Кафедра педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту 

Навігація

Кафедра педагогіки, психології, початкової освіти
та освітнього менеджменту створена у 2005 році

Пріоритетним напрямом науково-методичної роботи викладачів кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради є

«Теорія і методика фахової підготовки в умовах педагогічного закладу вищої освіти».

Історія кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту тісно перетинається з історією академії (з жовтня 1920 року), коли на забезпечення потреб молодої держави у формуванні інтелектуальної еліти нової генерації рішенням Ради Народних Комісарів України в Харкові було відкрито професійно-педагогічну школу. 1925 року з реорганізацією педагогічних курсів ім. Г.С. Сковороди у педагогічний технікум бере початок наукова робота на відділенні початкового навчання, що була спрямована на пошук ефективних шляхів забезпечення високопрофесійної підготовки майбутніх педагогічних працівників.

Після затвердження Положення про предметну (циклову) комісію середнього спеціального навчального закладу (Наказ Міністра вищої та середньої спеціальної освіти СРСР від 2 вересня 1969 р. № 663) розпочалась історія циклової комісії педагогіки та психології початкової освіти як окремого структурного підрозділу. 

Предметну комісію очолювали викладачі педагогічного училища, а пізніше коледжу: Король Г.Д., Нікіфорова В.Д., Ринтовт С.В., Отрошко (Новицька) Т.Ф., Степанець І.О., Єрьомкін А.І.

2004 року з реорганізацією педагогічного коледжу у вищий навчальний заклад 3-го рівня акредитації – гуманітарно-педагогічний інститут постало питання про створення на базі циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін окремої кафедри педагогіки та психології, що й відбулось у серпні 2005 р.

Кафедра педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту є випусковою і входить до складу психолого-педагогічного факультету. 

На ній працюють 35 викладачів, серед них: 5 докторів наук, 27 кандидатів наук, аспіранти та здобувачі освіти. 

Кафедра обслуговує всі факультети академії, її викладачі забезпечують викладання більше двох десятків психолого-педагогічних дисциплін. 

Велику увагу викладачі кафедри приділяють упровадженню теоретичних знань студентів у практичну діяльність – вони керують різними видами педагогічної практики, здійснюють контроль за проведенням студентами різних факультетів пробних уроків, позакласних виховних заходів, проходженням практики в літніх оздоровчих таборах. 

По закінченні терміну проходження практики студенти беруть участь у звітній конференції – традиції, що має історію в кілька десятиліть.

Науково-методична робота викладачів кафедри підтримує наукові традиції закладу вищої освіти. 

У період з 2005 по 2020 рік проведено ряд ґрунтовних наукових досліджень, результатами яких став успішний захист дисертаційних досліджень. 

Тематичні напрями досліджень охоплюють історичні аспекти становлення педагогічної думки в Україні, теорію та практику освітнього процесу, інноваційні тенденцій розвитку національної системи освіти.

Кожного навчального року співробітниками кафедри публікується близько 50 наукових статей, 10 методичних рекомендацій та навчально-методичних посібників. 

Результати досліджень доповідаються на Міжнародних, Усеукраїнських, обласних, регіональних науково-практичних конференціях.

Щороку викладачі кафедри є учасниками і дипломантами обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінаціях «Молодий науковець» та «Викладач гуманітарних дисциплін». 

До навчально- та науково-дослідницької діяльність в галузі психології та педагогіки активно залучаються студенти академії: під керівництвом викладачів кафедри вони виконують курсові роботи, дипломні проекти, працюють над різноманітними дослідженнями за тематикою студентських наукових товариств.

Щорічно кафедра організовує звітні студентські науково-практичні конференції та конкурси кращих науково-дослідних робіт.

Переможці беруть участь у міських, регіональних та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт під керівництвом викладачів кафедри і виборюють призові місця. 

Також студенти систематично відвідують науково-методичні семінари, майстер-класи відомих педагогів.

Щорічно викладачі кафедри проводять вузівські олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка», зі спеціальності «Початкова освіта» та готують переможців до участі в турах Всеукраїнських олімпіад з цих напрямків та до участі їх у студентських ІNTERNET-конференціях. 

На рахунку викладачів кафедри призові місця, що зайняли студенти в різного виду наукових конкурсах, олімпіадах, у тому числі й І місце на ІІ турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта».

Кафедра є базовою для викладачів педагогіки, психології, основ педагогічної майстерності для педагогічних ЗВО І-ІІІ рівнів акредитації Східного регіону. 

За участі викладачів кафедри щорічно проводяться засідання методичних об’єднань з актуальних питань методичної, освітньої та організаційної роботи у різноманітних формах, як-от: "круглі столи", дискусії, творчі зустрічі, майстер-клас, семінари-практикуми, презентація навчальних посібників та комп’ютерних підручників, перегляд та обговорення навчальних занять, позааудиторних заходів, педагогічної практики тощо.

Традиційними для кафедри залишаються конкурси педагогічної майстерності, зустрічі, "круглі столи" з учителями базових закладів середньої освіти, керівниками закладів освіти, а останніми роками до них додано також зустрічі з учителями, які працюють за інноваційними методиками.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: педагогіка, педагогіка вищої школи, моніторинг якості освіти, управління освітнім процесом у закладах освіти, історія педагогіки, основи педагогічної майстерності, вступ до спеціальності, передові технології в початковій школі, інноваційні методики викладання в початковій школі, основи науково-педагогічних досліджень, методологія та методи науково-педагогічних досліджень, нові технології навчання і виховання, організація самостійної роботи, методика виховної роботи, основи інклюзивної освіти в початковій школі, технологія цілісного освітнього процесу, основи профорієнтаційної роботи, дидактичні основи розвивального навчання, болонський процес, психологія, психологія вищої школи, психологія особистості, педагогічна психологія, соціальна психологія, психологічні засади міжособистісного спілкування, теорія і практика психотренінгу, основи психолого-педагогічної діагностики, основи психодіагностики та психокорекції, психологія нестандартної дитини, патопсихологія в інклюзивному просторі, психотехнології роботи з дітьми в інклюзивному просторі.

Тематичні напрями досліджень викладачів кафедри охоплюють історичні аспекти становлення педагогічної думки в Україні, теорію та практику організації освітнього процесу, інноваційні тенденції розвитку національної системи освіти.

Традиційними для кафедри стали конкурси педагогічної майстерності, творчі зустрічі, «круглі столи» та «майстер-класи» з кращими вчителями міста Харкова та Харківської області, переможцями міських конкурсів «Учитель року», керівниками закладів освіти, викладачами та студентами інших вищих навчальних закладів.

Кафедра є випусковою для спеціальностей:

- 011 Освітні, педагогічні науки,

- 013 Початкова освіта, 

- 053 Психологія, 

- 073 Менеджмент.

За участю викладачів кафедри щорічно проводяться науково-теоретичні та науково-методичні семінари з актуальних питань методичної, навчально-виховної та організаційної роботи, а також «круглі столи», дискусії, творчі зустрічі, «майстер-класи», семінари-практикуми, тренінги, презентації навчальних посібників і комп’ютерних підручників, перегляд та обговорення навчальних занять, позааудиторних заходів, педагогічної практики тощо.

Співробітники кафедри досліджують актуальні проблеми організації освітнього процесу:

- шляхи вдосконалення підготовки фахівців в системі вищої професійної освіти;

- теоретичні та методичні засади організації освітнього процесу у вимірах педагогіки та психології;

- порівняльно-педагогічні аспекти реформування системи вищої освіти;

- структура та зміст системи виховної роботи закладу вищої освіти;

- формування толерантності майбутнього вчителя в умовах педагогічного закладу вищої освіти;

- структура та зміст педагогічної інноватики;

- управління інноваційним розвитком закладу освіти;

- теоретична розробка та підготовка до упровадження нових педагогічних технологій, навчання, виховання та розвитку особистості.

Корисні посилання