โครงการทุน

มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

อนึ่งในปี ๒๕๔๕ ทางมูลนิธิได้จัดให้มีโครงการต่างๆขึ้น อาทิ โครงการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล “ตาต้อกระจก” ร่วมกับมูลนิธิ พ.อ.ส.ว. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจกถุงยังชีพ หรือ โครงการทีจัดขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา และพระภิกษุ สงฆ์ โดยแยกประเภทของโครงการต่างๆออกเป็นดังนี้

นิสิตนักศึกษาแพทย์

นิสิตนักศึกษาทันแพทย์

นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์

โครงการทุนการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย์

มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

๑. หลักการและเหตุผล

มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาอย่างต่อเนื่อง ที่จะนำพาชาติไทยพัฒนาไปด้วยดี และในการนี้ บุคลากรสาขาวิชาชีพแพทยศาสตร์เป็นผู้ที่มีความรู้และมีบทบาทอย่างมากในการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกได้อย่างถูกต้อง แต่เนื่องจากในการเรียนในสาขาแพทยศาสตร์นั้น ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ระยะเวลา และเงินทุน เป็นองค์ประกอบอย่างมาก มูลนิธิฯจึงจัดตั้งโครงการที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยากจนแต่มีความตั้งใจเล่าเรียน ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจรรโลงการศึกษาในสาขาการสาธารณสุขตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

๒.๒ เพื่ออุดหนุนการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา แต่มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยทั่วประเทศ โดยให้ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

๓. ชื่อทุนการศึกษา

ทุน “โครงการทุนการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย์ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

๔. จำนวนทุน

ทุนสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ในสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ทั่วประเทศไทย

จำนวน ๑๓ ทุน

๕. คุณสมบัติของผู้รับทุน

๕.๑ เป็นนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป

๕.๒ มีผลการเรียนในระดับดี หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕

๕.๓ เป็นผู้มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจเรียนและมีความประพฤติดี ไม่เสพสิ่งเสพติด มีจิตสาธารณะ และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้

๖. เงื่อนไขการรับทุน

๖.๑ มูลนิธิฯ ให้ทุนการศึกษา ๑๓ ทุนๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แก่นิสิตนักศึกษาสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ของรัฐทั่วประเทศ โดยคณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันเป็นผู้คัดเลือกและส่งรายชื่อ แต่ทั้งนี้สถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์นั้น ต้องจัดสรรทุนการศึกษาของสถาบันให้เพิ่มเติมอีกทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นทุนละ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๖.๒ คณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ พิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ สถาบันละ ๑ ชื่อ ไปยัง

มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เลขที่ ๙๖๙ วัดปทุมวนาราม ถนนพระราม ๑

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี

๖.๓ ในการเสนอชื่อผู้รับทุนตามข้อ ๖.๒ จะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

๖.๓.๑ หนังสือเสนอชื่อผู้รับทุนโดยคณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์

๖.๓.๒ ประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษาของผู้รับทุน

๖.๓.๓ สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนรายวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยของผู้รับทุน

๖.๓.๔ เอกสารหรือหนังสือรับรองความประพฤติ และฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวของผู้รับทุน อันเป็นเหตุผลสำคัญในการพิจารณากลั่นกรองให้ได้รับทุน โดยคณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ เป็นผู้ลงนามรับรอง

๖.๔ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้ทุน โดยพิจารณาจากการเสนอชื่อในข้อ๖.๒ และเอกสารประกอบการเสนอชื่อในข้อ ๖.๓

ระเบียบมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เห็นสมควรจัดสรรเงินทุนเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้ง ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ "

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔.ในระเบียบนี้

“มูลนิธิ” หมายความว่า มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมูลนิธิ

“ประธาน” หมายความว่า ประธานมูลนิธิ

ข้อ ๕.ให้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ขึ้น ชื่อว่า “ทุนมูลนิธิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

ข้อ ๖.ให้มูลนิธิจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งเป็นประจำทุกปีสำหรับมอบให้เป็นทุนการศึกษาตาม ข้อ ๕ จำนวนทุน และจำนวนเงินในแต่ละทุนให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเป็นปีๆ ไป

ข้อ ๗. ผู้รับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๗.๑ เป็นนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป

๗.๒ มีผลการเรียนในระดับดี หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕

๗.๓ มีความประพฤติดี

๗.๔ มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

ข้อ ๘. คณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ พิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ ไปยังมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เลขที่ ๙๖๙ วัดปทุมวนาราม ถนนพระราม ๑

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน

ข้อ ๙. ในการเสนอชื่อผู้รับทุนตามข้อ ๘ จะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

๙.๑ หนังสือเสนอชื่อผู้รับทุนโดยคณบดี หรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์

๙.๒ ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของผู้รับทุน

๙.๓ สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนรายวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยของผู้รับทุน

๙.๔ เอกสารหรือหนังสือรับรองความประพฤติและฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวของผู้รับทุน อันเป็นเหตุผลสำคัญในการพิจารณากลั่นกรองให้ได้รับทุน โดยคณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้ลงนามรับรอง

ข้อ ๑๐. ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้ทุน โดยพิจารณาจากการเสนอชื่อในข้อ ๘ และเอกสารประกอบการเสนอชื่อในข้อ ๙

ข้อ ๑๑. ในระหว่างที่ใช้ระเบียบนี้ หากมีการดำเนินการข้อใดที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ ๑๒. ให้ประธานรักษาการตามระเบียบนี้


ระเบียบมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเห็นสมควรจัดสรรเงินทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาเภสัชที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗ ”

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓. ในระเบียบนี้

“ มูลนิธิ ” หมายความว่า มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

“ คณะกรรมการ ” หมายความว่า คณะกรรมการมูลนิธิ

“ ประธาน ” หมายความว่า ประธานกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๔. ให้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ขึ้น ชื่อว่า “ทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก" สำหรับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์”

ข้อ ๕. ให้มูลนิธิจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งเป็นประจำทุกปีสำหรับมอบให้เป็นทุนการศึกษาตาม ข้อ ๔ ตั้งแต่ปีที่เริ่มต้นทุนจนจบการศึกษา จำนวนทุนและจำนวนเงินในแต่ละทุนให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเป็นปีๆ ไป

ข้อ ๖. ผู้รับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๖.๑ เป็นนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป

๖.๒ มีผลการเรียนในระดับดี หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕

๖.๓ มีความประพฤติดี

๖.๔ มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

ข้อ ๗. คณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ พิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ จำนวน ๑ ชื่อไปยังมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เลขที่ ๙๖๙ วัดปทุมวนาราม ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ของแต่ละปี

ข้อ ๘. ในการเสนอชื่อผู้รับทุนตามข้อ ๗ จะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

๘.๑ หนังสือเสนอชื่อผู้รับทุนโดยคณบดี หรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์

๘.๒ ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของผู้รับทุนพร้อมรูปถ่าย

๘.๓ สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนรายวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยของผู้รับทุน

๘.๔ เอกสารหรือหนังสือรับรองความประพฤติและฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวของผู้รับทุนอันเป็นเหตุผลสำคัญในการพิจารณากลั่นกรองให้ได้รับทุน โดยคณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ลงนามรับรอง

ข้อ ๙. ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้ทุน โดยพิจารณาจากการเสนอชื่อในข้อ ๗ และเอกสารประกอบการเสนอชื่อในข้อ ๘

ข้อ ๑๐. ในระหว่างที่ใช้ระเบียบนี้ หากมีการดำเนินการข้อใดที่ไม่มีระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ ๑๑. ให้ประธานรักษาการตามระเบียบนี้

โครงการทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ข้อ ๔. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรม อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพของ พระภิกษุ-สามเณร วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติศาสนกิจ ในอันที่จะจรรโลง พระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าสืบไป คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงอนุมัติให้ความเห็นชอบมอบทุนการศึกษาในหลักสูตรพระปริยัติธรรมให้กับ พระภิกษุ-สามเณร วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร