ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒

  1. กรอกแบบฟอร์ม คำขอมีบัตรฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่

1.1 แบบคำขอมีบัตร ประเภท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.2 แบบคำขอมีบัตร ประเภท พนักงานราชการ

1.3 แบบคำขอมีบัตร ประเภท ลูกจ้างประจำ

1.4 แบบคำขอมีบัตร ประเภท (บำนาญ) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.5 แบบคำขอมีบัตร ประเภท ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน

  1. หนังสือนำส่งแบบคำขอมีบัตรฯ หรือ ส่งแบบคำขอมีบัตรได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

  2. รอรับบัตรฯได้เลย หรือ ตรวจสอบการออกบัตรฯ ได้ที่ ระบบค้นหาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 034 564330 ต่อ 461, 551 ในวันและเวลาราชการ

การแนบหลักฐานประกอบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- แนบสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- แนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งปัจจุบัน / คำสั่งย้าย / สัญญาจ้างฉบับปัจจุบัน

- แนบใบแจ้งความของสถานีตำรวจ กรณีบัตรเก่าสูญหาย

- แนบบัตรเก่าคืน

- รูปถ่ายใช้รูปถ่ายไม่เกินหกเดือน ก่อนวันยื่นคำขอมีบัตร จำนวน 2 รูป ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร (ขนาด 1 นิ้ว) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหน่วยงานเจ้าของสังกัด ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน การประดับ เครื่องหมายให้ตรงกับ ชั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่นคำขอ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐสตรีไทยมุสลิม ที่มีความประสงค์จะใช้ผ้าคลุมศีรษะ (การคลุมฮิญาบ) ถ่ายรูปบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้รูปถ่ายที่แต่งกายสุภาพ และรูปถ่ายที่มีผ้าคลุมศีรษะ (ผ้าคลุมสีดำ) จะต้องเห็นรูปหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปากและคาง

- ข้าราชการนอกประจำการให้ใช้เครื่องแบบเหมือนข้าราชการประจำ เว้นแต่เครื่องหมายสังกัด ให้ติดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย และเครื่องหมายอักษร นก. ติดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา-การประดับอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

-การประดับอินทรธนูของพนักงานราชการในสังกัด สพฐ.