Kierownik budowy

Na podstawie którego projektu kierować budową?

Kierowniku budowy -

jeżeli uważasz, że dostarczony Ci przez inwestora projekt budowlany, w tym projekt techniczny, jest niewystarczająco szczegółowy do zrealizowania obiektu budowlanego (co zazwyczaj ma miejsce, ze względu na koncepcję projektu budowlanego przyjętą przez ustawodawcę w Prawie budowlanym) -

przed podjęciem obowiązków kierownika budowy zwróć się do inwestora o dostarczenie projektu wykonawczego!

----------

Mimo tego, że treść niektórych nowych przepisów Prawa budowlanego i aktu wykonawczego, a także oczekiwania branży, mogłyby sugerować, że projekt techniczny miałby być wystarczający do zrealizowania obiektu budowlanego, to tak nie jest.

W intencji ustawodawcy projekt techniczny nie jest projektem wykonawczym. Prawodawca nie przychylił się do propozycji PIIB, aby projekt techniczny zawierał rozwiązania projektowe uzupełniające i uszczegóławiające PZT i PAB "w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych".

Tym samym fakt potwierdzenia przez kierownika budowy otrzymania PT od inwestora ma więc jedynie symboliczne znaczenie - wypełnienia obowiązku formalnego i nie niesie ze sobą szczególnego znaczenia praktycznego dla kierownika budowy. PT bowiem w swojej treści co do zasady nie zawiera więcej niż dotychczasowy PAB.

----------

Do obowiązków kierownika budowy, zgodnie z art. 22 pkt 3 Pb, należy m.in. kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy zauważyć, iż powyższy przepis nie precyzuje, iż ma to być "projekt budowlany" (lub któryś z jego elementów), lecz ogólnie "projekt".

Z kolei art. 18 ust. 1 pkt 1 Pb precyzuje, że do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów.

Dostarczenie więc odpowiedniej jakości dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania robót budowlanych (projektów wykonawczych) należy do obowiązków inwestora.

Kierowanie budową na podstawie "starego" projektu budowlanego

W przypadku budowy już realizowanej lub rozpoczętej po 19.09.2020 r. ze "starym" projektem budowlanym, co do zasady obowiązują "stare" przepisy Prawa budowlanego.

Jednak od tej zasady istnieją nieliczne wyjątki dotyczące kwalifikacji nieistotnych odstąpień od projektu budowlanego:

  • kwalifikacja odstąpień dla wszystkich obiektów budowlanych odbywa się zgodnie z nowym brzmieniem art. 36a ust. 5 Pb,

  • nie obowiązuje art. 36a ust. 5a Pb, który dotąd rozstrzygał jak należy dokonywać kwalifikacji odstąpień dla obiektów budowlanych niebędących obiektami liniowymi,

  • obowiązuje dodany do art. 36a ust. 5b, który dodatkowo liberalizuje niektóre odstąpienia zapisane w ust. 5.