YFCAD

YFCAD Software

ซอฟต์แวร์ของ YFCAD จะมีจุดเด่นในเรื่องการทำงานที่ง่าย และแม่นยำเรื่องของการออกราคาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น ชุดเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว ชุดตู้เสื้อผ้า นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนา Function ต่างๆ เพื่อรองรับการทำงานของบรืษัทของท่านได้อีกด้วย