiumplader, plexiglas- og glasplader. Der er et firme i Polen (vi får adressen senere) der kan benyttes, hvis man ikke vil lave det selv, som Palle fortalte os. Hvis vi vil benytte dette firma bør vi lave en fælles bestilling.

Ref.: Rune

 

Klubmøde torsdag den 17. oktober 2019

9 deltagere

ISO og støj

·         Palle fortalte om ISO og støj. Vi diskuterede emnet og mulighederne de forskellige kameraer kan og hvordan ISO værdier påvirker støj. Vi studerede også billeder tagne med forskellige ISO værdier.

Billede visning

·         Hans B. havde et antal printede billeder med, som han skal bedømme for en anden klub. Vi kommenterede billederne og prøvede at rangordne disse.

Ref.: Rune

 

Klubmøde torsdag den 10. oktober 2019

10 deltagere

Information

·         Fototuren den 27/10 går til Nordhavn.

”Grænselandet mellem foto og film”

·         Claus har lavet en research på området. Claus viste og fortalte om emnet. Derefter diskussion.

 

Klubmøde torsdag den 3. oktober 2019

10 deltagere

På programmet denne aften var “Klublivet på overordnet niveau”. Baggrunden er at medlemstallet er faldet og det er vigtigt at vi bliver enige om, at klublivet er fint som det er, eller der er ting der overordnet burde gøres bedre.

Meningen med mødet var derfor at drøfte det vi synes er godt og det der kunne være bedre.

Svaret på spørgsmålet “Hvad får dig at møde og deltage på klubbens møder” var følgende:

Det sociale, fællesskab, samvær, hygge, fælles interesse, tid til at snakke løst om foto, lære mere om fotografering, blive bedre til fotografering/billedbehandling, tid til at lege (med fototeknik), uventet læring, respons, fototurer, erfaring fra medlemmer herunder billedvisning, teknik og diskussion, månedens billede, inspiration, foredrag, konkurrencer.

 

Følgende fremkom på spørgsmålet “Hvad kan forbedres”:

Smalle emner, for nørdede indlæg, måske for mange møder, primært er billede for tamme og bør gøres bedre, for lidt undervisning, større fremmøde ved spændende indlæg, måder man kritiserer på (vi skal se på dokumentet konstruktiv billedbedømmelse), for få eksterne indlæg, vi har brugt megen tid på udformning af udstillinger, Det kan ske at aktiviteter kommer for tæt på hinanden (udstillinger, FrederiksborgCentrets arrangementer, månedens billede m.fl.)

Ref.: Rune

 

Klubmøde torsdag den 26. september 2019

11 deltagere

Information

·         Fællesskabsfestival den 26. oktober kl. 11-15 på Hillerød bibliotek. Claus m.fl. stiller op og klubben bidrager med ”Fotosnak og svarer på spørgsmål”.

Månedens billede. Tema: ”Bybilleder fra Region Hovedstaden i sort-hvid.”

·         Der var 10 billeder i konkurrencen. Tillykke Claus med 1. plads, Hans B. med 2. plads og Hans-Henrik med 3. plads.

 

Anders fortalte om sine oplevelser fra Fatamorgana.

 

Mødrehjælpen den 14. september.

·         Claus viste billeder af børn og fortalte om sine erfaringer ved fotografering på Mødrehjælpsdagen.

Ref.: Rune.

 

Klubmøde torsdag den 12. september 2019

7 deltagere

Inden nedenstående program startede, talte vi om, hvis der er noget vi skal ændre vedrørende klubbens aktiviteter eller hvis der mangler nogen aktivitet.

Vi var enige om at vi skal have en diskussion om emnet på et af de kommende møder.

 

Aftenens program.

Brian viste billeder og fortalte om undervandsfotografering.

Rune viste billeder og fortalte om Kiruna, minidriften og Narvik.

Ref.: Rune

 

 

Klubmøde torsdag den 5. september 2019

7 deltagere

Aftenens program "Histogrammet i kamera og efterbehandling" og

"Demo af Adobe Capture" Kunne ikke gennemføres og bliver flyttet til et senere møde.

 

I stedet havde vi en givende diskussion om hvordan deltagerne brugte forskellige programmer og hjælpemidler mm.

Ref.: Rune

 

 

Klubmøde torsdag den 29. august 2019

9 deltagere

Information

·         RNFoto Konkurrence Papir1. Sidste mulighed for aflevering er den 9. september. Der er ingen i klubben der deltager.

·         Arrangement på Rødovre bibliotek. Foredrag den 5. november kl. 19-21. ”Forladte Steder” (se mail fra Claus den 28. august).

·         Frivillig Centeret spørger om vi har lyst til at være med til en Fællesskabsfestival den 26. oktober kl. 11-15 på Hillerød bibliotek. Claus og Palle deltager den 10. september til ”Kommunikations – og inspirationsworkshop” kl. 17 – 20 i Kedelhuset.

·         Fotografering mødehjælpen den 14. september Hans Bo, Claus og Brian deltager.

·         Medlemmernes udstillinger. Charlotte laver en ny plakat til hver udstilling.

·         Kulturnat den 20. september. Vi skal have billederne færdige den 12. september.

·         Fototur den 29. september. Hans Blensø arrangerer.

 

Månedens Billede

·         Tillykke Hans med 1. plads og tillykke Palle og Brian med delt 2. plads.

Feriebilleder.

·         Claus, Palle, Hans B. og Hans-Henrik viste nogle af deres feriebilleder.

Ref.: Rune

 

 

Klubmøde torsdag den 20. juni 2019

7 deltagere

Månedens billede

·         Tillykke Palle med 1. og 2. plads og tillykke Anders med 3. plads.

Kulturnat fredag den 20. september.

·         Torsdag den 19. skal vi have med 2 billeder (dyr) hver i A4 format.

·         Den 20. fotografering i biblioteket samt ophængning af billederne (Claus har klemmer med).

Ref.: Rune

 

Klubmøde torsdag den 13. juni 2019