Supply Chain

จัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านผ่านซอฟต์แวร์Aihouse ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 1+ ล้านคน

เพียงสมัครใช้งานซอฟต์แวร์ Aihouse วันนี้ ท่านสามารถใช้งาน ได้มีกำหนด 1 ปี  

ทดลองใช้งาน

คลิกเพื่อสั่งซื้อสินค้า

กรณีลูกค้าต้องการสงวนสิทธิ์การใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะบริษัทฯ ของท่านสามารถดำเนินการได้ โปรดแจ้งเงื่อนไขของท่านในการสั่งซื้อ